Bảng phân bổ tiền lương và BHXH mẫu 11 LĐTL thông tư 133 (1)

1 116 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:32

tài liệu thiết thực dành cho sinh viên kế toán thực hành các nghiệp vụ bài luận tốt nghiệp và nhiều thứ khác , bảng thanh toán tiền lương bảng thanh toán tiền lương bảng thanh toán tiền lương bảng thanh toán tiền lương Đơn vị: Bộ phận: Mẫu số 11 - LĐTL (Ban hành theo Thông số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng năm Số TT A 10 11 Ghi Có Tài khoản Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ Tài khoản) B TK 334 - Phải trả người lao động TK 338 - Phải trả, phải nộp khác Lương Các khoản khác Cộng Có TK 334 Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cộng Có TK 338 (3382,3383, 3384) TK 335 Chi phí phải trả Tổng cộng TK 622- Chi phí nhân cơng trực tiếp - Phân xưởng (sản phẩm) - - Phân xưởng (sản phẩm) - TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng - TK 627- Chi phí sản xuất chung - Phân xưởng (sản phẩm) - - Phân xưởng (sản phẩm) - TK 641- Chi phí bán hàng TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 242- Chi phí trả trước TK 335- Chi phí phải trả TK 241- Xây dựng dở dang TK 334- Phải trả người lao động TK 338- Phải trả, phải nộp khác Cộng: Người lập bảng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH mẫu 11 LĐTL thông tư 133 (1), Bảng phân bổ tiền lương và BHXH mẫu 11 LĐTL thông tư 133 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn