Đề 1

5 71 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

Hóa học vơ 12 GV: Nguyễn Thanh Đẳng ƠN TẬP PHẦN VÔ CƠ 12 Mức độ biết – hiểu: Câu Vị trí kim loại kiềm bảng HTTH là: A Nhóm IA B Nhóm IIA C Nhóm IB D Nhóm IIB Câu Tính chất hố học chung kim loại là: A Tính oxi hóa B Tính khử C Tính axit D Tính bazơ Câu Cặp khơng có khả xảy phản ứng: A Dung dịch Cu(NO3)2 dung dịch NaOH B Nung hỗn hợp Fe ZnO C Dung dịch ZnCl2 dung dịch NaOH D Na2CO3 dung dịch HCl Câu Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Để thu FeSO4 tinh khiết ta dùng: A Bột Fe dư B Bột Al dư C Bột Cu dư D Bột Zn dư Câu Kim loại Zn khử ion sau đây: A Na+ B H+ C Ca2+ D Mg2+ Câu Khi điện phân dung dịch KCl có màng ngăn catot thu được: A Cl2 B H2 C KOH H2 D Cl2 H2 Câu Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 AgNO3 thu chất rắn X dung dịch Y X Y chứa: A X (Ag, Cu); Y (Cu2+, Fe2+) B X (Ag); Y (Cu2+, Fe2+) C X (Ag); Y (Cu2+) D X (Fe); Y (Cu2+) Câu Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl dung dịch NaOH là: A B C D Câu Nhiệt phân hồn tồn Fe(NO3)2 điều kiện khơng có khơng khí thu sản phẩm là: A FeO, NO2, O2 B Fe2O3, NO2, O2 C Fe2O3, NO2 D Fe, NO2, O2 Câu 10 Hiện tượng xảy nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 là: A Khơng có tượng B Có kết tủa trắng xuất khơng tan NaOH dư C Có kết tủa trắng xuất tan NaOH dư D Có sủi bọt khí khơng màu thoát Câu 11 Cho phát biểu sau: Các kim loại Na, Ba, K có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối Từ Li đến Cs (nhóm IA) khả phản ứng với nước mạnh dần Liti kim loại có tính khử mạnh NaHCO3 chất lưỡng tính Thạch cao nung có cơng thức CaSO4.2H2O ứng dụng bó bột, đắp tượng, đúc khuôn, Liti kim loại nhẹ Số phát biểu là: A B C D Câu 12 Thí nghiệm sau tạo kết tủa sau kết thúc phản ứng: A Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch AlCl3 B Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 C Cho Al vào dung dịch NaOH dư D Đun nóng nước có tính cứng vĩnh cửu Hóa học vơ 12 GV: Nguyễn Thanh Đẳng Mức độ vận dụng: Câu 13 Cho 1,12g bột Fe 0,24g bột Mg vào 250ml dung dịch CuSO4 Sau phản ứng kết thúc khối lượng kim loại có bình 1,88g Nồng độ mol/lít dung dịch CuSO4 trước phản ứng là: A 0,1M B 0,04M C 0,06M D 0,12M Câu 14 Cho 19,2g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau thêm 500ml dung dịch HCl 2M Thể tích khí NO (sản phẩm khử đktc) thu là: A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 15 Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dư nước thấy thoát V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH dư 1,75V lít khí Thành phần % theo khối lượng Na X (biết thể tích khí đo điều kiện): A 39,87% B 77,31% C 49,87% D 29,87% Câu 16 Nhiệt phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)2 thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 T1 Nhiệt phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)3 thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 T2 Biểu thức liên hệ T1 T2là: A T1 = 0,972T2 B T1 = T2 C.T2 = 0,972T1 D T2 = 1,08T1 Câu 17 X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1: V2 = : Tỉ lệ x : y là: A 11:7 B 11 : C : D : Mức độ vận dụng cao: Câu 18 Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al đơn chất chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D 1,5 Câu 19 Mắc nối tiếp bình điện phân: bình X chứa 500 ml dung dịch hỗn hợp CuCl x mol/lít HCl 4x mol/lít với bình Y chứa 500 ml dung dịch AgNO3 5x mol/lít Sau t giây điện phân catot bình X m gam kim loại, catot bình Y thoát 10,8 gam kim loại Sau 3t giây catot bình X 2m gam kim loại, catot bình Y 32,4 gam kim loại Biết cường độ dòng điện khơng đổi, hiệu suất điện phân 100% Nếu sau 3t giây ngừng điện phân, lấy dung dịch thu sau điện phân đổ vào thu được: 28,7 gam kết tủa dung dịch có 0,5 mol HNO3 + dung dịch có 0,6 mol H dung dịch có 16,25 gam chất tan Kết luận không là: A B C D Câu 20 Cho a mol Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa b mol HCl thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau: số mol Al(OH)3 0,1875b 0,68 Số mol NaOH Hóa học vơ 12 GV: Nguyễn Thanh Đẳng Cho a mol Al phản ứng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,15b mol FeCl3 0,2b mol CuCl2 Sau phản ứng kết thúc thu x gam chất rắn Giá trị x là: A.11,776 B 12,896 C 10,874 D 9,864 Câu ĐA A B B A B C A B B 10 B 11 C 12 B 13 A 14 C 15 D 16 C 17 18 19 20 C D C A Hóa học vơ 12 GV: Nguyễn Thanh Đẳng Hóa học vơ 12 Thanh Đẳng GV: Nguyễn ... Giá trị x là: A .11 ,776 B 12 ,896 C 10 ,874 D 9,864 Câu ĐA A B B A B C A B B 10 B 11 C 12 B 13 A 14 C 15 D 16 C 17 18 19 20 C D C A Hóa học vơ 12 GV: Nguyễn Thanh Đẳng Hóa học vơ 12 Thanh Đẳng GV:... hệ T1 T2là: A T1 = 0,972T2 B T1 = T2 C.T2 = 0,972T1 D T2 = 1, 08T1 Câu 17 X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l Nhỏ từ từ 10 0 ml X vào 10 0 ml Y, sau phản ứng thu V1... lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 10 0 ml Y vào 10 0 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1: V2 = : Tỉ lệ x : y là: A 11 :7 B 11 : C : D : Mức độ vận dụng cao: Câu 18 Cho 7,65 gam hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 1 , Đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn