CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập hữu cơ đã chuyển đổi

7 32 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT HĨA HỮU 1) Định luật bảo tồn khối lượng (ĐLBTKL) Định luật bảo toàn nguyên tố (ĐLBTNT) Thí dụ 1: Đố t cháy hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p gồ m CH4, C3H6 và C4H10 thu đươ ̣c 17,6g CO2 và 10,8g H2O m có giá tri ̣là: A 2g B 4g C 6g D 8g Thí dụ 1: Đố t cháy hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu đươ ̣c 12,98g CO2 và 5,76g H2O Tính giá tri ̣m? (Đáp số : 4,18g) Thí dụ 2: cho 2,83g hỗn hơ ̣p rươ ̣u đơn chức tác du ̣ng vừa đủ với Na thì thoát 0,896 lit́ H2 (đktc) và m gam muố i khan Giá tri ̣của m là: A 5,49g B 4,95g C 5,94g D 4,59g Thí dụ 3: Cho 4,2g hỗn hơ ̣p gồ m rươ ̣u etylic, phenol, axit fomic tác du ̣ng vừa đủ với Na thấ y thoát 0,672 lit́ H2 (đktc) và 1dd ca ̣n dd thu đươ ̣c hỗn hơ ̣p rắ n X Khố i lươ ̣ng của X là: A 2,55g B 5,52g C 5,25g D 5,05g Thí dụ 4: Chia hỗn hơ ̣p anđehit no đơn chức làm phầ n bằ ng nhau: P1: Đem đố t cháy hoàn toàn thu đươ ̣c 1,08g H2O P2: tác du ̣ng với H2 dư (Ni, t0) thì thu hỗn hơ ̣p A Đem A đố t cháy hoàn toàn thì thể tić h CO2 (đktc) thu đươ ̣c là: A 1,434 lít B 1,443 lít C 1,344 lít D 1,444 lít Thí dụ 4: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hơ ̣p Y gồ m rươ ̣u A, B ta đươ ̣c hỗn hơ ̣p X gồ m các olefin Nế u đố t cháy hoàn toàn Y thì thu đươ ̣c 0,66g CO2 Vâ ̣y đố t cháy hoàn toàn X thì tổ ng khố i lươ ̣ng CO2 và H2O là: A 0,903g B 0,39g C 0,94g ✓ D 0,93g Đáp án + Lời giải Thí dụ: Chọn C A) 2g B) 4g ✓C) 6g D) 8g Suy luận: Mhỗn hơ ̣p = mC + mH = 12 + = gam Thí dụ 1: Đáp số : 4,18g Thí dụ 2: Chọn D Thí dụ 3: Chọn B Suy luận: Cả hơ ̣p chấ t đề u có nguyên tử H linh đô ̣ng → Số mol Na = 0.06 mol Áp du ̣ng ĐLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g Thí dụ 4: Chọn C Suy luận: Vì anđehit no đơn chức nên số mol CO2 = số mol H2O = 0,06 mol → (P2) = nC (P2) = 0,06 mol Theo BTNT và BTKL ta có: nC (P2) = nC (A) = 0,06 mol → (A) = 0,06 mol → = 22,4.0,06 = 1,344 lít Thí dụ 4: Chọn D = 2.0,03 = Hệ quả: Phương pháp tăng giảm khối lượng Thí dụ 1: Đố t cháy hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu đươ ̣c 12,98g CO2 và 5,76g H2O Tin ́ h giá tri ̣m? Thí dụ 2: cho 2,83g hỗn hơ ̣p rươ ̣u đơn chức tác du ̣ng vừa đủ với Na thì thoát 0,896 lit́ H2 (đktc) và m gam muố i khan Giá tri ̣của m là: A 5,49g B 4,95g C 5,94g D 4,59g Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thí dụ 3: Cho 4,2g hỗn hơ ̣p gồ m rươ ̣u etylic, phenol, axit fomic tác du ̣ng vừa đủ với Na thấ y thoát 0,672 lit́ H2 (đktc) và 1dd ca ̣n dd thu đươ ̣c hỗn hơ ̣p rắ n X Khố i lươ ̣ng của X là: A 2,55g B 5,52g C 5,25g D 5,05g Thí dụ 4: Chia hỗn hơ ̣p anđehit no đơn chức làm phầ n bằ ng nhau: P1: Đem đố t cháy hoàn toàn thu đươ ̣c 1,08g H2O P2: tác du ̣ng với H2 dư (Ni, t0) thì thu hỗn hơ ̣p A Đem A đố t cháy hoàn toàn thì thể tić h CO2 (đktc) thu đươ ̣c là: A 1,434 lít B 1,443 lít C 1,344 lít D 1,444 lít Thí dụ 4: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hơ ̣p Y gồ m rươ ̣u A, B ta đươ ̣c hỗn hơ ̣p X gồ m các olefin Nế u đố t cháy hoàn toàn Y thì thu đươ ̣c 0,66g CO2 Vâ ̣y đố t cháy hoàn toàn X thì tổ ng khố i lươ ̣ng CO2 và H2O là: A 0,903g B 0,39g C 0,94g D 0,93g Đáp án + Lời giải Thí dụ 1: Đáp số : 4,18g Thí dụ 2: Chọn D Thí dụ 3: Chọn B Suy luận: Cả hơ ̣p chấ t đề u có nguyên tử H linh đô ̣ng → Số mol Na = 2nH2 = 2.0,03 = 0.06 mol Áp du ̣ng ĐLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g Thí dụ 4: Chọn Suy luận: Vì anđehit no đơn chức nên số mol CO2 = sô mol H2O = 0,06 mol → (P2) = nC (P2) = 0,06mol Theo BTNT và BTKL ta có: nC (P2) = nC (A) = 0,06 mol → (A) = 0,06 mol → = 22,4.0,06 = 1,344 lit́ Thí dụ 4: Chọn D 2) Phương pháp trung bình - Phương pháp nguyên tử cacbon khối lượng phân tử trung bình: Ví dụ 1: Hỗn hơ ̣p ankan là đồ ng đẳ ng liên tiế p có khố i lươ ̣ng là 24,8g Thể tić h tương ứng của hỗn hơ ̣p là 11,2 lít (đktc) Công thức phân tử ankan là: A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 C C3H8, C4H10 D C4H10, C5H12 Ví dụ 2: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p hidrocacbon ma ̣ch hở, liên tiế p dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O Công thức phân tử hidrocacbon là: A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 C C3H8,C4H10 D C4H10, C5H12 Ví dụ 3: Cho 14g hỗn hơ ̣p anken là đồ ng đẳ ng liên tiế p qua dung dich ̣ nước Br2 thấ y làm mấ t màu vừa đủ dd chứa 64g Br2 Công thức phân tử của các anken là: A C2H4, C3H6 B C3H8, C4H10 C C4H10, C5H12 D C5H10, C6H12 Tỷ lê ̣ số mol anken hỗn hơ ̣p là: A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 1:1 Thí dụ 4: Cho 10,2g hỗn hơ ̣p khí A gồ m CH4 và anken đồ ng đẳ ng liên tiế p qua dd nước brom dư, thấ y khố i lươ ̣ng biǹ h tăng 7g, đồ ng thời thể tić h hỗn hơ ̣p giảm mô ̣t nửa Công thức phân tử các anken là: A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H10 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Phầ n trăm thể tích các anken là: A 15%, 35% B 20%, 30% C 25%, 25% D 40% 10% Thí dụ 5: Đố t cháy hidrocacbon thể khí kế tiế p dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 48,4g CO2 và 28,8g H2O Phầ n trăm thể tích mỗi hidrocacbon là: Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận A 90%, 10% B 85% 15% C 80%, 20% D 75% 25% Thí dụ 6: A, B là rươ ̣u no đơn chức kế tiế p dãy đồ ng đẳ ng Cho hỗn hơ ̣p gồ m 1,6g A và 2,3g B tác du ̣ng hế t với Na thu đươ ̣c 1,12 lít H2 (đktc) Công thức phân tử rươ ̣u là: A CH3OH, C2H5OH B C2H5OH, C3H7OH C C3H7OH, C4H9OH D C4H9OH, C5H11OH Đáp án + Lời giải Ví dụ 1: Chọn C Suy luận: = 49,6; 14 + = 49,6 => = 3,4 hidrocacbon là C3H8 và C4H10 Ví dụ 2: Chọn B Ví dụ 3: Chọn A Chọn D Suy luận: = 0,2 mol, nanken = = 0,4 mol = 35; 14 = 35 => = 2,5 Đó là : C2H4 và C3H6 Thí dụ 4: Chọn A Chọn C Suy luận: V2 anken → m2 anken = 7g; = n2 anken = 0,2; 14 = → = 2,5 Hai anken là C2H4 và C3H6 Vì = 2,5 = = trung biǹ h ̣ng nên số mol anken bằ ng Vì ở cùng điề u kiê ̣n %n = %V → %V = 25% Thí dụ 5: Chọn C Thí dụ 6: Chọn A - Phương pháp nhóm nguyên tử trung bình: Thí dụ 1: Nitro hóa benzen thu đươ ̣c 14,1g hỗn hơ ̣p gồ m chấ t nitro có khố i lươ ̣ng phân tử kém 45 đvc Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p chấ t nitro này đươ ̣c 0,07mol N2 Hai chấ t nitro đó là: A C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B C6H4(NO2)2 và C6H3(OH)3 C C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4 D C6H2(NO2)4 vàC6H(NO2)5 Ví dụ 2: Hỗn hơ ̣p X gồ m rươ ̣u no có số nguyên tử bằ ng Đố t cháy hoàn toàn 0,25 mol X thu đươ ̣c 11,2 lít CO2 (đktc) Mă ̣t khác 0,25 mol X đem tác du ̣ng với Na dư thấ y thoát 3,92 lít H2 (đktc) Các rươ ̣u của X là: A C3H7OH và C3H6(OH)2 B C4H9OH và C4H8(OH)2 C C2H5OH và C2H4(OH)2 D C3H7OH và C3H5(OH)3 Lời giải + Đáp án Thí dụ1: Suy luận: Go ̣i là số nhóm NO2 trung bin ̀ h hơ ̣p chấ t nitro Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Ta có CTPT tương đương của hơ ̣p chấ t nitro: (n < < n’ = n +1) → N2 mol → → mol → 0,07 mol = 1,4 , n = 1, n = → Đáp án A Ví dụ 2: Đáp án: C 3) Dựa vào sản phẩm đốt cháy hợp chất hữu để dự đốn đồng đẳng Thí dụ 1: Đớ t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p hidrocacbon liên tiế p dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O Hai hidrocacbon đó thuô ̣c dãy đồ ng đẳ ng nào? ✓A Ankan B Anken C Ankin D Aren Thí dụ 2: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p hidrocacbon liêm tiế p dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 22,4 lit́ CO2(đktc) và 25,2g H2O Hai hidrocacbon đó là: ✓A C2H6 và C3H8 B C3H8 và C4H10 C C4H10 và C5H12 D C5H12 và C6H14 Thí dụ 3: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p gồ m ankan và anken Cho sản phẩ m cháy lầ n lươ ̣t qua bình đựng P2O5 dư và bình đựng KOH rắ n, dư thấ y bình tăng 4,14g, bình tăng 6,16g Số mol ankan có hỗn hơ ̣p là: A 0,06 B 0,09 C 0,03 D 0,045 Thí dụ 4: Đố t cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hơ ̣p gồ m CH4, C4H10 và C2H4 thu đươ ̣c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O Số mol ankan và anken có hỗn hơ ̣p lầ n lươ ̣t là: ✓A 0,09 và 0,01 B 0,01 và 0,09 C 0,08 và 0,02 D 0,02 và 0,08 Thí dụ 5: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p hidrocacbon ma ̣ch hở cùng dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 11,2 lít CO2 (đktc) và 9g H2O Hai hidrocacbon đó thuô ̣c dãy đồ ng đẳ ng nào? A Ankan ✓B Anken C Ankin D Aren Thí dụ 6: Mô ̣t hỗm hơ ̣p khí gồ m ankan và anken có cùng số nguyên tử C phân tử và có cùng số mol Lấ y m gam hỗn hơ ̣p này thì làm mấ t màu vừa đủ 80g dung dich ̣ 20% Br2trong dung môi CCl4 Đố t cháy hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p đó thu đươ ̣c 0,6 mol CO2 Ankan và anken đó có công thức phân tử là: A C2H6, C2H4 ✓B C3H8, C3H6 C C4H10, C4H8 D C5H12, C5H10 Thí dụ 7: Đố t cháy hoàn toàn V lít (đktc) mô ̣t ankin thể khí thu đươ ̣c CO2 và H2O có tổ ng khố i lươ ̣ng 25,2g Nế u cho sản phẩ m cháy qua dd Ca(OH)2 dư thu đươ ̣c 45g kế t tủa a V có giá tri ̣là: A 6,72 lít B 2,24 lit́ C 4,48 lit́ ✓D 3,36 lit́ b Công thức phân tử của ankin là: A C2H2 ✓B C3H4 C C4H6 D C5H8 Thí dụ 8: Đố t cháy hoàn toàn V lít (đktc) ankin thu đươ ̣c 10,8g H2O Nế u cho tấ t cả sản phẩ m cháy hấ p thu ̣ hế t vào bình đựng nước vôi thì khố i lươ ̣ng bình tăng 50,4g V có giá tri ̣là: A 3,36 lít B 2,24 lít ✓C 6,72 lít D 4,48 lít Thí dụ 9: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p hidrocacbon ma ̣ch hở cùng dãy đồ ng đẳ ng thu đươ ̣c 11,2 lít CO2 (đktc) và 9g H2O Hai hidrocacbon đó thuô ̣c dãy đồ ng đẳ ng nào? A Ankan ✓B Anken C Ankin D Aren Thí dụ 10: Mô ̣t hỗm hơ ̣p khí gồ m ankan và anken có cùng số nguyên tử C phân tử và có cùng số mol Lấ y m gam hỗn hơ ̣p này thì làm mấ t màu vừa đủ 80g dung dich ̣ 20% Br2trong Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận dung môi CCl4 Đố t cháy hoàn toàn m gam hỗn hơ ̣p đó thu đươ ̣c 0,6 mol CO2 Ankan và anken đó có công thức phân tử là: A C2H6, C2H4 ✓B C3H8, C3H6 C C4H10, C4H8 D C5H12, C5H10 Thí dụ 11: Đố t cháy hoàn toàn V lít (đktc) mô ̣t ankin thể khí thu đươ ̣c CO2 và H2O có tổ ng khố i lươ ̣ng 25,2g Nế u cho sản phẩ m cháy qua dd Ca(OH)2 dư thu đươ ̣c 45g kế t tủa a.V có giá tri ̣là: b Công thức phân tử của ankin là: A C2H2 ✓B C3H4 C C4H6 D C5H8 Thí dụ 12: Đố t cháy hoàn toàn V lít (đktc) ankin thu đươ ̣c 10,8g H2O Nế u cho tấ t cả sản phẩ m cháy hấ p thu ̣ hế t vào bình đựng nước vôi thì khố i lươ ̣ng bin ̀ h tăng 50,4g V có giá tri ̣là: A 3,36 lít B 2,24 lit́ ✓C 6,72 lit́ D 4,48 lit́ Đáp Án + Lời Giải Thí dụ 1: Suy luận: = Thí dụ 2: Suy luâ ̣n: = = 0.7 > 0,5 Vâ ̣y đó là ankan = 1,4 mol ; = 1mol => chấ t thuô ̣c dãy ankan Go ̣i n là số nguyên tử C trung biǹ h: > + O2 → → Ta có: CO2 + ( = 2,5 1) H2O → Thí dụ 3: Suy luận: = = 0,23 ; = = 0,14 nankan = – = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí dụ 4: Suy luận: nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol Thí dụ 5: Suy luận: = = 0,5 mol ; = = 0,5 => = Vâ ̣y hidrocacbon thuô ̣c dãy anken Thí dụ 6: Suy luận: nanken = = = 0,1 mol CnH2n 0,1 + O2 → n CO2 + n H2O 0,1n Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Ta có: 0,1n = = 0,3 => n = => C3H6 Đố t cháy ankin: > và nankin (cháy) = Thí dụ 7: a Suy luận: = = = 14 + = 49,6 → – = 3,4 => = 0,45 mol = 3,4 => = 0,45 mol = = 0,3 mol nankin = – = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lit́ b = 3nankin Vâ ̣y ankin có nguyên tử C3H4 Thí dụ 8: Suy luận: Nước vôi hấ p thu cả CO2 và H2O + = 50,4g ; = 50,4 – 10,8 = 39,6g = = 0,9 mol – nankin = Thí dụ 9: Suy luận: = 0,9 - = = 0,3 mol = 0,5 mol ; = = 0,5 => = Vâ ̣y hidrocacbon thuô ̣c dãy anken Thí dụ 10: Suy luận: nanken = CnH2n 0,1 + = = 0,1 mol O2 → n CO2 + n H2O 0,1n Ta có: 0,1n = = 0,3 => n = => C3H6 Thí dụ 11: a Suy luận: = = = 14 + = 49,6 → = = 0,3 mol nankin = – = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lít b = 3nankin Vâ ̣y ankin có nguyên tử C3H4 Thí dụ 12: Suy luận: Nước vôi hấ p thu cả CO2 và H2O + = 50,4g ; = 50,4 – 10,8 = 39,6g Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận = Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 = 0,9 mol nankin = – = 0,9 V =0,3.22,4 =6,71 lít Sống để dạy = 0,3 mol Dạy online Vietjack ... (A) = 0,06 mol → (A) = 0,06 mol → = 22,4.0,06 = 1,344 lit́ Thí dụ 4: Chọn D 2) Phương pháp trung bình - Phương pháp nguyên tử cacbon khối lượng phân tử trung bình: Ví dụ 1: Hỗn hơ ̣p ankan... bằ ng Vì ở cùng điề u kiê ̣n %n = %V → %V = 25% Thí dụ 5: Chọn C Thí dụ 6: Chọn A - Phương pháp nhóm nguyên tử trung bình: Thí dụ 1: Nitro hóa benzen thu đươ ̣c 14,1g hỗn hơ ̣p gồ... tử rươ ̣u là: A CH3OH, C2H5OH B C2H5OH, C3H7OH C C3H7OH, C4H9OH D C4H9OH, C5H11OH Đáp án + Lời giải Ví dụ 1: Chọn C Suy luận: = 49,6; 14 + = 49,6 => = 3,4 hidrocacbon là C3H8 và C4H10 Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập hữu cơ đã chuyển đổi , CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập hữu cơ đã chuyển đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn