100 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT phú bình thái nguyên lần 1 2019 file word có lời giải đã chuyển đổi

9 95 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Trong chất sau chất chất béo? A metyl axetat B tristearin C saccarozơ D Etyl amin Câu 2: Trong tự nhiên kim loại sau cứng nhất? A Hg B Ag C Zn D Cr Câu 3: PVC chất rắn vơ định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau đây? A Propilen B Acrilonitrin C Vinyl axetat D Vinyl clorua Câu 4: Khi phun vào đám cháy chất khí X tác dụng làm lỗng nồng độ hỗn hợp khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy Chất X A Sunfurơ B Hyđro C Cacbon monooxit D Cacbonic Câu 5: X kim loại nhẹ, màu trắng bạc, ứng dụng rộng rãi đời sống X A Cu B Ag C Al D Fe Câu 6: Đường saccarozơ (đường kính) cơng thức hóa học A C12H22O11 B C6H10O5 C C2H4O2 D C6H12O6 Câu 7: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản Na ngâm Na A H2O B Dầu hoả C NH3 lỏng D C2H5OH Câu 8: Benzyl axetat este mùi thơm hoa nhài Cơng thức benzyl axetat A C6H5COOCH3 B C2H5COOC6H5 C CH3COOCH2C6H5 D CH3COOC6H5 Câu 9: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất tan X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan X A Ca(HCO3)2 B Fe(NO3)3 C Al2(SO4)3 D MgSO4 Câu 10: Hợp chất canxi dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương? A Đá vơi (CaCO3) B Thạch cao nung (CaSO4.H2O) C Vôi sống (CaO) D Thạch cao sống (CaSO4.2H2O) Câu 11: Kim loại sau điều chế phản ứng nhiệt nhôm? A Na B Cu C Cr D Fe Câu 12: Chất sau amin bậc 2? A CH3NHC2H5 B (CH3)2CHNH2 C (CH3)3N D C6H5NH2 Câu 13: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ tằm tơ enang B Tơ visco tơ axetat C Tơ visco tơ nilon-6,6 D Tơ nilon-6,6 tơ capron Câu 14: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 300 gam C 250 gam D 270 gam Câu 15: Các este đồng phân ứng với công thức phân từ C8H8O2 (đều dẫn xuất benzen) tác dụng với NaOH tạo muối ancol A B C D Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 16: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu 15 gam muối Công thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C2H5N D C3H9N Câu 17: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định mặt C H hợp chất hữu Chất X dung dịch Y (theo thứ tự) A CaO, H2SO4 đặc B Ca(OH)2, H2SO4 đặc C CuSO4 khan, Ca(OH)2 D CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 Câu 18: Những ion sau không tồn dung dịch? A OH-, Na+, Cl-, Ba2+ B SO42-, K+, Mg2+, Cl- C CO32-, Na+, K+, NO3- D S2-, K+, Cl-, H+ Câu 19: Đốt nóng hỗn hợp gồm Al 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện khơng khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị V A 300 B 200 C 150 D 100 Câu 20: Trong dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC– CH2–CH2–CH(NH2)–COOH Số dung dịch làm xanh quỳ tím A B C D Câu 21: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 lỗng (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2 (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 HNO3 (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 22: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A dung dịch NaOH B dung dịch NaCl C dung dịch HCl D Cu(OH)2 môi trường kiềm Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ A C2H5OH, CH3COOH B C2H4, CH3COOH C CH3COOH, C2H5OH D CH3COOH, CH3OH Câu 24: Cho 6,4 gam Cu 5,6 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 5,6 lít B 4,48 lit C 2,24 lít D 3,36 lít Câu 25: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) tỉ khối so với H2 Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y A 22,4 lít B 26,88 lít C 44,8 lít D 33,6 lít Câu 26: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X chứa Na2CO3, NaHCO3 K2CO3 thu dung dịch Y 2,24 lít khí CO2 (đktc) Cho dung dịch nước vôi dư vào dung dịch Y thu 10 gam kết tủa Khi cho nước vôi dư vào dung dịch X thu gam kết tủa Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A 15,0 gam B 20,0 gam C 10,0 gam D 17,5 gam Câu 27: Đốt cháy 34,32 gam chất béo X lượng oxi vừa đủ, thu 96,8 gam CO2 36,72 gam nước Mặt khác 0,12 mol X làm màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M Giá trị V A 120 ml B 240 ml C 480 ml D 360 ml Câu 28: Chất hữu X mạch hở cơng thức phân tử C4H6O2 và thỏa sơ đồ các phản ứng sau: o t → Y+Z X + NaOH ⎯⎯ o o CaO, t ⎯ → T+P Y + NaOH ⎯⎯⎯ o LLN, 1500 xT, t →Z ⎯ → Q + H2 T ⎯⎯⎯⎯ Q + H2O ⎯⎯⎯ Khẳ ng định nào sau đúng? A Từ Z có thể điề u chế T theo sơ đồ : Z → hidrocacbon A → T B Đố t cháy cùng số mol Y, Z, T thu đươc cùng số mol H2O C Tổ ng số nguyên tử hidro phân tử T, Z là D Đun nóng Y với vôi – xút thu đươc chấ t khí thành phầ n chính của khí thiên nhiên Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu A B C D Câu 30: Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin lòng trắng trứng bị thuỷ phân mơi trường kiềm, đun nóng (b) Xenlulozơ chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước (c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit (d) Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nhiều nước metylamin lực bazơ lớn lực bazơ etylamin (e) Gly‒Ala Gly‒Ala‒Gly phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím Số phát biểu A B C D Câu 31: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4] (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2 (5) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư Sau phản ứng kết thức, thí nghiệm kết tủa? A B C D Câu 32: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình sau (số liệu tính theo đơn vị mol) Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Giá trị x A 0,11 B 0,12 C 0,10 D 0,13 Câu 33: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 19,47% khối lượng) tan hết vào nước, thu dung dịch Y 13,44 lít khí H2 (đktc) Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,4 B 27,3 C 54,6 D 23,4 Câu 34: Hòa tan hồn tồn 0,5 mol hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 0,71 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa hỗn hợp muối trung hòa khối lượng lớn khối lượng X 62,60 gam 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai đơn chất khí với tổng khối lượng 1,58 gam Cho Ba(OH)2 dư vào Y thu 211,77 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe X A 24,69% B 24,96% C 33,77% D 19,65% Câu 35: Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học glucozơ theo bước sau đây: Bước 1: Cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO4 0,5%, 1ml dung dịch NaOH 10% Bước 2: Gạn bỏ phần dung dịch dư, giữ lại kết tủa Cu(OH)2 Bước 3: Cho thêm vào 2ml dung dịch glucozơ 1%, Lắc nhẹ ống nghiệm Cho phát biểu sau: (a) Ống nghiệm chuyển sang màu xanh lam nhỏ dung dịch glucozơ vào (b) Trong thí nghiệm glucozơ bị khử (c) Trong thí nghiệm thay dung dịch CuSO4 dung dịch FeSO4 (d) Ống nghiệm chuyển sang màu đỏ gạch nhỏ dung dịch glucozơ vào (e) Sau bước 3, ống nghiệm chứa phức đồng glucozơ Cu(C6H11O6)2 Số phát biểu A B C D Câu 36: X, Y (MX < MY) hai peptit mạch hở, liên kết peptit Đun nóng 73,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu 4,6 gam ancol etylic hỗn hợp chứa muối α-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng Đốt cháy toàn muối cần dùng 71,232 lit O2 đktc, thu CO2, H2O, N2 53 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 16% B 57% C 27% D 45% Câu 37: Cho chất hữu cơ: X, Y hai ancol số nguyên tử cacbon phân tử, Z axit no, mạch hở (MZ > 90) este T (phân tử chứa chức este) tạo X, Y với phân tử Z Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z T thu 20,16 lít CO2 (đktc) 17,55 gam H2O Phần trăm số mol T E gần với giá trị sau đây? A 7,80 B 7,70 C 7,85 D 7,75 Câu 38: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic no, hai chức Z (có phần trăm khối lượng cacbon lớn 30%) hai ancol X, Y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 15,4 gam CO2 8,1 gam H2O Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu đƣợc m gam hợp chất chức este Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hóa X Y tƣơng ứng 30% 20% Giá trị lớn m A 6,18 B 6,32 C 4,86 D 2,78 Câu 39: Tiến hành thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Cho Na bột Al2O3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư + Thí nghiệm 2: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng (tỉ lệ mol Fe : HNO3 = 3: 8) tạo sản phẩm khử NO + Thí nghiệm 3: Cho hỗn hợp chứa Fe3O4 Cu (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch HCl dư + Thí nghiệm 4: Cho bột Zn vào dung dịch FeCl3 (tỉ lệ mol Zn : FeCl3 = : 2) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 40: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân100%, bỏ qua hồ tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Giá trị t A 11580 B 10615 C 8202,5 D 9650 HẾT Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 I CẤU TRÚC ĐỀ: Lớp 12 11 10 MỤC LỤC Este – lipit Cacbohidrat Amin – Aminoaxit - Protein Polime vật liệu Đại cương kim loại Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm Crom – Sắt Phân biệt nhận biết Hoá học thực tiễn Thực hành thí nghiệm Điện li Nitơ – Photpho – Phân bón Cacbon - Silic Đại cương - Hiđrocacbon Ancol – Anđehit – Axit Kiến thức lớp 10 Tổng hợp hoá vơ Tổng hợp hố hữu Nhận biết Thơng hiểu 2 Vận dụng thấp Vận dụng cao 1 1 2 TỔNG 6 0 0 0 II ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT: - Cấu trúc: % lý thuyết (2 câu) + % tập (1 câu) - Nội dung: + Phần lớn chương trình lớp 12 lại lớp 11 + Đề cấu trúc giống đề minh hoạ Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 III ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 1B 11A 21C 31D 2D 12A 22D 32C 3D 13B 23A 33D 4D 14D 24C 34B 5C 15A 25D 35A 6A 16B 26B 36B 7B 17C 27B 37B 8C 18D 28C 38C 9C 19A 29A 39C 10B 20B 30A 40A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 15 Chọn A Các đồng phân thỏa mãn C6H5COOCH3; HCOOCH2C6H5 Câu 19 Chọn A Khi cho X tác dụng với NaOH thì: n Al = n H = 0,1 mol n Al2O3 = 0,1 mol  VNaOH = 300 ml Câu 20 Chọn B Dung dịch làm xanh quỳ tím CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 21 Chọn C Thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa (a) Câu 25 Chọn D BTKL ⎯⎯⎯ → 26x + 2x = mY = 10,8 + 0, 2.16  x = 0,5 Khi đốt cháy Y đốt cháy X  nO2 = 2,5x + 0,5x = 1,5 mol  VO2 = 33,6 (l) Câu 26 Chọn B BT: C Ta có: nCO 2− = n H+ − nCO2 = 0,1 mol ⎯⎯⎯ → n HCO − (Y) = nCO 2− + n HCO − − n CO2 = 0,1  n HCO − = 0,1 mol 3 3 Khi cho X tác dụng với Ca(OH)2 dư thì: nCaCO3 = 0,1 + 0,1 = 0, mol  mCaCO3 = 20 (g) Câu 27 Chọn B nO = 0, 04 mol nCO2 − n H2O = (k −1)n X  k = (2 gốc) Khi cho 0,12 mol X tác dụng với Br2 thì: n Br2 = 2.0,12 = 0, 24 mol  V = 240 ml Ta có: m = 12n CO2 + 2n H 2O + 16n O  n X = Câu 28 Chọn C o t → CH3COONa (Y) + CH3CHO (Z) CH3COOCH=CH2 (X) + NaOH ⎯⎯ o CaO, t ⎯ → CH4 (T) + Na2CO3 (P) CH3COONa (Y) + NaOH ⎯⎯⎯ o LLN, 1500 ⎯ → C2H2 (Q) + H2 CH4 (T) ⎯⎯⎯⎯ o xT, t → CH3CHO (Z) C2H2 (Q) + H2O ⎯⎯⎯ A Sai, Z điều chế A từ phản ứng B Sai, Đố t cháy cùng số mol Y, Z, T thu đưọc cùng số mol H2O Y khác với Z T D Sai, CH4 thành phần khí thiên nhiên Câu 29 Chọn A (2) Sai, Be không tác dụng với nước nhiệt độ (3) Sai, Quặng boxit thành phần Al2O3.nH2O (5) Sai, Thạch cao sống cơng thức CaSO4.2H2O (6) Sai, Đun nóng làm mềm nước tính cứng tạm thời Câu 30 Chọn A (a) Sai, Tinh bột không bị thủy phân môi trường kiềm (c) Sai, Saccarozơ thuộc loại đisaccarit (d) Sai, Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nước (e) Sai, Gly‒Ala khơng phản ứng với Cu(OH)2 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 31 Chọn D (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 thu kết tủa BaCO3 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thu kết tủa Al(OH)3 (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4] thu kết tủa Al(OH)3 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2 thu kết tủa AgCl2 (5) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 thu kết tủa BaSO4 (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu dung dịch chứa muối Câu 32 Chọn C Tại n CO2 = 0,15 mol  n Ca(OH)2 = 0,15 mol Tại n CO2 = 0, 45 − 0,15 = 0,3 mol  n KOH = 0,3 mol Tại n CO2 = 0,5 mol  n CaCO3 = 2n Ca(OH) + n KOH − n CO2 = 0,1 mol Câu 33 Chọn D n O(trong X) 86,3.0,1947 Theo đề ta : n Al2O3 = = = 0,35mol 16.3 Khi hòa tan hỗn hợp X nước Xét dung dịch Y ta có: BTDT → n OH − = 2n H − 2n AlO − = 0,5 mol + n AlO2 − = 2n Al2O3 = 0, mol ⎯⎯⎯ Khi cho dung dịch Y tác dụng với 2,4 mol HCl, vì: n AlO2− + n  n Al(OH)3 = 4n AlO2 − − (n H + − n OH − ) OH −  n H+  4n AlO2− + n OH − = 0,3mol  m Al(OH)3 = 23, 4(g) Câu 34 Chọn B Hỗn hợp khí Z gồm N2 (0,05 mol) H2 (0,09 mol) BTKL BT: H BT: N ⎯⎯⎯ → n H 2O = 0,58 mol ⎯⎯⎯ → n NH + = 0, 04 mol ⎯⎯⎯ → n Fe(NO3 ) = 0, 03 mol Ta có: n H+ = 12n N2 + 2n H2 + 2n O + 10n NH4+  n O = 0,16 mol  n Fe3O4 = 0,04 mol n OH− = 2nSO42− − n NH4+ = 1,38 mol (tạo kết tủa) Fe : x  x + y = 0, 43 x = 0,13 →   %m Fe = 24,96% Đặt  Mg : y 56(x + 0,04.3 + 0,03) + 24y = 211,77 − 233.0,71 −1,38.17  y = 0,3 Câu 35 Chọn A (b) Sai, Đây khơng phải phản ứng oxi hóa khử (c) Sai, Khơng thể thay glucozơ khơng tạo phức tan với dung dịch FeSO4 NaOH (d) Sai, Màu dung dịch ống nghiệm màu xanh lam Câu 36 Chọn B Quy đổi hỗn hợp muối thu sau phản ứng thành C2H4O2NNa (a mol) CH2 (b mol) ta có: nC2H 4ONNa = 2nNa2CO3 nGly = a − b = 0,38mol a = →   2,25a + 1,5b = 3,18 nAla = b = 0,62mol 2,25nC2H4ONNa + 1,5nCH2 = nO2  mmuèi = 97nC2H4ONNa + 14nCH2 = 105,68(g) Quy đổi hỗn hợp X Y E thành C2H3ON, CH2 H2O Cho E tác dụng với NaOH thì: m + 40nNaOH − mmuèi − mancol BTKL ⎯⎯⎯ → nH 2O = nX + nY = E = 0,16mol 18 X este Alanin với ancol C2H5OH CTCT X NH2CH(CH3) COOC2H5, ta có: nZ = nC2H5OH = 0,1mol →  nm¾c xÝch (trong X,Y) = nC2H4O2NNa − nZ = 0,9mol  k = 5,625  X pentapeptit (0,06 mol) Y hexapeptit (0,1 mol) với 0,06.n + 0,1.m = 0,62 – 0,1 = 0,52  n = m =  Y (Ala)4(Gly)2 %m = 56,86% Câu 37 Chọn B Ta có: CE = 2,78 HE =  X, Y, Z, T C2H5OH, C2H4(OH)2, (COOH)3 CH(COOH)3 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Đặt số mol X, Y a mol; Z b mol T c mol + Nếu Z (COOH)3 a + b + c = 0,325 a =    b = (không thỏa mãn) Theo đề: 2a + 3b + 7c = 0,9 3a + 1,5b + 4,5c = 0,975 c =   + Nếu Z CH(COOH)3 a + b + c = 0,325 a = 0, 25   Theo đề: 2a + 4b + 8c = 0,9  b = 0, 05  %n T = 7, 7% 3a + 2b + 5c = 0,975 c = 0, 025   Câu 38 Chọn C Khi đốt cháy E, ta có: CE = 1,75 HE = 4,5  X, Y CH3OH C2H5OH n X,Y + n Z = 0, n X,Y = 0,15 mol  Ta có:  n Z − n X,Y = n CO2 − n H 2O = −0,1 n Z = 0, 05 mol BT: C ⎯⎯⎯ → 0,15.CX,Y + 0,05.CZ = 0,35 với CZ =  CX,Y = 1,33 (thỏa)  Z CH2(COOH)2 CH3OH : x mol  x + y = 0,15 x = 0,1 →   C2 H5OH : y mol x + 2y = 0,  y = 0, 05 Đun nóng E với xúc tác thu khối lượng hợp chất hữu lớn nên phản ứng xảy theo tỉ lệ mol : → HOOCCH2COOCH3 (0,03 mol) HOOCCH2COOC2H5 (0,01 mol)  m = 4,86 (g) Câu 39 Chọn C + Thí nghiệm 1: mol Al2O3 hòa tan tối đa mol NaOH nên Al2O3 dư + Thí nghiệm 2: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng (tỉ lệ mol Fe : HNO3 = 3: 8) tạo sản phẩm khử NO nhất, dung dịch thu chứa muối Fe(NO3)2 + Thí nghiệm 3: Cho hỗn hợp chứa Fe3O4 Cu (tỉ lệ mol : 1) tan hoàn toàn dung dịch HCl dư mol Cu hòa tan tối đa mol FeCl3 (tạo thành từ phản ứng Fe3O4 với HCl) + Thí nghiệm 4: Cho mol Zn phản ứng vừa đủ với mol FeCl3 tạo thành ZnCl2 FeCl2 Câu 40 Chọn A Tại t = 1930s  mdd giảm = mCuCl2 = 2,7  n Cu = 0,02 mol  m = 1, 28 (g)  n e = 0,04 mol  I = 2A Tại t = 7720s  ne = 0,16 mol  khí Cl2 (0,05 mol) O2 anot Tại t (s)  5m = 6,4 = mCu  Ở catot khí H2 (a mol) anot khí O (b mol) mà mdd giảm = 11,11 = 6,4 + 0,05.71 + 2a + 32b (1) 2a + 0,1.2 = 4b + 0,05.2 (2) Giải hệ (1), (2) suy ra: a = 0,02 ; b = 0,035  ne = 0,24 mol  t = 11580 s HẾT Sống để dạy Dạy online Vietjack ... TẠO TỈNH THÁI NGUN TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 019 LẦN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu... VIP: Nhóm 8-9 + học t2,5 – Nhóm 6-8 + học t3,5 III ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 1B 11 A 21C 31D 2D 12 A 22D 32C 3D 13 B 23A 33D 4D 14 D 24C 34B 5C 15 A 25D 35A 6A 16 B 26B 36B 7B 17 C 27B 37B 8C 18 D 28C... catot có khí H2 (a mol) anot có khí O (b mol) mà mdd giảm = 11 ,11 = 6,4 + 0,05. 71 + 2a + 32b (1) 2a + 0 ,1. 2 = 4b + 0,05.2 (2) Giải hệ (1) , (2) suy ra: a = 0,02 ; b = 0,035  ne = 0,24 mol  t = 11 580
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT phú bình thái nguyên lần 1 2019 file word có lời giải đã chuyển đổi , 100 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT phú bình thái nguyên lần 1 2019 file word có lời giải đã chuyển đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn