Câu hỏi BANKING FESTIVAL

12 53 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

1 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ việc Ngân hàng cho vay: a Chấp thuận kéo dài thêm thời hạn cho vay so với thỏa thuận ban đầu ghi Hợp đồng tín dụng/ giấy nhận nợ b Chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay phạm vi thời hạn cho vay thỏa thuận trước c Cả a b Sự thiếu hụt vốn ngắn hạn doanh nghiệp do: a Sự chênh lệch thời gian doanh số tiền thu bán hàng tiền chi mua sắm tài sản lưu động b Doanh nghiệp không muốn sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào tài sản lưu động c Nhu cầu gia tăng mua sắm tài sản lưu động đột biến theo thời vụ d Phương án a c e Tất phương án Nếu sử dụng 100% nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, doanh nghiệp thiệt hại hay có lợi ích gì? a Doanh nghiệp thiệt hại lợi ích chắn thuế b Doanh nghiệp có lợi ích khơng phải trả lãi vay cho ngân hàng c Doanh nghiệp thiệt hại khơng tận dụng lợi ích đòn bẩy tài d Tất phương án Hạn chế cho vay việc Ngân hàng không cho vay đối tượng theo quy định ngân hàng a Đúng b Sai Trong tiêu đây, tiêu đánh giá khả hoạt động doanh nghiệp: a ROE b EBIT c Vòng quay vốn lưu động d Tất phương án sai Khi tính tiêu vòng quay hàng tồn kho, cán thẩm định sử dụng: a Giá trị hàng tồn kho bình quân b Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ c a b d a b sai Khi tính tiêu vòng quay vốn lưu động, cán thẩm định sử dụng: a Giá trị tài sản lưu động bình quân b Doanh thu bình quân c a b d a b sai Một doanh nghiệp dùng tiền có để đầu tư vào công ty làm Bảng cân đối kế toán thay đổi nào, yếu tố khác không thay đổi? a Giảm tài sản dài hạn, tăng tài sản ngắn hạn b Tăng tài sản dài hạn, giảm tài sản ngắn hạn c Tăng nguồn vốn dài hạn, tăng tài sản dài hạn d Giảm nguồn vốn dài hạn, tăng nguồn vốn ngắn hạn Nếu yếu tố khác không thay đổi, doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ làm cho: a Tăng tài sản, tăng nguồn vốn doanh nghiệp b Giảm tài sản, giảm nguồn vốn doanh nghiệp c Tài sản nguồn vốn không thay đổi d Tất đáp án sai 10 Thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng phải trùng với thời điểm khách hàng ký giấy nhận nợ a Đúng b Sai 11 Khi phân tích tài doanh nghiệp giác độ ngân hàng, hệ số nợ ( nợ phải trả /tổng TS) doanh nghiệp: a Càng cao tốt b Càng thấp tốt c Tốt khoảng 50% d Khơng có đáp án 12 Khi tính tốn dòng tiền ròng dự án đầu tư: a Khấu hao cộng vào dòng tiền ròng dự án b Khấu hao loại trừ khỏi dòng tiền ròng dự án c Khấu hao cộng loại trừ khỏi dòng tiền ròng dự án tùy vào sử dụng quan điểm tính tốn 13 Một điều kiện để khách hàng pháp nhân vay vốn ngân hàng là: a Có lực pháp luật dân lực hành vi dân b Có đủ khả tài để thực nghĩa vụ toán với ngân hàng c Cả hai đáp án sai 14 Ngân hàng đánh giá lực sản xuất kinh doanh khách hàng để đưa kết luận về: a Trình độ sản xuất kinh doanh khách hàng b Mức độ khai thác, sử dụng nguồn lực sản xuất kinh doanh khách hàng c Phương án a b 15 Với báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tăng chi phí lãi vay làm tăng luồng tiền từ hoạt động tài Điều là: a Đúng b Sai 16 Phân tích rủi ro dự án đầu tư nhằm a Dự kiến rủi ro xảy đưa giải pháp để hạn chế rủi ro giảm thiệt hại trường hợp xảy rủi ro b Đảm bảo vốn dự án đầy đủ bắt đầu thực dự án c Đảm bảo chắn việc thu hồi nợ tài trợ cho dự án d Cả b c 17 Lịch sử hình thành phát triển khách hàng doanh nghiệp cho ta thấy biến động về: a Vốn điều lệ doanh nghiệp b Bộ máy quản lý doanh nghiệp c Ngành nghề doanh nghiệp d Cả a, b c 18 Ngân hàng thường yêu cầu khách hàng có vốn chủ sở hữu/ vốn tự có tham gia vào phương án/dự án sản xuất kinh doanh, vì: a Đó quy định pháp luật b Đảm bảo khách hàng có trách nhiệm việc thực phương án/dự án c Khơng có ngân hàng cho vay 100% giá trị phương án/dự án d Tất phương án 19 Đối với dự án đầu tư mở rộng, việc đánh giá thị trường đầu là: a Khơng cần thiết chủ đầu tư làm ăn tốt nên mở rộng b Cần thiết dự án có sản phẩm nên chưa biết tiêu thụ c Cần thiết việc mở rộng làm thay đổi nhiều yếu tố dẫn đến thay đổi khả tiêu thụ d Không phải a,b,c 20 Khi thẩm định cho vay dự án đầu tư, tính pháp lý dự án đầu tư phải đảm bảo: a Tuân thủ quy định pháp luật quy định nội chủ đầu tư b Tuân thủ quy định pháp luật quy định ngân hàng c Tuân thủ theo quy định nội chủ đầu tư quy định ngân hàng d Tuân thủ theo quy định nội chủ đầu tư 21 Nghiệp vụ sau khơng phải nghiệp vụ tín dụng ngân hàng? a Cho vay b Phát hành bảo lãnh c Mở L/C d Không đáp án 22 Nếu yếu tố khác không đổi, khoản phải thu tăng lên, lưu chuyển tiền ròng ước tính dự án đầu tư ảnh hưởng nào? a Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng lên b Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm sút c Dòng tiền từ hoạt động đầu tư tăng lên d Dòng tiền từ hoạt động đầu tư giảm sút 23 Trong tiêu sau đây, tiêu đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp: a Hệ số toán nhanh b Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu c Vòng quay hàng tồn kho 24 Trong tiêu đây, tiêu đánh giá khả tự chủ tài doanh nghiệp? a Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản b Doanh thu ròng/Tổng rài sản c Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản d Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu 25 Khi phân tích báo cáo tài chính, cán cần yêu cầu khách hàng cung cấp tất kê tài khoản chi tiết khoản mục nằm báo cáo tài Đúng hay Sai? 26 Ngân hàng thường thẩm định dự án quan điểm tổng đầu tư Đúng hay Sai? 27 Báo cáo tài dù chân thực đến đâu không phản ánh hết vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Đúng hay Sai? 28 Nếu yếu tố khác không thay đổi, tăng trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi làm ROE doanh nghiệp tăng lên Đúng hay Sai? 29 Khi thẩm định, phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm vốn chủ sở hữu (ROE) lớn lãi suất ngân hàng chủ Doanh nghiệp nên gửi tiết kiệm thực phương án sản xuất kinh doanh, lúc vay vốn khơng có hiệu ngân hàng không nên cho vay Đúng hay Sai Giải thích? 30 Có ý kiến cho rằng, báo cáo tài doanh nghiệp bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (báo cáo lãi/lỗ), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ba phận độc lập Chính vậy, số liệu ba Báo cáo khơng có quan hệ với Đúng hay sai? Giải thích? 31 Có ý kiến cho rằng, việc doanh nghiệp hạch toán khoản phải thu dài hạn thành khoản phải thu ngắn hạn không làm ảnh hưởng đến việc định tín dụng ngân hàng tổng khoản phải thu doanh nghiệp không thay đổi Ý kiến hay sai? Giải thích? 32 Khi hàng tồn kho doanh nghiệp tăng lên khoản mục khác khơng thay đổi hệ số tốn nhanh tăng lên Đúng hay Sai? Giải thích 33 Số liệu bảng CĐKT công ty A ngày 31/12/N cho thấy khoản phải thu năm N tăng mạnh so với năm N-1 Điều có nghĩa cơng ty A tồn đọng nhiều khoản phải thu khó đòi? a Đúng b Sai 34 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bị ảnh hưởng khoản mục: chu kỳ hàng tồn kho thời gian thu hồi công nợ? a Chu kỳ hàng tồn kho thời gian thu hồi cơng nợ có tác động chiều lên lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh b Chu kỳ hàng tồn kho thời gian thu hồi công nợ có tác động ngược chiều lên lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh c Chu kỳ hàng tồn kho có tác động chiều lên lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, thời gian thu hồi cơng nợ có tác động ngược chiều d Chu kỳ hàng tồn kho có tác động ngược chiều lên lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, thời gian thu hồi cơng nợ có tác động chiều 35 Vốn lưu động ròng âm ngun nhân sau đây: a Công ty ghi nhận khoản chi phí trích lập dự phòng hàng tồn kho lớn b Dùng vốn lưu động tài trợ cho tài sản hình thành dự án c Công ty ghi nhận khoản chi phí trích lập dự phòng khoản phải thu lớn 36 Có ý kiến cho việc DN hạch tốn khoản phải thu dài hạn thành khoản a b 37 a b c 38 a b c d phải thu ngắn hạn không làm ảnh hưởng đến việc định Tín dụng ngân hàng tổng khoản phải thu Doanh nghiệp không đổi Ý kiến là: Đúng Sai Khả toán nợ vay DN thể tốt qua tiêu sau Lợi nhuận cao Trích khấu hao nhanh Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh dương Trên sở Báo cáo tài doanh nghiệp, tiêu sau giúp cho CBTD đánh giá khả trả vay Doanh nghiệp tốt ROE, vốn lưu chuyển ròng ROE, Luân chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh Luân chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh Vốn lưu chuyển ròng, Lưu chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh 38 Nếu yếu tố khác không đổi, khoản phải thu tăng lên, lưu chuyển tiền ròng ước tính dự án đầu tư ảnh hưởng nào? a Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng lên b Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm sút c Dòng tiền từ hoạt động đầu tư tăng lên d Dòng tiền từ hoạt động đầu tư giảm sút 39 Chỉ tiêu Tỷ lệ chiết khấu/suất chiết khấu (trong công thức tính NPV dự án đầu tư theo quan điểm tổng mức đầu tư) tính tốn dựa (các) tiêu chí sau a Tỷ trọng vốn vay, vốn chủ sở hữu tổng số vốn đầu tư dự án b Dòng tiền ròng thời gian thu hồi vốn dự án c Chi phí vốn chủ sở hữu (lợi nhuận mà chủ đầu tư kỳ vọng) d Chi phí vốn vay (lãi suất vay/trái tức mà ngân hàng hay trái chủ yêu cầu) Nhóm 1: (a, b, c) Nhóm 2: ( b, c, d) Nhóm 3: (a, c, d) Nhóm (a, b, c, d) 40 Có ý kiến cho rằng: Phương pháp phân tích độ nhạy phương pháp sử dụng để phân tích rủi ro phương diện tài dự án a Đúng b Sai 41 Có ý kiến cho rằng, báo cáo tài doanh nghiệp bao gồm Bản cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ba phận độc lập Chính vậy, số liệu ba Báo cáo độc lập khơng có quan hệ với a Đúng b Sai 42 Sau tính tốn bóc tách số liệu ”Hàng hóa tồn kho” ứ đọng chậm luân chuyển, giảm giá so với giá trị sổ sách Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp, CBTD điều chỉnh báo cáo tài báo cáo KQKD cách: Tăng dự phòng giảm giá HHTK; Giảm giá vốn hàng bán; Giảm lợi nhuận trước thuế a Đúng b Sai 43 Có ý kiến cho rằng, việc so sánh biến động (cùng chiều hay ngược chiều) "Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động kinh doanh” với ”Lợi nhuận trước thuế” giúp CBTD kiểm tra đánh giá chất lượng doanh thu a Đúng b Sai 44 Trên sở báo cáo tài doanh nghiệp, (các) tiêu sau giúp CBTD đánh giá tốt khả trả nợ vay doanh nghiệp a ROE Lưu chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh b ROE Vốn lưu động ròng c Lưu chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh d Vốn lưu động ròng Lưu chuyển tiền ròng từ hoạt động kinh doanh 45 Số liệu Bảng cân đối kế tốn thể doanh nghiệp có vốn lưu động ròng (vốn lưu chuyển) âm, cho CBTD biết: a Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư tài sản ngắn hạn b Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn c Doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn vốn vay so vốn chủ sở hữu d Doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn vốn vay dài hạn 46 Có ý kiến cho rằng, dự án vay vốn trung dài hạn để mở rộng nâng cao suất, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản suất có tính khả thi cao dự án đầu tư mới, ngân hàng ưu tiên lựa chọn việc thẩm định dự án đơn giản a Đúng b Sai 47 Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng đầy đủ, quy định sẽ: a Phòng ngừa rủi ro b Hạn chế rủi ro c Xử lý rủi ro d Cả a, b, c 48 Khi thẩm định phương án vay vốn khách hàng thấy phương án có lãi (Doanh thu > Chi phí) , điều chưa đảm bảo chắn khách hàng trả nợ cho ngân hàng hạn a Đúng b Sai Nguồn trả nợ cho vay tiêu dùng khách hàng đến từ nguồn sau đây: a Tiền lương, tiền công b Lãi tiền gửi ngân hàng c Tiền cho thuê tài sản (nhà cửa, xe, …) d Tất nguồn 49 50 Trong nghiệp vụ tín dụng, Việc thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn a Có thể tránh hết rủi ro tín dụng cho ngân hàng nhân viên tín dụng biết cách thẩm định b Có thể tránh hết rủi ro tín dụng Ngân hàng có đầy đủ thông tin KH c Không thể tránh hết rủi ro Ngân hàng khơng thể có đầy đủ xác thơng tin cần thiết Khách hàng d Không thể tránh hết rủi ro việc thẩm định trước cho vay 51 Ngân hàng thường yêu cầu khách hàng có vốn chủ sở hữu/ vốn tự có tham gia vào phương án/dự án sản xuất kinh doanh, vì: a Theo quy định pháp luật b Đảm bảo khách hàng có trách nhiệm việc thực phương án/dự án c Khơng có ngân hàng cho vay 100% giá trị phương án/dự án d Tất phương án Thứ tự công việc cần làm phân tích Báo cáo tài khách hàng là: a Thu thập tài liệu, xử lý số liệu > Phân tích báo cáo tài sau điều chỉnh > Tổng hợp kết quả, nhận xét b Thu thập tài liệu, xử lý số liệu > Phân tích báo cáo trước điều chỉnh > Tổng hợp kết quả, nhận xét c Thu thập tài liệu, xử lý số liệu > Phân tích báo cáo trước điều chỉnh > Phân tích báo cáo sau điều chỉnh > So sánh kết quả, nhận xét d Phân tích báo cáo tài khách hàng gửi > Tổng hợp kết quả, nhận xét 53 Muốn sử dụng dịch vụ toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng, khách hàng bắt buộc phải: a Mở Tài khoản tiền gửi toán b Mua mẫu chứng từ in sẵn Ngân hàng c Đến trụ sở Ngân hàng thực giao dịch d Tất phương án 54 Một khách hàng A vay vốn ngân hàng số tiền tỷ đồng Bố vợ KH A dùng ngơi nhà trị giá tỷ để chấp ngân hàng cho KH A vay Khi khách hàng A không trả nợ, ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm không đủ thu hồi khoản vay Trách nhiệm trả số nợ lại thuộc a Khách hàng A 52 b Bố vợ KH A c Cả Bố vợ KH A Khi khách hàng có khoản nợ hạn, ngân hàng áp dụng lãi suất phạt hạn là: a Lãi suất cao lãi suất hạn khơng có giới hạn b Lãi suất cao lãi suất hạn không vượt 150% lãisuất hạn c Là mức lãi suất ấn định thỏa thuận HĐTD không 150% lãi suất hạn d 150% lãi suất hạn 56 Khi chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay, tài sản bảo đảm do: 55 a Bên chấp quản lý sử dụng b Bên thứ quản lý c Hoặc a b d Bên nhận chấp (Ngân hàng) quản lý sử dụng 57 Đối với khách hàng ngân hàng cấp hạn mức thấu chi hiệu lực, số tiền tối đa khách hàng rút từ tài khoản toán: a Bằng số tiền dư có tài khoản b Bằng hạn mức thấu chi cấp c Bằng tổng số tiền dư có tài khoản hạn mức thấu chi cấp 58 Sự thiếu hụt vốn ngắn hạn doanh nghiệp do: 59 a b c d 60 61 a b c a Sự chênh lệch thời gian doanh số tiền thu bán hàng tiền đầu tư vào tài sản lưu động b Doanh nghiệp không muốn sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào tài sản lưu động c Nhu cầu gia tăng đầu tư tài sản lưu động đột biến theo thời vụ d Phương án a c e Tất phương án Trường hợp không cho vay trường hợp sau đây: Vợ Ủy viên hội đồng quản trị TCTD Kế tốn trưởng TCTD Kiểm tốn viên kiểm tốn TCTD Cơng ty TCTD Để trở thành tập đồn tài ngân hàng vững mạnh, điều khó khăn NHTMNN a Tăng vốn chủ sở hữu b Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh c Xây dựng mơ hình quản trị NH đại d Hiện đại hóa cơng nghệ NH Hiện nay, biện pháp quan trọng giúp NHTM tăng cường huy động vốn tiền gửi kinh tế: Lãi suất Phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng Khuyến 62 Rủi ro phổ biến hoạt động kinh doanh NHTM : a Rủi ro tín dụng b Rủi ro lãi suất c Rủi ro khoản d Rủi ro hối đoái 63 Phong cách bán hàng mà người bán hàng cần hướng tới: Chủ động bán hàng, coi nhà cung cấp trọng tâm Thụ động nhận đơn hàng a b c d Chủ động bán hàng, coi khách hàng trọng tâm Thô lỗ không hợp tác Đi gặp làm việc với khách hàng, để bắt đầu nói chuyện có hiệu quả, nên: a Vào thẳng vấn đề sản phẩm ngân hàng để khách hàng tập trung b Nói câu chuyện chung không liên quan đến ngân hàng c Hỏi thăm chi tiết gia đình khách hàng 65 Khi khách hàng phàn nàn chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà khách hàng sử dụng, bạn sẽ: a Đưa tất điểm không tốt NH đối thủ cạnh tranh để nói thêm vào cho khách hàng biết thêm b Đưa điểm mạnh NH mình, lời khuyên KH nên NH để giao dịch c Hỏi khách hàng thêm thông tin việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ NH đối thủ, vấn đề khác ngồi vấn đề KH nói 66 Bạn thường mơ tả sản phẩm nào? a Rất chi tiết nhấn mạnh vào tính /đặc điểm vượt trội so với sản phẩm tương tự b Tập trung vào lợi ích mà khách hàng quan tâm c Giới thiệu đầy đủ tính năng/đặc điểm theo hướng dẫn huấn luyện sản phẩm 67 Đặc tính sản phẩm ngân hàng là: a Hữu hình-khơng tách rời- khơng lưu trữ được- khơng ổn định b Vơ hình - khơng tách rời- khơng lưu trữ được- khơng ổn định c Vơ hình - khơng tách rời- phụ thuộc- khơng ổn định d Vơ hình – gắn kết- không lưu trữ được- không ổn định 68 Ngày việc đàm phán giao dịch với KH phải dựa quan điểm: a Ngân hàng thắng- Khách hàng thua b Ngân hàng thua- Khách hàng thắng c Hai bên có lợi (WIN- WIN) 64 69 Kĩ bán hàng cần hướng tới là: a b c Tư vấn, giải thích, hình thành nhu cầu khách hàng Thuyết phục, ép khách hàng Không đáp án 70 Trong q trình xử lí phản đối, phàn nàn, từ chối khách hàng, điều quan trọng để đạt hiệu mà bạn phải ý là: a Nội dung bạn nói với khách hàng ( Bạn nói gì) b Cách nói bạn với khách hàng (Bạn nói nào) c Khách hàng cảm nhận bạn nói ... đầu tư: a Khấu hao cộng vào dòng tiền ròng dự án b Khấu hao loại trừ khỏi dòng tiền ròng dự án c Khấu hao cộng loại trừ khỏi dòng tiền ròng dự án tùy vào sử dụng quan điểm tính tốn 13 Một điều... nên: a Vào thẳng vấn đề sản phẩm ngân hàng để khách hàng tập trung b Nói câu chuyện chung khơng liên quan đến ngân hàng c Hỏi thăm chi tiết gia đình khách hàng 65 Khi khách hàng phàn nàn chất lượng... thêm vào cho khách hàng biết thêm b Đưa điểm mạnh NH mình, lời khuyên KH nên NH để giao dịch c Hỏi khách hàng thêm thông tin việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ NH đối thủ, vấn đề khác ngồi vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi BANKING FESTIVAL , Câu hỏi BANKING FESTIVAL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn