Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp từ lời khuyên của nhà khoa học hãy bàn luận về vấn đề chọn ngành nghề của học sinh lớp 12 khi sắp ra trường

2 86 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:40

Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp”. (Paxtư). Từ lời khuyên của nhà khoa học, hãy bàn luận về vấn đề chọn ngành nghề của học sinh lớp 12 khi sắp ra trường Ngữ Văn 12 Bình chọn:Chọn ngành nghề là nguyện vọng và quyền lợi riêng của mỗi người. Nhưng cần chọn sao cho phù hợp với bản thân mình đồng thời kết hợp với nhu cầu của đất nước để có thể phát huy khả năng của mình, làm danh giá cho nghề nghiệp và phục vụ cho dân tộc.Nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng ở nước ta hiện nay Ngữ...Bình luận ý thơ sau đây của nhà thơ Tố Hữu: Ôi Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Ngữ...Bàn luận câu cổ ngữ: “Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều”...Bình luận về cách ứng xử lịch sự, văn minh Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Mười hai năm đèn sách, sắp ra trường, ai mà chẳng mong chọn được một nghề nghiệp cho cuộc đời minh như ông cha ta vẫn thường nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.Nhưng chọn ngành nghề như thế nào? Hãy nghe lời khuyên của nhà khoa học Paxtơ: ‘Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp”. Đúng như vậy. Nghề nghiệp chỉ là công việc của mỗi con người trong xã hội, còn danh giá là giá trị của con người đó đối với xã hội. Cho nên bản thân nghề nghiệp không thể làm nên danh giá cho con người. Không thể nói người thầy giáo danh giá hơn người thầy thuốc hay người công nhân danh giá hơn người nông dân... bởi nghề nào trong xã hội cũng đều cao quý, đều cần thiết. Nhưng ngược lại, “chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp” đây mới là nghề nghiệp của mình thì lúc ấy xã hội mới thấy được giá trị của nó và nghề ấy mới có danh giá. Thử hỏi, nếu những người thầy giáo không hết lòng vì thế hệ trẻ của đất nước thì làm sao được nhân dân tôn vinh là “kĩ sư của tâm hồn”; những người thầy thuốc không yêu thương cứu chữa người bệnh thì cũng không thể được vinh danh là “lương y như từ mầu?” Giá trị của nghề dạy học và nghề chữa bệnh chỉ được tạo nên từ chính những người thầy giáo và những người thầy thuốc là như vậy. Và những nghề khác cũng như thế. Vì vậy, yếu tố quyết định ở đây là con người chứ không phải nghề nghiệp.Trên ý nghĩa đó, câu nói của Paxtơ gợi cho ta điều gì trong việc chọn ngành nghề khi sắp ra trường? Trước hết, nếu nghề nghiệp không làm danh giá cho con người” thì có cần phải chạy theo các nghề “thời thượng” trong xã hội, chẳng hạn như kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, y dược, bách khoa..? Một sự “chạy theo” như thế có hợp lí không? Đối với các bạn yêu thích và có năng lực về các ngành nghề đó thì không sao, nhưng đối với các bạn chỉ “chạy theo” vì cảm tính, vì phong trào thi cần suy nghĩ lại, bởi tiêu chí quan trọng nhất để chọn ngành nghề là phù hợp với bản thân mình chứ không phải chọn ngành nghề để có “danh giá” Danh giá ở đây là danh giá cho chính minh, nhưng bản thân “nghề nghiệp không làm danh giá cho con người” thì một sự “chạy theo” như thế chỉ là ảo tưởng, làm sao có danh giá thực được? Vả lại, nếu ai cũng chạy theo những ngành nghề đó, thì những ngành nghề khác sẽ thế nào? Ở đây còn có vấn đề nhu cầu của đất nước, yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nữa. Chúng ta sống trong cộng đồng dân tộc chứ đâu phải chỉ sống riêng một mình, vì vậy cũng phải có trách nhiệm với dân tộc trong việc chọn ngành nghề. Sau nữa, muốn “con người làm danh giá cho nghề nghiệp” như Paxtơ nói, thì phải chọn ngành nghề như thế nào để tự bản thân mình có thể làm cho nghề nghiệp ấy trở nên danh giá? Câu trả lời thật rõ ràng và tất yếu: cần phải chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình (sở thích, đam mê, năng lực...) thì mới có thể phát huy hết nhiệt tình và năng lực để làm cho nghề đó trở nên tốt dẹp, có danh giá, được xã hội thừa nhận, tôn vinh. Và một khi đã góp phần làm cho nghề nghiệp có danh giá thì cũng tức là góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, đem lại lợi ích cho xã hội, cho dân tộc. ChữXem thêm tại: https:loigiaihay.comkhongphainghenghieplamdanhgiachoconnguoimachinhconnguoilamdanhgiachonghenghieppaxtutuloikhuyencuanhakhoahochaybanluanvevandechonnganhnghecuahocsinhlop12khisapratruongnguvan12c30a577.htmlixzz5n2P0PLb9 Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho người người làm danh giá cho nghề nghiệp Từ lời khuyên nhà khoa học bàn luận vấn đề chọn ngành nghề học sinh lớp 12 trường - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Chọn ngành nghề nguyện vọng quyền lợi riêng người Nhưng cần chọn cho phù hợp với thân đồng thời kết hợp với nhu cầu đất nước để phát huy khả mình, làm danh giá cho nghề nghiệp phục vụ cho dân tộc • Nghĩ tượng môi trường xuống cấp nghiêm trọng nước ta - Ngữ • Bình luận ý thơ sau nhà thơ Tố Hữu: "Ôi! Sống đẹp bạn?" - Ngữ • Bàn luận câu cổ ngữ: “Ngọc vô quý giá, ngọc tâm hồn quý giá nhiều” • Bình luận cách ứng xử lịch sự, văn minh - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Mười hai năm đèn sách, trường, chẳng mong chọn nghề nghiệp cho đời minh ơng cha ta thường nói “Nhất nghệ tinh, thân vinh” Nhưng chọn ngành nghề nào? Hãy nghe lời khuyên nhà khoa học Pa-xtơ: ‘'Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho người, người làm danh giá cho nghề nghiệp” Đúng Nghề nghiệp công việc người xã hội, danh giá giá trị người xã hội Cho nên thân nghề nghiệp làm nên danh giá cho người Khơng thể nói người thầy giáo danh giá người thầy thuốc hay người công nhân danh giá người nông dân nghề xã hội cao quý, cần thiết Nhưng ngược lại, “chính người làm danh giá cho nghề nghiệp” - nghề nghiệp lúc xã hội thấy giá trị nghềdanh giá Thử hỏi, người thầy giáo khơng hết lòng hệ trẻ đất nước nhân dân tôn vinh “kĩ sư tâm hồn”; người thầy thuốc không yêu thương cứu chữa người bệnh khơng thể vinh danh “lương y từ mầu?” Giá trị nghề dạy học nghề chữa bệnh tạo nên từ người thầy giáo người thầy thuốc Và nghề khác Vì vậy, yếu tố định người khơng phải nghề nghiệp Trên ý nghĩa đó, câu nói Pa-xtơ gợi cho ta điều việc chọn ngành nghề trường? Trước hết, "nghề nghiệp không làm danh giá cho người” có cần phải chạy theo nghề “thời thượng” xã hội, chẳng hạn kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, y dược, bách khoa ? Một “chạy theo” có hợp lí khơng? Đối với bạn u thích có lực ngành nghề khơng sao, bạn “chạy theo” cảm tính, phong trào thi cần suy nghĩ lại, tiêu chí quan trọng để chọn ngành nghề phù hợp với thân khơng phải chọn ngành nghề để có “danh giá!” Danh giá danh giá cho minh, thân “nghề nghiệp khơng làm danh giá cho người” “chạy theo” ảo tưởng, có danh giá thực được? Vả lại, chạy theo ngành nghề đó, ngành nghề khác nào? Ở có vấn đề nhu cầu đất nước, yêu cầu nghiệp cách mạng Chúng ta sống cộng đồng dân tộc đâu phải sống riêng mình, phải có trách nhiệm với dân tộc việc chọn ngành nghề Sau nữa, muốn “con người làm danh giá cho nghề nghiệp” Pa-xtơ nói, phải chọn ngành nghề để tự thân làm cho nghề nghiệp trở nên danh giá? Câu trả lời thật rõ ràng tất yếu: cần phải chọn ngành nghề phù hợp với thân (sở thích, đam mê, lực ) phát huy hết nhiệt tình lực để làm cho nghề trở nên tốt dẹp, có danh giá, xã hội thừa nhận, tơn vinh Và góp phần làm cho nghề nghiệpdanh giá tức góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, đem lại lợi ích cho xã hội, cho dân tộc Chữ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/khong-phai-nghe-nghiep-lam-danh-gia-cho-con-nguoi-ma-chinh-con-nguoilam-danh-gia-cho-nghe-nghiep-pa-xtu-tu-loi-khuyen-cua-nha-khoa-hoc-hay-ban-luan-ve-van-de-chon-nganhnghe-cua-hoc-sinh-lop-12-khi-sap-ra-truong-ngu-van-12-c30a577.html#ixzz5n2P0PLb9 ... đâu phải sống riêng mình, phải có trách nhiệm với dân tộc việc chọn ngành nghề Sau nữa, muốn con người làm danh giá cho nghề nghiệp Pa-xtơ nói, phải chọn ngành nghề để tự thân làm cho nghề nghiệp. .. trở nên danh giá? Câu trả lời thật rõ ràng tất yếu: cần phải chọn ngành nghề phù hợp với thân (sở thích, đam mê, lực ) phát huy hết nhiệt tình lực để làm cho nghề trở nên tốt dẹp, có danh giá, xã... làm cho nghề nghiệp có danh giá tức góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, đem lại lợi ích cho xã hội, cho dân tộc Chữ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/khong-phai-nghe-nghiep-lam -danh- gia -cho- con- nguoi-ma-chinh -con- nguoilam -danh- gia -cho- nghe-nghiep-pa-xtu-tu-loi-khuyen-cua-nha -khoa- hoc-hay-ban-luan-ve-van-de-chon-nganhnghe-cua-hoc -sinh- lop -12- khi- sap -ra- truong-ngu-van -12- c30a577.html#ixzz5n2P0PLb9
- Xem thêm -

Xem thêm: Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp từ lời khuyên của nhà khoa học hãy bàn luận về vấn đề chọn ngành nghề của học sinh lớp 12 khi sắp ra trường, Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp từ lời khuyên của nhà khoa học hãy bàn luận về vấn đề chọn ngành nghề của học sinh lớp 12 khi sắp ra trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn