tong hop cau truc ngu phap tieng anh lop 6 7 8 9

18 328 9
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH THCS A - TENSES ( CÁC THÌ ) I Thì đơn giản ( The present simple ) Diễn tả hành động lặp lập lại chở thành thói quen Diễn tả thật hiển nhiên Hình thức động từ a Động từ ( To be ): Thì, là, ở: Có dạng: am, is, are ( + ) I - am ( - ) I am not ( ? ) Are you… ? + Yes, I am + No, I am not ( + ) She - is ( - ) She is not/isn't He - is It - is tên riêng ( Lan ) - is ( ? ) Is she…….? + Yes, she is + No, she isn't ( + ) You - are We - are They - are tên riêng - are ( ? ) Are you/they… ? + Yes, they are + No, they aren't ( - ) You are not/aren't VD1: ( + ) I am a student ( - ) I am not a student ( ? ) Are you a student? + Yes, I am + No, I am not VD2: ( +) She is a student ( - )She isn't a student ( ? ) Is she a student? + Yes, she is + No, she isn't VD3: Lan is a student VD4: ( + ) They are students ( - ) They aren't students ( ? ) Are they student? + Yes, they are + No, they aren't b Động từ thường ( V ) S + V- nguyên với VD: I play soccer They play soccer S: I, You, We, They, tên riêng Sách Giải – Người Thầy bạn Huy and Hung play soccer S + V-s/es với http://sachgiai.com/ S: She, He, It, tên riêng VD: She plays soccer He gets up at * Các động từ kết thúc o, x, ch, sh, z ta phải thêm "es" số VD: go => goes : Đi She goes to school every day => does : Làm watch => watches: Xem He always watches TV wash => washes: Rửa, gội… Các trạng từ kèm: - trạng từ tần xuất: + Always: Luôn + Usually: Luôn + Often: Thường + Sometimes: + Never: Không - Frequently: Thường - Constantly: Thỉnh thoảng - Occasionally: Thỉnh tho ảng - Seldom Rarely: Hiếm - Every day/ week/month/year : Hằng… II- Thì tiếp diễn ( The present continuous tense ) 1.Diễn tả hành động diễn thời điểm nói Hình thức động từ: S + be + V-ing Be: am, is, are Vd: I am doing my home work Lan is skipping - Thể phủ định: Thêm "not" vào sau động từ "to be" Vd: I am not doing my home work - Thể nghi vấn: Đảo động từ "to be" lên đầu câu Các trạng từ thời gian: - Now: - At the moment - At present * Quy tắc thêm đuôi "-ing" - Nếu tận động từ "e" ta bỏ "e" trước thêm đuôi "-ing" Vd: come => coming - Nếu động từ có đến âm tiết kết thúc nguyên âm, hai phụ âm, trọng âm rơi vào hai âm tiết cuối ta nhân đơi phụ âm cuối " + ing" Vd: begin => beginning Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ - Nếu động từ có tận phụ âm, trước nguyên âm nhất=> gấp đôi phụ âm cuối trước thêm đuôi " ing " Vd: run => running * Ta khơng dùng tiếp diễn với động từ cảm giác, tri giác, nhận thức như: - To be: thì, là, - see: nhìn - hear: nghe - understand: hiểu - know: biết - like: thích - want: muốn - feel: cảm thấy - smell: ngửi - love: yêu - hate: ghét - seem: dường - remember: nhớ - forget: quên - believe: tin tưởng… III - Thì tương lai gần ( near future ) ( Thì tương lai dự định ) ( Going to ) Diễn tả hành động chắn xảy tương lai Hình thức động từ: S + Be ( am, is, are ) + going to + V- nguyên Vd1: I'm going to buy a big house next year Vd2: She is going to the home work tonight Các trạng từ: - tonight: tối - tomorrow: ngày mai - Some day: vài ngày - Soon: - Next: tới IV Thì tương lai đơn: (The simple future) Diễn tả hành động xảy tương lai (khơng chắn tương lai gần) From: S + Will + V - nguyên Advs: ( Dùng trạng từ tương lai gần ) - tonight: tối - tomorrow: ngày mai - Some day: vài ngày Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ - Soon: - Next: tới * Thì tương lai đơn dùng để nói lên lời mời, lời hứa, lời yêu cầu ngữ cảnh khác Vd: I will be here in some minuté V Thì khứ đơn: (The simple past) Usage: Diễn tả hành động xảy hoàn tất khứ From: a to be: có dạng was/ were S: she, he, it, tên riêng + was S: You, We, They, tên riêng + were b Động từ thường + Động từ có quy tắc: S + V-ed Vd: Lan watched T.V last night + Động từ bất quy tắc: S + V(cột 2) Vd: Yesterday, they went to Ha Noi Adv: - yesterday: hôm qua - last: qua + last night: tối qua + last week: tuần trước + last month: tháng trước + last year: năm ngoái + last Sunday: chủ nhật trước - ago: trước - in + mốc thời gian khứ ( in 1998 ) * Quy tắc thêm "ed" - Các động từ kết thúc "e" thêm "d" Vd: die => died: chết - Các động từ kết thúc phụ âm trước nguyên âm => gấp đôi phụ âm cuối => "ed" Vd:Stop => Stoped: dừng lại - Nếu động từ tận "y" trước phụ âm "y" => "i" + "ed" Vd: study => studied: học - Động từ có âm tiết, tận nguyên âm Vd: Permit => permitted: Cho phép, thừa nhận phụ âm => gấp đôi phụ âm cuối + "ed" - Nếu động từ có tận "l" trước nguyên âm đơn gấp đôi "l" + "ed" Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Vd: Travell => travelled * Cách phát âm: + Những động từ có tận âm (t) (d) thêm "ed" => đọc (id) Vd: Divie (di ' vaid) => divided (id) + Những động từ có tận âm k, p, f, s, j, tj đọc (t) Vd: laught => laughted - Ngồi hai trường hợp trên, động từ có quy tắc lại đọc (d) Vd: Play => Played (d) VI Thì khứ tiếp diễn ( the past continuous ): Usage: - Diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Vd: I was doing my home work at 6.pm last Sunday - Diễn tả hành động xảy ké dài khoảng thời gian khứ Vd: Yesterday, Mr Huy was working in the office all the afternoon - Hành động xảy q khứ có hành động khác xen vào Vd:Yesterday, when I came he was sleeping + When = as: Khi + While: Vd: Yesterday, while he was sleeping I came - Hai hành động xảy song song lúc khứ + While: Vd: Yesterday, while he was sleeping I came * Không dùng động từ nhận thức, tri giác thay vào dùng q khứ đơn - to be: thì, là, - see: nhìn - hear: nghe - understand: hiểu - know: biết - like: thích - want: muốn - feel: cảm thấy - smell: ngửi - love: yêu - hate: ghét - seem: dường - remember: nhớ - forget: quên - believe: tin tưởng… From: S + Was (Were) + V-ing Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Adv: Dùng với trạng từ thời gian khứ đơn cộng thêm phần thời gian xác định khứ - yesterday: hôm qua Vd: at p.m last night - last: qua + last night: tối qua + last week: tuần trước + last month: tháng trước + last year: năm ngoái + last Sunday: chủ nhật trước - ago: trước - in + mốc thời gian khứ ( in 1998 ) VII Thì hồn thành: (The present perfect) Usage: - Diễn tả hành động vừa xảy kết thúc so với thời điểm nói Vd: I have just finished my homework - Diễn tả hành động khứ, kéo dà đến có khả tiếp tục kéo dài đến tương lai Vd: I have studied English for years - Diễn tả hành động lặp đi, lặp lại nhiều lần khứ Dùng với: several times: vài lần Two/ three… times: hai, ba lần… Vd: I have read this book three times From: S + have/ has + V- cột 3/ V-ed S: I, you, we, they, số nhiều + have S: she, he, it, số + has Adv: - just, recently, lately: vừa - ever: - never: chưa - already: - yet: chưa - since: từ (+ thời điểm vd: 2001 ) - for: khoảng ( + thời gian vd: years ) - so far = until now = up to now = up to the present: VII- Thì hoàn thành tiếp diễn Usage: - Diễn tả hành động bắt đầu diễn khứ tiếp tục kéo dài tới tương lai Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Form: S + Have/ Has + been + V-ing Advs: Dùng trạng từ hồn thành nhấn mạnh thời gian thực hành động VD: I have been learning English for years STRUCTURES: CÁC CẤU TRÚC TO -V Sau tính từ (hầu hết) + To V Vd: She is happy to live here Có hội để làm (mục đích) Have a chance + to V Sau động từ V + to V V : Gồm động từ sau: - Intent: có ý định - want: muốn - like: thích - love: yêu - seem: dường -… Vd: Huy wants to watch T.V V-ING 1.Sau giới từ cụm giới từ + V-ing: in, on, at, of,… Vd: I am interested in leaning English Sau động từ + V-ing V: gồm động từ sau: - enjoy: thích - like: thích - stop: dừng lại - finish: kết thúc - start: bắt đầu -…… Vd: Minh enjoys playing tennis V- NGUYÊN Sau động từ khuyết thiếu ( động từ đặc biệt ) Động từ khuyết thiếu: can, may, must, will, would, should, have to…+ V-nguyên Vd: I can swim Cấu trúc: Let's + V-nguyên Vd: Let's go swimming Why don't you/we + V-nguyên Vd: Why don't you go swimming Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ VI - CÁC CẤU TRÚC THEO TỪNG ĐƠN VỊ BÀI HỌC TỪ LỚP ĐẾN LỚP Khái niệm từ loại Tiếng Anh: Danh từ : Là từ vật, việc, tên riêng Vd: nhà ( house ), Lan, gió… Động từ: Là từ hành động, hoạt động người vật Vd: Đi ( go ) chơi ( play ), thổi ( flow )… Tính từ: Là từ màu sắc, tính chất vật, việc Vd: màu đỏ ( red ), xinh đẹp ( beautifull ), đắt đỏ ( expensive )… Trạng từ: Là từ mức độ hành động ( trạng từ tần xuất ), từ nơi chốn, thời gian Vd: always, Lang Sơn, two months… Lớp 6: 1.There….: Có… - There is a + dt số Vd: There is a pen on the table - There are + dt số nhiều Vd: There are pens on the table This/ that/ these/ those: Đây / Kia là… - This/ that is a + dt số ít: Đây/ một… Vd: This is a pen - These/ those are + dt số nhiều: Đây/ những… Vd: These are pens Các từ để hỏi ( Question words ) - What: Cái gì/ gì? - When : đâu? ( Câu hỏi địa điểm ) - Where: Khi nào? ( Câu hỏi thời gian ) - Who: ai? - How: bao nhiêu/ nào? - Which: Cái nào? ( câu hỏi lựa chọn ) - Why : Tại sao? ( Câu hỏi lý do- trả lời bắt đầu Because…) Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu - Đại từ nhân xưng: Là từ đóng vai trò làm chủ ngữ câu ( xưng danh ) Vd: I , Lan… - Tính từ sở hữu: Là từ dùng để nói sở hữu vật Thường đứng trước danh từ Vd: Her book - Đại từ sở hữu: Là từ dùng để nói vật thuộc quyền sở hữu thường không với danh từ đứng trước mà dùng ẩn danh từ Vd: This is her hat and that is mine ( My hat ) Đại từ nhân xưng I: Tôi You: Bạn We: Chúng tôi/ta They: Họ She: Cô Tính từ sở hữu My: Của tơi Your: Của bạn Our: Của chúng tôi/ta Their: Của họ Her: Của cô/bà Đại từ sở hữu Mine Yours Ours Theirs Hers Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ He: Anh His: Của cậu/anh His It: Nó Its: Của its Tên riêng: Lan Lan's: Của Lan Các cách chào thông thường - Hi / hello - Good morning: Chào buổi sáng - Good afternoon: Chào buổi chiều - Good evening: Chào buổi tối - Good night: Chúc ngủ ngon - Good bye/ Bye: Chào tạm biệt Cách hỏi thời gian ( Time ) * Cách hỏi giờ: What time is it? - Với chẵn: It is + + o' clock Vd: It is six o'clock - Với lẻ: + Nói trước phút sau Vd: ( 11h20' ) It is eleven- twenty + Nói phút trước sau dùng ( past/ to ) (past: qua/ to: kém) Vd: ( 11h 20') It is twenty past eleven - Chú ý: 15' = fifteen = a quarter 30' = thirty = half past Vd: ( 8h 15 ) It is a quarter past eight It is fifteen past eight * Cách hỏi hoạt động: What time you….?- I… at…… Các ngày tuần: Dùng giới từ on + ngày tuần Vd: on Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật Các tháng năm: Dùng giới từ in + tháng năm Vd: in May January February March April May June Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng July August September October November December Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Các mùa, thời tiết năm * Các mùa ( Seasons ) * Các loại thời tiết - Summer: Mùa hè - hot: nóng - Winter: Mùa đông - cold: lạnh - Spring: Mùa xuân - warm: ấm áp - Fall: Mùa thu - cool: mát mẻ 10 Các giới từ vị trí: - In: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ - On: - At: - near: gần - next to: kề sát - in front of: phá trước - behind: phía sau - to the left: bên trái - to the right: bên phải - between: - opposite: đối diện - in the middle: trung tâm - at the back of: phía sau - in the corner: góc 11 Các tính từ hình dạng, vóc dáng, màu sắc thường dùng với danh từ với động từ "to be" Vd: tall - He is tall big - It is a big school 12 a/ an/ some /any * Danh từ: + DT số ít: danh từ có Vd: a pen + DT số nhiều: danh từ có từ trở lên ta thêm s/ es Vd: pens/ couches + Dt đếm được: danh từ dùng số đếm đếm Vd: cam, người… + DT không đếm được: danh từ cần phải có từ đại lượng kèm.Vd: gạo, nước, sữa, tiền… * a/ an: + Danh từ số đếm được/ Dùng câu khẳng định Vd: a pen/ an orange * Some: , vài + danh từ đếm danh từ không đếm Dùng câu khẳng định Vd1: some bananas/ some rice Vd2: There are some books on the table * any: + DT đếm không đếm được dùng câu phủ định câu hỏi nghi vấn Vd1: There are not any books on the table Vd2: Are there any milk in the kitchen? 13 a few, a little, a lot/lots of - afew: Một vài + DT đếm - a little: + DT không đếm - a lot/lots of: nhiều + DT đếm được, không đếm 10 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ 14 Các động từ khuyết thiếu ( động từ đặc biệt ) - Can : + V- nguyên - Must: Phải+ V- nguyên * Một số động từ thường gặp - Need: Cần + to V - Would like: thích + to V - Want: muốn + to V 15 So sánh so sánh với tính từ a So sánh ( Than ) * Đối với tính từ ngắn ( tall, big…) S1 + be + tính từ + er + than + S2 Vd; Lan is taller than Hoa * Đối với tính từ dài ( beautiful, expensive…) S1 + be + more + tính từ dài + than + S2 Vd: Lan is more beautiful than Hoa b So sánh ( The ) * Đối với tính từ ngắn S + the + tính từ ngắn + est +… Vd: Huy is the tallest * Đối với tính từ dài S + the most + tính từ dài +… Vd: Hoa is the most beautiful in her class Lớp So sánh hơn, với danh từ dùng: - more: nhiều ( + DT đếm được, DT không đếm ) - fewer: ( + DT đếm ) - less: ( + DT khơng đếm ) Vd: He works more hours than you Vd: Lan has fewer book than Minh Vd: I feel less scared now Cách dùng : So, too, either, neither - so, too: Dùng câu đồng tình khẳng định + so: Đứng đầu câu ( dùng đảo trợ động từ ) + too: Đứng cuối câu, sau dấu phẩy ( dùng đảo trợ động từ ) Vd1: I'm in class 7A So am I./ I'm, too Vd2: I like bananas So I./ I do, too - neither, either: Dùng câu đồng tình phủ định + neither: Đứng đầu câu ( dùng đảo trợ động từ ) + either: Đứng cuối câu, sau dấu phẩy ( dùng đảo trợ động từ ) 11 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Vd1: I don't like carrots Neither I./ I don't like, either Cách hỏi trả lời khoảng cách hai địa điểm How far is it from … to……? It is about… km/m Vd: How far is it from your house to your school? It is about two km Mệnh lệnh khẳng định, mệnh lệnh phủ định Vd : Remember to your homework Brush your teeth after every meal Vd2: Don't be worry Don't be late Cách thành lập trạng từ từ tính từ, cách dùng * Cách dùng: - Tính từ thường dùng với động từ " to be " đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ Vd1: She is beautiful Vd2: She is beautiful girl - Trạng từ thường dùng với động từ thường Vd: She plays tennis slowly * Cách thành lập tính từ sang trạng từ: - Hầu hết ta thêm đuôi " ly " vào tính từ Vd: beautiful => beautifully Xinh đẹp => cách đẹp - Một số trường hợp đặc biệt Vd: good => well Cách dùng Everyone, everybody; no one, nobody; everything, nothing dùng chủ ngữ số - everyone, everybody: Mọi người - no one, nobody: khơng - everything, nothing: khơng Sequencing : first, next, then, finally: Thường đứng đầu câu trước dấu phẩy, nói quy trình công việc - first: trước tiên - next: tiếp - then: sau - finally: cuối Lớp Cấu trúc đủ ( không đủ )… để làm ( Not ) adjective + enough + to V Vd: He is ( not ) old enough to go to school 12 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Reflexive pronouns ( Đại từ phân thân ) Đại từ nhân xưng Đại từ phản thân I: Tôi Myself: Tự You: Bạn Yourselves Yourself /: tự bạn We: Chúng tôi/ta Ourselves: tự chúng tôi/ta They: Họ Their selves: tự họ She: Cô Herself: tự cô He: Anh Himself: tự cậu/anh It: Nó It selves: Tự Câu hỏi nguyên nhân ( why: Tại sao? - Because: Bởi vì… ) Vd: Why didn't you go to school yesterday? Because I was ill 4.Giới từ thời gian - in + năm/ tháng năm - on + thứ/ thứ, ngày, tháng - at + - after/ before + thời điểm - between……and… Giữa hai thời điểm Cách nói thói quen khứ ( used to ) S + used to + V nguyên Vd: When I was a boy, I used to walk to school Cách nói nên làm ( should ) S + should + V nguyên Vd: You should learn more Yêu cầu, đề nghị, khuyên nhủ cách nói gián tiếp * Yêu cầu : Command, request, advice… Told/asked + somebody + to V Vd: Miss Lan said " please wait for me some minutes " "Miss Lan told/asked me to wait for her some minutes" So sánh với : like, ( not) as….as, ( not) the same as, different from - like…: Giống - ( not ) as….as: Giống/ không giống - ( not ) the same as: Giống/ không giống - different from: Khác với Vd: The magazine is not as large as the newspaper Vd: Lipton tea is different from Dilmah tea Thì tiếp diễn diễn tả ý tương lai Diễn tả thăng tiến càng… càng… * Diễn tả ý tương lai Vd: What are you doing tonight? I'm watching TV 13 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ * Diễn tả thăng tiến việc hay việc ( Get and come: càng… càng… ) Vd: The weather is becoming cold 10 Cách nói mục đích : in order to, so as to : Để làm… …in order to/ so as to + V nguyên Vd: I always keep the window open in order to let fresh air in 11 Lời mời, lời yêu cầu với " Would…." * Lời mời: Would/ you mind If + clause Vd: Would/ you mind If I open the door * Lời u cầu làm gì: Would/ you mind + V-ing Vd: Would/ you mind opening the door 12 Danh từ ghép : Là danh từ thành lập dạng hai danh từ ghép danh từ ghép với động từ, nối với dấu cách khơng có Vd: rice- cooking Vd: Lang Son city 13 Question words before + to V Question words (- What - When - Where - Who - How - Which -Why) Vd: Nga told Nhi how to go there Lớp Câu ước * Câu ước loại I: Ước khơng có thật ( động từ q khứ đơn) - wish, S + V2/ed - wish, S + were Vd: I wish, I were older Vd: I wish, I lived in Ha Noi * Câu ước loại II: Ước khơng có thực q khứ ( động từ q khứ hồn thành) - wish, S + had + V3/ed Vd: Linh wishes, she had watched TV last night Vd: He wishes, he had been at home last Sunday Câu điều kiện * Câu điều kiện loại I: Nói đ/k có thật If + V tại, will + V Vd: If you learn more, you will get good mark * Câu điều kiện loại II: Nói đ/k khơng có thực 14 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ If + Ved/cột 2, woud/could+ V Vd: If I were you, I wouldn't love him Vd: If he had lots of money, he could buy a big house Câu trực tiếp, câu gián tiếp * Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp - Bỏ dấu ngoặc kép - Thay đổi chủ ngữ - Thay đổi động từ ( lùi lại ) - Thay đổi tính từ sở hữu - Thay đổi trạng từ thời gian, nơi chốn… Tense Direct speech Hiện đơn Hiện tiếp diễn Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn Hiện hoàn thành Hiện hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Reported speech Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành/ Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn/ Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Động từ khuyết May Might thiếu Can Could Must/might/could/sound/ought to Must/might/could/sound/ought to Time now then/ immediately today that day tonight that night tomorrow the next day/ the following day yesterday the day before/ the previous day last night the night before two days ago two days before/ two days earlier Place here There Demonstrative This That heads these those * Chú ý: - Lời nói gián tiếp tường thuật lại ý người nói - Nếu động từ mệnh đề tại/ hồn thành/ tương lai lời trích dẫn ta thay đổi phần đại từ ( chủ ngữ ) Vd: the farmer says " I hope it will rain tomorrow" 15 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ => the farmer says that he hopes it will rain tomorrow - Nếu động từ mệnh đề q khứ lời trích dẫn ta phải thay đổi toàn phần cần thay đổi Vd: Miss Lan said " I will go to Hue tomorrow" => Miss Lan said she would go to Hue the following day * Câu hỏi gián tiếp a Câu hỏi "yes/ no" Động từ mệnh đề là: asked, wondered, inquired… Theo sau " if / whether" + câu trần thuật Các phần lại thay đổi quy định, bỏ dấu hỏi chấm Vd: She asked me " Do you live here ? " => She asked me if I lived there b Câu hỏi " w.h questions" Động từ mệnh đề là: asked, wondered, inquired… Theo sau " từ để hỏi" + câu trần thuật Các phần lại thay đổi quy định, bỏ dấu hỏi chấm Vd: He wondered " what time does the film start?" => He wondered what time the film started Câu bị động ( the passive voice ) * Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động - Xác định tân ngữ câu chủ động ( phần đứng sau động từ ) - đặt tân ngữ lên làm chủ ngữ câu bị động - Xác định động từ câu chủ động để chia động từ " to be " câu bị động - Đưa động từ câu chủ động xuống làm động từ câu bị động hình thức Ved/cột - Dùng " by…" cho chủ ngữ xác định câu chủ động( chuyển thành tân ngữ, đứng trước trạng từ thời gian sau trạng từ nơi chốn ) * Hình thức câu bị động S + be + Ved/ cột Vd: They grow rice in tropical countries => Rice is grown in the tropical countries * Tương ứng a Hiện đơn S + am/is/are + Ved/ cột3 b Quá khứ đơn S + was/were + Ved/ cột3 c Hiện tiếp diễn S + am/is/are + being + Ved/ cột3 d Quá khứ tiếp diễn 16 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ S + was/were + being + Ved/ cột e Tương lai đơn S + will + be + Ved/ cột f Tương lai gần S + am/is/are+ be + Ved/ cột g Hiện hoàn thành S + have/has + been + Ved/ cột h Quá khứ hoàn thành S + had + been + Ved/ cột * Câu bị động với động từ khuyết thiếu ( can, could, may, must,…) S + V khuyết thiếu + be + Ved/ cột Vd: Minh must this exercise carefully =>This exercise must be done carefully by Minh Mệnh đề quan hệ ( relative pronouns ) Dùng để nối hai câu thành Có mệnh đề quan hệ xác định mệnh đề quan hệ không xác định - Mệnh đề quan hệ xác định phải có câu làm rõ nghĩa - Mệnh đề quan hệ xác định không thiết phải có câu làm rõ nghĩa, thường đứng hai dấu phẩy * Mệnh đề quan hệ làm chủ ngữ + Thay cho người : who + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ làm tân ngữ + Thay cho người : whom + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ sở hữu + Thay cho người : whose + Thay cho vật : whose/ of which Vd: Dùng mệnh đề quan hệ để nối hai câu - That people is a teacher He stands near my house => That people who stands near my house is a teacher - This people is a teacher Minh is talking with him => This people whom Minh is talking with is a teacher Câu hỏi ( tag questions) - Có hai vế: Nếu vế đầu khẳng định vế đuôi phủ định ngược lại - Chú ý cách dùng trạng từ để hỏi đuôi phải với vế đầu Vd: You like watching TV, don't you? You don't like watching TV, you? Has he read this book, hasn't he? 17 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Mệnh đề trạng từ ( adverb clauses ) * Mệnh đề lý do: Because/ since: - Because: Đứng đầu câu có dấu phẩy - since: Đứng câu Vd: Because it rained, they didn't walk to school They didn't walk to school since it rained * Mệnh đề kết quả: so : Vd: Because it rained, so they didn't walk to school * Mệnh đề nhượng : although/ though/even though: - Although: Thường đứng đầu câu, có dấu phẩy - Though: Thường đứng vế thứ hai - even though: Thường đứng vế thứ hai 18 ... Cô Herself: tự cô He: Anh Himself: tự cậu /anh It: Nó It selves: Tự Câu hỏi nguyên nhân ( why: Tại sao? - Because: Bởi vì… ) Vd: Why didn't you go to school yesterday? Because I was ill 4.Giới... sắc thường dùng với danh từ với động từ "to be" Vd: tall - He is tall big - It is a big school 12 a/ an/ some /any * Danh từ: + DT số ít: danh từ có Vd: a pen + DT số nhiều: danh từ có từ trở lên... gì: Would/ you mind + V-ing Vd: Would/ you mind opening the door 12 Danh từ ghép : Là danh từ thành lập dạng hai danh từ ghép danh từ ghép với động từ, nối với dấu cách Vd: rice- cooking Vd: Lang
- Xem thêm -

Xem thêm: tong hop cau truc ngu phap tieng anh lop 6 7 8 9, tong hop cau truc ngu phap tieng anh lop 6 7 8 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn