DAP AN MON HOA

8 59 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 001 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (001) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C C B A C B B A D A A D B D C C A C D A A A D B D A C B D C C D B A B D D B B C Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 002 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (002) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C C A B B A C D C D D D B A C B D D B C A D D A B A B B C A A A B C D C A C D Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 003 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Mơn: Hóa học (003) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A B B C B B A D D B C C D C D A C A D D D D C A B B B C A A B C A C D C B A D A Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 004 Môn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (004) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A D B C A A C D B D C D C A B B A C B C D B A A B D B A D C C C B D D A C B A D Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 005 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Môn: Hóa học (005) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C D D A C A A C A B A D D C A D A B D B C B C D C B C C A D D B C D B B B A B A Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 006 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (006) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C D B A D B B B B C A C B A B D B D C A C B A C C D A A C D B D A D C A A D D C Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 007 Môn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (007) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C B A B A D A C A D D B D A C D C C D A D D C B C B A B D D B C A C A A C B B Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 008 Mơn: Vật lí Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án Câu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Đáp án Câu 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án Mơn: Hóa học (008) Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D A D B B A A B D B C C A B D D B C C D B A B D A C A C A D B C D C B A C D A C Môn: Sinh học Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN MON HOA , DAP AN MON HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn