de 217

4 172 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHTN - Mơn: Hóa học Thời gian làm : 50 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh : Số báo danh : đề 217 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe 3O4, Fe(NO3)2 cần dùng 0,87 mol H2SO4 loãng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 111,46 gam muối sunfat trung hòa 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí khơng màu (có khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí) Tỉ khối Z so với H 3,8 Phần trăm khối lượng Fe 3O4 X gần với giá trị sau ? A 28,15 B 48,28 C 23,46 D 25,51 Câu 42 Đốt cháy hoàn toàn m gam este X đơn chức, khơng no (phân tử có liên kết đôi C = C), mạch hở cần vừa đủ 0,54 mol O2, thu 21,12 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu x gam muối khan 5,28 gam chất hữu Giá trị x A 10,08 B 9,84 C 11,76 D 10,32 Câu 43 Hỗn hợp X chứa etylamin trimetylamin Hỗn hợp Y chứa hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ Trộn X Y theo tỉ lệ mol nX: nY = 1:5 thu hỗn hợp Z Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam Phần trăm khối lượng hiđrocacbon có phân tử khối lớn Y gần với giá trị sau đây? A 79% B 50% C 57% D 71% Câu 44 Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin etylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2 Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 (trong số mol CO2 0,37 mol) Cho lượng X vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng Giá trị a A 0,06 B 0,07 C 0,08 D 0,09 Câu 45 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỉ lệ mol 5: 4: 2) vào nước dư, đun nóng Đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa: A NaHCO3 (NH4)2CO3 B NaHCO3 C Na2CO3 D NaHCO3 Ba(HCO3)2 Câu 46 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy nuớc hình vẽ đây: Khí X A SO2 B HCl C NH3 D H2 Câu 47 Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch chứa 8,135 gam muối Phân tử khối Y A 103 B 117 C 89 D 75 Câu 48 Số oxi hóa crom hợp chất K2Cr2O7 A +3 B +6 C +7 D +2 Câu 49 Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al công nghiệp cách điện phân nóng chảy Al2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit có thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo Trang 1/4 - Mã đề 217 (5) Thạch cao sống có cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu A B C D Câu 50 Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 0,2 mol H2SO4 (lỗng), thấy khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) sau phản ứng thu 6,4 gam kết tủa Giá trị m A 14,0 B 11,2 C 12,0 D 16,8 Câu 51 Một este X có cơng thức phân tử C3H6O2 tham gia phản ứng tráng bạc Cơng thức cấu tạo este X A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH3 D HCOOCH=CH2 Câu 52 Cho 0,1 mol tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 27,6 B 9,2 C 4,6 D 13,8 Câu 53 Phân tử polime sau chứa hai nguyên tố C H? A Polietilen B Tơ nilon –6,6 C Poli acrilonitrin D Poli (vinyl clorua) Câu 54 Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu 27,3 gam chất rắn Giá trị V A 700 B 450 C 900 D 350 Câu 55 Hỗn hợp E gồm hai peptit X Y (tỉ lệ mol nX: nY = 1: 3), mạch hở có tổng số liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần vừa đủ 0,99 mol O2, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam có 2,464 lít khí (đktc) khỏi bình Phần trăm khối lượng X hỗn hợp E có giá trị gần với A 24,0% B 14,0% C 19,0% D 29,0% Câu 56 X, Y hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng (MX < MY), T este tạo X, Y với ancol hai chức Z Đốt cháy hoàn toàn 6,42 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T lượng O2 vừa đủ, thu 5,152 lít CO2 (đktc) 4,14 gam H2O Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (đun nóng) Thành phần phần trăm khối lượng Z có M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 24 B 22 C 26 D 20 Câu 57 Cho 5,2 gam hỗn hợp X gồm Fe Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Y 3,36 lít khí đktc, khối lượng muối có Y A 32,30 gam B 16,15 gam C 31,70 gam D 15,85 gam Câu 58 X este mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2; Y Z hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E gồm X, Y Z, thu 23,52 lít CO (đktc) Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp hai ancol có số cacbon hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 132 B 88 C 118 D 74 Câu 59 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag Y Nước Brom Mất màu nước brom Z Nước Brom Mất màu nước brom, xuất kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z A fructozơ, vinyl axetat, anilin B glucozơ, etyl axetat, phenol C glucozơ, anilin, vinyl axetat D etyl axetat, glucozơ, anilin Câu 60 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng, thu dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa 896 ml NO (sản phẩm khử NO3-, đktc) Dung dịch Y vừa phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,44 mol NaOH Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 63 B 18 C 23 D 73 Câu 61 Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH dư, thu 4,6 gam glixerol m gam hỗn hợp hai muối gồm natri stearat natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng 1: Giá trị m Trang 2/4 - Mã đề 217 A 45,7 gam B 44,5 gam C 44,3 gam D 45,8 gam Câu 62 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl 3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Số mol Al(OH)3 ↓ x + 0,4a x 4a+0,03 y 0,59 0,35 Số mol NaOH 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 y 4a+0,03 y 4a+0,03 y 4a+0,03 y 4a+0,03 y 4a+0,03 Số mol NaOH Số mol NaOH Số mol NaOH Số mol NaOH Số mol NaOH Tỉ lệ y: x là: A 15 B 16 C 14 D 13 Câu 63 Cho dãy kim loại: Al, Fe, Cu, Ag Kim loại nhẹ dãy A Ag B Fe C Cu D Al Câu 64 Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (b) Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (c) Cho Si vào dung dịch NaOH loãng (d) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 (f) Sục khí CO vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm khơng xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 65 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn khí CO2 sinh vào dung dịch chứa 0,06 mol Ba(OH)2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 12 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 7,8 B 7,2 C 8,4 D 6,6 Câu 66 Chất sau chất hữu cơ? A CaCO3 B Al4C3 C C2H4 D CO2 Câu 67 Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) dung dịch ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử A kim loại Na B nước brom C quỳ tím D dung dịch NaCl Câu 68 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3 (b) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 lỗng (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 (d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (g) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 69 Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A Sau thời gian điện phân t (giờ), thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch X Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3 Bỏ qua hòa tan khí nước bay nước, hiệu suất điện phân 100% Giá trị t gần với giá trị sau đây? A 5,0 B 6,0 C 3,5 D 4,7 Câu 70 Chất sau chất điện li mạnh? A CO2 B C2H5OH C CH3COOH D NaOH Câu 71 Cho phát biểu sau: Trang 3/4 - Mã đề 217 (a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đơng tụ đun nóng (b) Amino axit chất rắn kết tinh, dễ tan nước (c) Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím (d) Hiđro hóa hồn tồn triolein (xúc tác Ni, t°) thu tripanmitin (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (f) Amilozơ có cấu trúc mạch khơng phân nhánh Số phát biểu A B C D Câu 72 Công thức sắt(II) hiđroxit A Fe(OH)2 B FeO C Fe(OH)3 D Fe2O3 2+ Câu 73 Trong nước thải công nghiệp thường chứa ion kim loại nặng Hg , Pb2+, Fe3+… Để xử lý sơ nước thải trên, làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất cho sau đây? A KCl B KOH C HCl D Ca(OH)2 Câu 74 Cho m gam hỗn hợp gồm Al Na vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) 2,7 gam chất rắn không tan Giá trị m A 6,15 B 9,60 C 6,45 D 7,70 Câu 75 Cho phát biểu sau: (1) Nhơm bền khơng khí bền nước bề mặt phủ lớp màng oxit mỏng bền vững (2) Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc 12000C lò điện (3) CrO3 oxit axit, chất oxi mạnh, bốc cháy tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho, (4) Khí CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (5) Kim cương, than chì, fuleren dạng thù hình cacbon (6) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, xảy ăn mòn điện hóa học Số phát biểu A B C D Câu 76 Hợp chất NH4NO3 sử dụng làm phân hóa học sau đây? A Phân lân B Phân đạm C Phân vi lượng D Phân kali Câu 77 Hỗn hợp X gồm metan, propen isopren Đốt cháy hoàn toàn 15,00 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc) Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,10 mol brom Giá trị a A 0,30 B 0,15 C 0,10 D 0,20 Câu 78 Kim loại sau phản ứng mạnh với nước nhiệt độ thường? A Ag B Fe C Ba D Cu Câu 79 Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thấy kết tủa tan Chất X A KI B K3PO4 C KCl D KBr Câu 80 Cho 7,2 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl (dư) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 13,04 gam muối khan Công thức phân tử X A CH5N B C3H9N C C2H7N D C3H7N HẾT Trang 4/4 - Mã đề 217
- Xem thêm -

Xem thêm: de 217 , de 217

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn