ĐỀ môn hóa học NGÀY 20 4 2018

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017 - 2018 (LẦN 1) Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 485 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu Chất sau thuộc loại ancol đa chức? A Etylen glicol B Phenol C Etanol D Etanđial Câu Criolít dùng điện phân nóng chảy Al2O3 có cơng thức A NaA1O2 B K3AlF6 C Na3AlF6 D AlF3 Câu Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu dung dịch có chất tan A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 D HNO3, Fe(NO3)2 Câu Muốn điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện người ta dùng kim loại sau làm chất khử? A Na B Ag C Fe D Ca Câu Để thu khí CO khơ khơng bị lẫn nước, người ta dẫn khí CO lẫn nước qua A Ca(OH)2 đặc B MgO C P2O5 D NaOH đặc Câu Trong phân tử cumen có nguyên tử cacbon? A B C 10 D Câu Công thức este no đơn chức mạch hở A CnH2n + 1O2 B CnH2nO2 C CnH2n + 2O2 D CnH2n – 2O2 Câu Oxit sau có tính lưỡng tinh? A CrO3 B MgO C CaO D Cr2O3 Câu Tơ sau thuộc loại tơ tổng hợp? A Tơ visco B Tơ xenlulozơ axetat C Sợi bơng D Tơ nilon-6,6 Câu 10 Các khí thải công nghiệp động ô tô, xe máy nguyên nhân chủ yếu gây mưa axit Những thành phần hóa học chủ yếu khí thải trực tiếp gây mưa axit A SO2, CO, NO2 B NO, NO2, SO2 C SO2, CO, NO D NO2, CO2, CO Câu 11 Natri hiđrocacbonat dùng làm bột nở công nghiệp thực phẩm, dùng chế thuốc chữa đau dày,… Công thức natri hiđrocacbonat A NaHSO3 B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 Câu 12 Chất sau chất điện li yếu? A HNO3 B C2H5OH C HCl D CH3COOH Câu 13.Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hóa trị khơng đổi), thu phần rắn X Hòa tan tồn X dung dịch HCl, thu 13,44 lít H2 (đktc) M A Al B Mg C Fe D Ca Câu 14 Xà phòng hóa hồn tồn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y (MX < MỴ) cần 250 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu muối hai ancol đồng đẳng liên tiếp Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu A 67,68% B 54.88% C 60.00% D 51,06% Câu 15 Trong hai chất sau nguyên tố nitơ có tính oxi hóa khử? A NH3 NO B NH4Cl HNO3 C NO NO2 D NH3 N2 Câu 16 Cho 6,05 gam hỗn hợp X gồm Fe Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng (dư), thu 0,1 mol khí H2 (đktc) Khối lượng Fe X A 4,75 gam B 1,12 gam C 5,60 gam D 2,80 gam Trang 1/4 - Mã đề thi 485 Câu 17 Cho dãy chất: etilen, stiren, etanol axit acrylic Số chất dãy có khả làm màu nước brom A B C D Câu 18 Khi thủy phân tristearin môi trường axit thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COONa glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COOH glixerol Câu 19 Cho thí nghiệm hình vẽ: Thí nghiệm dùng để định tính nguyên tố có hợp chất hữu A Cacbon oxi B Cacbon hiđro C Cacbon D Hiđro oxi Câu 20 Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu dung dịch X chứa 32,4 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 22.30 B 22,35 C 50.65 D 44.65 Câu 21 Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo (chứa 81% tinh bột) Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua giai đoạn: Tinh bột → Glucozơ → Ancol Biết hiệu suất giai đoạn 80%, khối lượng riêng C2H5OH 0,8 g/ml Thể tích ancol etylic 46o thu từ 10 kg gạo A lít B lít C 10 lít D lít Câu 22 Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư → X + CH4O + C2H6O X + HCl dư → Y + 2NaCl Nhận xét sau đúng? A Dung dịch X dung dịch Y làm chuyển quỳ hóa xanh B Y có cơng thức phân tử C5H9O4N C X muối axit hữu hai chức D X tác dụng với HCl dư theo tỉ lệ mol tương ứng : Câu 23 Cho 1,792 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K Ba thu hỗn hợp rắn Y gồm oxit kim loại dư Hòa tan hết toàn Y vào H2O lấy dư, thu dung dịch Z 3,136 lít H2 Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 39,4 gam kết tủa Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 10,08 lít CO2 vào dung dịch Z, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn, thể tích khí đo đktc Giá trị m A 44,32 B 29,55 C 14,75 D 39,40 Câu 24 Hòa tan Fe3O4 dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cho dãy chất: KMnO4, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 25 Cho so sánh sau nhôm crom (ký hiệu M chung cho kim loại): (1) Đều tác dụng với dung dịch HCl bị oxi hóa lên số oxi hóa +3 (2) Đều tác dụng với dung dịch NaOH NaMO2 (3) Đều bị thụ động H2SO4 loãng, nguội (4) Phèn K2SO4.M2(SO4)3.24H2O dùng để làm nước đục (5) Đều tạo màng oxit mỏng M2O3 bền vững bảo vệ (6) Oxit M2O3 tan dung dịch H2SO4 loãng NaOH loãng Số so sánh A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 485 Câu 26 Cracking pentan thời gian thu 1,792 lít hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Thêm 4,48 lít H2 vào X nung với Ni đến phản ứng hồn tồn thu 5,824 lít hỗn hợp khí Y (Các thể tích đo đktc) Đốt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi dư, khối lượng kết tủa tạo thành A 35 gam B 30 gam C 25 gam D 20 gam Câu 27 Cho chất sau: ClH3NCH2COOH, H2NCH(CH3)CONHCH2COOH, CH3NH3NO3, (HOOCCH2NH3)2SO4, ClH3NCH2CONHCH2COOH, CH3COOC6H5 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa muối A B C D Câu 28 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi lại bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Nước Br2 Kết tủa trắng Z NaHCO3 Có khí T Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng bạc Các dung dịch X, Y, Z, T A Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic B Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl fomat C Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat D Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn x mol peptit X mạch hở tạo thành từ aminoaxit no A chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH thu b mol CO2 c mol H2O Biết b – c = 3,5x Số liên kết peptit X A B 10 C D Câu 30 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl Số mol Al(OH)3 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 b mol Ba(AlO2)2, kết thí nghiệm biểu 0,2 diễn đồ thị bên Tỉ lệ a : b 0,1 0,3 0,7 Số mol HCl A : B : C : D : Câu 31 Cho phát biểu sau: (a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO để tạo kim loại (b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (c) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag+ dung dịch Ag (d) Cho Mg dung dịch FeCl3 dư không thu kim loại sắt (e) Nhôm kim loại nhẹ, dẫn điện dẫn nhiệt tốt, khó kéo dài dát mỏng (g) Hợp kim Na–K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân Số phát biểu sai A B C D Câu 32 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Đốt FeS2 không khí (g) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 485 Câu 33 Điện phân dung dịch gồm 28,08 gam NaCl m gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 51,6 gam ngưng điện phân thu dung dịch X Cho sắt vào X, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng sắt giảm 6,24 gam thu khí NO (sản phẩm khử) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 170 B 180 C 190 D 160 Câu 34 Cho X, Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở, dãy đồng đẳng, Z, T hai este 14u, Y Z đồng phân (MX < MY < MZ) Đốt cháy 11,52 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z T (số mol X gấp lần số mol Y) cần dùng 0,32 mol O2 Mặt khác, để tác dụng hết 11,52 gam hỗn hợp E cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M thu m gam hỗn hợp ancol có số mol Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 2,60 B 1,26 C 2,82 D 1,98 Câu 35 Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba ZnO (trong oxi chiếm 5,14% khối lượng) vào nước thu dung dịch X 0,032 mol khí H2 Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến phản ứng kết thúc, thu m gam kết tủa Giá trị m A 0,495 B 0,990 C 0,198 D 0,297 Câu 36 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa peptit mạch hở (được tạo X, Y amino axit no, chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH, MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,24 mol muối X 0,32 mol muối Y Mặt khác đốt cháy 38,2 gam E cần dùng 1,74 mol O2 Tổng phân tử khối X Y A 164 B 192 C 206 D 220 Câu 37 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa 4,545 gam KNO3 a mol H2SO4, thu dung dịch Y chứa 63,325 gam muối trung hòa (khơng có ion Fe3+) 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí (trong có 0,02 mol H2) Tỉ khối Z so với metan 38/17 Thêm dung dịch KOH 1M vào Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Giá trị m A 34,6 B 28,4 C 27,2 D 32,8 Câu 38 Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin etylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2 Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 (trong số mol CO2 0,37 mol) Cho lượng X vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng Giá trị a A 0,08 B 0,07 C 0,06 D 0,09 Câu 39 Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO, M (kim loại M có hóa trị khơng đổi), X tổng số mol nguyên tố O gấp lần số mol M Hòa tan 38,55 gam X dung dịch HNO3 lỗng dư thấy có 1,5 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng 118,35 gam hỗn hợp muối 2,24 lít NO (đktc) Phần trăm khối lượng M X A 16,86 B 50,58 C 24,5 D 25,29 Câu 40 Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm este mạch hở dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu m gam muối natri axetat 10,8 gam hỗn hợp Y gồm ancol no, mạch hở có số ngun tử cacbon Đốt cháy hồn tồn 10,8 gam hỗn hợp Y thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Giá trị m A 24,6 B 20,5 C 16,4 D 32,8 Trang 4/4 - Mã đề thi 485 ... kim loại): (1) Đều tác dụng với dung dịch HCl bị oxi hóa lên số oxi hóa +3 (2) Đều tác dụng với dung dịch NaOH NaMO2 (3) Đều bị thụ động H2SO4 loãng, nguội (4) Phèn K2SO4.M2(SO4)3.24H2O dùng để... 10,8 gam hỗn hợp Y thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Giá trị m A 24, 6 B 20, 5 C 16 ,4 D 32,8 Trang 4/ 4 - Mã đề thi 48 5 ... K2SO4.M2(SO4)3.24H2O dùng để làm nước đục (5) Đều tạo màng oxit mỏng M2O3 bền vững bảo vệ (6) Oxit M2O3 tan dung dịch H2SO4 loãng NaOH loãng Số so sánh A B C D Trang 2 /4 - Mã đề thi 48 5 Câu 26 Cracking pentan thời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ môn hóa học NGÀY 20 4 2018 , ĐỀ môn hóa học NGÀY 20 4 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn