Bàn luận về vấn đề nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao

1 72 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:32

Bàn luận về vấn đề: Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa, thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Khắc phục hành vi “đối phó cũng rất có ý nghĩa đối với việc xây dựng môi trường giao thông văn hóa, trong đó có nội dung “người vi phạm tự mình biết hổ thẹn và bị người chung quanh phê phán”.Bình luận về vấn đề tuổi trẻ chúng ta phải sống đẹp Ngữ Văn 12Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay (không quá 400 từ) ...Bàn về cái đẹp trong xã hội và trong thiên nhiên Ngữ Văn 12Em hãy nêu suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích một căn bệnh gây tác hại không...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2010” được Chính phủ phê duyệt, đã xác định mục tiêu “Xây dựng các quy tắc đi lại văn minh và đưa các tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa”. Hà Nội và một số địa phương đã bắt đầu đề cập việc xây dựng văn hóa giao thông như một giải pháp vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa cơ bản, bảo đảm sự bền vững đôi với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Song nội dung văn hóa giao thông có phạm vi rất rộng, vấn đề đặt ra là nên bắt đầu từ những tiêu chí cụ thể nào?Ai cũng biết, ít có lĩnh vực nào mà sự tiếp xúc giữa con người với nhau lại diễn ra trong dạng động, trên quy mô lớn, phạm vi rộng và liên tục như hoạt động giao thông. Đã có rất nhiều quy định bắt buộc hoặc chỉ dẫn người tham gia giao thông về hành vi, thái độ ứng xử bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.Trong đó, nhiều tiêu chí văn hóa giao thông đã được “luật hóa” thông qua các quy định bằng văn bản, hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông. Điều đó có nghĩa là ý thức tự giác chấp hành đúng các quy tắc giao thông đã cơ bản thể hiện văn hóa trong giao thông...Tuy nhiên, các quy tắc không thể bao quát hết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Hơn nữa, trong từng giai đoạn, cần nhấn mạnh một số tiêu chí phù hợp bối cảnh thực tiễn.Theo chúng tôi, trước mắt về “xây, nén tập trung vào các nội dung: nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, người lái ô tô, trước hết là đội ngũ lái xe khác; định hình thói quen ngồi lên mô tô, xe máy là đội mũ bảo hiểm; tự kiềm chế không sử dụng rượu bia khi đXem thêm tại: https:loigiaihay.combanluanvevandeneuhanhvichaphanhluatgiaothonglamotnetdepvanhoathivanhoagiaothongcanphaiduocxaydungvaboidaprasaonguvan12c30a602.htmlixzz5n2N1si17 Bàn luận vấn đề Nếu hành vi chấp hành luật giao thơng nét đẹp văn hóa văn hóa giao thơng cần phải xây dựng bồi đắp sao?" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khắc phục hành vi “đối phó" có ý nghĩa việc xây dựng môi trường giao thông văn hóa, có nội dung “người vi phạm tự biết hổ thẹn bị người chung quanh phê phán” • Bình luận vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp - Ngữ Văn 12 • Viết bình luận ngắn tai nạn giao thơng nước ta (không 400 từ) - • Bàn đẹp xã hội thiên nhiên - Ngữ Văn 12 • Em nêu suy nghĩ “bệnh thành tích" - bệnh gây tác hại không Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Trong đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an tồn giao thơng đến năm 2010” Chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu “Xây dựng quy tắc lại văn minh đưa tiêu chí an tồn giao thơng vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa” Hà Nội số địa phương bắt đầu đề cập việc xây dựng văn hóa giao thơng giải pháp vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa bản, bảo đảm bền vững đơi với lĩnh vực trật tự an tồn giao thơng Song nội dung văn hóa giao thơng có phạm vi rộng, vấn đề đặt nên tiêu chí cụ thể nào? Ai biết, có lĩnh vực mà tiếp xúc người diễn dạng động, quy mô lớn, phạm vi rộng liên tục hoạt động giao thơng Đã có nhiều quy định bắt buộc dẫn người tham gia giao thông hành vi, thái độ ứng xử bảo đảm an tồn giao thơng trật tự xã hội Trong đó, nhiều tiêu chí văn hóa giao thơng “luật hóa” thơng qua quy định văn bản, hệ thống biển báo tín hiệu giao thơng Điều có nghĩa ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông thể văn hóa giao thơng Tuy nhiên, quy tắc bao quát hết vấn đề sống đặt Hơn nữa, giai đoạn, cần nhấn mạnh số tiêu chí phù hợp bối cảnh thực tiễn Theo chúng tôi, trước mắt “xây", nén tập trung vào nội dung: nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, người lái ô tô, trước hết đội ngũ lái xe khác; định hình thói quen ngồi lên mơ tơ, xe máy đội mũ bảo hiểm; tự kiềm chế không sử dụng rượu bia đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-luan-ve-van-de-neu-hanh-vi-chap-hanh-luat-giao-thong-la-mot-netdep-van-hoa-thi-van-hoa-giao-thong-can-phai-duoc-xay-dung-va-boi-dap-ra-sao-ngu-van-12c30a602.html#ixzz5n2N1si17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn luận về vấn đề nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao, Bàn luận về vấn đề nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn