dap an vat li 24 ma de k18 1530095491909

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 201 C 202 A 203 B 204 C 205 B 206 C D B C D B A D B B D A B B 207 C 208 B A B C D D B C B B D C C A D A A A A A D B D B D A D D B B A B D A D 10 C D C A 11 C B A 12 C B C 13 A C B 14 B B 15 C A 16 A 17 D 18 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT đề thi 212 213 214 215 216 217 218 219 220 D A D C C D C D B 209 C 210 C 211 B 221 C 222 B 223 D A B D A A B C A D C D B D A A D B D B C D C C B C C B D C C B D A A A B A C A D C C A C D C B A D C B D B C A D D D D C C B A C C D C C C D B B B D B D C A A A D B D B C B C B B B A A D D A B D B D A A A A D A A D C C C D D A C C B D D D C A B C D D D A B A B D C C D B B C B A D B B A D C C C A D C A B B C A C A D D A B A D A B A C A A A D A A C C C A B B D B B D A A D B C A A C B C C D D B C C D D B B B B D D B C C A C C C C C C B A C C D D D D B C D C D C B D D B B D A B A D 19 C C A A D B A C B B C B D B 20 C A B B A B B D D C C B C A 21 D D D A A A C A C B B A C 22 B D B D B A A C A B A A B 23 A D C C C A B D D B B A 24 C C D C A C C C A D A 25 C D C D C B B B C C A 26 A C B A D D D D D A C 27 D A B A B A C C C A C 28 A D D D D C D D A C 29 B C D C D A A D D C 224 B A D D B B A B D C D C C D C A D A B A C D B B A D A D B A D C A D B C B C A D A B D A B B C C C C B A B D C B B D A C C A A D D B B C C C A C C C A A D A B C D A C C C C D A D C C A B B A A D C A B B C A C D C C D C B C B A C B B C A D C D C D B C D B B C A B D B B D B D D C B C C A C B C B D A A A C B B B D B D A A B B D C B A D A B D B C C B C A B A B D A D D B A A C C A D B B C D D B A A D A A D D D B B B C D A D A C A C A A B A B B C C B D D B D A D C A C C A B 30 B B A B D C A B D B C A B C C B C D B A A C B D 31 D A A B B A B A B A A D B A A B A A C C C A C D 32 D A C C A A B B B D A D A D B C A A A B C D D C 33 B B D D C D C B A A C B D C D B D D A A A A C C 34 C A C C A A D A A D A D A B B A A C C D A B A A 35 D C A C D C B D B D D A B B C A D A A C B C A D 36 A C A A D A A B C A D A A C B D D C A C A D C B 37 D B C D B D A A A B B D B C B B C A B B B C D C 38 A A B B C D D D D C B D D B C B C D A D A A D B 39 A B B D D B D B D B D D A B B D D A A D B B D C 40 A C B D B B A A C C D A A D B D D D D D B B C C
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an vat li 24 ma de k18 1530095491909 , dap an vat li 24 ma de k18 1530095491909

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn