ĐỀ 01 đs c2

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019 GV: TRẦN GIA CHUÂN ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG MŨ VÀ LOGARIT ĐỀ ÔN 01 (ĐÁP ÁN THAM KHẢO CUỐI ĐỀ) Câu 1:  Tìm tập xác định hàm số y  x  x  A  ; 3  1;   Câu 2:  B  3;1 C  ; 3  1;   D  3;1 Tìm tập xác định D hàm số y  log  x  1  ln x A D  1;   B D     1  1;   C D  1;   D D   0;   Câu 3: Tìm tập xác định hàm số y    x  x  10  A ℝ Câu 4: B (2; 5) D (−∞;2) ∪ (5; + ∞) C log e D ln 1  C D   ;1 2  1  D D   ;1 2  Số lớn 1? A log B log Câu 5: C ℝ\ {2;5} Tìm tập xác định hàm số y  log  x  1 A D  1;   B D  1;   x Câu 6: Câu 7: x  3 e Cho hàm số y  log x , y    , y  log x , y    Trong hàm số có bao     nhiêu hàm số nghịch biến tập xác định hàm số đó? A B C D Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y  a x với  a  hàm số đồng biến  ;   B Hàm số y  a x với a  hàm số nghịch biến  ;   C Đồ thị hàm số y  a x   a  1 qua điểm  a;1 1 D Đồ thị hàm số y  a y    a x Câu 8:   a  1 đối xứng với qua trục tung Hàm số y  x ln x  12 nghịch biến khoảng A  e;   Câu 9: x 1  B  ;  e   1 C  0;   e D  0;e  Tính tổng S nghiệm phương trình log x  log  x  1  log  A S  B S  Câu 10: Giải bất phương trình 2 x 3 x 4 C S  D S  1 LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019 A  x2 x 1 GV: TRẦN GIA CHUÂN B  x  C  x  Câu 11: Cho log b a  x log b c  y Hãy biểu diễn log a A  4y 6x 20 y 3x B  C D  x   b5c theo x y:  3y4 3x D 20 x  20 y Câu 12: Giả sử a b số thực thỏa mãn 3.2a  2b  5.2a  2b  Tính a  b A B C D Câu 13: Cho n  số nguyên Giá trị biểu thức A Câu 14: B n 1    log2 n ! log3 n ! logn n ! C n ! D Cho a số thực dương khác Mệnh đề sau sai? A log a x  log a x, x  B log a  x y   log a x  log a y , x  0, y  x C log a    log a x  log a y, x  0, y   y D log a  log a 10 Câu 15: Cho số dương a, b thỏa mãn 4a  9b  13ab Chọn mệnh đề đúng?  2a  3b  A log     log a  log b    B C log 2a  3b  log a  log b  2a  3b  D log     log a  log b    Câu 16: Cho log x  log12 y  log16  x  y  Giá trị củ a tı̉ số A 3 B 3 C log  2a  3b   3log a  log b x là y 1 D 1  D D 3(1  a ) 1 b Câu 17: Nếu log  log8 x   log  log x   log x  A Câu 18: C 27 Biết lg  a, lg  b Giá trị log 30 theo a, b A Câu 19: B 3 3 a 1 b B  3a 1 b C 1 a  3b Nghiệm dương phương trình  x  21006  21008  e x   22018 gần số sau đây? A 5.21006 B 2017 C 21011 D Câu 20: Bất phương trình ln  2x  3  ln  2017  4x  có tất nghiệm nguyên dương? A 169 B 168 C 170 D Vô số LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019 GV: TRẦN GIA CHUÂN Câu 21: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x  log x   m  có nghiệm 1  thuộc đoạn  ;  2  A m  [2;3] 11  C m   ;15 4  B m  [2;6] 11  D m   ;9 4  3t    Câu 22: Một điện thoại nạp pin, dung lượng nạp tính theo cơng thức Q  t   Q0 1  e  với t   khoảng thời gian tính Q0 dung lượng nạp tối đa (pin đầy) Nếu điện thoại nạp pin từ lúc cạn pin ( tức dung lượng pin lúc bắt đầu nạp 0%) sau nạp 90% (kết làm tròn đến hàng phần trăm)? A t  1,54h B t  1, 2h D t  1, 34h C t  1h Câu 23: Thang đo Richte Charles Francis đề xuất sử dụng lần vào năm 1935 để xếp số đo độ chấn động động đất với đơn vị Richte Cơng thức tính độ chấn động sau: M L  log A  log A0 , M L độ chấn động, A biên độ tối đa đo địa chấn kế A0 biên độ chuẩn Hỏi theo thang độ Richte, với biên độ chuẩn biên độ tối đa chận động đất độ Richte lớn gấp lần biên độ tối đa trận động đất độ Richte? A B 20 C 100 D 10 Câu 24: Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn log a  log b  log9  a  b  Tính A B 1  C 1  a b D 1 Câu 25: Đặt a  log 15; b  log 10 Hãy biểu diễn log 50 theo a b A log 50   a  b  1 B log 50   a  b  1 C log 50   a  b  1 D log 50   a  b  1 HẾT CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ĐÁP ÁN THAM KHẢO 1.C 11.A 21.B 2.A 12.B 22.A 3.B 13.D 23.C 4.D 14.A 24.B 5.C 15.A 25.C 6.B 16.C 7.D 17.C 8.C 18.D 9.A 19.A 10.C 20.A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 01 đs c2 , ĐỀ 01 đs c2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn