Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tư tưởng đó

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:43

Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng: “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc. Hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tư tưởng đó Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nhiều bạn trẻ ngày nay cho rằng: Hạnh phúc là được chia sẻ, thương yêu, được cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí. Ai biết tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó mới có hạnh phúc thật sự.Em hãy bình luận về lòng tự trọng Ngữ Văn 12Đọc sách là ta đang tìm đến một thế giới khác Ngữ Văn 12Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm “chúng ta và họ ... bắt đầu từ...Hãy nói lên những suy nghĩ khi đọc đoạn thơ sau đây của Tố Hữu: Nếu là con chim, là...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Hạnh phúc là vấn đề luôn được mọi người quan tâm, đặc biệt là thanh niên khi họ bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống. Trong nhiều quan niệm về hạnh phúc của họ, có một quan niệm rất cần được trao đổi, làm rõ: “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc”.Câu nói nghe qua, có vẻ như đúng, đã khiến không ít thanh niên hiện nay dễ đồng tình chấp nhận. “Có tiền mua tiên cũng được”, đó không phải là hạnh phúc sao? Chưa hết, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, tiền tài đem lại sức mạnh, quyền lực cho con người cũng là một thứ “hạnh phúc” chứ sao? Còn địa vị thì khói phải nói, nó tạo ra nhiều thứ “hạnh phúc” cho con người: được “ăn trên ngồi trốc”, xe đưa xe đón, lại có quyền thế, bổng lộc, nhiều người qụylụy... Những “hạnh phúc” đó là có thật và nhiều người mơ ước được như thế. Nhưng nghĩ lại mà xem, đó có phải là hạnh phúc chân chính, đích thực và bền vững của con người không? Không phải. Bởi vì, như Tháccơrây, nhà văn Anh từng nói: “Tiền bạc không phải là vạn năng. Nó có thế mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình. Nó có thể mua được cánh hầu, nhưng không mua được tình bạn...” Ở đây, gia đình và tình bạn mới là hạnh phúc chân chính thì tiền bạc không thể mua được. Cũng vậy, những thứ mà địa vị tạo ra trên đây đâu phải là hạnh phúc đích thực của con người. Thành ra, xét cho cùng, tiền tài và địa vị có thể xem như là một phương tiện, một điều kiện trong rất nhiều phương tiện, điều kiện để con người có hạnh phúc. (Ấy là chưa nói đến, có khi chính tiền tại và địa vị lại làm cho con người hư hỏng, tha hóa, bất hạnh như đã từng xảy ra trong cuộc sống). Bản thân tiền tài và địa vị không tạo ra hạnh phúc chân chính cho con người. Câu nói trên không chỉ sai lầm ở chỗ đã tuyệt đối hóa tiền tài và địa vị trong việc đem lại hạnh phúc cho con người (“Chỉ có...”) mà còn thể hiện một quan niệm cũ kĩ và lỗi thời về hạnh phúc: một thứ hạnh phúc tầm thường nhờ tiền tài và địa vị mà có được. Còn hạnh phúc chân chính, đích thực và bền vững của con người thì phái do các yếu tố khác tạo ra. Các Mác nói: Hạnh phúc là đấu tranh”. DomXem thêm tại: https:loigiaihay.commotsobantrehiennayvanchorangchicotientaivadiavithimoicohanhphuchaydunglapluanbacbodephanbactutuongdonguvan12c30a568.htmlixzz5n2PkyJ30 Một số bạn trẻ cho Chỉ tiền tài địa vị hạnh phúc Hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tưởng - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nhiều bạn trẻ ngày cho rằng: Hạnh phúc chia sẻ, thương yêu, cống hiến hưởng thụ cách hợp lí Ai biết tạo hài hòa hạnh phúc cá nhân hạnh phúc tập thể, người hạnh phúc thật  Em bình luận lòng tự trọng - Ngữ Văn 12  Đọc sách ta tìm đến giới khác - Ngữ Văn 12  "Trong giới khốc liệt AIDS khơng khái niệm “chúng ta họ"  Hãy nói lên suy nghĩ đọc đoạn thơ sau Tố Hữu: "Nếu chim, Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Hạnh phúc vấn đề người quan tâm, đặc biệt niên họ bước vào ngưỡng cửa sống Trong nhiều quan niệm hạnh phúc họ, quan niệm cần trao đổi, làm rõ: “Chỉ tiền tài địa vị hạnh phúc” Câu nói nghe qua, đúng, khiến khơng niên dễ đồng tình chấp nhận “Có tiền mua tiên được”, khơng phải hạnh phúc sao? Chưa hết, “mạnh gạo, bạo tiền”, tiền tài đem lại sức mạnh, quyền lực cho người - thứ “hạnh phúc” sao? Còn địa vị khói phải nói, tạo nhiều thứ “hạnh phúc” cho người: “ăn ngồi trốc”, xe đưa xe đón, lại quyền thế, bổng lộc, nhiều người qụylụy Những “hạnh phúc” thật nhiều người mơ ước Nhưng nghĩ lại mà xem, phải hạnh phúc chân chính, đích thực bền vững người không? Không phải Bởi vì, Thác-cơ-rây, nhà văn Anh nói: “Tiền bạc khơng phải vạn Nó mua nhà cửa, khơng mua gia đình Nó mua cánh hầu, khơng mua tình bạn ” Ở đây, gia đình tình bạn hạnh phúc chân tiền bạc khơng thể mua Cũng vậy, thứ mà địa vị tạo đâu phải hạnh phúc đích thực người Thành ra, xét cho cùng, tiền tài địa vị xem phương tiện, điều kiện nhiều phương tiện, điều kiện để người hạnh phúc (Ấy chưa nói đến, tiền Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-so-ban-tre-hien-nay-van-cho-rang-chi-co-tien-tai-va-dia-vi-thi-moi-cohanh-phuc-hay-dung-lap-luan-bac-bo-de-phan-bac-tu-tuong-do-ngu-van-12-c30a568.html#ixzz5n2PkyJ30
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tư tưởng đó, Một số bạn trẻ hiện nay vẫn cho rằng chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tư tưởng đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn