Chuong II ke toan nghiep vu tien mat sv compatibility mode

14 19 0
  • Loading ...
1/14 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

CHƯƠNG II  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT NỘI DUNG    KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT   NGUN TẮC KẾ TỐN   PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN    1. KHÁI QT NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT   • Tiền mặt thuộc nghiệp vụ ngân quỹ của  NHTM, để đáp ứng u cầu chi trả tiền  mặt của ngân hàng.     • Tiền mặt bao gồm : VND và ngoại tệ   2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN  ‐ Tiền mặt được ghi nhận theo nguyên tắc giá  gốc.   ‐ Đảm bảo đầy đủ chứng từ khi thu chi tiền  mặt (Giấy nộp tiền, giấy lĩnh tiền, bản kê nạp  tiền)   ‐ Cuối ngày kiểm quỹ, tồn quỹ tiền mặt trên sổ  sách phải bằng tồn quỹ tiền mặt trên thực tế.     3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN   • TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   • KẾ TỐN THU TIỀN MẶT  • KẾ TỐN CHI TIỀN MẶT  • KẾ TỐN THỪA, THIẾU QUỸ      TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   • TK 1011 ‐ Tiền mặt tại đơn vị  • TK 1019 ‐ Tiền mặt đang vận chuyển  • TK 461  ‐  Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử  lý   • TK 3614 ‐ Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản  chờ xử lý   • TK 3615 ‐  Các khoản phải bồi thường  của vn, cán bộ của tctd      TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   Nợ TK 1011 “Tiền mặt đơn vị” Số tiền mặt thu vào Số tiền mặt có quỹ TCTD Số tiền mặt chi Có TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   Nợ TK 1019 “Tiền mặt vận chuyển ” Có TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   Nợ TK 461 “Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý ” Có 3.1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   Nợ TK 3614, TK 3615 Số tiền thiếu quỹ ngân hàng phải thu Số tiền thiếu quỹ ngân hàng phải thu Có Số tiền ngân hàng thu giải chuyển vào tài khoản thích hợp KẾ TỐN THU TIỀN MẶT  TK 5191 TK 421, 423 TK 1011 KẾ TOÁN CHI TIỀN MẶT  TK 1011 TK 1019 TK 421, 423 KẾ TOÁN THỪA, THIẾU QUỸ   TK 1011 TK 3614 TK 1011,3615 KẾ TOÁN THỪA, THIẾU QUỸ   TK 79,1011,4211 TK 461 TK 1011
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong II ke toan nghiep vu tien mat sv compatibility mode , Chuong II ke toan nghiep vu tien mat sv compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn