Chuong IV ke toan dich vu thanh toan sv compatibility mode

60 37 0
  • Loading ...
1/60 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

CHƯƠNG IV KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NỘI DUNG Khái quát dịch vụ toán vốn qua ngân hàng Khái quát dịch vụ toán qua ngân hàng Phương pháp kế toán dịch vụ toán qua ngân hàng KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN VỐN QUA NGÂN HÀNG 1.1.Một số khái niệm 1.2.Thanh toán vốn ngân hàng 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM • Thanh tốn vốn ngân hàng • Lệnh chuyển có • Lệnh chuyển nợ Thanh toán vốn ngân hàng: Là nghiệp vụ chuyển tiền để toán khoản giao dịch phát sinh nội hệ thống ngân hàng ngân hàng với • Lệnh chuyển CĨ Là Lệnh tốn người phát lệnh nhằm ghi Nợ tài khoản người phát lệnh đơn vị phục vụ người phát lệnh khoản tiền xác định ghi Có cho tài khoản người nhận lệnh đơn vị phục vụ người nhận lệnh khoản tiền • Lệnh chuyển NỢ Là lệnh toán người phát lệnh nhằm ghi NỢ tài khoản người nhận mở ngân hàng nhận để ghi CÓ tài khoản người phát lệnh mở ngân hàng phát lệnh 1.2 THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG • Thanh tốn liên hàng • Thanh toán bù trừ • Thanh toán lần qua Ngân hàng Nhà nước Thanh tốn liên hàng • Khái niệm: Là quan hệ toán nội chi nhánh ngân hàng hệ thống • Hình thức : – Thanh tốn liên hàng truyền thống (chứng từ giấy) – Thanh toán liên hàng điện tử Thanh tốn liên hàng • Tài khoản sử dụng: TK 519 : Thanh toán khác đơn vị Ngân hàng • TK 5191: Điều chuyển vốn nội • TK 5192: Thu hộ, chi hộ Hoặc TK 5111: Chuyển tiền năm TK 5112: Chuyển tiền đến năm 3.4 UỶ NHIỆM THU Tại ngân hàng phục vụ người thụ hưởng -Gửi UNT kèm chứng từ sang ngân hàng toán nhờ thu hộ - Khi nhận tiền ngân hàng toán chuyển sang: TK Thích hợp người thụ hưởng TK Chuyển tiền NH thích hợp 3.4 UỶ NHIỆM THU VÍ DỤ: Tại NHĐT & PT chi nhánh Tp HCM ngày 10/05/N có NVKTPS sau: Cơng ty Hưng Phát nộp UNT kèm hố đơn bán hàng đòi tiền cơng ty Mỹ Nghệ (có tài khoản VCB - CN Tp HCM), số tiền 150.000.000 VND Nhận UNT kèm hoá đơn bán hàng NHĐT & PT chi nhánh Hà Nội gửi đến nhờ thu UNT công ty xuất nhập Hà Nội lập đòi tiền bán hàng hố cho cơng ty Bản Việt, số tiền 200.000.000 VND Công ty Hưng Phát nộp UNT kèm hố đơn bán hàng đòi tiền công ty Hạnh Mỹ số tiền 120.000.000 VND cho lô hàng giao vào 05/05/N Nhận lệnh chuyển có từ NHĐT &PT Vũng Tàu số tiền 50.000.000 VND, kèm nội dung UNT mà ngân hàng gửi nhờ thu trước : Cơng ty X ( có TK NHĐT& PT Vũng Tàu) toán tiền mua hàng cho cơng ty Hạnh Mỹ • u cầu: Định khoản NVKTPS Cho biết: – Số dư TK tiền gửi khách hàng đầu ngày 10/05/N sau: • TK TG KKH.Công ty Hưng Phát: 250.000.000 VND • TK TG KKH.Cơng ty Hạnh Mỹ: 80.000.000 VND • TK TG KKH Công ty Bản Việt: 320.000.000 VND – Các NH khác hệ thống địa bàn Tp HCM tham gia tốn bù trừ 3.5 SÉC • Người thụ hưởng nộp séc vào NH phục vụ (NH thụ hưởng) NH phục vụ người chi trả (Người bị ký phát- Ngân hàng tốn) • NH kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ chứng từ trước toán gửi nhờ thu – Nếu séc khơng đủ điều kiện trả lại cho khách hàng nêu rõ lý – Nếu séc đủ điều kiện toán gửi nhờ thu 3.5 SÉC Taïi ngân hàng toán (người bò ký phát) TK Ký quỹ đảm bảo toán séc TK gửi KH (người trả) (1) Bảo chi séc Bảo chi séc 3.5.SÉC Tại ngân hàng toán (người bò ký phát) TK Thích hợp người thụ hưởng TK Tiền mặt TK Chuyển tiền NH thích hợp TK Tiền gửi KH (người trả) 3.5.SÉC Tại ngân hàng phục vụ người thụ hưởng (NH thu hộ) Séc thông thường: Sau nhận tiền toán từ ngân hàng toán ( TH sec gửi nhờ thu) TK Tiền gửi KKH (người thụ hưởng) TK Chuyển tiền NH thích hợ (đến) Thanh toán toàn phần Séc bảo chi: Khi người thụ hưởng xuất trình séc NH thu hộ ( TH séc ghi có ngay) TK Tiền gửi KKH (người thụ hưởng) TK Chuyển tiền NH thích hợp (đi) Thanh toán toàn phần 3.5 SÉC VÍ DỤ: Tại NHTMCP ABC - CNTp HCM ngày 20/8/N có NVKTPS sau: – Cơng ty X nộp tờ Séc có cụm từ “Trả vào tài khoản”, số tiền 250.000.000 VND công ty A (có TK NHTMCP ABC Tp Đà Nẵng) phát hành ngày10/08/N cho cơng ty X – Ơng Lê An nộp tờ Séc khơng có cụm từ “Trả vào tài khoản” số tiền 100.000.000 VND công ty Y phát hành ngày 14/08/N – Cơng ty Z nộp tờ séc có cụm từ “Trả vào tài khoản”, số tiền 150.000.000 VND cơng ty B (có tài khoản VCB – CN Tp.HCM) phát hành ngày12/08/N cho công ty D Công ty D chuyển nhượng tờ séc cho công ty Z vào 14/08/N Tờ Séc có xác nhận bảo chi ngân hàng 3.5 SÉC VÍ DỤ: – Yêu cầu: Định khoản NVKTPS – Cho biết: • Số dư TK tiền gửi KH đầu ngày 20/08/N sau: – TK TG KKH.Công ty X: 180.000.000VND – TK TG KKH.Công ty Y: 250.000.000 VND – TK TG KKH Công ty Z: 220.200.000 VND • Các NH khác hệ thống địa bàn Tp HCM tham gia toán bù trừ • Séc bảo chi NH hệ thống NH thu hộ phép ghi có ngay, trường hợp lại Séc gửi nhờ thu 3.6 THẺ Tại ngân hàng toán thẻ Sau nhận chứng từ đơn vò chấp nhận thẻ gửi đến kiểm tra tính hợp lệ, kế toán hạch toán: TK Thích hợp đơn vò chấp nhận thẻ TK359-Các khoản phải thu khác(NH PHT 3.6 THẺ Tại ngân hàng toán thẻ Sau nhận tiền NH phát hành thẻ chuyển đến toán TK359-Các khoản phải thu khác(NH PHT) (*): gồm TK1331-TG TK Chuyển tiền NH thích hợp ( không kỳ hạn ngoại tệ nước 3.6 THẺ Tại ngân hàng phát hành thẻ Sau nhận đïc chứng từ NH toán thẻ gửi đến, NH PHT kiểm tra chứng từ, hợp lệ hạch toán TK Chuyển tiền NH thích hợp TK TG không kỳ hạn chủ thẻ TK Tiền vay chủ thẻ 3.7 PHÍ DVTT TK Thu phí DVTT 711 TK thuế GTGT phải nộp - 4531 TK Thích hợp KH (người trả) Ví dụ Tại NHTM CP ABC_ CN ( Ở TPHCM) ngày 17/7/N phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Công ty Hana nộp UNC đề nghị NH trích tài khoản tiền gửi VND, số tiền 200.000.000 VND để trả tiền cho công ty Huy Hoàng ( mở TK VCB _ HCM) Cơng ty Hana nộp phí chuyển tiền từ tk tiền gửi VND Yêu cầu: Hạch toán NVKT phát sinh vào ngày 17/7/N, biết rằng: +Phí chuyển tiền nước hệ thống: -Cùng tỉnh, thành phố: 0,02%, tối thiểu 10.000đ, tối đa 1.000.000đ -Khác tỉnh, thành phố: 0,03%, tối thiểu 10.000đ, tối đa 1.000.000đ +Phí chuyển tiền nước khác hệ thống: -Cùng tỉnh, thành phố: 0,02%, tối thiểu 20.000đ, tối đa 1.020.000đ -Khác tỉnh, thành phố: 0,06%, tối thiểu 20.000đ, tối đa 1.020.000đ Các khoản phí chưa bao gồm VAT Thuế suất VAT 10% tính cho khách hàng trả phí Các tài khoản liên quan có đủ số dư để toán ... phát lệnh mở ngân hàng phát lệnh 1.2 THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG • Thanh tốn liên hàng • Thanh tốn bù trừ • Thanh tốn lần qua Ngân hàng Nhà nước Thanh tốn liên hàng • Khái niệm: Là quan... thức : – Thanh tốn bù trừ giấy (Các NH địa bàn) – Thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng Thanh toán bù trừ • Tài khoản sử dụng : TK 5012 : Thanh toán bù trừ ngân hàng thành viên Thanh tốn... hàng hệ thống • Hình thức : – Thanh toán liên hàng truyền thống (chứng từ giấy) – Thanh toán liên hàng điện tử Thanh toán liên hàng • Tài khoản sử dụng: TK 519 : Thanh toán khác đơn vị Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong IV ke toan dich vu thanh toan sv compatibility mode , Chuong IV ke toan dich vu thanh toan sv compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn