Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự

18 91 0
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:40

câu hỏi ôn tập thi môn Điện tử tương tự +BTL có đáp án thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sựBài 1: Cho mạch điện như hình vẽ: Cho , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ:Cho , , , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ:Cho , , , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?...................... Học viện Kỹ thuật Quân Bài 1: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại phải làm nào? Hướng dẫn giải, đáp án: a) Giả thiết khuếch đại thuật toán sử dụng lý tưởng, BKĐTT có số tính chất sau: K  , Z v  � , Z r  Do K  �� U d  Ur  � UP  UN K0 (*)  - Xét phương trình dòng điện cho nút N1 áp dụng định luật Ôm ta nhận phương trình: U  U N1 U A  U N1  0 R2 RN Thay số tính tốn ta có: 2U  U A U N1  (1) - Xét phương trình dòng điện áp dụng định luật Ơm cho nút P1 : Học viện Kỹ thuật Quân U1  U P1  U P1  0 R1 RP Thay số tính tốn ta có: U U P1  (2) - Từ tính chất (*), phương trình (1) (2) ta có: U A  U1  2U (3) - Xét phương trình dòng điện điểm nút cho nút N :  U N K U 3.U  U N  0 R3 R4 Thay số tính tốn ta có: K U U UN2  (4) - Tại P2 : U A  U P (5) Từ tính chất (*), phương trình (4) (5) ta có: 3.U A U  K U (6) - Từ (3) (6) ta có: 3. U1  2.U  U  K U b) Điều kiện để mạch làm việc: - Mạch trừ (tầng số 1) ln làm việc hồi tiếp qua điện trở RN đảm bảo hồi tiếp âm - Mạch chia (tầng số 2) làm việc mạch đảm bảo có hồi tiếp âm Đáp án: U  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại K  � U  Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ: Cho R1  R N 2 K , R2  R3  RP 1K ,   , I Ebh  1mA a) Xác định U  f (U ,U ) ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại phải làm nào? Học viện Kỹ thuật Quân Hướng dẫn giải, đáp án: a) Giả thiết khuếch đại thuật toán sử dụng lý tưởng, BKĐTT có số tính chất sau: K  , Z v  � , Z r  Do K  �� U d  Ur  � UP  UN K0 (*)  - Xét phương trình dòng điện cho nút N1 áp dụng định luật Ôm ta : U  U N1 U A  U N1  0 R2 RN Thay số tính tốn ta có: 2U  U A U N1  (1) - Xét phương trình dòng điện cho nút P1 áp dụng định luật Ôm ta được: U1  U P1  U P1  0 R1 RP Thay số tính tốn ta có: U U P1  (2) - Từ tính chất (*), phương trình (1) (2) ta có: U A  U1  2U (3) - Xét phương trình dòng điện cho nút N áp dụng định luật Ôm ta được: Học viện Kỹ thuật Quân UA UN2  IC  R3 I   I Ebh  eU BE /UT  1 � I Ebh eU BE /UT Mặt khác: C Mà U BE  U U /UT → I C � I Ebh e Thay số ta có: U  U T ln  U A  U N  - Tại P2 : U P  (5) (4) Từ tính chất (*) phương trình (5) ta có: U N  U P  Thay vào (4) ta có: U  U T ln  U A  (6) - Từ (3) (6) ta có: U  U T ln  U1  2.U  b) Điều kiện để mạch làm việc: - Mạch trừ (tầng số 1) làm việc hồi tiếp qua điện trở RN ln đảm bảo hồi tiếp âm - Mạch loga (tầng số 2) làm việc transistor thông Đáp án: U  � U A  � U1  2.U  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U  � U A  � U1  2.U  Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, ,,   , I Ebh  1mA a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại phải làm nào? Học viện Kỹ thuật Quân Hướng dẫn giải, đáp án: a) Giả thiết khuếch đại thuật toán sử dụng lý tưởng, BKĐTT có số tính chất sau: K  , Z v  � , Z r  Do K  �� U d  Ur  � UP  UN K0 (*)  - Xét phương trình dòng điện cho nút N1 áp dụng định luật Ôm ta được:  U N1 U A  U N1  0 R3 RN Thay số tính tốn ta có: U U N1  A (1) - Xét phương trình dòng điện cho nút P1 áp dụng định luật Ôm ta được: U1  U P1 U  U P1  U P1   0 R1 R2 RP Thay số tính tốn ta có: 2U  U U P1  (2) - Từ tính chất (*), phương trình (1) (2) ta có: U A  2.U1  U (3) - Xét nút N : U  U N  IC  R4 (4) - Tại P2 : U P  Từ tính chất (*) ta có: U N  U P  - Thay vào phương trình (4) ta có: Học viện Kỹ thuật Quân U R4 (5) I C   I Ebh  eU BE /UT  1 � I Ebh eU BE /UT Mặt khác: Mà U BE  U A IC  U A /U T I �  I e C Ebh → (6) Thay (5) vào (6) ta có: U  2.eU A /UT (7) - Từ (3) (7) ta có:  2.U U /U U  2.e   T b) Điều kiện để mạch làm việc: - Mạch cộng (tầng số 1) ln làm việc hồi tiếp qua điện trở RN đảm bảo hồi tiếp âm - Mạch đối loga (tầng số 2) làm việc transistor thông Transistor thông U BE  → U A  � (2.U1  U )  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U A  � (2.U1  U )  Bài 4: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, , a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để ngăn ngừa trường hợp mạch bị kẹt phải làm nào? Học viện Kỹ thuật Quân Hướng dẫn giải, đáp án: a) Giả thiết khuếch đại thuật tốn sử dụng lý tưởng, BKĐTT có số tính chất sau: K  , Z v  � , Z r  Do K  �� U d  Ur  � UP  UN K0 (*)  - Xét phương trình dòng điện cho nút N1 áp dụng định luật Ôm ta được:  U N1 U A  U N1  0 R3 RN Thay số tính tốn ta có: U U N1  A (1) - Xét phương trình dòng điện cho nút P1 áp dụng định luật Ôm ta được: U1  U P1 U  U P1  U P1   0 R1 R2 RP Thay số tính tốn ta có: 2U  U U P1  (2) - Từ tính chất (*), phương trình (1) (2) ta có: U A  2.U1  U (3) Xét phương trình dòng điện cho nút N áp dụng định luật Ôm ta được: U A  U N K U ra2  U N  0 R4 R5 Thay số tính tốn ta có: U A  2.K U ra2 UN2  (4) - Tại P2 : U P  (5) Từ tính chất (*), phương trình (4) (5) ta có: Học viện Kỹ thuật Quân UA 2.K (6) - Từ (3) (6) ta có: (2.U1  U ) U   2.K b) Điều kiện để mạch làm việc: U   - Mạch cộng (tầng số 1) ln làm việc hồi tiếp qua điện trở RN đảm bảo hồi tiếp âm - Mạch khai (tầng số 2) làm việc có nghĩa Vì K  � (2.U1  U )  Để mạch làm việc khơng bị kẹt ta mắc thêm điot vào mạch theo chiều hình vẽ: Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại phải làm nào? Học viện Kỹ thuật Quân Hướng dẫn giải, đáp án: a) Giả thiết khuếch đại thuật toán sử dụng lý tưởng, BKĐTT có số tính chất sau: K  , Z v  � , Z r  Do K  �� U d  Ur  � UP  UN K0 (*)  - Xét phương trình dòng điện cho nút N1 áp dụng định luật Ôm ta được:  U N1 U A  U N1  0 R3 RN Thay số tính tốn ta có: U U N1  A (1) - Xét phương trình dòng điện cho nút P1 áp dụng định luật Ôm ta được: U1  U P1 U  U P1  U P1   0 R1 R2 RP Thay số tính tốn ta có: U  U2 U P1  (2) - Từ tính chất (*), phương trình (1) (2) ta có: U A  U1  U (3) - Xét phương trình dòng điện cho nút N áp dụng định luật Ôm ta được:  U N K U 3.U  U N  0 R4 R5 Thay số tính tốn ta có: K U 3.U UN2  (4) - Tại P2 : U A  U P (5) Từ tính chất (*), phương trình (4) (5) ta có: Học viện Kỹ thuật Quân 2.U A K U (6) - Từ (3) (6) ta có: 2. U1  U  U  K U b) Điều kiện để mạch làm việc: U  - Mạch cộng (tầng số 1) làm việc hồi tiếp qua điện trở RN ln đảm bảo hồi tiếp âm - Mạch chia (tầng số 2) làm việc mạch đảm bảo có hồi tiếp âm Đáp án: U  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại K  � U  Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ: a) Mạch điện mắc theo sơ đồ gì? Mạch có hồi tiếp khơng? Nếu có hồi tiếp hồi tiếp gì? Phần tử linh kiện phần tử hồi tiếp? Quy luật để ổn định dòng I C sơ đồ nào? Nêu tác dụng linh kiện sơ đồ b) Cho U CC  12V , R1  40 K  , R2  10 K  , RC  3K  , RE  K  ,   100 , U BE  0, 6V Giả sử I1 I2 >> IB0 Tính IB0, IC0, UCE0 Hướng dẫn giải, đáp án: 10 Học viện Kỹ thuật Quân a) Mạch mắc theo sơ đồ EC - Mạch có HT âm nối tiếp dòng điện chiều (HT âm xoay chiều bị khử tụ CE ) Phần tử HT: RE - QL ổn định dòng Ico: Do nhân tố gây ổn định làm dòng Ico thay đổi (tăng giảm) Ico tăng (giảm) IE0Ico tăng (giảm)  UE0 = IE0RE tăng (giảm)  UBE = (UB0 UE0) giảm (tăng) (dokhông đổi)  Tran bớt (tăng) thơng  dòng Ico có xu hướng giảm (tăng) chống lại chiều tăng (giảm) nhân tố gây ổn định gây Tác dụng linh kiện: - Nguồn Ucc cung cấp lượng cho mạch làm việc - Tran phần tử tích cực chuyển hóa lượng nguồn chiều thành lượng tín hiệu - R1, R2: Định áp cho base - Rc: Cấp nguồn cho cực C nhờ sụt áp Rc, tải chiều C - RE: Cấp nguồn cho cực E; phần tử hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện chiều để ổn định chế độ công tác ổn định nhiệt - Tụ CE: Khử HT âm xoay chiều - Tụ Cp: Tụ ghép tầng để ghép TH xoay chiều, ngăn cách ảnh hưởng chiều tầng b) Mạch để ổn định điện áp cực B chọn : I.R1I.R2 (để dòng phân áp UB = I B) nên: U cc 12 g� R2  � 10  2, V R1  R 40  10 Ta biết để T làm việc chế độ KĐ nên từ mạch điện ta có: 11 Học viện Kỹ thuật Quân Ta có: UE = IERE � IE = IB = U E 1,8V = =0,9 mA R E 2.103 IE 0,9 mA =  8,91 A  β+1  100+1 Ta có : IE = ()IB � Mặt khác : IC = IE – IB = 0,9 = 0,891 mA Ta có : U CE  U CC  I C RC  I E RE  12  0,9.103.2.103  0,891.10 3.3.103  7,527V I B = 8,91 A, I C  0,891mA, U CE  7.527V Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ: a) Mạch điện mắc theo sơ đồ gì? Mạch có hồi tiếp khơng? Nếu có hồi tiếp hồi tiếp gì? Phần tử linh kiện phần tử hồi tiếp? Quy luật để ổn định dòng I C0 sơ đồ nào? Nêu tác dụng linh kiện sơ đồ b) Cho U CC  12V , R1  60 K  , R2  K  , RC  5, K  ,   100 , U BE  0, 6V Giả sử I1 I2 >> IB0, tính IB0, IC0, UCE0 Hướng dẫn giải, đáp án: a) Mạch mắc theo sơ đồ EC - Mạch có HT âm song song điện áp (cả chiều xoay chiều) Phần tử HT: R1 12 Học viện Kỹ thuật Quân - QL ổn định dòng Ico: Do nhân tố gây ổn định làm dòng I co thay đổi (tăng giảm) Ico tăng (giảm)  Io tăng (giảm)  URc = I0RE tăng (giảm)  UCE = (Ucc-URc) giảm (tăng)  Tran bớt (tăng) thông  dòng Ico có xu hướng giảm (tăng) chống lại chiều tăng (giảm) nhân tố gây ổn định gây Tác dụng linh kiện: - Nguồn Ucc cung cấp lượng cho mạch làm việc - Tran phần tử tích cực chuyển hóa lượng nguồn chiều thành lượng tín hiệu - R1, R2: Định áp cho base - Rc: Cấp nguồn cho cực C nhờ sụt áp Rc, tải chiều - Tụ Cp: tụ ghép tầng để ghép TH xoay chiều, ngăn cách ảnh hưởng chiều tầng b) Mạch để ổn định điện áp cực B chọn : I.R1 I.R2 (để dòng phân áp IB), U B = U BE  I R2 � I  nên: U BE 0,6   104 A R2 6.10 Từ mạch điện ta có: UCE  I1 R1  I R2 �I  R1  R2  = 104  60   103  6, (V ) Mặt khác: U CC  U CE  I RC � I0  U CC  U CE 12  6,   1mA RC 5, 4.103 13 Học viện Kỹ thuật Quân Tại C có: I  I1  I C � I C  I  I1  1mA  0,1mA  0,9mA � IB  I C 0,9mA   9 A  100 I B =  A, I C  0,9mA, U CE  6, 6V Bài 8: Cho mạch điện hình vẽ: a) Mạch điện mắc theo sơ đồ gì? Mạch có hồi tiếp khơng? Nếu có hồi tiếp hồi tiếp gì? Phần tử linh kiện phần tử hồi tiếp? Quy luật để ổn định dòng I C sơ đồ nào? Nêu tác dụng linh kiện sơ đồ b) Cho R2  12 K  , U CC  10V , R1  K  , RE  K  ,   100 , U BE  0, 6V Giả sử I1 I2 >> IB0 Tính IB0, IC0, UCE0 Hướng dẫn giải, đáp án: 14 Học viện Kỹ thuật Quân a) Mạch mắc theo sơ đồ CC - Mạch có HT âm nối tiếp - dòng điện Phần tử HT: RE - QL ổn định dòng Ico: Do nhân tố gây ổn định làm dòng I co thay đổi (tăng giảm) Ico tăng (giảm)  IE0Ico tăng (giảm)  UE0 = IE0RE tăng (giảm)  UBE = (UB 0UE0) giảm (tăng) (dokhông đổi)  Tran bớt (tăng) thơng  dòng Ico có xu hướng giảm (tăng) chống lại chiều tăng (giảm) nhân tố gây ổn định gây Tác dụng linh kiện: - Nguồn Ucc cung cấp lượng cho mạch làm việc - Tran phần tử tích cực chuyển hóa lượng nguồn chiều thành lượng tín hiệu - R1, R2: Định áp cho base - RE: Cấp nguồn cho cực E; phần tử hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện chiều để ổn định chế độ cơng tác ổn định nhiệt - Tụ Cp: Tụ ghép tầng để ghép TH xoay chiều, ngăn cách ảnh hưởng chiều tầng b Mạch để ổn định điện áp cực B chọn : I.R I.R2 (để dòng phân áp IB) nên: UB = U cc 10 g� R2  � 12  V R1  R  12 Từ mạch điện ta có: 15 Học viện Kỹ thuật Quân Ta có: UE = IERE � IE = IB = U E 5,4V = =2,7 mA R E 2.103 IE 2,7 mA =  26,  A  β+1  100+1 Ta có : IE = ()IB � Mặt khác : IC = IE – IB = 2,7 = 2,697 mA Ta có : U CE  U CC  U E  10  5,  4, 6V I B = 26,  A, I C  2, mA, U CE  4, 6V Bài 9: Cho mạch điện hình vẽ: a) Mạch điện mắc theo sơ đồ gì? Mạch có hồi tiếp khơng? Nếu có hồi tiếp hồi tiếp gì? Phần tử linh kiện phần tử hồi tiếp? Quy luật để ổn định dòng I C sơ đồ nào? Nêu tác dụng linh kiện sơ đồ b) Cho U CC  20V , RB  870 K  , RC  K  , RE  1K  ,   100 , U BE  0, 6V Tính IB0, IC0, UCE0 Hướng dẫn giải, đáp án: a) Mạch mắc theo sơ đồ EC 16 Học viện Kỹ thuật Qn - Mạch có HT âm nối tiếp dòng điện chiều (HT âm xoay chiều bị khử tụ C E) Phần tử HT: RE - QL ổn định dòng Ico: Do nhân tố gây ổn định làm dòng I co thay đổi (tăng giảm) Ico tăng (giảm)  IE0Ico tăng (giảm)  UE0 = IE0RE tăng (giảm)  UBE = (UccIB0RB- UE0) giảm (tăng) (do IB0 khơng đổi)  Tran bớt (tăng) thơng  dòng Ico có xu hướng giảm (tăng) chống lại chiều tăng (giảm) nhân tố gây ổn định gây Tác dụng linh kiện: - Nguồn Ucc cung cấp lượng cho mạch làm việc - Tran phần tử tích cực chuyển hóa lượng nguồn chiều thành lượng tín hiệu - RB: Cấp nguồn cho base theo phương pháp định dòng - Rc: Cấp nguồn cho cực C nhờ sụt áp Rc, tải chiều C - RE: Cấp nguồn cho cực E; phần tử hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện chiều để ổn định chế độ công tác ổn định nhiệt - Tụ CE: Khử HT âm xoay chiều - Tụ Cp: Tụ ghép tầng để ghép TH xoay chiều, ngăn cách ảnh hưởng chiều tầng b) Từ mạch điện ta có: U CC  I B RB  U BE  I E RE  I B RB  U BE  I B    1 RE � I B0  U CC  U BE 20  0,  �20 A 3 RB     1 RE 870.10   100  1 10 3 Ta có : IE = ()IB0= 2.10-5(100+1) = 2,038 mA Mặt khác : IC = IE – IB0 = 2,038 = 2,018 mA 17 Học viện Kỹ thuật Quân Ta có : U CE  U CC  I C RC  I E RE  20  2, 018.10 3.4.103  2, 038.10 3.103  9,89V I B0 = 20  A, I C  2, 018mA, U CEo  9,89V 18 ... việc mạch đảm bảo có hồi tiếp âm Đáp án: U  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại K  � U  Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ: Cho R1  R N 2 K , R2  R3  RP 1K ,   , I Ebh  1mA a) Xác... Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U  � U A  � U1  2.U  Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, ,,   , I Ebh  1mA a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để...  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U A  � (2.U1  U )  Bài 4: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, , a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự, Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn