Chuong VI ke toan ngoai te sv compatibility mode

32 79 0
  • Loading ...
1/32 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

CHƯƠNG VI   KẾ TỐN NGHIỆP VỤ KINH  DOANH NGOẠI TỆ VÀ THANH  TỐN QUỐC TẾ  NỘI DUNG   Khái qt về các nghiệp vụ liên quan đến  ngoại tệ.   Ngun tắc kế tốn trong nghiệp vụ ngoại tệ.   Phương pháp kế tốn nghiệp vụ kinh doanh  ngoại tệ và thanh tốn quốc tế.   1.KHÁI QT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN  QUAN ĐẾN NGOẠI TỆ   • Các nghiệp vụ về tiền gửi, tiết kiệm, tiền vay.   • Kinh doanh ngoại tệ  • Dịch vụ thanh toán quốc tế     CÁC NGHIỆP VỤ VỀ TIỀN GỬI, TIẾT  KIỆM, TIỀN VAY        Theo pháp lệnh ngoại hối và các văn bản  hướng dẫn thi hành.   CÁC GIAO DỊCH KINH DOANH NGOẠI TỆ • Khái quát các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.  • Thuế GTGT trong kinh doanh ngoại tệ   • Kết quả kinh doanh ngoại tệ.   CÁC GIAO DỊCH KINH DOANH NGOẠI TỆ   KINH DOANH NGOẠI TỆ NV SƠ CẤP SPOT FORWARD NV PHÁI SINH SWAPS FUTURES OPTIONS GIAO DỊCH GIAO NGAY (SPOT)             Là  giao  dịch  hai  bên  thực  hiện  mua,  bán  một  lượng  ngoại  tệ  theo  tỷ  giá  giao  ngay  tại  thời  điểm  giao  dịch  và  kết  thúc  thanh  tốn  trong vòng 2 (hai) ngày làm việc tiếp theo.  GIAO DỊCH KỲ HẠN   ( FORWARS )      Là  giao  dịch  hai  bên  cam  kết  sẽ  mua,  bán  với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ  giá  xác định và việc thanh toán sẽ được thực  hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.  THUẾ GTGT TRONG KDNT            KẾT QUẢ KDNT  3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN NGHIỆP  VỤ KDNT VÀ TT QUỐC TẾ    • Kế tốn NVKDNT  – TK sử dụng   – Nghiệp vụ giao ngay  • Kế tốn NVTTQT   – TK sử dụng   – KT Nghiệp vụ chuyển tiền  – KT Nghiệp vụ nhờ thu  – KT Nghiệp vụ L/C    KẾ TỐN NVKDNT   • Tài khoản sử dụng :   – TK 4711  – TK4712  – TK1031…   TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 4711 - Mua bán NTKD CÓ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   NỢ TK 4712- Thanh toán mua bán NTKD - Số tiền VND chi để mua NT kỳ - K/C lãi KDNT - Điều chỉnh CL tăng tỷ giá CÓ - Số tiền VND thu bán NT kỳ - K/C lỗ KDNT - Điều chỉnh CL giảm tỷ giá Số tiền VND chi Số tiền VND thu mua NTKD cuối kỳ bán NT từ nguồn khác chưa mua bù đắp TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 633- Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài phái sinh CĨ -Số chênh lệch giảm đánh giá lại số dư tài khoản công cụ tài phái sinh ngoại tệ theo tỷ giá đánh giá lại ngày cuối kỳ (Lỗ) -Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá cuối năm tài vào Tài khoản Thu nhập - Số chênh lệch tăng đánh giá lại số dư tài khoản công cụ tài phái sinh ngoại tệ theo tỷ giá đánh giá lại ngày cuối kỳ (Lãi) - Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá cuối năm tài vào Tài khoản Chi phí Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm chưa xử lý Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm chưa xử lý KẾ TOÁN NV GIAO NGAY   TK 4711 TK thích hợp VND TK thích hợp NT TK 4712 KẾ TOÁN NV GIAO NGAY   HẠCH TOÁN KQKD NT   TK 721 TK 4742 TK 821 TK 6311 KẾ TỐN NV THAN TỐN QUỐC TẾ   • Thanh tốn chuyển tiền (Remittance):  – Chuyển tiền thư (M/T)  – Điện chuyển tiền (T/T)  • Thanh tốn nhờ thu  – Nhờ thu trơn (Clean collection)  – Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary  Collection):  • D/A (Documents againts acceptance)  • D/P  (Documents againts payment)  • Thanh tốn tín dụng chứng từ (L/C)  KẾ TỐN NV TT CHUYỂN TIỀN  • • • • • • • • TK 1031 ‐ Tiền mặt ngoại tệ  TK 4221 ‐ Tiền gửi khách hàng bằng ngoại tệ  TK 1331‐ Tiền gửi tại NH nước ngồi  TK 519 ‐ Thanh tốn vốn nội bộ  TK 711‐Thu nhập dịch vụ thanh tốn  TK 4531‐ Thuế GTGT phải nộp  TK 4711/4712 ‐ Mua, bán ngoại tệ kinh doanh  TK 455 – Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ  THANH TỐN CHUYỂN TIỀN   Chuyển tiền đến   TK 4221 TK 455 TK 519/TK 1331 TK 4221 Số tiền chuyển đến Thu phí VND NT KẾ TỐN NV NHỜ THU  • Các TK nội bảng  • Các TK ngồi bảng  – TK 9123 ‐ Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nước  ngồi nhờ thu  – TK 9124 ‐ Chứng từ có giá trị ngoại tệ do nước ngồi  gửi đến đợi thanh tốn    KẾ TOÁN NV NHỜ THU   Tại NH nhập khẩu   TK 519 TK 1331 TK 4221 KẾ TOÁN NV NHỜ THU   Tại NH xuất khẩu   TK 4221 TK 1331, TK 519… KẾ TOÁN NV L/C  Tại NH nhập khẩu  TK 519 TK 1331 TK 428 TK 4221 KẾ TOÁN NV L/C  Tại NH xuất khẩu khẩu  TK 4221 TK 519 1331 ... TK 4711 - Mua bán NTKD CĨ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG   NỢ TK 471 2- Thanh tốn mua bán NTKD - Số tiền VND chi để mua NT kỳ - K/C lãi KDNT - Điều chỉnh CL tăng tỷ giá CÓ - Số tiền VND thu bán NT kỳ - K/C lỗ... trong vòng 2 (hai) ngày làm vi c tiếp theo.  GIAO DỊCH KỲ HẠN   ( FORWARS )      Là  giao  dịch  hai  bên  cam  kết  sẽ  mua,  bán  với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ  giá  xác định và vi c thanh toán sẽ được thực ... bán NT kỳ - K/C lỗ KDNT - Điều chỉnh CL giảm tỷ giá Số tiền VND chi Số tiền VND thu mua NTKD cuối kỳ bán NT từ nguồn khác chưa mua bù đắp TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 63 3- Chênh lệch đánh giá lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong VI ke toan ngoai te sv compatibility mode , Chuong VI ke toan ngoai te sv compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn