Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha tình đoàn kết bạn suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên

2 154 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:49

Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Bạn suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh là tính xấu; người sống thờ ơ, ghẻ lạnh là người không tốt, là kẻ vô cảm, vô tình với đồng loại. Lòng vị tha, tình đoàn kết là tính tốt; người giàu lòng vị tha và có tình đoàn kết là người tốt.Bạn nghĩ gì về bạn và chọn bạn trong cuộc sống Ngữ Văn 12Bàn luận về lợi ích và hứng thú của công việc tự học Ngữ Văn 12Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa Ngữ Văn 12Bàn luận về: sống, sống có ích, và sống đẹp Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong việc phê phán những thói hư tật xấu, những tư tưởng lạc hậu để xây dựng con người mới, nếp sống văn hóa mới, nhiều người thường nhắc đến câu nói sau đây: “Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết”.Trước hết, phải hiểu đúng nghĩa các từ ngữ: thờ ơ, ghẻ lạnh, lòng vị tha, tình đoàn kết.Cuốn Từ điển tiếng Việt in năm 2008, Hoàng Phê chủ biên đã giải nghĩa như sau:Thờ ơ: tỏ ra lạnh nhạt, không hề quan tâm, để ý tới, không hề có chút tình cảm gì.Ghẻ lạnh: tỏ ra lạnh nhạt đối với người lẽ ra là thân thiết, gần gũi.Vị tha: có tinh thần chăm lo đến lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình.Đoàn kết: kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung.Qua đó, ta hiểu thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh là tính xấu; người sống thờ ơ, ghẻ lạnh là người không tốt, là kẻ vô cảm, vô tình với đồng loại. Lòng vị tha, tình đoàn kết là tính tốt; người giàu lòng vị tha và có tình đoàn kết là người tốt.Câu nói trên đây chỉ ra mối quan hệ và tầm quan trọng giữa việc phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người và sự ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết.Con người có nhân hậu, sống trong tình người mới có lòng vị tha, tình đoàn kết, mới biết “thương người như thể thương thân”. Nhân dân ta giàu lòng vị tha và tình đoàn kết nên tâm hồn Việt Nam rất đẹp, sức mạnh Việt Nam vô địch, có thể chiến thắng thiên tai, địch họa, đánh đuổi thù trong, giặc ngoài. Chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mĩ là nhờ tinh thành đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân ta. Xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, cứu giúp đồng bào vùng bị lũ lụt bão tố, quan tâm săn sóc các em nhỏ mồ côi, những học sinh nghèo... làm tất được các việc đó là do sức mạnh của lòng vị tha, tình đoàn kết của đồng bào, chiến sĩ, của hơn hai triệu Việt kiều đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài. Chính vì có lòng vị tha, tình đoàn kết mà nhân dân ta hiểu một cách sâu sắc: chia rẽ là chết; thờ ơ, ghẻ lạnh với bXem thêm tại: https:loigiaihay.comphephanthaidothooghelanhdoivoiconnguoicungquantrongvacanthietnhucangoilongvithatinhdoanketbansuynghinhuthenaoveykientrennguvan12c30a511.htmlixzz5n2RGip63 Phê phán thái độ thờ ghẻ lạnh người quan trọng cần thiết ca ngợi lòng vị tha tình đồn kết Bạn suy nghĩ ý kiến trên? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh tính xấu; người sống thờ ơ, ghẻ lạnh người khơng tốt, kẻ vơ cảm, vơ tình với đồng loại Lòng vị tha, tình đồn kết tính tốt; người giàu lòng vị thatình đồn kết người tốt • Bạn nghĩ bạn chọn bạn sống - Ngữ Văn 12 • Bàn luận lợi ích hứng thú cơng việc tự học - Ngữ Văn 12 • Quan niệm bạn lối sống giản dị người có văn hóa - Ngữ Văn 12 • Bàn luận về: sống, sống có ích, sống đẹp - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong việc phê phán thói hư tật xấu, tư tưởng lạc hậu để xây dựng người mới, nếp sống văn hóa mới, nhiều người thường nhắc đến câu nói sau đây: “Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người quan trọng cần thiết ca ngợi lòng vị tha, tình đồn kết” Trước hết, phải hiểu nghĩa từ ngữ: thờ ơ, ghẻ lạnh, lòng vị tha, tình đồn kết Cuốn Từ điển tiếng Việt in năm 2008, Hoàng Phê chủ biên giải nghĩa sau: Thờ ơ: tỏ lạnh nhạt, khơng quan tâm, để ý tới, khơng có chút tình cảm Ghẻ lạnh: tỏ lạnh nhạt người lẽ thân thiết, gần gũi Vị tha: có tinh thần chăm lo đến lợi ích người khác mà hi sinh lợi ích nhân Đồn kết: kết thành khối thống nhất, hoạt động mục đích chung Qua đó, ta hiểu thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh tính xấu; người sống thờ ơ, ghẻ lạnh người không tốt, kẻ vơ cảm, vơ tình với đồng loại Lòng vị tha, tình đồn kết tính tốt; người giàu lòng vị thatình đồn kết người tốt Câu nói mối quan hệ tầm quan trọng việc phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người ca ngợi lòng vị tha, tình đồn kết Con người có nhân hậu, sống tình ngườilòng vị tha, tình đồn kết, biết “thương người thể thương thân” Nhân dân ta giàu lòng vị tha tình đồn kết nên tâm hồn Việt Nam đẹp, sức mạnh Việt Nam vơ địch, chiến thắng thiên tai, địch họa, đánh đuổi thù trong, giặc Chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mĩ nhờ tinh thành đại đoàn kết toàn Đảng, tồn dân ta Xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, cứu giúp đồng bào vùng bị lũ lụt bão tố, quan tâm săn sóc em nhỏ mồ côi, học sinh nghèo làm tất việc sức mạnh lòng vị tha, tình đồn kết đồng bào, chiến sĩ, hai triệu Việt kiều sinh sống, làm ăn nước ngồi Chính có lòng vị tha, tình đồn kết mà nhân dân ta hiểu cách sâu sắc: chia rẽ chết; thờ ơ, ghẻ lạnh với b Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phe-phan-thai-do-tho-o-ghe-lanh-doi-voi-con-nguoi-cung-quan-trong-vacan-thiet-nhu-ca-ngoi-long-vi-tha-tinh-doan-ket-ban-suy-nghi-nhu-the-nao-ve-y-kien-tren-ngu-van-12c30a511.html#ixzz5n2RGip63 ... quan tâm săn sóc em nhỏ mồ cơi, học sinh nghèo làm tất việc sức mạnh lòng vị tha, tình đồn kết đồng bào, chiến sĩ, hai triệu Việt kiều sinh sống, làm ăn nước Chính có lòng vị tha, tình đồn kết. .. chết; thờ ơ, ghẻ lạnh với b Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phe-phan-thai-do-tho-o-ghe-lanh-doi-voi -con- nguoi-cung -quan- trong-vacan-thiet-nhu -ca- ngoi-long-vi -tha- tinh-doan-ket-ban -suy- nghi-nhu-the-nao-ve-y-kien-tren-ngu-van-12c30a511.html#ixzz5n2RGip63
- Xem thêm -

Xem thêm: Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha tình đoàn kết bạn suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên, Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha tình đoàn kết bạn suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn