TỔNG hợp bài tập SÓNG cơ có đáp án

5 62 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

TỔNG HỢP BÀI TẬP SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC 1.1 Sóng học lan truyền môi trường đàn hồi với vận tốc v khơng đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng A Tăng lần D Giảm lần B Tăng lần C Không đổi 1.2 Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18s, khoảng cách hai sóng kề 2m Vận tốc truyền sóng mặt biển A v = 1m/s D v = 8m/s B v = 2m/s C v = 4m/s 1.3 Một sóng học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m Chu kì sóng A T = 0,01 s D T = 100 s B T = 0,1 s C T = 50 s 1.4 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có phương trình dao động A f = 200 Hz D f = 0,01 Tần số sóng B f = 100 Hz C f = 100 s 1.5 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 8cos x tính cm, t tính giây.Chukì sóng A T = 0,1 s D T = s B T = 50 s mm, C T = s 1.6 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 8cos mm,trong x tính cm, t tính giây Bước sóng A λ=0,1m D λ=1m B λ=50cm C λ=8mm 1.7 Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách hai điểm gần dao động pha 80cm Vận tốc truyền sóng dây A v = 400 cm/s D v = 400 m/s B v = 16 m/s C v = 6,25 m/s 1.8 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 5cos mm, x tính cm, t tính giây Li độ phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m thời điểm t = 2s là: A uM = mm D uM = 2,5 cm B uM = mm C uM = cm 1.9 Nhờ nguồn dao động người ta tạo điểm O mặt nước phẳng lặng dao động ngang điều hoà tần số f = 40Hz Trên mặt nước xuất sóng tròn đồng tâm O, cách xa 2,5cm Tính vận tốc truyền sóng ngang mặt nước A 50cm/s D 100cm/s B 80cm/s C 90cm/s 1.10 Đầu A dây cao su căng làm cho dao động theo phương vng góc với vị trí bình thường dây với biên độ 2cm chu kỳ 1,6s Sau 3s chuyển động truyền 12m dọc theo dây Tìm bước sóng? A 1m D 6,4m B 3,2m C 4,6 m 1.11 Một sóng học mơ tả phương trình u=100cosp(t-0,01d) ( với u, d đo cm, t đo s) Bước sóng là: A.100cm D 700cm B 200cm C 50cm 1.12 Phương trình sóng điểm M cách nguồn O đoạn d là:u=5cos , d tính mét(m),t thời gian tính giây(s) Vận tốc truyền sóng mơi trường là: A.4m/s D.8m/s B.5m/s C.6m/s 1.13 Đầu O sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u = 2cos2πt (cm) tạo sóng ngang dây có vận tốc V= 20 cm/s Một điểm M dây cách O khoảng 2,5 cm dao động với phương trình: A uM = 2cos(2πt - π/4) (cm) B uM = 2cos(2πt + π/4) (cm) C uM = 2cos(2πt +π) (cm) D uM = 2cos2πt (cm) 1.14.Tạo sóng ngang dây đàn hồi 0x Một điểm M cách nguồn phát sóng O khoảng d = 50 cm có phương trình dao động UM = 2cosπ(t – l/20 )cm, vận tốc truyền sóng dây 10 m/s Phương trình dao động nguồn O là: A U0 = 2cosπ(t + l/20) C U0 = 2cosπt B U0 = 2cos(πt – π/20 ) D Đáp án khác Chủ đề 2: GIAO THOA SĨNG 2.1 Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn S 1S2 cách 12cm, bước sóng 5cm Hãy tìm số gợn sóng quan sát A B C D 2.2 Thực giao thoa sóng với nguồn kết hợp S S2 phát sóng có biên độ 1cm, bước sóng λ= 20cm điểm M cách S đoạn 50 cm cách S2 đoạn 10 cm có biên độ A.2 cm B cm C cm D /2cm 2.3 Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 (S1S2 = 12cm) phát sóng kết hợp tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng mơi trường v = 2m/s Số vân giao thoa cực đại xuất vùng giao thoa A.5 B C D 2.4 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 16Hz Tại điểm M cách A B 29cm 21cm sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có đường cong cực đại Vận tốc truyền sóng mặt nước có giá trị: A 0,32m/s khác B 42,67cm/s C 0,64m/s D Đáp án 2.5 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz đo khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động 2mm Bước sóng sóng mặt nước ? A λ=1 mm B λ=2 mm C λ=4 mm D λ=8 mm 2.6 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng ma75t nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100 Hz đo khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động mm Vận tốc sóng mặt nước ? A v = 1,6 m/s m/s B v = 0,4 m/s C v = 0,6 m/s D v = 0,8 2.7 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz, điểm M cách A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có dãy cực đại Vận tốc truyền sóng mặt nước ? A v = 20 cm/s cm/s B v = 26,7 cm/s C v = 40 cm/s D v = 53,4 2.8 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động với tần số f = 16 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước làbao nhiêu ? A v = 24 m/s m/s B v = 24 cm/s C v = 36 m/s D v = 36 2.9 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1=19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực khơng có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước ? A v = 26 m/s cm/s B v = 26 cm/s C v = 52 m/s D v = 52 2.10 Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2m/s Có gợn sóng khoảng S1 S2 ? A gợn sóng gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 2.11 Một sóng ngang truyền dây đàn hồi dài, đầu O sợi dây dao động theo pt: u=3,6cos(πt) cm, vận tốc sóng v=1 m/s Phương trình dao động điểm M dây cách O đoạn 2m A uM = 3,6cos(πt)cm B uM = 3,6cos(πt - 2)cm C uM = 3,6cosπ (t-2)cm D uM = 3,6cos(πt+2π)cm Chủ đề 3: SĨNG DỪNG 3.1 Quan sát sóng dừng dây AB dài l = 1,2m có đầu cố định Khi thay đổi tần số ta thấy trường hợp có sóng dừng với tần số nhỏ 20hz Vận tốc truyền sóng tên dây : A 12m/s B 24m/s C 48 m/s D 72 m/s 3.2: dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dài là: A L/2 B.L/4 C L D 2L 3.3 Một dây đàn dài 40 cm, hai đầu cố định, dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát dây có sóng dừng với hai bụng sóng Bước sóng dây A λ=13,3 cm B λ=20 cm C λ=40 cm D λ=80 cm 3.4 Một dây đàn dài 40cm,hai đầu cố định, dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát dây có sóng dừng với hai bụng sóng Vận tốc sóng dây là: A v = 79,8m/s B v = 120 m/s C v = 240m/s D v = 480m/s 3.5 Dây AB nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A v = 100 m/s B v = 50 m/s C v = 25 cm/s D v = 12,5 cm/s Xem thêm tại: http://vatly247.com/tong-hop-bai-tap-song-co-co-dap-an-a177.html#ixzz4yW1sJLAI ... kết hợp S S2 phát sóng có biên độ 1cm, bước sóng λ= 20cm điểm M cách S đoạn 50 cm cách S2 đoạn 10 cm có biên độ A.2 cm B cm C cm D /2cm 2.3 Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 (S1S2 = 12cm) phát sóng. .. S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2m/s Có gợn sóng khoảng S1 S2 ? A gợn sóng gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 2.11 Một sóng ngang truyền dây đàn hồi dài, đầu O sợi... cách A B 29cm 21cm sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có đường cong cực đại Vận tốc truyền sóng mặt nước có giá trị: A 0,32m/s khác B 42,67cm/s C 0,64m/s D Đáp án 2.5 Trong thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp bài tập SÓNG cơ có đáp án , TỔNG hợp bài tập SÓNG cơ có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn