BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT lần 1 CHƯƠNG 1THÁNG 7 2018 đề 1

4 39 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - HUẾ 093 4848 755 - 0969 311 412 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG - ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM LẦN - 7/2018 Câu 1: Điều sau nói mốc thời gian? A Mốc thời gian luôn chọn mốc B Mốc thời gian thời điểm dùng để đối chiếu thời gian khảo sát đối tượng C Mốc thời gian thời điểm trình khảo sát tượng D Mốc thời gian thời điểm kết thúc tượng Câu 2: Chọn câu Trong yếu tố sau, yếu tố có tính tương đối A Tọa độ B Vận tốc C Quỹ đạo D Cả ba Câu 3: Tại trạng thái đứng yên hay chuyển động vật có tính tương đối? A Vì trạng thái vật quan sát thời điểm khác B Vì trạng thái vật xác định người quan sát khác bên lề đường C Vì trạng thái vật khơng ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động D Vì trạng thái vật quan sát hệ quy chiếu khác Câu 4: Hành khách đứng toa tàu a, nhìn qua cửa số toa sang hành khách toa bên cạnh b Hai toa tàu đỗ hai đường tàu song song với sân ga Bỗng thấy chuyển động phía sau Tình sau chắn khơng xảy ra? A Cả hai toa tàu chạy phía trước a chạy nhanh b B Cả hai toa tàu chạy phía trước b chạy nhanh a C Toa tàu a chạy phía trước toa b đứng yên D Toa tàu a đứng yên Toa tàu b chạy phía sau Câu 5: Trong phát biểu đây, phát biểu đúng? Chuyển động là: A thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian B thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian C thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu 6: Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ D Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ Câu 7: Hai đầu máy xe lửa chạy ngược chiều đoạn đường sắt thẳng với vận tốc v1 = 40km/h v2 = 60km/h Chiều dương chiều chuyển động xe lửa Vận tốc đầu máy thứ so với đầu máy thứ hai A 20km/h B 2400km/h C 100km/h D Một kết khác Câu 8: ô tô xuất phát lúc từ địa điểm A B cách 180km.Xe từ A hướng B với tốc độ 60Km/h.Xe từ B chạy A với tốc độ 40Km/h.Coi chuyển động xe thẳng Vị trí tính từ A thời điểm xe gặp (chọn trục tọa độ trùng với phương chuyển động, gốc A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc xuất phát) Chọn câu trả lời A x = 108Km t =1,6h B x = 108Km t =1,8h C x = 100Km t =1,8h D x = 128Km t =2,8h Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - HUẾ Câu 9: 093 4848 755 - 0969 311 412 Hai ô tô A B chạy chiều đoạn đường với vận tốc 30km/h 40km/h Vận tốc ô tô A so với ô tô B A -10km/h B 70km/h C 50km/h D 10km/h Câu 10: Một xe máy chạy đầu với vận tốc 30 km/h, với vận tốc 40 km/h Vận tốc trung bình xe là: A v = 34 km/h B v = 35 km/h C v = 30 km/h D v = 40 km/h Câu 11: Phương trình chuyển động thẳng chất điểm có dạng: x = 4t – 10 (x: km, t: h) Quãng đường chất điểm sau 2h là: A 4,5 km B km C km D km Câu 12: Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn đường xe ô tô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 3km Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động tơ làm chiều dương Phương trình chuyển động xe ô tô đoạn đường thẳng là: A x = + 80t B x = (80 – 3)t C x = – 80t D x = 80t Câu 13: Một vật chuyển động với phương trình: x  6t  2t Kết luận kết luận sau sai A Vận tốc ban đầu vật 6m/s B Vật chuyển động nhanh dần C Gia tốc vật 2m/s D Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ Câu 14: Trong cơng thức tính vận tốc chuyển động thẳng chậm dần đều: v = v0 + at A v dương B a dương C a dấu với v D a ngược dấu với v Câu 15: Một xe máy với tốc độ 36km/h người lái xe thấy có hố trước mặt, cách xe 20m người phanh gấp xe đến sát miệng hố dừng lại Khi thời gian hãm phanh là: A 5s B 3s C 4s D 2s Câu 16: Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều: A Có phương, chiều độ lớn khơng đổi B Tăng theo thời gian C Bao lớn gia tốc chuyển động chậm dần D Chỉ có độ lớn khơng đổi Câu 17: Trong câu câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần thì: A Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc thời gian C Gia tốc đại lượng không đổi D Quãng đường tăng theo hàm số bậc hai thời gian Câu 18: Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần v  v02  2as, điều kiện đúng? A a > 0; v > v0 C a > 0; v < v0 B a < 0; v v0 Câu 19: Chỉ câu sai A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn tăng giảm theo thời gian B Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn khơng đổi Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - HUẾ 093 4848 755 - 0969 311 412 C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường khoảng thời gian Câu 20: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh ô tô chuyển động chậm dần Cho tới dừng hẳn lại tơ chạy thêm 100m Gia tốc ô tô là: A a = - 0,5 m/s2 B a = 0,2 m/s2 C a = - 0,2 m/s2 D a = 0,5 m/s2 Câu 21: Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạng đường thẳng người lái xe tăng ga ô tô chuyển động nhanh dần Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s Gia tốc a vận tốc v ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là: A a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s B a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s C a =0,2 m/s2, v = 8m/s D a =1,4 m/s2, v = 66m/s Câu 22: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 10s, vận tốc ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s Quãng đường s mà ôtô khoảng thời gian là: A s = 100m B s = 50 m C 25m D 500m Câu 23: Một vật ném lên thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ 20m/s Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản không khí Khoảng thời gian từ lúc ném đến chạm đất A s B s C s D s Câu 24: Một vật rơi tự từ độ cao h Biết giây cuối vật rơi quãng đường 15 m Lấy g 10 m /s2 Thời gian rơi vật A s C s B 1, s D 2, s Câu 25: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất nơi có gia tốc trọng trường g Vận tốc vật nửa quãng đường A 2gh B 2gh C gh D gh Câu 26: Tính quãng đường mà vật rơi tự giây thứ tư Trong khoảng thời gian vận tốc vật tăng lên lượng bao nhiêu? A 35 m ; 10 m /s B 10 m ; 35 m /s C 45 m ; 15 m /s D Kết khác Câu 27: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Cơng thức tính vận tốc v vật rơi tự là: 2h g A v  gh B v  C v  gh D v  gh Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - HUẾ 093 4848 755 - 0969 311 412 Câu 28: Tại vị trí xác định mặt đất độ cao (bỏ qua lực cản khơng khí) thì: A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 29: Một xe máy Honda chuyển động đường thẳng có đồ thị tọa độ theo thời gian hình vẽ Tính chất chuyển động xe quãng đường xe A Nhanh dần theo chiều dương, thẳng đều, chậm dần theo chiều âm s = 60 km B Nhanh dần đều, thẳng đều, chậm dần s = 40 km C Thẳng đều, đứng yên, thẳng s = 60 km D Thẳng theo chiều dương, đứng yên, thẳng theo chiều âm s = 40 km Câu 30: Một giọt nước rơi từ độ cao 10 m xuống đất Nếu bỏ qua sức cản khơng khí vận tốc trước chạm đất (g =10m/s2) A 14.14m/s B 1.4m/s C 20m/s D 10m/s Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng ... Lý 10 thầy Lâm Ngô 2 018 -2 019 - HUẾ Câu 9: 093 4848 75 5 - 0969 311 412 Hai ô tô A B chạy chiều đoạn đường với vận tốc 30km/h 40km/h Vận tốc ô tô A so với ô tô B A -1 0 km/h B 70 km/h C 50km/h D 10 km/h... Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2 018 -2 019 - HUẾ 093 4848 75 5 - 0969 311 412 C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với... Trung tâm luyện thi Denti Edu kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2 018 -2 019 - HUẾ 093 4848 75 5 - 0969 311 412 Câu 28: Tại vị trí xác định mặt đất độ cao (bỏ qua lực cản khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT lần 1 CHƯƠNG 1THÁNG 7 2018 đề 1 , BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT lần 1 CHƯƠNG 1THÁNG 7 2018 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn