THI đại học

10 63 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

GV PHAN TRUNG THÀNH Kh¸ i niƯ m CTH H tổn g Bảng hệ thống hóa: loại hợp chất vô oxit axit Bazơ Muối Là hợp chất Là hợp chất mà Là hợp chất mà Là hợp chất mà nguyên phân tử gồm phân tử gồm phân tử gồm tố cã hay nhiỊu nguyªn tư kim hay nhiỊu nguyªn mét nguyªn tè nguyªn tư hidro läai liªn kÕt víi tư kim loại liên oxi liên két với một hay nhiỊu kÕt víi mét hay gèc axit C¸c nhãm hidroxit (- nhiỊu gèc axit ngun tư hidro OH) nµy thay nguyên tử kim loại MxOy HnR ®ã: M(OH)n MxRy ®ã: ®ã: R gốc axit; n đó: M KHHH M KHHH hóa trị M KHHH kim loại R gốc kim loại gốc axit kim loại; n axit; x,y phi kim; hãa trÞ cđa kim chØ sè THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH Hãa trị M 2y/x - oxit ba zơ Theo thành Phâ - oxit axit phần: n - oxit l-ỡng - axit có oxi loạ tính - axit không i - oxit trung cã oxi tÝnh Theo tÝnh chÊt: - axit m¹nh: HCl HNO3 H2SO4 … - axit yÕu: H2CO3, H2S… - dung dÞch axit TÝn - oxit axit + n-ớc -> axit làm quì tím đổi h SO3 + H2O sang màu đỏ chấ >H2SO4 - axit + kim loại t - oxit ba zơ + -> muối + n-íc Hãa n-íc - > ba z¬ 2HCl + Zn -> t loại Ba zơ tan n-ớc( kiềm): NaOH,KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 - Ba zơ không tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3… - Muèi trung hßa: CaCO3, Na2SO4, Cu(NO3)2… - Muèi axit: NaHCO3,NaHSO4 , Ca(H2PO4)2 - Dung dịch ba zơ làm quỳ tím đổi sang màu xanh, làm phenolphtalein đổi sang màu đỏ - Muối + axit -> muối + axit míi 2HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + CO2 THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH häc CaO + H2O -> Ca(OH)2 - oxit ba z¬ + axit-> mi + n-íc MgO + 2HCl > MgCl2 + H2O - oxitaxit + ba z¬ kiỊm -> muèi + n-íc CO2 + NaOH > Na2CO3 + H2O - oxitaxit + oxitba z¬ -> muèi CO2 + CaO -> CaCO3 ZnCl2 + H2 - axit + ba z¬ > mi + n-íc HCl + NaOH -> NaCl + H2O - axit + oxit ba z¬ -> muèi + n-íc H2SO4 + CuO > CuSO4 + H2O - axit + muèi -> muèi míi + axit míi H2SO4 + Na2SO3 -> Na2SO4 + H2O + SO2 - ba z¬ + axit -> mi + n-íc Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O - Ba z¬ kiỊm + oxitaxit -> muèi + n-íc 2KOH + N2O5 -> 2KNO3 + H2O - ba z¬ kiỊm + dd mi -> Mi míi + ba z¬ míi 2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2 - Ba zơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit ba zơ t-ơng ứng THI I HC CHẮC CHẮN CĨ NHÉ - dd mi + ba z¬ -> mi míi + ba z¬ míi Na2CO3 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + 2NaOH - dd muèi + dd muèi - > muèi míi Na2SO4 + BaCl2 > 2NaCl + BaSO4 - dd muèi + kim lo¹i -> muèi míi + kim lo¹i míi CuSO4 + Zn -> ZnSO4 + Cu nhiều muối bị phân hủy nhiệt độ cao GV PHAN TRUNG THÀNH + n-íc Mg(OH)2 -> MgO + H2O MgCO3 -> MgO + CO2 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 1.Phi kim + 1.Kim lo¹i 1.axit + ba zơ -> Điề 1.kim loại + oxi-> oxitba hidro( +H2O) - (kiỊm, kiỊm thỉ) Mi + H2O u > dd axit hidric + H2O-> ba z¬ HCl + NaOH -> chÕ z¬ NaCl + H2O 2Cu + O2 -> H2 + Cl2 -> kiÒm axit + oxit ba 2CuO 2HCl 2K + 2H2O -> 2.Phi kim + oxit axit + z¬ -> muèi + 2KOH + H2 Oxi -> oxitaxit H2O -> dd axit oxit ba z¬ H2O S + O2 -> SO2 SO3 + H2O -> H2SO4 + CuO -> kiÒm + H2O CuSO4 + H2O 3.Ba zơ không H2SO4 -> dd kiềm axit + Muèi - BaO + H2O -> axit + kim loại tan -> muối + H2 ->oxitba zơ + > muèi míi + Ba(OH)2 axit míi dd kiỊm + dd H2SO4 + Zn -> n-íc ZnSO4 + H2 H2SO4 + BaCl2 muèi -> muèi Cu(OH)2 -> THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH CuO + H2O 4.Axit -> N-íc + oxitaxit (anhidrit) 5.Muèi cacbonat oxitba z¬ + CO2 CaCO3 -> CaO + CO2 6.Muèi nitrat > oxit +… 2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O2 7.hợp chất hữu + oxi -> -> BaSO4 + HCl Điện phân muối: CuSO4 + 2H2O> Cu + O2 + 2H2SO4 míi + ba z¬ míi Na2CO3 + Ca(OH)2 -> 2NaOH + CaCO3 ®iƯn ph©n dd muèi: 2NaCl + 2H2O-> 2NaOH + H2 + Cl2 THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ axit + muèi -> muèi míi + axit míi CuCl2 + H2S -> CuS + 2HCl 5.Ba z¬ kiỊm+ dd mi -> mi míi + ba z¬ míi 2KOH + CuCl2 -> 2KCl + Cu(OH)2 Ba z¬ kiỊm + oxit axit -> muèi + H2O 2NaOH +N2O5 -> 2NaNO3 + H2O Ba z¬ kiỊm + oxit l-ìng tÝnh -> muèi + n-íc GV PHAN TRUNG THÀNH oxit CH4 + 2O2-> CO2 + 2H2O 8.Oxi + oxit kim lo¹i(oxit phi kim)-> oxit míi 2SO2 + O2 -> SO3 FeO + O2 -> 2Fe2O3 2CO + O2 -> 2CO2 9.Kim lo¹i + axit(HNO3, H2SO4) -> oxit Cu + HNO3 > Cu(NO3)2 THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ 2NaOH + Al2O3 > 2NaAlO2 + H2O ba z¬ kiỊm + hidroxit l-ìng tÝnh->Mi + n-íc 2KOH + Zn(OH)2 -> K2ZnO2 + 2H2O 9.dd kiỊm + kim lo¹i -> muèi + H2 2NaOH + 2H2O + 2Al -> 2NaAlO2 + H2 10 Ba z¬ kiỊm + phi kim -> muèi + H2O GV PHAN TRUNG THÀNH +2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4 > CuSO4 + 2H2O + SO2 THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ 2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H2O 11 Kim lo¹i + dd mi -> mi míi + kim lo¹i míi Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag 12 Kim lo¹i + phi kim -> muèi 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3 13 Muèi + phi km -> Muèi míi + phi kim míi 2KBr + Cl2 -> 2KCl + Br2 14.Muèi + muèi - GV PHAN TRUNG THÀNH > muèi míi NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl 15 NhiƯt ph©n muèi : 2KNO3 -> 2KNO2 + O2 16 Phi kim + muèi cã tÝnh khö: 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3 17 Kim lo¹i + muèi cã tÝnh oxi hãa: Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2 18 Muèi axit + dd kiÒm -> muèi THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH trung hßa + n-íc 2NaHCO3 +2 KOH -> Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O *Phần tính chát hóa học đ-ợc nêu bảng mang tính tổng quát giúp em học sinh nắm đ-ợc vấn đề chung loại hợp chất vô Trong trình ôn tập luyện tập kiến thức cho học sinh thầy cô giáo cần ®-a nh÷ng vÝ dơ thĨ, nh÷ng tÝnh chÊt bất th-ờng chất không tuân theo qui luật dã nêu để đảm bảo tính xác kiến thức Rất mong đ-ợc đồng nghiệp góp ý bổ sung để tài liệu đ-ợc đầy đủ, xác * Trong bảng có PTHH đ-ợc dẫn làm ví dụ song ch-a đ-a đ-ợc điều kiện phản ứng vào ph-ơng trình ( nh- nhiệt độ, xúc tác) khuôn khổ bảng hẹp, kĩ trình bày ch-a tốt, mong đồng nghiệp em học sinh thông cảm! THI I HC CHC CHN Cể NHẫ GV PHAN TRUNG THÀNH THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ ... khuôn khổ bảng hẹp, kĩ trình bày ch-a tốt, mong đồng nghiệp em học sinh thông cảm! THI I HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ ... kiÒm -> muèi THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CĨ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH trung hßa + n-íc 2NaHCO3 +2 KOH -> Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O *Phần tính chát hóa học đ-ợc nêu bảng mang tính tổng quát giúp em học sinh nắm... Ba(OH)2 axit míi dd kiỊm + dd H2SO4 + Zn -> n-íc ZnSO4 + H2 H2SO4 + BaCl2 muèi -> muèi Cu(OH)2 -> THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH CuO + H2O 4.Axit -> N-íc + oxitaxit (anhidrit) 5.Mi
- Xem thêm -

Xem thêm: THI đại học , THI đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn