CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TOEIC-PART 5,6,7

151 81 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:17

Test 101 In the previous week‟s sale, customers - a record number of phones and other electronic goods (A) purchasing (B) purchased (C) will purchase (D) to purchase Note: In the previous week‟s sale => DHNB khứ => Purchased Tran: Trong doanh số bán hàng tuần trước, khách hàng mua số kỷ lục điện thoại mặt hàng điện tử khác 102 Be sure to fill up the gas in your car - driving long distances across rural areas or other regions where gas stations are scarce (A) so (B) during + N (thường không với Ving) (C) before + Ving (mang nghĩa chủ động), / + Ved (mang nghĩa bị động) (D) now (C) before Note: scarce: Khan Fill up: đổ đầy, làm đầy, lấp đầy Tran: Hãy bạn đổ đầy xăng trước lái xe chặng đường dài qua vùng nông thôn khu vực khác nơi mà có trạm xăng 103 The audience was moderately pleased with the performance, but very few of - stood up to clap when the curtain closed (A) they (B) theirs (C) their (D) them (D) them Note: moderately: Curtain (n) cửa, (ở rạp hát) Tran: Khán giả hài lòng với phần trình diễn người đứng dậy vỗ tay khép lại 104 Although Peter had been - for over three months, he still could not find a good apartment in his price range (A) searching (B) searched (C) search (D) searches A) searching Note: Câu mang nghĩa chủ động => has been + Ving Tran: Mặc dù Peter tìm kiếm tháng trời anh khơng thể tìm acawn hộ tốt khoảng anh đưa 105 Because she had not studied advanced algebra or geometry before, Jane found the math exam extremely - (A) precise (a) xác (B) challenging (a) mang tính thử thách, kích thích, khó khăn (C) subtle (a) tinh tế (D) powerful (a) mạnh mẽ (B) challenging Note: algebra (n) đại số học geometry (n) hình học Tran: Jane chưa học đại số cao cấp hình học trước nên cảm thấy thi mơn tóa khó 106 Upon hearing that the patron was a friend of her father‟s, the club owner - waived the entrance fee (A) happy (a) (B) happily (adv) (C) happier (n) (D) happiest (adj so sánh nhất) (B) happily Note: Cần adv bổ nghĩa cho V “waived” Patron: khách quen Waive (v) bỏ, miễn, Tran: Sau biết người khách người bạn cha mình, người chủ câu lạc vui vẻ miễn phí đăng ký thành viên 107 The elite university only accepts applicants that meet a long list of - (A) positions: vị trí (cơng việc), vị thế, luận điểm (B) requirements: yêu cầu, đòi hỏi (C) consultations: tham khảo, bàn bạc, hooijc ý (D) inhibitions: ngăn chặn, kiềm chế, hạn chế (B) requirements Note: elite (a) xuất sắc, ưu tú Tran: Trường đại học danh tiếng chấp nhận ứng viên đáp ứng danh sách dài yêu cầu họ 108 The head of the sales division wants the report submitted - Monday at the latest (A) into (B) within (C) by (D) toward (C) by Tran: trưởng phận bán hàng muốn báo cáo trình muộn vào thứ 109 Paris, which received over 20 million international - last year, is the premier tourist destination in western Europe (A) visitors (n) du khách (B) visiting (a) thăm viếng, thỉnh giảng (C) visit (n/v) thăm viếng/ thăm viếng, đến thăm (D) visited (V-ed) (A) visitors Note: Cần N phù hợp Tran: Paris đón 20 triệu du khách quốc tế vào năm ngoái điểm du lịch hàng đầu Tây Âu 110 The speeding vehicle - changed lanes, catching the drivers behind it off guard and almost causing a crash (A) slowly: chậm chạp, từ từ (B) hardly: không (C) suddenly: đột ngột, bất ngờ (D) determinedly: kiên (C) suddenly Note: speeding (n) chạy tốc độ Off guard: cảnh giác Crash (n) đâm sầm vào (ô tô), rơi (máy bay), va chạm Tran: Chiếc xe chạy tốc độ đột ngột thay đổi đường, làm cho xe đằng sau cảnh giác gần gây vụ tai nạn 111 After - a survey, the Fallow Research Institute discovered that over 60 percent of 18-year-olds watched TV at least three hours a day (A) conduct (B) conductor (C) conducting (D) conductive (C) conducting Note: After/Before + Ving (mang nghĩa chủ động), + V-ed (mang nghĩa bị động) Tran: Sau tiếng hành điều tra, Viện nghiên cứu Fallow phát 60% người 18 tuổi xem TV 3h ngày 112 The human resources department conducted over 100 interviews and was finally ready to - their chosen candidate (A) upgrade: nâng cấp (B) resume: bắt đầu lài, lấy lại, hồi phục lại (C) identify: nhận biết, nhận (D) count: đếm (C) identify Tran: phận nhân tiến hành 100 vấn cuối sẵn sàng lọc ứng viên mà họ lựa chọn 113 The weather has been improving -, as the town has seen more sunshine and less rain over the past several days (A) lately (adv) gần (B) late (a) muộn (C) later (adj so sánh hơn): muộn (D) lateness (n) muộn, chậm trễ (A) lately Note: cần adv bổ nghĩa cho “ improving” Tran: Thời tiết gần tốt thị trấn thấy nhiều ánh mặt trời mưa vài ngày qua 114 - she does not encounter any unexpected delays, Miranda plans to arrive in Manila on the first day of November (A) In spite of + N/Ving: (B) Provided that + mệnh đề: với điều kiện là, miễn (C) Besides + N/Ving: bên cạnh (D) Meanwhile + Mệnh đề: (B) Provided that Tran: miễn cô khơng gặp phải chậm trễ bất ngờ nào, Miranda lên kế hoạch tới Manila vào ngày tháng 11 115 To assemble the bookshelf, simply follow the - printed on the back of the box, or find them online at www.kerrbooksheleves.com (A) instruct (v) hướng dẫn (B) instructor (n) người hướng dẫn (C) instructing (Ving) (D) instructions (n số nhiều) lời hướng dẫn (D) instructions Note: Cần N phù hợp Tran: Để lắp ráp giá sách, đơn giản làm theo hướng dẫn in phía sau hộp, tìm hướng dẫn online www.kerrbooksheleves.com 116 To - the visibility of the company, employees are encouraged to tell their friends about its new line of shaving cream (A) furthermore (adv) (B) further (v) đẩy mạnh, xúc tiến (C) furthest (adj so sánh nhất) (D) furthering (Ving) (B) further Note: To + V nguyên thể Shaving cream: kem cạo râu Tran: Để đẩy mạnh hình ảnh cơng ty, nhân viên khuyến khích nói cho bạn bè họ biết dòng kem cạo râu 117 In the paper, Dr Paul Imago‟s research on global economics was - to substantiate the claim that certain nations were becoming wealthier (A) delivered: giao (hàng hóa) (B) collaborated: hợp tác (C) cited: trích dẫn (D) predicted: dự đốn (C) cited Note: substantiate: chứng minh Tran: Trong báo, nghiên cứu tiến sĩ Paul Imago kinh tế toàn cầu trích dẫn để chứng minh cho tuyên bố số quốc gia trở nên giàu có 118 Mark could not find the answer to the question - he realized he could look it up in his chemistry textbook (A) until (B) yet (C) hence (D) through (A) until Note: look up: tìm kiếm, tra cứu Tran: Mark khơng thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi anh nhận anh tìm câu trả lời sách giáo khoa hóa học 119 Branches of Ricardo‟s Burgers are located - there is a high demand for fast food that is also high quality (A) whoever (B) wherever (C) whenever (D) whichever (B) wherever Note: Cần đại từ quan hệ địa điểm Tran: Các chi nhánh Burgers Ricardo đặt nơi có nhu cầu cao thức ăn nhanh có chất lượng cao 120 - on December 2nd, the department store will be holding a sale in which all purses and accessory bags are 10 percent cheaper (A) Started (B) Starts (C) Starting (D) To start (C) Starting Note: purse: ví tiền Tran: Bắt đầu từ ngày 02 Tháng 12, cửa hàng bách hóa bán tất ví túi xách phụ kiện với giá rẻ 10 phần trăm 121 Members of the Bancroft Group will be convening a meeting to discuss the future of the company and - it should go public (A) whether (B) mostly (C) instead (D) regarding (A) whether Note: conven: triệu tập Go public: cổ phần hóa (cơng ty) Tran: Các thành viên Bancroft Group triệu tập cho họp để thảo luận tương lai công ty liệu công ty có nên cổ phần hóa 122. - declining interest in print newspapers worldwide, the Fox County Herald continues to operate at a profit (A) Nevertheless + mệnh đề: nhiên (B) Shortly (adv) thời gian ngắn, ngắn gọn (C) Since + mệnh đề: vì/ (D) Despite + N/Ving: (D) Despite Tran: Mặc dù lợi nhuận báo in giảm toàn giới tờ Fox County Herald tiếp tục hoạt động có lợi 123 At the art fair, Mary-Jo exhibited her decorative collection of pottery, plates, and sculptures, drew many visitors (A) that (B) which (C) those (D) who (B) which Note: Cần đại từ quan hệ vật Draw sb/st: thu hút Pottery: đồ gốm Tran: Tại hội chợ nghệ thuật, Mary-Jo trưng bày sưu tập trang trí đồ gốm, đĩa, tác phẩm điêu khắc thu hút nhiều du khách 124 Bill‟s GPS indicated that driving down the highway, where there would be less traffic, would be the way to reach the basketball arena (A) less efficient (B) least efficient (C) more efficiently (D) most efficient (D) most efficient Note: the +adj-est (tính từ ngắn) the + most + adj (tính từ dài)/adv: so sánh Tran: GPS Bill lái xe đường cao tốc tắc đường cách hiệu để tới sân bóng rổ 125 Though it is technically the - of the city, James Park has been claimed as the home of a group of protestors (A) designation: định (B) property : tài sản, bất động sản (C) segment: đoạn, khúc, phân khúc (D) association: hiệp hội (B) property Note: protestor: người biểu tình Tran: Mặc dù mặt kỹ thuật tài sản thành phố cơng viên James coi nhà nhóm người biểu tình 126 The small turnout at the fairgrounds was at least - accounted for by the bad weather affecting the region for nearly two weeks (A) eagerly: háo hức, hăng hái (B) mysteriously: cách bí ẩn (C) deliberately: cố tình, có chủ ý (D) partly: phần (D) partly Turnout: số người có mặt, tham dự/ sản lượng Account for = explain: giải thích cho Tran: Số lượng người tham gia hội chợ thấp phần thời tiết xấu ảnh hưởng tới khu vực gần tuần 127 The press was - of the new measure, praising it as a step forward for the town and an excellent way to cut spending (A) supportive (B) demonstrative (C) surprised (D) rewarding (A) supportive Note: be supportive of sb/st: ủng hộ press: báo chí, truyền thơng Praise: ca ngợi, ca tụng Tran: Báo chí ủng hộ biện pháp mới, ca ngợi bước tiến thị trấn cách tuyệt vời để cắt giảm chi tiêu 128 - the new construction project, drivers will have to take a detour around West Avenue rather than going straight through town (A) Unless + mệnh đề: trừ (B) Supposing that +mệnh đề: giả sử (C) Because of + N/Ving: (D) Resulting in +N/Ving: dẫn đến (C) Because of Tran: Bởi dự án xây dựng mới, người lái xe phải đường vòng quanh West Avenue thay thẳng qua thị trấn 129 -, the new prime minister will be able to overcome the problems that plagued his predecessor, but few people think this is possible (A) Absolutely: hoàn toàn, tuyệt đối (B) Perpetually: vĩnh viễn/ liên tục (C) Hopefully: đầy hy vọng (D) Impressively: đầy ấn tượng, hùng vĩ, nguy nga (C) Hopefully Tran: Thủ tướng kỳ vọng vượt qua vấn đề gây cản trở người tiền nhiệm mình, người nghĩ điều 130 The awe-inspiring new sculpture has generated a lot of good - for its creator, Andrew Marvel (A) publications: công bố, xuất (B) publicists: nhà báo, người làm quảng cáo (C) publishers: nhà xuất (D) publicity: công khai, quảng cáo (D) publicity Note: awe-inspiring: gây kinh hoàng, ấn tượng Tran: Tác phẩm điêu khắc đầy ấn tượng tạo nhiều quảng cáo tốt cho người tạo nó, Andrew Marvel 131 The new - stipulated that employees could work from home as long as they notified their employer of this plan one day in advance (A) contract (n) hợp đồng/ (v) ký (hợp đồng); co lại, thu nhỏ lại (B) contraction: co/ làm cho co/ dạng rút gọn (C) contracting (D) contracted (A) contract Note: stipulate: quy định Notify sb of st: thơng báo cho Tran: Hợp đồng quy định nhân viên làm việc nhà miễn họ phải thông báo cho cơng ty việc ngày trước 132 - tradition, the festival will end with a candlelit ceremony, followed by a night of music and dancing (A) In keeping with +N: để phù hợp với (B) So that + mệnh đề: (C) Under the condition that+ mệnh đề: Với điều kiện (D) In case of + N/Ving: trường hợp (A) In keeping with Tran: Để phù hợp với truyền thống, lễ hội kết thúc buổi lễ ánh nến, sau đêm âm nhạc khiêu vũ 133.After an unexpected hailstorm, the roof of the house - heavy damage, costing several hundred dollars to repair (A) sustain (v) chịu đựng, bị, chịu (B) sustainable (adj) chống đỡ (C) sustained (D) sustainer (n) chống, người trì, giúp đỡ (C) sustained Tran: Sau trận bão lớn bất ngờ, mái nhà nhà bị thiệt hại nặng, tiêu tốn vài trăm đô la để sửa chữa 134 To ensure a high voter turnout, the government - that all citizens between the ages of 18 and 65 cast their votes on election day (A) investigated: điều tra (B) mandated: ủy nhiệm, ủy thác/ bắt buộc (C) foresaw: nhìn thấy trước (D) programmed: lập trình (máy tính), lập chương trình (B) mandated Note: turnout: sản lượng/ số người tham dự Tran: Để đảm bảo số người bầu cao, phủ u cầu cơng dân độ tuổi từ 18 65 phải bỏ phiếu ngày bầu cử 122 - the board meets at a hotel or other business venue, but usually they convene at corporate headquarters (A) Rarely (adv) (B) Normally (adv) thông thường (C) Sometimes (adv) (D) Never (adv) không (C) Sometimes Dịch: Hội đồng quản trị họp khách sạn địa điểm họp kinh doanh khác, thường họ họp trụ sở cơng ty 123 The author of the article said that it takes a lot of - to be a successful educator of children (A) determination (n) định, xác định, định rõ, tính quyết, tâm (B) determined (adj) quyết, quyết, định rõ (C) determiner (n) người định, vật định, từ hạn định (D) determines => determine (v) xác định, định (A) determination Note: cần N phù hợp nghĩa Dịch: Tác giả báo nói phải nhiều tâm để trở thành nhà giáo dục thành công cho trẻ em 124 Mr Warner managed to give a satisfactory presentation on the budget proposal - the fact he wasn’t feeling well (A) owing to: (B) despite: (C) because of: (D) apart: bên, riêng (B) despite Note: manage to V: xoay sở, tìm cách làm Dispite/Inspite of + the fact (that) + S + V, : Dịch: Ông Warner xoay sở để đưa thuyết trình thỏa đáng kế hoạch đề suất ngân sách thực tế ông cảm thấy không khỏe 125 The theater looked - different after the renovations, and appeared more like a contemporary building (A) complete (v) hoàn thành (B) completed (adj) hoàn thành (C) completion (n) hoàn thành (D) completely (adv) hoàn toàn (D) completely Note: Cần trạng ngữ bổ nghĩa cho tính từ “different” Dịch: Nhà hát trơng hồn tồn khác sau lần tu bổ, trơng giống tòa nhà đại 126 The elevator broke down this morning, but it is now - as a technician made some repairs during the noon hour (A) inoperational (adj) không hoạt động, dùng (B) functional (adj) hoạt động, làm việc, thuộc chức năng, (C) affordable (adj) (giá cả) khơng đắt, chi trả (D) passable (adj) tàm tạm, qua thơng qua (B) functional Note: funtional = in operation, working To make repair = to repair Dịch: Thang máy hỏng sáng nay, hoạt động chuyên viên kỹ thuật thực số sửa chữa suốt buổi trưa 127 Those wishing to attend the performance are urged to buy tickets as soon as possible - they can ensure a seat (A) still: (B) so that: (C) except: ngoại trừ (D) in order (B) so that Note: So that/ in order that + S + V: để In order to/ So as to/ To + V: để As soon as possible: sớm Wish to V: muốn làm Dịch: Những người mà muốn tham dự buổi trình diễn khuyến khích để mua vé sớm để họ đảm bảo chỗ ngồi 128 Ms Simpson - her furniture company 30 years ago, and it is now a franchise with 80 branches nationwide (A) consulted => consult (v) tham khảo, cố vấn, bàn bạc (B) suspended => suspend (v) đình chỉ, tạm dừng (C) established => establish (v) thành lập (D) commemorated => commermorate (v) kỷ niệm, tưởng nhớ (C) established Dịch: Cô Simpson thành lập cơng ty nội thất 30 năm trước đây, thương hiệu với 80 chi nhánh toàn quốc 129 A recent - in sales forced the company to conduct some consumer research to figure out the reason for the drop (A) decline (n) giảm, sụt giảm (B) elevation (n) nâng lên (C) equality (n) tính ngang bằng, bình đẳng (D) stabilization (n) ổn định, vững vàng (A) decline Note: force sb to V: buộc, bắt buộc, ép, làm cho làm Figure out (phrasal verb) tìm Dịch: Một suy giảm gần doanh thu bán hàng buộc công ty phải tiến hành số nghiên cứu người tiêu dùng để tìm lý cho sụt giảm 130 The main reason Kim O’Brien was hired for the Paris position was that she speaks French - and can communicate directly with local clients (A) noticeably (adv) đáng ý (B) apprehensively (adv) lo lắng, bứt rứt (C) fluently (adv) trơi chảy, lưu lốt (D) alternately (adv) nhau, luân phiên (C) fluently Dịch: Lý mad Kim O'Brien thuê cho vị trí Paris nói tiếng Pháp trơi chảy giao tiếp trực tiếp với khách hàng địa phương 131 Cash payments are no - accepted on some airlines, with many only taking credit cards (A) long (adj) dài (B) longest: dài (C) longer: dài (D) lengthy (n) độ dài (C) longer Note: no longer: khơng Dịch: Thanh tốn tiền mặt khơng chấp nhận số hãng hàng khơng, với nhiều nơi chấp nhận thẻ tín dụng 132 The ultimate - of the city’s landscaping project is to improve living conditions for residents, but there are other advantages as well (A) goal (n) mục tiêu (B) grant (n) trợ cấp, cấp cho (C) forecast (n) dự báo trước (D) identity (n) đặc tính, nét để nhận dạng (A) goal Note: as well = too: Dịch: Mục tiêu cuối dự án cảnh quan thành phố để cải thiện điều kiện sống cho người dân, có lợi ích khác 133 Ms Forbes - expertise and confidence during the interview for the real estate position and was offered the job two days later (A) appeared => appear (v) xuất hiện; (B) demonstrated => demonstrate (v) chứng minh; biểu lộ, làm thấy rõ (C) performed => perform (v) trình diễn, biểu diễn (D) convinced => convince (v) thuyết phục (B) demonstrated Dịch: Cô Forbes thể rõ chuyên môn tự tin vấn cho vị trí bất động sản nhận công việc hai ngày sau 134 The new exhibit at the science museum lets visitors the displays, as it is interactive and offers a variety of activities (A) to touch (B) touching (C) touch (v) chạm, sờ (D) touches (C) touch Note: let sb V = allow sb to V: cho phép làm A variety of N số nhiều: số loại Dịch: Cuộc triển lãm bảo tàng khoa học cho phép khách tham quan chạm vào hình, tương tác đưa số hoạt động 135 The press conference arranged by the firm was a - success, with everyone in attendance agreeing that it could not have proceeded more smoothly (A) slight (adj) nhẹ, gầy, mỏng manh (B) possible (adj) (C) complete (adj) trọn vẹn, hoàn toàn, đầy đủ (D) heavy (adj) nặng (C) complete Dịch: Buổi họp báo mà xếp cơng ty thành cơng trọn vẹn, với việc tất người tham dự đồng ý khơng thể diễn êm thuận 136 The current - of the Oldman Bookstore bought the establishment more than 30 years ago, and the previous owner had operated it for 25 years (A) conductor (n) người huy, đạo, điều khiển (B) proprietor (n) chủ, chủ sở hữu (C) evaluator (n) người đánh giá (D) borrower (n) người mượn, vay (B) proprietor Dịch: Chủ sở hữu Nhà sách Oldman mua nhà sách 30 năm trước, người chủ trước vận hành 25 năm 137 - of the office’s conference rooms were occupied, so Mr Engels met with the product development team in the staff lounge (A) Either (B) Both (C) Each (D) Much (B) Both Note: Both of + N (số nhiều): hai Either of + N (số nhiều): Each of + N (số nhiều): cái, người Much of + N (không đếm được): phần lớn Dịch: Cả hai phòng hội nghị văn phòng sử dụng, ơng Engels họp với nhóm phát triển sản phẩm phòng nhân viên 138 The client - the terms of the maintenance contract and agreed to sign it, as long as it can be lengthened to a two-year period (A) is examining (B) has examined (C) examines (D) will examine (B) has examined Note: Động từ thứ “agree” chia dạng Vqk => chia động từ hồn thành khứ khứ hoàn thành As long as: miễn Dịch: Khách hàng xem xét điều khoản hợp đồng bảo trì đồng ý ký tên, miễn kéo dài tới khoảng thời gian hai năm 139 Shoppers - in signing up for the department store’s membership card may so at the service counter near the outlet’s main entrance (A) interesting (adj) thú vị; Ving (B) interest (v) quan tâm, có hứng thú; (n) lợi ích, quan tâm (C) interested (adj) thú vị, Ved (D) interests (C) interested Note: Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ: Shoppers interested in = Shoppers who are interested in Be interested in sth/ Ving: có hứng thú, quan tâm tới gì/làm Dịch: Những người mua mà quan tâm đến việc đăng ký thẻ thành viên cửa hàng đăng kí quầy dịch vụ gần cửa lối vào 140 Mr Nelson - managed to meet the deadline for submitting the article, as his computer stopped working for a few hours, and he had to rush to finish it (A) clearly (adv) rõ ràng, sáng tỏ (B) obviously (adv) rõ ràng, thấy rõ (C) barely (adv) công khai, rõ ràng; mới, không (D) potentially (adv) có tiềm năng, có khả (C) barely Note: meet the deadline/demand : đắp ứng thời hạn/ nhu cầu Dịch: Ơng Nelson khơng xoay sở/cố gắng để đáp ứng thời hạn chót cho việc gửi viết, máy tính ơng ngừng làm việc vài giờ, ông phải vội vã để hồn thành Questions 141-143 refer to the following e-mail TO: Dawn Golden FROM: April Mensa SUBJECT: Much appreciation DATE: September I want to thank you so much for the professional work your firm has done on my home My husband and I are both very -141 (A) worried (adj) lo lắng (B) pleased (adj) vui mừng, hài lòng (C) dissatisfied (adj) khơng hài lòng, thỏa mãn (D) aware (adj) nhận thấy, nhận thức thấy Dịch: Tôi muốn cảm ơn bạn nhiềuvề làm việc chuyên nghiệp mà công ty bạn thực nhà Cả chồng tơi hài lòng với phong cách trang trí with the décor And we found you and your staff a pleasure to deal with and your work exceptional In particular, I really like the kitchen It - even better than I expected 142 (A) will look (B) was looking (C) looks (D) look Dịch: Và thấy bạn nhân viên bạn vui thích làm việc kết làm việc bạn đặc biệt Cụ thể, thực thích bếp Nó trơng tốt tơi mong đợi I will surely - your firm and services to my friends and 143 (A) recommend (v) giới thiệu, tiến cử (B) entertain (v) giải trí, tiêu khiển; hoan nghênh, tán thành (C) acquaint (v) làm quen (D) forward (v) gửi, chuyển tiếp, xúc tiến Dịch: Tôi chắn giới thiệu công ty dịch vụ bạn tới bạn bè người quen acquaintances And if I ever require assistance with interior decoration in the future, I will contact you Sincerely yours, April Mensa 141 (B) pleased 142 (C) looks 143 (A) recommend Questions 144-146 refer to the following article Trent Byers Travelogue to Film in Singapore World-renowned travel reporter, Trent Byers, will be visiting Singapore next week to film an episode of his popular TV show, Travel with Trent The show will be aired during the upcoming fifth season of Byers’ show which airs on the Global History Channel (GHC) Byers and a crew of six - the island 144 (A) visited (B) had visited (C) will visit (D) visit Dịch: Phóng viên du lịch tiếng giới, Trent Byers, thăm Singapore vào tuần tới để quay tập chương trình truyền hình tiếng anh ấy: Du lịch với Trent Chương trình phát sóng suốt mùa thứ năm tới chương trình Byer, chương trình mà phát sóng kênh lịch sử tồn cầu (GHC) Byers đội gồm sáu người tới thăm quan đảo năm ngày for five days Portions of the episode will be - at tourist 145 (A) edited => edit (v) sửa, biên tập (B) screened => screen (v) che chở, chắn (C) filmed => film (v) quay thành phim (D) viewed => view (v) xem, quan sát Dịch: Những phần tập phim quay điểm đến du lịch, di tích lịch sử điểm thích thú khác cho chương trình destinations, historic sites, and other points of interest for the program This is the second time Singapore has been featured on the program, and GHC says the new episode - on June 146 (A) will broadcast (B) has broadcasted (C) to broadcast (D) will be broadcast of next year Dịch: Đây lần thứ hai Singapore giới thiệu chương trình này, GHC cho biết tập phát sóng vào ngày tháng năm sau 144 (C) will visit 145 (C) filmed 146 (D) will be broadcast Questions 147-149 refer to the following notice NOTICE: All Part-time Office Staff Please note that the company will implement some changes to staff policies part-time staff members A meeting to go 147 (A) on behalf of: đại diện, thay mặt (B) in regard to: về, (C) in addition to: thêm vào (D) on account of: Dịch: Xin lưu ý cơng ty thực số thay đổi sách nhân viên nhân viên bán thời gian Một họp để xem xét sửa đổi tổ chức vào 9h30 sáng thứ tại tầng hai tòa nhà Leeland over these modifications will be held on Monday at 9:30 A.M in Leeland Hall on the second floor Attendance is mandatory for all employees with contracts of five daily hours or - 148 (A) under: (B) above: (C) outside: bên (D) over: qua Dịch: Việc tham dự bắt buộc tất nhân viên có hợp đồng làm việc năm trở xuống ngày (5 giời ngày) Those working more than that amount - full-time, and 149 (A) will be considering (B) are considering (C) are considered (D) were considered Dịch: Những người làm việc nhiều thời lượng coi toàn thời gian (nhân viên thức), khơng phải đến để buổi họp not have to come to the gathering Your supervisors have been notified of the meeting, and it shouldn’t last for more than an hour and a half Your cooperation is appreciated 147 (B) in regard to 148 (A) under 149 (C) are considered Questions 150-152 refer to the following article Water Pollution Levels Down in Columbia, Scientists Say According to a report released on Monday by the Ministry of the Environment, water pollution levels in the Columbia River are down by nearly 28 percent Scientists conducted a four-month study of the river and - the pollution figures with 150 (A) compared => compare (v) so sánh (B) adjusted => adjust (v) điều chỉnh (C) subtracted => subtract (v) trừ (D) transmitted => transmit (v) truyền đạt, chuyển giao Dịch: Theo báo cáo công bố vào thứ Bộ Môi trường, mức độ ô nhiễm nước sông Columbia giảm gần 28% Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu kéo dài bốn tháng dòng sơng so sánh số liệu nhiễm với thu thập từ dự án nghiên cứu tương tự thực cách 10 năm those gathered from a similar research project carried out 10 years ago In addition, researchers - that the river contains 151 (A) will find (B) were found (C) found (D) will be finding Dịch: Ngoài ra, nhà nghiên cứu nhận thấy sơng có nhiều cá động vật more fish and animal life The Ministry partly credits the reduction to environmental legislature that was introduced to protect the waterway five years ago For those wanting more information, a full copy of the detailed report online at 152 (A) will be reading (B) was read (C) can be read (D) has been read www.minofenvironment.com Dịch: Bộ Môi trường phần công nhận giảm với quan lập pháp môi trường mà giới thiệu để bảo vệ đường thủy cách năm Đối với người mà muốn biết thêm thông tin, đầy đủ báo cáo chi tiết đọc trực tuyến trang www.minofenvironment.com (có thể đọc đầy đủ báo cáo chi tiết trang www.minofenvironment.com) 150 (A) compared 151 (C) found 152 (C) can be read
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TOEIC-PART 5,6,7, CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TOEIC-PART 5,6,7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn