de cuong sinh hoc 11 HKII

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 I NỘI DUNG: từ 37 đến 46 CHƯƠNG III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN - Phân biệt sinh trưởng, phát triển qua biến thái, không qua biến thái - Phân biệt sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn biến thái khơng hồn tồn - Kể tên hoocmơn ảnh hưởng lên ST PT động vật có xương va động vật không xương sống; - Nêu nơi sản xuất, tác động sinh lý hoocmôn ST PT động vật có xương động vật khơng xương sống - Giải thích tượng thực tế liên quan đến ST PT động vật CHƯƠNG IV SINH SẢN - Khái niệm sinh sản hình thức sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính thực vật, động vật - Ưu điểm sinh sản hữu tính - Mơ tả q trình hình thành hạt phấn, túi phơi, thụ tính kép thực vật có hoa - Sự giống khác trình hình thành hạt phấn túi phơi - Phân biệt hình thức sinh sản vơ tính động vật, thực vật - Nêu chất sinh sản vơ tính Nêu ưu, nhược điểm sinh sản vơ tính - Phân biệt hình thức thụ tinh thụ tinh ngoài, ưu điểm đẻ so với đẻ trứng - Nêu chế điều hoà sinh tinh Nêu chế điều hoà sinh trứng II PHẦN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO Câu động vật, hoocmôn sinh trưởng tiết từ A tuyến yên B tuyến giáp C tinh hoàn D buồng trứng Câu Những sinh vật sau phát triển qua biến thái hồn tồn? A Bọ xít, ong, châu chấu, trâu B Cá chép, khỉ, chó, thỏ C Bọ ngựa, cào cào D Cánh cam, bọ rùa Câu 3: Nếu thiếu Iốt thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn A tiroxin B testosteron C ostrogen D ecđisơn Câu 4: động vật, phát triển qua biến thái hoàn toàn qua biến thái khơng hồn tồn giống điểm A non giống trưởng thành B non khác trưởng thành C phải qua giai đoạn lột xác D không qua giai đoạn lột xác Câu 5: sâu bướm tác dụng juvenin A ức chế sâu biến thành nhộng bướm B ức chế tuyến trớc ngực tiết ecdisơn C kích thích tuyến trước ngực tiết ecdisơn D kích thích sâu biến thành nhộng bớm Câu : Phát triển qua biến thái khơng hồn tồn khác phát triển qua biến thái hoàn toàn chỗ A non khác trưởng thành B không qua giai đoạn lột xác C non gần giống trưởng thành D phải trải qua giai đoạn lột xác Câu 7: Trong sinh trưởng phát triển động vật thiếu coban, gia súc mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng Hiện tượng ảnh hưởng nhân tố A thức ăn B độ ẩm C ánh sáng D nhiệt độ Câu 8: Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Cá chép, khỉ, chó, thỏ B Bọ xít, ong, châu chấu, trâu C Cánh cam, bọ rùa D Bọ ngựa, cào cào Câu 9: Loại hoocmôn ức chế biến đổi sâu thành nhộng bướm A Juvenin B Ecdixơn C Testosteron D Tirôxin Câu 10: Trong loại hcmơn sau, loại có động vật có xương sống? A Giberelin B Xitôkinin C Juvenin D Tirôxin Câu 11: Loại hoocmom gây biến thái từ nòng nọc thành ếch là: B A Tirôxin B Juvenin C Ecdixơn D Ơxtrơgen Câu 12: Vào tuổi dậy hoocmơn tiết nhiều làm thay đổi thể bé gái? A Ơstrôgen B Testostêrôn C hoocmôn sinh trưởng D Ecđixơn Câu 13: Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản A cần cá thể bố cá thể mẹ B khơng có kết hợp giao tử đực giao tử C giao tử D có hợp giao tử đực giao tử Câu 14: Nhóm có hình thức sinh sản vơ tính bào tử: A Rêu, ổi, mít B Rêu, dương xỉ C Dương xỉ, kê, cao lươn D Dương xỉ, lạc, bỏng Câu 15: Thụ tinh thực vật có hoa là: a/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội b/ Sự kết nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử c/ Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành hợp tử d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phơi Câu 16: Có phát biểu nói tính ưu việt sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính I- Con sinh đa dạng di truyền II- Con sinh thích nghi với điều kiện mơi trường thay đổi III- Nhanh nhân số lượng IV- Có hiệu quần thể có số lượng A B C D Câu 17: Từ tế bào sinh dục đực qua trình giảm phân : A Tạo tinh trùng thể đinh hướng B Tạo tinh trùng C Tạo loại giao tử D Tất Câu 18: Hình thức sinh sản trinh sinh xảy A Ong, rệp B Bò, gà C giun dẹp, bọt biển D giun dẹp, ruột khoang Câu 19 : Trong chế điều hồ sinh tinh trùng Testostêrơn tiết từ A.Tuyến yên B Ống sinh tinh C Tế bào kẽ tinh hoàn D Vùng đồi Câu 20: Căn vào nơi diễn trình thụ tinh, thụ tinh đọng vật có hình thức? A B C D Câu 21: Sự phát triển ếch từ ấu trùng thành ếch sống cạn phát triển : A qua biến thái hồn tồn B khơng qua biến thái C qua biến thái khơng hồn tồn D hậu phơi Câu 22: Các hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống là: A Hoocmon sinh trưởng, testostêrôn, ơstrôgen, ecdixơn B Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, testostêrôn, juvenin C Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, juvenin, ơstrôgen D Hoocmon sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn, ơstrôgen Câu 23: Những động vật sau phát triển qua biến thái khơng hồn tồn? A Châu chấu, tơm, ve sầu, ruồi, muỗi B Châu chấu, tôm, cua, ruồi, muỗi C Châu chấu, tôm, cua, muỗi, ve sầu D Châu chấu, tôm, cua, ve sầu, dế Câu 24: Tại sâu bướm phá hoại cối, mùa màng ghê gớm? A Tốc độ sinh trưởng sâu bướm ăn nhanh, cần nhiều B Sâu bướm ăn có lượng enzim tiêu hóa xenlulơzơ nên chất thải nhiều dinh dưỡng mà thể chưa hấp thụ C Sâu bướm ăn khơng có enzim tiêu hóa xenlulơzơ nên tiêu hóa hấp thu hiệu thấp nên sâu phải ăn nhiều đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho thể D Sâu bướm ăn có thời gian sống ngắn nên ăn nhiều sinh trưởng nhanh Câu 25: Biến thái là: A Kiểu sinh trưởng phát triển mà ấu trùng có hình dạng cấu tạo khác với trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác B Sự thay đổi chậm chạp hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng C Kiểu sinh trưởng phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí gần giống với trưởng thành, trải qua nhiều lần lột xác D Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng Câu 26: Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: a/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển c/ Người bé nhỏ khổng lồ d/ Các đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu 27: Hậu trẻ em thiếu tirôxin là: a/ Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển c/ Người nhỏ bé khổng lồ d/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 28: Tại tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ? a/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Na để hình thành xương b/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Ca để hình thành xương c/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố K để hình thành xương d/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò xy hố để hình thành xương Câu 29: Trong chế điều hoà sinh sản tinh trùng, testosteron tiết từ tuyến A ống sinh tinh B tuyến yên C vùng đồi D tế bào kẽ tinh hoàn Câu 30: Trong tổ ong, cá thể đơn bội(n) A ong thợ B ong C ong chúa D ong đực Câu 31: Hệ thần kinh yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sản sinh tinh trùng trứng thông qua hệ A nội tiết B sinh dục C thần kinh D tuần hồn Câu 32: Khơng thuộc đặc trưng sinh sản hữu tính A tạo hậu ln thích nghi với mơi trường sống ổn định B sinh sản hữu tính ln có q trình hình thành hợp tế bào sinh dục (các giao tử) C sinh sản hữu tính gắn liền với giảm phân để tạo giao tử D ln có trao đổi, tái tổ hợp hai gen Câu 33: Điều không nhận xét thụ tinh ngồi tiến hố thụ tinh là: A trứng thụ tinh không bảo vệ, tỉ lệ sống sót thấp B số lượng trứng sau lần đẻ lớn lên số lượng sinh nhiều C từ trứng sinh ra, thụ tinh lúc phát triển thành cá thể hoàn toàn phụ thuộc vào m/trường nước D tỉ lệ trứng thụ tinh thấp Câu 34: Hình thức sinh sản lưỡng tính thường gặp A giun đất B chân khớp C chân đốt D sâu bọ Câu 35: Hình thức sinh sản nảy chồi gặp nhóm động vật A ruột khoang, giun dẹp B bọt biển, ruột khoang C nguyên sinh D bọt biển, giun dẹp III PHẦN TỰ LUẬN: Mô tả trình hình thành hạt phấn, túi phơi, thụ tính kép thực vật có hoa Nêu nơi sản xuất, tác động sinh lý hoocmôn ST PT động vật có xương động vật không xương sống ... cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng Câu 26: Nếu tuyến n sản sinh q q nhiều hoocmơn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: a/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ b/ Các đặc điểm sinh dục... ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống là: A Hoocmon sinh trưởng, testostêrơn, ơstrôgen, ecdixơn B Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, testostêrôn, juvenin C Hoocmon sinh trưởng,... xác B Sự thay đổi chậm chạp hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh nở từ trứng C Kiểu sinh trưởng phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí gần giống với trưởng thành, trải qua
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong sinh hoc 11 HKII , de cuong sinh hoc 11 HKII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn