7 HKI so NAM DINH 2017

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) Câu ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 – 2018 Mơn Tốn – Khối 12 Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) x 1 Khẳng định sau khẳng định đúng? 2  x A Hàm số nghịch biến  B Hàm số nghịch biến khoảng xác định Cho hàm số y  C Hàm số đồng biến khoảng ; 2 2; D Hàm số nghịch biến khoảng ; 2 2;  Câu Hàm số y  ln  x  2  A ;1 Câu 3 đồng biến khoảng nào? x2 1  B 1;  C  ;1     D  ;    Cho hàm số y  f  x có đồ thị hình vẽ Trên khoảng 1;3 đồ thị hàm số y  f  x có điểm cực trị? y O x A Câu B C m  D m  2017 x  2018 x 1 C y  2017 D y  1 Tìm phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  2017 Câu B Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số khơng có cực trị Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông A m  1 B m  Câu D Cho hàm số y  x  3x Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số đạt cực đại x  Câu C B x  1 Cho hàm số y  f  x có lim f  x   1 lim f  x    Tìm phương trình đường tiệm x  x  cận ngang đồ thị hàm số y   2017 f  x  A y  2017 B y  C y  2017 D y  2019 Trang 1/6 Mã đề 102 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A Câu B 2 x  x2  x  x 1 C D Hỏi có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  đường tiệm cận đứng? A B 10 x  3x  khơng có x  mx  m  C 11 D Câu 10 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  3x2 1 điểm A3;1 A y  9 x  26 B y  x  26 C y  9 x  D y  x    Câu 11 Với x  0;  , hàm số y  sin x  cos x có đạo hàm   1  sin x cos x cos x sin x C y    sin x cos x 1  sin x cos x cos x sin x D y    sin x cos x A y   B y   Câu 12 Cho hàm số y  2017ex  3e2 x Mệnh đề đúng? A y   y   y  2017 B y   y   y  3 C y   y   y  D y   y   y  Câu 13 Đồ thị hình bên đồ thị hàm số Hỏi hàm số nào? y A y  x3  3x2  3x 1 1 B y  x  x 1 O C y  x3  3x2  3x 1 x D y  x  3x 1 3 Câu 14 Cho hàm số y  x 1 có đồ thị C  Gọi A, B  xA  xB  0 hai điểm C  có tiếp tuyến x 1 A, B song song AB  Tính xA  xB A xA  xB  B xA  xB  Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y  A B C x A  xB  2 ln x đoạn 1;e x C  e D x A  xB  D e Câu 16 Trong hình chữ nhật có chu vi 16, hình chữ nhật có diện tích lớn A 64 B C 16 D x 1 có đồ thị C  Gọi M  xM ; yM  điểm C  cho tổng khoảng x 1 cách từ điểm M đến hai trục tọa độ nhỏ Tổng xM  yM Câu 17 Cho hàm số y  Trang 2/6 Mã đề 102 A 2 1 C  B D  2 Câu 18 Tìm số giao điểm đồ thị C  : y  x3  3x  x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D Câu 19 Cho hàm số y  mx3  x  x  8m có đồ thị Cm  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị Cm  cắt trục hoành ba điểm phân biệt  1 A m   ;     1 B m   ;     1  1 C m   ;  \ 0 D m  ;  \ 0    2 Câu 20 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  m 1 x  2m  3 x  6m  cắt trục hồnh bốn điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 , x4 thỏa x1  x2  x3   x4  5 A m  1;    6 B m  3; 1 C m  3;1 D m  4; 1 2x 1 điểm có hồnh độ cắt hai trục tọa độ x 1 A B Diện tích tam giác OAB 1 A B C D Câu 21 Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  Câu 22 Cho hàm số y  sau? A B C D ax  b có đồ thị hình vẽ bên Tìm khẳng định khẳng định x 1 y a  b  b   a  b  a  a  b Câu 23 Tìm tổng S   22 log A S  10082.2017 2 O x  32 log 2  42 log 2  2017 log 2017 2 B S  1007 2.2017 C S  1009 2.2017 D S  1010 2.2017 Câu 24 Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng  0;   B Hàm số có tập giá trị  ;   C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng D Hàm số có tập giá trị  0;   Câu 25 Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 A y  2x  B y   x  1 ln C y   x  1 ln D y  2x  Trang 3/6 Mã đề 102 1 Câu 26 Tìm tập xác định D hàm số y    x  A D   ;   B D   ; 2 C D   ;  D D   2;   Câu 27 Cho a  0, a  x, y hai số thực khác Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a x  log a x B log a  xy   log a x  log a y C log a  x  y   log a x  log a y D log a  xy   log a x  log a y Câu 28 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  mx  mx  14 x  m  nghịch biến nửa khoảng 1;   14   A  ;   15   14   B  ;   15   14   C  2;   15    14  D   ;    15  Câu 29 Cho đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình bên Khẳng định sau khẳng định đúng? y A a, b, c  0; d  B a, b, d  0; c  C a, c, d  0; b  x O D a, d  0; b, c  Câu 30 Số mặt phẳng đối xứng khối lăng trụ tam giác A B C D Câu 31 Hỏi khối đa diện loại 4;3 có mặt? A B 20 C D 12 Câu 32 Cho hình lập phương ABCD ABCD có cạnh 2a Gọi S tổng diện tích tất mặt bát diện có đỉnh tâm mặt hình lập phương ABCD ABCD Tính S A S  4a B S  8a Câu 33 Khẳng định sau khẳng định sai?  A cos x   x   k 2 C cos x  1  x    k 2 Câu 34 Giải phương trình cos x  5sin x     A x   k B x    k 2 C S  16a D S  8a B cos x   x  k 2 D cos x   x  C x  k 2   k D x    k 2 sin x  đoạn  0;2017  Tính S cos x  B S  1001000 C S  1017072 D S  200200 Câu 35 Gọi S tổng nghiệm phương trình A S  2035153 Câu 36 Có số tự nhiên có chữ số đôi khác nhau? A 648 B 1000 C 729 D 720 Trang 4/6 Mã đề 102 Câu 37 Một hộp có bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn có màu 1 A B C D 9   Câu 38 Trong khai triển đa thức P  x    x   ( x  ), hệ số x x  A 60 B 80 C 160 D 240 Câu 39 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a ; SA   ABC  SA  a Tính góc đường thẳng SB với mặt phẳng  ABC  A 75 B 60 C 45 D 30 Câu 40 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a ; SA   ABCD  SA  2a Tính khoảng cách d từ điểm B đến mặt phẳng  SCD  A d  a B d  a C d  4a D d  2a Câu 41 Cho hình hộp ABCD ABC D có đáy hình thoi cạnh a ,  ABC  60 thể tích Tính chiều cao h hình hộp cho A h  2a B h  a C h  3a D h  4a 3a Câu 42 Diện tích ba mặt hình hộp chữ nhật 20 cm3 , 28 cm3 , 35 cm3 Thể tích hình hộp A 165 cm3 B 190 cm3 C 140 cm3 D 160 cm3 Câu 43 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình vng, mặt bên  SAB  tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Biết khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  SCD  7a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V  a B V  a C V  a 3 D V  3 a   120 Hình chiếu A Câu 44 Cho hình chóp S ABC có SA vng góc với đáy, SA  2BC BAC đoạn SB, SC M, N Tính góc hai mặt phẳng  ABC   AMN  A 45 B  C 15 D  Câu 45 Cho hình lăng trụ ABC ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, tam giác ABC nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng  ABC  , M trung điểm cạnh CC  Tính cosin góc  hai đường thẳng AA BM A cos   22 11 B cos   11 11 C cos   33 11 D cos   22 11 Trang 5/6 Mã đề 102 Câu 46 Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác vng A Biết AB  2a , AC  a, AA  4a Gọi M điểm thuộc cạnh AA cho MA  3MA Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo BC CM 6a 8a 4a 4a A B C D 7 Câu 47 Tính diện tích xung quanh hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy a đường cao a A 2a B 2a C a D a Câu 48 Thiết diện qua trục hình nón tam giác cạnh có độ dài 2a Thể tích khối nón A a 3 B a 3 C a 3 D a 3 12 Câu 49 Cho tam giác ABC có A  120, AB  AC  a Quay tam giác ABC (bao gồm điểm tam giác) quanh đường thẳng AB ta khối tròn xoay Thể tích khối tròn xoay A a B a C a 3 D a 3 Câu 50 Trong khối trụ có diện tích tồn phần  , gọi   khối trụ tích lớn nhất, chiều cao   A  B C D  HẾT Trang 6/6 Mã đề 102 ...  b Câu 23 Tìm tổng S   22 log A S  10082 .2017 2 O x  32 log 2  42 log 2   2017 log 2017 2 B S  1007 2 .2017 C S  1009 2 .2017 D S  1010 2 .2017 Câu 24 Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau... hàm số y  x 1 có đồ thị C  Gọi A, B  xA  xB  0 hai điểm C  có tiếp tuyến x 1 A, B song song AB  Tính xA  xB A xA  xB  B xA  xB  Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y  A B C x A  xB... Mã đề 102 A 2 1 C  B D  2 Câu 18 Tìm số giao điểm đồ thị C  : y  x3  3x  x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D Câu 19 Cho hàm số y  mx3  x  x  8m có đồ thị Cm  Tìm tất giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 HKI so NAM DINH 2017 , 7 HKI so NAM DINH 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn