DE THI HOC KI SO 2

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 2: Câu Phát biểu sau nói chuyển động thẳng A Tại thời điểm véctơ vận tốc B Vận tốc ln có giá trị dương C Vận tốc có độ lớn khơng đổi theo thời gian D Véc tơ vận tốc có hướng không thay đổi Câu Giọ s quãng đường, v vận tốc, t thời gian chuyển động Công thức sau công thức tính quãng đường chuyển động thẳng v t A s = v.t B s = v t C s = v.t D Câu Một cầu ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g= 10m/s Vận tốc trí cầu sau ném 2s : A v =5m/s, cách mặt đất 20m B v =10m/s, cách mặt đất 10m C v =10m/s, cách mặt đất 20m D v =5m/s, cách mặt đất 10m Câu Lúc 8h ôtô qua A đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0,2 m/s2 Cùng lúc điểm B cách A 560m, xe thứ hai khởi hành ngược chiều với xe thứ chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,4 m/s2 Thời điểm vị trí lúc hai xe gặp ? A Lúc 40 s, Nơi gặp cách A 120m B Lúc 40 s, Nơi gặp cách A 240m C Lúc 30 s, Nơi gặp cách A 120m D Lúc 30 s, Nơi gặp cách A 240m Câu Đặc điểm đặc điểm chuyển động rơi tự ? A Lúc t=0 v ≠ B Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống D Tại nơi gần mặt đất, vật rơi tự C Vật chuyển động thẳng nhanh dần r r r Câu Khi sử dụng công thức cộng vận tốc v13 = v12 + v 23 kết luận sau r r r r v = v12 + v 23 B Khi v12 v 23 hướng v13 = v12 − v 23 A Khi v12 v 23 ngược hướng 13 r r r r 2 v13 = v12 − v 23 v = v12 + v 223 v v v v 12 23 12 C Khi vng góc D Khi 23 vng góc 13 Câu Một vật thả rơi từ độ cao 19,6 m lấy g=9,8 m/s2 vận tốc vật chạm đất : 2 s= B v = 19,6m / s C v = 16,9m / s D v = 9,8m / s A v = 9,6m / s Câu Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h hãm phanh chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2 Quãng đường xe sau hãm phanh giây dừng hẳn : A 16m 25m B 16m 72m C 16m 36m D 16m 18m Câu Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B Trong nửa đoạn đường xe chuyển động với vận tốc 40 km/h Trong nửa đoạn đường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h Hỏi tốc độ trung bình xe đoạn đường AB : A 24 km/h B 40 km/h C 50 km/h D 48 km/h Câu 10 Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay vòng hết 2s Vận tốc dài điểm nằm vành đĩa : A v=3,14 m/s B v =0,314 m/s C v =31,4 m/s D v =314 m/s Câu 11 Một vật rơi từ độ cao h Biết trong giây cuối vật rơi quãng đường 15m Thời gian rơi vật : (lấy g=10 m/s2) A t =3s B t =1s C t =1,5 s D t =2 s Câu 12 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s2 Sau thời gian xe đạt vận tốc 36 km/h ? A t = 100s B t = 360s C t = 300s D t = 200s http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 13 Lúc 7h sáng người xe đạp đuổi theo người đi 16 km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12 km/h km/h Người xe đạp đuổi kịp người vào thời điểm vị trí sau : A Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 24 km B Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 12 km C Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành km D Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 16 km Câu 14 Vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho hệ thức v = 10 − 2t(m / s) Vận tốc trung bình chất điểm khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s A m/s B 3m/s C m/s D m/s Câu 15 Đặc điểm sau không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? A Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai thời gian B Vận tốc biến thiên theo hàm bậc thời gian C Hiệu quãng đường khoảng thời gian liên tiếp số D Quãng đường biên thiên theo hàm bậc hai thời gian Câu 16 Một canơ xi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, ngược dòng từ B A hết 3h Biết vận tốc dòng nước so với bờ sông km/h Vận tốc canô so với nước : B 10 km/h C km/h D 15 km/h A 25 km/h Câu 17 Một vật chuyển động thẳng chậm dần quãng đường giây thứ là 8m quãng đường giây thứ 2m Vận tốc đầu gia tốc vật là: 2 A v0 = 10m / s, a = −1m / s B v0 = 13m / s, a = −2m / s C v0 = 14m / s, a = −4m / s D v0 = 16m / s, a = −3m / s Câu 18 Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t Kết luận sau sai ? B Vận tốc ban đầu vật m/s A Vật chuyển động nhanh dần C Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ D Gia tốc vật m/s2 Câu 19 Một ca nơ chạy xi dòng từ A đến B h, chạy 4h Nếu ca nơ tắt máy trơi theo dòng nước từ A đến B thời gian chuyển động : B 8h C 2h D 6h A 6h Câu 20 Phương trình chuyển động vật có dạng x = − 4t + 2t Công thức vận tốc tức thời vật : A v = 2(t − 2) m/s B v = 2(t + 2) m/s C v = 2(t − 1) m/s D v = 4(t − 1) m/s Câu 21 Chuyển động thẳng biến đổi có tọa độ x, quãng đường s, vận tốc v, thời gian chuyển động t, gia tốc a Công thức sau SAI ? 1 x = x + v t + at s = v t + at v + v 02 = 2as v − v 02 = 2as B A C D Câu 22 Biểu thức sau dùng để xác định gia tốc chuyển động thẳng biến đổi ? với v0, vt vận tốc thời điểm t0 t v + v 02 v + v0 v − v0 v − v 02 a= t a= t a= t a= t t − t0 t − t0 t − t0 t − t0 A B C D Câu 23 Công thức sau dùng tính vận tốc góc vật chuyển động tròn ? ∆ϕ ∆ϕ ∆s ∆ϕ ω= ω= ω= ∆t ∆t ∆t R A B C D Câu 24 Chật điểm chuyển động đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm chất điểm là: ω= A aht = 225m / s B aht = 15m / s C aht = 1m / s D aht = 30m / s http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 25 Điều sau SAI nói gia tốc chuyển động tròn A Véctơ gia tốc ln hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo v2 r B Độ lớn gia tốc hướng tâm C Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc thời điểm D Gia tốc đặc trưng cho biến thiên độ lớn vận tốc Câu 26 Biểu thức gia tốc hướng tâm chuyển động tròn : a = ω 2r a = v2r a = v.r A ht B ht C ht a= D a ht = ω r Câu 27 Hai xe A B chuyển động hai đường thẳng vng góc với nhau, vận tốc hai xe m/s m/s Vận tốc A so với B : A 14 m/s B 16 m/s C 10 m/s D m/s Câu 28 Điều sau SAI nói tọa độ vật chuyển động thẳng đều? A Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai thời gian B Tọa độ thay đổi theo thời gian C Tọa độ âm dương không D Tọa độ biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 29 Một vật chuyển động nhanh dần quãng đường s1= 12m s2= 32 m hai khoảng thời gian liên tiếp 2s Gia tốc chuyển động vật : A m/s2 B m/s2 C 2,5 m/s2 D 10 m/s2 Câu 30 Biểu thức sau thể mối liên hệ tốc độ góc ( ω ), tốc độ dài (v), chu quay (T), tần số (f) chuyển động tròn đều? v = ω r = 2π Tr = A C v= ω r = 2π fr = 2π r f 2π r T v = ω r = 2π fr = π r T 2π v = ω r = 2π fr = r T D B ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 01 { - - - 10 { - - - 19 - | - - 28 { - - - 02 { - - - 11 - - - ~ 20 - - - ~ 29 - | - - 03 - - - ~ 12 { - - - 21 - - } - 30 - - - ~ 04 - | - - 13 { - - - 22 - - } - 05 { - - - 14 { - - - 23 { - - - 06 - - } - 15 { - - - 24 - | - - 07 - | - - 16 { - - - 25 - - - ~ 08 { - - - 17 - | - - 26 { - - - 09 - - - ~ 18 - - - ~ 27 - - } - ... { - - - 19 - | - - 28 { - - - 02 { - - - 11 - - - ~ 20 - - - ~ 29 - | - - 03 - - - ~ 12 { - - - 21 - - } - 30 - - - ~ 04 - | - - 13 { - - - 22 - - } - 05 { - - - 14 { - - - 23 { - - - 06 - -. .. - - 14 { - - - 23 { - - - 06 - - } - 15 { - - - 24 - | - - 07 - | - - 16 { - - - 25 - - - ~ 08 { - - - 17 - | - - 26 { - - - 09 - - - ~ 18 - - - ~ 27 - - } - ... r = 2 Tr = A C v= ω r = 2 fr = 2 r f 2 r T v = ω r = 2 fr = π r T 2 v = ω r = 2 fr = r T D B ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 01 { - - - 10
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI SO 2 , DE THI HOC KI SO 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn