Chuong VII ke toan thu nhap chi phi va KQKD sv compatibility mode

23 23 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

CHƯƠNG VII KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NỘI DUNG Khái quát thu nhập, chi phí KQKD ngân hàng Nguyên tắc kế toán Phương pháp kế toán 1.KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KQKD CỦA NHTM     Thu nhập Chi phí KQKD Phân phối lợi nhuận 1.1 CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NHTM  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh:        Thu hoạt động tín dụng, thu lãi tiền gửi Thu dịch vụ Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu từ hoạt động mua bán nợ Thu từ chênh lệch tỷ giá Thu từ hoạt động kinh doanh khác,… 1.1 CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NHTM  Thu nhập khác:      Thu từ nhượng bán, lý tài sản cố định Thu khoản vốn xử lý dự phòng rủi ro Thu kinh phí quản lý công ty thành viên độc lập Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng Các khoản thu khác 1.2.CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHTM  Chi phí hoat động kinh doanh:          Chi tra lãi tiền gửi, tiền vay Chi kinh doanh ngoại tệ, vàng Chi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ NH Chi cho việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác Chi cho hoạt động góp vốn, mua cổ phần Chi chênh lệch tỷ giá Chi khấu hao tài sản cố định Chi phí nộp thuế Chi tiền lương … 1.2.CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHTM  Chi phí khác:       Chi nhượng bán, lý tài sản Chi cho việc thu hồi khoản nợ xóa Chi phí thu hồi nợ q hạn khó đòi Chi tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế Chi khoản hạch toán vào doanh thu thực tế không thu Các khoản chi hợp lệ khác… 1.3.KQKD CỦA NHTM  Được xác định vào cuối niên độ kế toán KQKD = TỔNG THU NHẬP – TỔNG CHI PHÍ 1.4 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Lợi nhuận sau bù đắp lỗ nộp thuế TNDN theo quy định trích lập Quỹ theo quy định :  Đối với tctd công ty tnhh thành viên nhà nước làm chủ sở hữu  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%  Quỹ dự phòng tài : 10%  Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ : 50% (Phần lại 85%)  Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành TCTD Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (Tối đa không tháng lương)  Lợi nhuận lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 1.4 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN •Đối với TCTD khác : Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ dự phòng tài Phần lại TCTD tự định (trừ NHTM nhà nước sở hữu 50% cổ phần phải lấy ý kiến NHNN Bộ tài chính) 2.NGUN TẮC KẾ TỐN   Thu nhập ngân hàng ghi nhận thoả đồng thời điều kiện ghi nhận doanh thu theo VAS1 VAS14 Chi phí ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng chuẩn mực khác có liên quan 2.NGUN TẮC KẾ TỐN  Khơng ghi nhận vào chi phí ngân hàng khoản sau :  Tiền phạt vi phạm pháp luật cá nhân gây không mang danh ngân hàng  Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh NH, khoản chi khơng có chứng từ hợp lệ  Các khoản chi có nguồn kinh phí khác tài trợ (XDCB, chi trợ cấp khó khăn cho công nhân viên,…)  Các khoản chi không hợp lý khác 3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN   Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán 3.1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG       TK 833-CP thuế TNDN  TK 8331-CP Thuế TNDN hành  TK 8332-CP Thuế TNDN hoãn lại TK 3535-Tài sản thuế TNDN hoãn lại TK 4535-Thuế TNDN hoãn lại phải trả TK 4534-TK Thuế TNDN phải nộp TK 691-Lợi nhuận năm TK 692-Lợi nhuận năm trước 3.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 691 CÓ 3.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 692 CÓ 3.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK Các quỹ CĨ 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TỐN  Hạch tốn thu nhập, chi phí theo chương học 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  Thuế TNDN : TK 1113 TK 4534 (2)Nộp thuế tạm tính năm TK 8331 (1)Thuế tạm tính nộp năm (3a)Thuế nộp thêm vào cuối năm TK 3539 (3b)Thuế nộp thừa năm 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  KẾT QUẢ KINH DOANH TK chi phí TK 691 TK thu nhập 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  KQKD - Tại chi nhánh : TK 5191 TK 692(CN) TK 5191 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  KQKD - Tại hội sở: TK 5192 TK 692(Hội Sở) TK 5192 3.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  Phân phối lợi nhuận TK 61 TK 1011,4211… TK 469 TK 692(Hội Sở) ... TK 833-CP thu TNDN  TK 8331-CP Thu TNDN hành  TK 8332-CP Thu TNDN hoãn lại TK 3535-Tài sản thu TNDN hoãn lại TK 4535 -Thu TNDN hoãn lại phải trả TK 4534-TK Thu TNDN phải nộp TK 691-Lợi... phần Chi chênh lệch tỷ giá Chi khấu hao tài sản cố định Chi phí nộp thu Chi tiền lương … 1.2.CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHTM  Chi phí khác:       Chi nhượng bán, lý tài sản Chi cho việc thu. .. quát thu nhập, chi phí KQKD ngân hàng Nguyên tắc kế toán Phương pháp kế toán 1.KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KQKD CỦA NHTM     Thu nhập Chi phí KQKD Phân phối lợi nhuận 1.1 CÁC KHOẢN THU
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong VII ke toan thu nhap chi phi va KQKD sv compatibility mode , Chuong VII ke toan thu nhap chi phi va KQKD sv compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn