HK1 vatly11 134 THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG đạo 2017 2018

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) Lớp Lý 11 năm 2018-2019 THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Quả cầu A tích điện dương tiếp xúc với cầu B không nhiễm điện A electron chuyển từ cầu A sang cầu B B điện tích dương chuyển từ cầu A sang cầu B C điện tích dương chuyển từ cầu B sang cầu A D electron chuyển từ cầu B sang cầu A Câu 2: Dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng A iơn dương anốt iôn âm catốt B iôn âm anốt iôn dương catốt C iôn âm, electron anốt iôn dương catốt D electron anốt iôn dương catốt Câu 3: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anốt Cu Biết đương lượng hóa đồng k = 3,3.10-7 kg/C Để catơt xuất 0,66 kg đồng, điện tích chuyển qua bình phải A 106C B 5.106C C 107C D 2.106C Câu 4: Cho hai điện tích điểm q1 = 16 μC q2 = -32 μC đặt hai điểm A B cố định chân không cách AB = 100 cm Một điện tích điểm q3 = μC đặt điểm M với AM = 60 cm, BM = 40 cm Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q3 A 16,4 N B 8,8 N C 5,6 N D 48 N Câu 5: Hiện tượng siêu dẫn tượng A nhiệt độ hạ xuống nhiệt độ Tc đó, điện trở kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị không B nhiệt độ tăng lên nhiệt độ Tc đó, điện trở kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị không C nhiệt độ hạ xuống 00C, điện trở kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị không D nhiệt độ hạ xuống 0K, điện trở kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị không Câu 6: Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT = 65.10-6 V/K gồm hai mối hàn Một mối hàn đặt khơng khí 250 C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 2500 C Suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt A ξ = 13,983 mV B ξ = 13,582 mV C ξ = 14,625 mV D ξ = 15,024 mV Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng Trang 1/4 - Mã đề thi 134 GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 Lớp Lý 11 năm 2018-2019 Câu 7: Một nguồn điện có điện trở r = 0,1  mắc nối tiếp với điện trở R = 4,8  tạo thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 24 V Suất điện động nguồn điện A 24 V B 22,25 V C 23,5 V D 24,5 V Câu 8: Cho đoạn mạch điện gồm hai điện trở 50  30  ghép nối tiếp Đặt hiệu điện 40 V vào hai đầu đoạn mạch Cường độ dòng điện qua điện trở 50  A 0,5A B 0,6A C 2A D 1A Câu 9: Tụ điện phẳng gồm hai tụ điện hình vng cạnh 10 cm, đặt cách cm, điện môi hai tụ điện có số điện mơi Hiệu điện hai tụ điện 100 V Lấy π = 3,14 Điện tích tụ điện A 2,654.10-10C B 2,654.10-7C C 2,654.10-9C D 2,654.10-11C Câu 10: Cho hai điểm A, B điện trường có điện 2000 V 1000 V Công lực điện trường dịch chuyển điện tích điểm q = μC từ A đến B A μJ B J C 4000 J D mJ Câu 11: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động 10 V, điện trở Ω Mạch gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với biến trở Rb Khi giảm giá trị biến trở Rb từ Ω Rb R1 xuống 0,5 Ω cơng suất mạch ngồi A tăng B giảm sau tăng C giảm D tăng sau giảm ξ, r Câu 12: Thiết bị tạo trì hiệu điện để tạo dòng điện vật dẫn A nguồn điện B hiệu điện C hiệu điện điện hố D suất điện động Câu 13: Cơng lực điện trường triệt tiêu điện tích dịch chuyển A theo chiều đường sức điện trường B đường thẳng tạo với đường sức góc 300 điện trường C vng góc với đường sức điện trường D ngược chiều đường sức điện trường Câu 14: Khi ghép song song n nguồn điện giống thu nguồn có A suất điện động lớn suất điện động nguồn B điện trở lớn điện trở nguồn C điện trở nhỏ điện trở nguồn D suất điện động nhỏ suất điện động nguồn Câu 15: Tại hai điểm A B cách 10 cm chân không đặt cố định hai điện tích điểm q = nC q2 = - nC Cường độ điện trường tổng hợp điểm M nằm cách A khoảng cm cách B khoảng 15 cm A 18000 V/m B 16000 V/m C 36000 V/m D 4500 V/m Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng Trang 2/4 - Mã đề thi 134 GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 Câu 16: Cho đoạn mạch điện hình vẽ R1 = 0,5 Ω; R2 = Ω; R3 = Ω; RA = Ω Đặt hiệu điện UAB = V vào hai đầu đoạn mạch Cường độ dòng điện qua ampe kế A 1A B 2A C 3A D 4A Lớp Lý 11 năm 2018-2019 R3 R1 A+ A -B R2 Câu 17: Tại hai điểm A B cách 10 cm chân không đặt cố định hai điện tích điểm q = 64 nC q2 Cường độ điện trường tổng hợp điểm M nằm cách A khoảng cm cách B khoảng cm, có phương song song với AB Điện tích q2 A + 32 nC B + 27 nC C - 27 nC D - 32 nC Câu 18: Cơng thức tính điện dung tụ điện phẳng S S S A C  B C  4 k C C  4 kd 4 kd d D C  k S 4 d Câu 19: Đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R cường độ dòng điện qua điện trở I Cơng suất tỏa nhiệt điện trở khơng thể tính công thức A P = U2 R B P = I2 R C P = UI D P = RI2 Câu 20: Một lắc đơn treo thẳng đứng (như hình vẽ), nặng có khối lượng 360 g, coi điện tích điểm có điện tích q1 = µC Phía nặng theo phương thẳng đứng có đặt cố định điện tích điểm q2 cách điện tích q1 khoảng cm Khi lắc cân bằng, sợi dây có lực căng 7,2 N Lấy g = 10 m/s2 Điện tích q2 A -2 µC B µC C -1 µC D µC q1 q2 Câu 21: Bốn cầu kim loại kích thước giống mang điện tích q1 = + μC, q2 = - 25,9 μC, q3 = - 6,4 μC, q4 = + 32,3 μC Cho bốn cầu đồng thời tiếp xúc sau tách chúng Điện tích cầu sau tách A - 1,5 μC B - 2,5 μC C +2,5 μC D +1,5 μC Câu 22: Khi tăng nhiệt độ dây kim loại, điện trở suất dây kim loại A tăng lên B không thay đổi C giảm D ban đầu tăng lên theo nhiệt độ sau lại giảm dần Câu 23: Một điện tích điểm q = nC đặt điểm A khơng khí Cường độ điện trường điện tích điểm q gây điểm B cách A khoảng 10 cm A 2500 V/m B 4500 V/m C 5000 V/m D 9000 V/m Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng Trang 3/4 - Mã đề thi 134 GV - Thạc sĩ Lâm Ngô - Huế - 0969 311 412 - 093 4848 755 Lớp Lý 11 năm 2018-2019 Câu 24: Một bóng đèn nhiệt độ phòng 250 C sợi dây tóc có điện trở suất 5,5.10−8 Ωm Khi nóng sáng nhiệt độ 26440 C điện trở suất sợi dây tóc 66.10−8 Ωm Coi điện trở suất dây tóc bóng đèn khoảng nhiệt độ tăng tỉ lệ bậc theo nhiệt độ Hệ số nhiệt điện trở dây tóc bóng đèn A 4,2.10-3 K-1 B 4,4.10-3 K-1 C 4,3.10-3 K-1 D 4,1.10-3 K-1 Câu 25: Điện dung tụ điện có đơn vị A V (vôn) B F (fara) C V/m (vôn/mét) D C.V (culông.vôn) Câu 26: Người ta mắc nối tiếp ba nguồn điện giống thu nguồn có suất điện động 4,5 V điện trở 0,3  Mỗi nguồn có suất điện động điện trở A  = 1,5 V; r = 0,3  B  = 1,5 V; r = 0,1  C  = 4,5 V; r = 0,1  D  = 4,5 V; r = 0,9   Câu 27: Véctơ cường độ điện trường E điểm điện trường  A vuông góc với véctơ lực F tác dụng lên điện tích điểm q đặt điểm  B ngược hướng với véctơ lực F tác dụng lên điện tích điểm q đặt điểm  C hướng với véctơ lực F tác dụng lên điện tích điểm q đặt điểm  D giá với véctơ lực F tác dụng lên điện tích điểm q đặt điểm Câu 28: Một nguồn điện có suất điện động 20 V, điện trở Ω, mắc nối tiếp với bình điện phân có điện trở  tạo thành mạch kín Bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat (AgNO3) với anốt Bạc (Ag) Biết Bạc có nguyên tử khối 108 g/mol hóa trị Khối lượng Bạc bám vào catốt sau A 32,23 g B 40,3 g C 8,04 g D 3,2 g Câu 29: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-6 C q2 = -3.10-6 C, đặt cố định chân không cách khoảng r = cm Lực tương tác hai điện tích điểm A F = 45 N B F = 27 N C F = 90 N D F = N Câu 30: Hai kim loại nối với hai đầu mối hàn tạo thành mạch kín, tượng nhiệt điện xảy A hai kim loại khác loại nhiệt độ hai đầu mối hàn khác B hai kim loại khác loại nhiệt độ hai đầu mối hàn C hai kim loại loại với nhiệt độ hai đầu mối hàn D hai kim loại loại với nhiệt độ hai đầu mối hàn khác - HẾT Trung tâm luyện thi kiệt 1, Dương Văn An & 278, Bạch Đằng Trang 4/4 - Mã đề thi 134
- Xem thêm -

Xem thêm: HK1 vatly11 134 THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG đạo 2017 2018 , HK1 vatly11 134 THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG đạo 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn