Thầy lê đăng khương đề dự đoán 2017 đề bài đề số 2

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017 ĐỀ DỰ ĐỐN 2017 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 02 Họ, tên thí sinh: S ố báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108, Ba = 137 Câu 1: Chất X có cơng thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A propyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl axetat Câu 2: Số amin có cơng thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Axit sau axit béo? A Axit axetic B Axit glutamic C Axit stearic D Axit ađipic Câu 4: Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Fe C Mg D Al Câu 5: Thủy phân chất X dung dịch NaOH, thu hai chất Y Z có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng với Na sinh khí H2 Chất X A HCOO-CH2CHO B CH3COO-CH=CH2 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH=CH-CH3 Câu 6: Kim loại sau khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng? A Cu B Na C Mg D Al Câu 7: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl? A NaCrO2 B Cr(OH)3 C Na2CrO4 D CrCl3 Câu 8: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất sau đây? A Muối ăn B Thạch cao C Phèn chua D Vôi sống Câu 9: Phát biểu sau sai? A Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng B Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím C Dung dịch glyxin khơng làm đổi màu quỳ tím D Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất màu vàng Câu 10: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Tinh bột B Glucozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017 Câu 11: Có tripeptit (mạch hở) thủy phân hoàn toàn đ ều thu đ ược s ản phẩm gồm alanin glyxin? A B C D Câu 12: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường đ ược dùng đ ể d ệt v ải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2=CH-CN B CH2=CH-CH3 C H2N-[CH2]5-COOH D H2N-[CH2]6-COOH Câu 13: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T v ới thu ốc th đ ược ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Cu(OH)2 trường kiềm Có màu tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Nước Br2 Kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T là: A Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ B Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ C Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin D Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin Câu 14: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo đieste glixerol với axit béo (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Câu 15: Oxit nhơm khơng có tính chất ứng dụng sau đây? A Dễ tan nước B Có nhiệt độ nóng chảy cao C Là oxit lưỡng tính D Dùng để điều chế nhơm Câu 16: Phát biểu sau sai? A Glyxin, alanin ⍺ - amino axit B Geranyl axetat có mùi hoa hồng C Glucozơ hợp chất tạp chức D Tơ nilon-6,6 tơ nitron protein Câu 17: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017 A Zn2+ B Ca2+ C Ag+ D Cu2+ Câu 18: Cho hỗn hợp gồm Al Zn vào dung dịch AgNO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X ch ứa muối phần không tan Y g ồm hai kim lo ại Hai kim loại Y muối X A Al, Ag Zn(NO3)2 B Al, Ag Al(NO3)3 C Zn, Ag Al(NO3)3 D Zn, Ag Zn(NO3)2 Câu 19: Cho Al vào dung dịch HCl, có khí Thêm vài gi ọt dung dịch CuSO vào A.phản ứng ngừng lại B tốc độ khí khơng đổi C tốc độ khí giảm D tốc độ khí tăng Câu 20: Phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs B Các kim loại kiềm kim loại nhẹ C Các kim loại kiềm có bán kính ngun tử lớn so với kim loại chu kì D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng sau: o t → RCl2 + H2 ↑ R + 2HCl(loãng)  o t → 2RCl3 2R + 3Cl2  R(OH)3 + NaOH(loãng) → NaRO2 + 2H2O Kim loại R A Cr B Al C Mg D Fe Câu 22: Thực thí nghiệm điều chế khí X, khí X đ ược thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm là: A Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3 B Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng kim loại Cu C Cho dung dịch H2SO4 lỗng vào bình đựng hạt kim loại Zn D Cho dung dịch HC đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7 Câu 23: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 khơng khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 24: Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 25: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al khí Cl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 40,3 gam hỗn hợp muối Thể tích khí Cl2 (đktc) phản ứng A 8,96 lít B 6,72 lít C 17,92 lít D 11,2 lít Câu 26: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu 1,344 lít khí H2 (đktc) Kim loại M : A Na B K Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ gam fructozơ phản ứng hoàn toàn v ới lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 32,4 B 16,2 C 21,6 D 43,2 Câu 28: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 CO dư nhiệt độ cao Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 1,68 gam B 3,36 gam C 2,52 gam D 1,44 gam Câu 29: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc), thu 26,4 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá A 75% B 55% C 60% D 44% Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 1M Giá trị a A 0,20 B 0,15 C 0,30 D 0,18 Câu 31: Cho 0,1 mol α-amino propionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu đ ược dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với 200 mL dung dịch NaOH 1M, thu đ ược dung d ịch chứa m gam muối Giá trị m A 11,10 B 16,95 C 11,70 D 18,75 http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐỐN 2017 Câu 32: Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít khí CO (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH)2, thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,775 B 9,850 C 29,550 D 19,700 Câu 33: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn h ợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: số mol Al(OH)3 0,4 0,8 2,0 2,8 số mol NaOH Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 9,15 B 8,61 C 10,23 D 7,36 Câu 35: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu t ạo c đ ều ch ứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu dung dịch T ch ứa hai mu ối Kh ối l ượng mu ối c axit cacboxylic T A 1,64 gam B 2,72 gam C 3,28 gam D 2,46 gam Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (đ ược tạo nên t hai α-amino axit có cơng thức dạng H 2NCxHyCOOH dung dịch NaOH dư, thu đ ược 6,38 gam mu ối Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X dung dịch HCl d ư, thu đ ược m gam mu ối Giá trị m A 6,53 B 8,25 C 5,06 D 7,25 Câu 37: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2H8N2O4) chất Z (C4H8N2O3); đó, Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 25,6 gam X tác d ụng v ới dung d ịch NaOH d ư, đun nóng, thu 0,2 mol khí Mặt khác 25,6 gam X tác d ụng v ới dung d ịch HCl d ư, thu đ ược m gam chất hữu Giá trị m A 20,15 B 31,30 C 23,80 D 16,95 Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác d ụng với lít dung d ịch g ồm AgNO a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác d ụng v ới dung d ịch H 2SO4 đặc, http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Đ Ề D Ự ĐỐN 2017 nóng (dư), thu 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,25 B 0,30 C 0,15 D 0,20 Câu 39: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) NaCl dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu dung dịch Y khí hai điện cực có tổng thể tích 2,24 lít (đktc) Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 6755 B 772 C 8685 D 4825 Câu 40 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe 3O4 CuO, oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp Cho 1,344 lít khí CO (đktc) qua m gam X nung nóng, sau m ột th ời gian thu đ ược ch ất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 18 Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch chứa 3,08m gam mu ối 0,896 lít khí NO ( đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m gần giá trị sau đây? A 8,0 B 9,5 C 8,5 D 9,0 http://ledangkhuong.com/ https://www.facebook.com/khuongld ... có ánh kim Câu 21 : Cho sơ đồ phản ứng sau: o t → RCl2 + H2 ↑ R + 2HCl(loãng)  o t → 2RCl3 2R + 3Cl2  R(OH)3 + NaOH(loãng) → NaRO2 + 2H2O Kim loại R A Cr B Al C Mg D Fe Câu 22 : Thực thí nghiệm... FeS2 khơng khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 24 : Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5... tích khí Cl2 (đktc) phản ứng A 8,96 lít B 6, 72 lít C 17, 92 lít D 11 ,2 lít Câu 26 : Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu 1,344 lít khí H2 (đktc) Kim loại M : A Na B K Câu 27 : Cho hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương đề dự đoán 2017 đề bài đề số 2 , Thầy lê đăng khương đề dự đoán 2017 đề bài đề số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn