giai chi tiet de minh hoa thpt quoc gia 2018 hoa

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰNHIÊN Mơn thi thành phần: HÓAHỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: đề thi 001 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Hướng giảiDãy ĐH – SGK12 – HS biết Câu 42 Chất sau làm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? B Na2CO3 C NaNO3 A NaCl D HCl Hướng giảiNước cứng – SGK12 – HS biết Câu 43 Trong chất sau, chất gây ô nhiễm khơng khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt B O3 C N2 D H2 A CO Hướng giảiMôi – SGK12 – HS biết Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Hướng giảiEste dạng: HCOOR’ tráng bạc – SGK12 – HS biết Câu 45 Công thức sắt(II) hiđroxit A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 D Fe2O3 C FeO Hướng giảiHợp chất sắt – SGK12 – HS biết Câu 46 Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Hướng giảiCấu trúc polime – SGK12 – HS biết Câu 47 Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Hướng giảiHợp chất nhôm: Al2O3, Al(OH)3 – SGK12 – HS biết Câu 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Hướng giảiHợp chất Crom – SGK12 – HS biết Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? C HNO3 A NaCl B NaOH Hướng giảipH – SGK11 – HS biết D H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? t A.C +O  CO t o t o,xt B C +2H  CH t C.3C +4Al   AlC D.3C +CaO  CaC 2+CO Hướng giảiCacbon hợp chất – SGK11 – HS biết o Câu 51 Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 C Na2CO3 o D CO Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Hướng giảiSGK11 – HS biết Câu 52 Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất A kết tủa trắng B kết tủa đỏ nâu C bọt khí D dung dịch màu xanh Hướng giảiNhận biết phenol – SGK11 – HS biết Câu 53 Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D 5,6 Hướng giảiĐiều chế KL – SGK12 – Vận dụng thấp � nCO2  0,15  noxit � O BTKL ��� �� ��� � m  8 0,15.16  5,6 (gam) d� nCO  0,05 � BT[C] BTKL � m  8 0,2.28 0,2.40  5,6 (gam) Cách 2: ��� Câu 54 Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 + Hướng giảiBT Al3 tác dụng OH – SGK12 – Vận dụng thấp BT �T ����� Dd sau ��� p�  c� : 0,75Na ; 0,6Cl- 0,15AlO2 BT[Al] 0,05Al(OH)3 m 3,9 (gam) CT Cách 2: ��� nAl(OH)3  4.nAl3  nOH  0,05� m  3,9 (gam) Câu 55 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ bên Khí X A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Hướng giảiĐẩy KKX nặng KK – Vận dụng kiến thức phổ thông Câu 56 Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Hướng giảiThuỷ phân este  SGK12 – Mức độ hiểu Câu 57 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Hướng giảiĐốt cháy este no, đơn – SGK12 – Vận dụng thấp BTNT,BT ���� � nCO2  nCaCO3  nH2O  0,25� m  4,5 (g) Câu 58 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít CO2 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C3H9N D C2H5N Hướng giảiĐốt cháy amin no, đơn – SGK12 – Vận dụng thấp BTNT ��� � nX  2.nN2  0,1� CX  � X :C2H7N Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 59 Cho sơ đồ phản ứng sau: o o  O2  O2  H O  O2  Cu,t t NH3 ��� � NO ��� � NO2 ����� HNO3 ��� � Cu(NO3 ) �� � NO xt,t o Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Trang 4/4 - Mã đề thi 001 Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Hướng giảiChất Kh có Soh tăng (3 pư đầu) – SGK11 – Mức độ biết Câu 60 Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Hướng giảiThuỷ phân môi trường kiềm – SGK12 – Mức độ biết Câu 61 Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 ởcatot (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al vàCu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điệnhóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt làAg (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu đúnglà A B C D Hướng giảiCâu hỏi mệnh đề – Tổng hợp kiến thức phổ thông – Mức độ thông hiểu Câu 62 Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C 6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Hướng giảiBiện luận cấu tạo – Kiến thức điều chế este hai chức từ axithai chức ancol đơn chức (3đp) ; điều chế este hai chức từ axit đơn chức ancol hai chức (1đp) – Mức độ vận dụng Câu 63 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị mlà A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Hướng giảiBT axit nấc tác dụng với OH – SGK11 – Mức độ vận dụng BT �T&BTNT ����� �8,56(g) R� n: 0,1Na ;0,05K  ;xPO34 � OH :(0,15 3x) � x  0,04 � m  2,84 Câu 64 Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH 8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Hướng giảiBiện luận cấu tạo muối amoni hữu peptit – Mức độ vận dụng X (NH4 )2 CO3 � Z l�NH3 & T l�CO2 ; Y Gly  Gly � Q l�NH3ClCH2COOH Câu65 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D 2 3  2 Hướng giảiTổng hợp kiến thức vô – Dd X gồm Fe ,Fe ,H ,SO4 – Mức độ vận dụng Câu 66 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ tồn khí CO 2sinh vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 10 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị mlà A 6,0 B 5,5 C 6,5 D 7,0 Hướng giảiTổng hợp kiến thức hữu cơ, vô – Mức độ vận dụng Trang 5/4 - Mã đề thi 001 BaCO3 :x (mol) 0,05Ba(OH)2 CO2  ����  �����      0,01NaOH Ba(HCO3)2 : y (mol) ���� � BaCO3max :0,01 x  0,04 � � y  0,01 � BT[C] nCO2 0,06 162.0,03  (gam) 0,81 Câu 67 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: + KO H + Cl +K OH + H SO + FeS O+ H SO Cr(OH)   X  2  Y  2 4Z    2 4T � m Biết X, Y, Z, T hợp chất crom Chất Z T A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Hướng giảiTổng hợp kiến thức vô –SGK12 –Mức độ vận dụng Câu 68 Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh Y Dung dịch AgNO NH , đun nóng 3 Tạo kết tủa Ag X, Z Dung dịch Br2 Kết tủa trắng T Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam Z X, Y, Z, T A Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Hướng giảiTổng hợp kiến thức hữu – SGK12 – Mức độ vận dụng Câu 69 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a molNaAlO2 (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịchNaOH (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịchBa(OH)2 (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4vào dung dịch chứa a molNaHCO3 (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Hướng giảiCâu hỏi mệnh đề – Tổng hợp kiến thức phổ thông – Mức độ thông hiểu Câu 70 Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 Hướng giảiToán đốt hiđrocacbon – SGK11 – Mức độ vận dụng D 10,08 BTKL BT[O] nCO2  0,2 ��� � nH2O  0,4 ��� � nO2  0,4 � V  8,96 Câu 71 Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thịbên Giá trị x y Trang 6/4 - Mã đề thi 001 A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 Hướng giảiToán đồ thị – Mức độ vận dụng T�� �th�ta c� ����� � C 0,15 0,35 D 0,15 0,30 x  0,15 0, 75  0,15  (4.n AlO  3.n Al(OH)3 ) � y  0,3 Câu 72 Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C D Hướng giảiCâu hỏi đếm chất – C C  Br2 – Mức độ thông hiểu Câu 73 Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Hướng giảiToán điện phân – Mức độ vận dụng cao Na  : 3a CuSO4 : a �pdd,I=1,34A � BT�T ����� � Dd Y SO 24 : a ��� � a  0, 05 � t ? �NaCl : 3a  OH : 0, 05  n Al � Cu : 0, 05 Catot � n e  (0,1  2b) � H2 : b �  m� � b 0,125 n e 0,35 t dd  gi� m 10,375(g) � Cl2 : 0, 075 � Anot � O : 0, 25(2 b  0, 05) � Câu 74 Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 Hướng giảiToán hỗn hợp Ancol,Axit,Este – Mức độ vận dụng cao Cần biếtX este chức tạo axit no, chức hai ancol đơn chức 0,3O2 X { a (g) ���� n CO2  n H2O  0,5 0,2NaOH ���� � mR  ? kX 2 ��� � Lo� i n CO2  0,3 � � n CO2  n H2O  2n X � �� n H2O  0, k X 3 ��� � 2n CO2  n H2O  4n X  0, � n X  0, 05 � BTKL � X : CH3OOC COOCH  CH  CH ��� � m  10, (gam) Câu 75 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Hướng giảiBài tốn tổng hợp vơ – Mức độ vận dụng cao Trang 7/4 - Mã đề thi 001 n max Al(OH)3 �Al(OH)3 : 0,04 ���� 0, 04  4,302(g) � � �BaCO3 : 0, 006 Z : Ba(HCO3 ) 142 43 Ba : 0, 03 X Al : 0, 04 H2O 0,04H O : x ��� � x  0, 05 144424443 BTE 0,024 m 5,99 (g) Câu 76 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O 2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Hướng giảiBài toán tổng hợp hữu – Mức độ vận dụng cao n H2O  0,91 � � BT[O] � n a  n H2O  (n CO2  n N )  0,1 � n Gly  Lys  0,1 ��� � n CO2  0,68 � n N2  0,13 � n  n  0,81 N2 � CO2 n Gly  0, 04 � � �� � ��� n Lys  0, 06 � BT[C] Ca 2, C2 H N : 0, 06 � � C3H N : 0, 04 � %m C2H7 N 16,05% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Hướng giảiBài tốn tổng hợp vơ – Mức độ vận dụng cao �Fe 2O3 : a �AgCl :1 BTE 2a  b  0, � AgNO3 d� 1mol HCl X �165,1(g) � ��� � n NO  { �FeO : b ���� Cu {  dd Y ���� m(g) � 0,27m(g) �Ag : 0, Cu : c � 16(3a  b) � %O   0,16 � 160a  72b  64c a  0, 05 � � 0, 27(160a  72b  64c) � � �� ca � �b  0, 25 � m  40 64 � �c  0, 21875 � 2a  b  0, � n    3a.2  2b  � �H � Câu78 Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Hướng giảiBài toán peptit – Mức độ vận dụng cao C2 H NO : a � �X : t � NaOH Z CH : b  � { � �������� Y : t m(g) � � H2O : t � C2 H NO2 Na : a � � CH : b � 144 4 43 (m 12,24) gam 0,72HCl C H NO 2Cl : a � � 63,72 (g) � CH : b �NaCl : a � Trang 8/4 - Mã đề thi 001 a  0,36 GlyNa :18 � � (Y) Gly : 0,06 � %N  18, 67% � � � �� b  0,18 �� AlaNa : 0,18 � Z � (X) Ala Gly : 0, 06 � %N  20, 29% � � m  25, 2(g) � � �t  0, 06 Câu79 Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO4 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Hướng giảiBài tốn tổng hợp vơ – Mức độ vận dụng cao �KL � �N O : 0, 01 �KL �  �H 2SO4 : x 15, 6(g) �  200(g)dd � �� � X BT[ N ] �Na : 0, 04  Y � { ���� � O : (x  0,09) mdd ( X )  214,56(g) �  � �NO : 0, 02 �NaNO3 : 0,04 SO � KL : (17, 04  16x) KL : (17, 04  16x) � � � KL :12, 4(g) �  � � Ba (OH) to  X �Na : 0, 04 ���� � K� OH : (2x  0, 04) �� � R� O � 0, 276 mol {n � 14 2t t� 43a� 84,386(g) 89,15(g) � � � SO 24 : x mol BaSO : x BaSO : 67,57(g) � � 4 4�44 44 4 43 � x  0,29 X nung Fe(OH)2 BT[H] �  0, 25y ��� � n HNung  x  0, 02  0, 27 Đặt n Fe2  y � n O2 2O  BTKL ����� 89,15 32.0, 25y 84,386 0, 27.18 y 0, 012 C %FeSO4 0,85% Câu 80 Cho chất hữu mạch hở: X axit không no có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 Hướng giảiBài toán Axit, ancol, este – Mức độ vận dụng cao Cần biếtX axit khơng no có nối C=C, đơn chức (2π) T este chức (3π) � CO : 0,1 �X  O2 � �n X  2n T  0, 03 BTKL M  ���    � BT[O] a 2,3 (g) � { � ���� T a (g) � �H O : 0,07 ����� n O2  0,105 Cn H 2n 2 O (2) : x  NaOH CO : 0,195 � � �XCOONa (2) : 0, 06  O2 M ���� E � ��� � Na CO3  � { � Cm H 2m 4 O (3) : y YCOONa (1) H 2O : 0,135 6,9(g) � � � n CO2  nx  my  0,3 � �x  0, 03 X : C H 3COOH n 3 � � � � � �y  0, 03 � � �� �x  y  0, 06 m7 � T : C H 3COOC H 4OOCCH (68,7%) � 14.0,3  30x  60y  6,9 � n  m  10 � � � HẾT -Đề thi minh họa thể quan điểm mà Bộ GD&ĐT công bố trước đây, chủ yếu nằm chương trình Hóa 12 (khoảng 32 câu, chiếm 80%), có lồng ghép phần kiến thức lớp 10,11 (khoảng câu, chiếm 20%).Lượng câu hỏi lý thuyết (60%) tập (40%) hợp lý nhìn chung khơng thay đổi so với đề thi năm ngoái Trang 9/4 - Mã đề thi 001 Nhìn chung, đề thi có độ khó cao hẳn năm 2017 Trong đó, 18 câu đầu đơn giản, 22 câu sau có độ khó tăng dần Đặc biệt, câu cuối phân loại cao, tính tốn phức tạp Các dạng câu hỏi phân loại chủ yếu rơi vào: Lý thuyết: Các câu hỏi đếm (đếm mệnh đề, đếm chất, đếm số thí nghiệm) Bài tập hữu cơ: Hỗn hợp hữu phức tạp; este phức tạp; peptit; toán đốt cháy; biện luận cấu tạo… Bài tập vơ cơ: Điện phân; tốn hỗn hợp vô phức tạp tác dụng với dung dịch H +, NO3-; tốn có AgNO3… Chỉ có nhược điểm nhỏ đề thi nặng tính tốn Trong bối cảnh đề thi 2017 phân hóa chưa tốt, giải pháp chấp nhận hồn cảnh Qua đề minh họa thấy, học sinh muốn đạt 5-6 điểm cần học kiến thức SGKHH12 tập trung làm tốt câu hỏi lý thuyết.Với mục tiêu 7-8 điểm, em cần bổ sung kỹ giải số dạng tốn hóa đề thi (ứng với 32 câu đầu tiên).Muốn đạt điểm 9-10 điểm, em cần nắm vững phương pháp kỹ thuật giải toán quan trọng (quy đổi, xử lý toán đốt cháy, kỹ biện luận, đồng đẳng hóa…), vận dụng linh hoạt kiến thức hóa học giải tình Trang 10/4 - Mã đề thi 001 ... HẾT -Đề thi minh họa thể quan điểm mà Bộ GD&ĐT công bố trước đây, chủ yếu nằm chương trình Hóa 12 (khoảng 32 câu, chi m 80%), có lồng ghép phần kiến thức lớp 10,11 (khoảng câu, chi m 20%).Lượng... thông hiểu Câu 70 Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc)... ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban
- Xem thêm -

Xem thêm: giai chi tiet de minh hoa thpt quoc gia 2018 hoa , giai chi tiet de minh hoa thpt quoc gia 2018 hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn