Giáo trình tự học outlook 2010

154 171 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:36

Microsoft Outlook là một phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, có sẵn cả hai như là một ứng dụng riêng biệt cũng như phần một của bộ ứng dụng Microsoft Office. Các phiên bản hiện tại là Microsoft Outlook 2013 cho Windows và 2011 cho Mac.Mặc dù thường được sử dụng chủ yếu như là một ứng dụng email, nó cũng bao gồm một lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, một tạp chí và duyệt web [Type text] Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Mục lục: CHƢƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 Làm quen Outlook 2010 a Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ nơi b Social Networking Integration: c Tìm hiểu Ribbon d Thanh công cụ mini 10 e Calendar- lịch làm việc 10 f Tác dụng Contacts 11 Các thao tác 11 a Dùng nhiều tài khoản Outlook PC 11 b Một số khái niệm: 15 c Gởi email cho nhiều ngƣời nhƣng dấu tên ngƣời nhận 17 d Đính kèm file vào Email 18 e Chèn hình ảnh vào nội dung Email 19 f Chỉnh sửa hình ảnh bạn chèn vào Email 20 g Quan sát file đính kèm trƣớc gửi email 21 h Tạo email trả lời tự động (auto reply) 21 i Khôi phục message bị xoá Outlook 23 j Triệu hồi sửa thƣ…trót gửi với MS Outlook 28 k Sử dụng nút voting 32 l Theo dõi e-mail gửi 35 CHƢƠNG II: CÁC CƠNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK 36 Tasks – nhiệm vụ, tác vụ 36 a Tạo nhiệm vụ (công việc cần thực hiện) 36 b Đánh dấu nhiệm vụ hoàn tất 37 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Contact 40 a Tạo contact (thông tin liên hệ) 40 b Tạo Contact từ email nhận 41 c Tạo Contact Group Microsoft Outlook 42 d Chuyển danh bạ từ Gmail vào MS Outlook 2010 45 Tạo chữ ký cho Email 51 a Nội dung chữ ký Email 51 b Cách tạo chữ ký Email 52 c Đƣa hình ảnh vào chữ ký 54 d Đƣa Business Card vào chữ ký 55 e Chèn chữ ký tự động 55 f Chèn chữ ký tay 56 Các tính khác 56 a Ƣu tiên theo dõi email cờ 56 b Thay đổi mục TO-DO BAR 57 c Cách tắt, mở TO-DO BAR 59 e Sắp xếp hộp thƣ màu sắc 59 e Đánh dấu Email thẻ màu Categories 62 f Tạo thƣ mục chuyên nghiệp 66  Cách tạo thƣ mục 66  Di chuyển email vào thƣ mục vừa tạo 66  Di chuyển Email vào thƣ mục lệnh 67  Tạo quy tắc nhận mail 67 g Cách thức tạo sử dụng email mẫu 67 h Sao lƣu phục hồi Rules Outlook 70 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam i Xóa thƣ mục chứa Email 73 j Tìm Email cách nhanh chóng 73 k Tìm Email nhanh với cơng cụ Instant Search 73 CHƢƠNG III: QUẢN LÝ HỘP THƢ CỦA BẠN VỀ DUNG LƢỢNG VÀ LƢU TRỮ 75 Xác định kích thƣớc hộp thƣ làm giảm dung lƣợng 75 a Dung lƣợng Email 75 b Xem dung lƣợng hộp thƣ 75 c Kiểm tra dung lƣợng thƣ mục Mailbox Cleanup 77 d Lƣu tập tin đính kèm vào ổ đĩa 80 e Xóa vĩnh viễn Email khỏi hộp thƣ 81 f Tác dụng Junk Mail 82 Di chuyển chép tin nhắn vào thƣ mục cá nhân 82 a Căn kho lƣu trữ 82 b Lƣu email vào thƣ mục cá nhân 84 c Cách tạo thƣ mục cá nhân 85 d Cách chọn subfolder thƣ mục cá nhân 86 e Di chuyển Email vào thƣ mục cá nhân 87 f Lƣu trữ emai ổ đĩa 88 g Phân loại thƣ 90 Lƣu trữ thƣ từ cũ 97 a Làm quen với AutoArchive 97 b Xác định Email cũ AutoArchive 98 g Lƣu trữ Calendar 99 CHƢƠNG IV: SỬ DỤNG LỊCH LÀM VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ 101 Căn Outlook Calendar 101 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam a Tạo mục Calendar 101 b Kiểm tra Calendar 104 c Chọn lựa cách lập biểu Calendar 106 d Tạo hẹn 107 e Tạo lịch cho họp 109 f Tạo lịch cho việc tham gia hội thảo 109 g Kiểm tra nhiệm vụ tạo 112 h Các ứng dụng việc gửi Email Outlook 113 i Hiển thị lại nhiệm vụ 113 j Điều chỉnh nhiệm vụ theo định kỳ 114 k Chọn cách nhắc nhở 115 l Tô màu cho hạng mục 116 Xem sử dụng nhiều lịch làm việc 117 a Tạo Calendar 117 b Quản lý thƣ mục cá nhân 119 c Tạo hẹn nhiều Calendar 119 d Tạo nhóm cho Calendar Navigation Pane 120 e Sử dụng chia sẻ Calendar 120 CHƢƠNG V: QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN 128 a Tạo thông tin thân 128 c Thêm xóa thơng tin Business Card 129 d Chuyển đổi thông tin Business Card 130 e Điều chỉnh tất Business Card 132 f Gửi Email có kèm theo Business Card 133 g Đính kèm Business Card phần chữ ký 134 h Khi thay đổi Business Card – trở lại mục Contacts 136 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam i Tạo khoảng trắng Business Card 137 Chƣơng VI: Thủ thuật: 138 Đừng lƣu quan trọng hộp thƣ "phế thải" 139 Thƣ rác – thiết lập lần để quên hẳn 139 Gửi thƣ số lƣợng lớn với Word 140 Tạo hộp thƣ tìm kiếm 140 Sao lƣu Microsoft Outlook không cần phần mềm 140 Skylook 2.0 142 Cấu hình tài khoản gmail 142 Mở Calendar, Contacts hay Task List lúc 145 Hiển thị ngày tháng Calendar 146 10 Sử dụng ký tự viết tắt cho ngày, 146 11 Tùy biến Ribbon 147 12 Thêm liệu lịch biểu vào email 148 13 Bỏ add-in không cần thiết 148 14 Các phím tắt 149 15 Kéo thả thứ 150 16 Kích phải thứ 150 17 Tìm kiếm thứ 150 18 Tạo thƣ mục mở cho thứ 151 19 Tiết kiệm thời gian thời gian, Download tiêu đề Email 151 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam CHƢƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 Làm quen Outlook 2010 a Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ nơi Bạn dễ dàng quản lý e-mail từ hộp thƣ nhiều Đồng hóa loại email nhiều tài khoản e-mail từ dịch vụ nhƣ Hotmail, Gmail nhà cung cấp khác sang Outlook 2010 b Social Networking Integration: Microsoft nhận xu hƣớng phát triển mạng xã hội nên thêm Outlook Social Connector vào ứng dụng Outlook 2010 Outlook Social Connector vừa xem mail, vừa cập nhật tình trạng, chia sẻ tập tin hình ảnh Từ giúp trì mở rộng mạng lƣới xã hội bạn tốt Sẽ xuất Facebook add-in phiên đầu Cũng phiên Outlook trước, người dùng đặt trang chủ cho thư mục Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Quản lý lịch từ đơn giản tốt Outlook 2007, khả đồng với lịch Bên cạnh khoản chỉnh giao diện người dùng, có thêm nhiều lựa chọn để kết nối tới dịch vụ bên ngoài, sản phẩm khách hàng Học tập phong cách tối giản từ Windows 7, giao diện làm việc Office 2010 gọn gàng khơng lộn xộn trước Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Windows Live Mail thật đáng khen, Ribbon dễ dàng quản lý để ẩn, hiển thị biến hoàn toàn Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Khi nâng cấp lên phiên mới, người dùng cần thực thơng qua q trình cài đặt Thậm chí gỡ bỏ version cũ phần setting trì c Tìm hiểu Ribbon Giao diện Outlook 2010 có tên gọi Ribbon Nếu bạn sử dụng Microsoft Office Word 2010, giao diện quen thuộc với bạn Outlook 2010 soạn thảo dựa Word 2010, lệnh Word có sẵn bạn soạn soạn nội dung Outlook Ribbon outlook 2010 xếp sau: Tabs: giao diện tạo từ Tab khác Ở hình giao diện tab Message Trong tab lệnh nút lệnh Groups: Mỗi Tab có lệnh liên quan đến nhau, ta gom thành nhóm (group) Ví dụ hình nhóm Basic Text Trong hộp Font chữ có chứa kiểu chữ dùng để định dạng kiểu chữ Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam nhiều tính so với điện thoại thơng thƣờng - có tính mà ngƣời dùng bình thƣờng khơng thể hiểu khai thác Những thủ thuật bên dƣới giúp bạn sử dụng Outlook hiệu chí thay đổi nhận định khả tiện ích email lịch Microsoft Đừng lưu quan trọng hộp thư "phế thải" Nhiều ngƣời dùng có thói quen sử dụng Deleted Items nhƣ thƣ mục lƣu trữ thông thƣờng thực chất "thùng rác" Outlook Nếu ngày đẹp trời bạn nghĩ khoản mục (email, tập tin đính kèm, tài liệu) trở nên quan trọng bạn khoan xóa Mà thay vào đó, lƣu chúng thƣ mục khác Outlook - bạn tự tạo thƣ mục cho mục đích sử dụng cụ thể Cùng lúc đó, nhanh tay ngăn chặn việc Outlook "tống khứ" khoản mục mà bạn thẳng tay xóa vài ngày trƣớc đó, nhiều khả bạn khơi phục khoản mục xóa Trƣớc tiên, bạn tắt tính xóa nội dung hộp thƣ "phế thải": Outlook, nhấn Tools.Options Ở thẻ Other, bỏ chọn mục Emty the Deleted items folder upon exiting Sau đó, bạn bật tính AutoArchive (chọn trình đơn Tools.Options, chọn thẻ Other nhấn nút AutoArchive) thiết lập tính tự động thực thi ngày Kế tiếp, giao diện Outlook, nhấn phải chuột lên thƣ mục (hộp thƣ) Deleted Items, chọn Properties; hộp thoại vừa xuất hiện, chọn thẻ AutoArchive thiết lập cho thƣ mục xóa khoản mục sau ngày (hay số khác theo ý bạn) Thư rác – thiết lập lần để quên hẳn Một nguyên tắc mà bạn cần ghi nhớ đừng lãng phí thời gian để quản lý, xếp thƣ rác (spam hay junk mail) Với hầu hết ngƣời dùng, việc thiết lập mức High cho tính Junk Email Filter Microsoft Outlook 2003 giúp lọc triệt để thƣ rác (chọn Tools.Options, thẻ Preferences, nhấn vào nút Junk Email) Sau lần sử dụng tính lọc thƣ rác mức thiết lập High, bạn quay trở lại hộp thƣ Junk mail sau tuần Nếu khơng phát nhầm lẫn (hay nói rõ thƣ quan trọng bị nhận diện thành thƣ rác) bạn an tâm trì mức thiết lập High cho lọc Bạn nên bổ sung địa email mà thƣờng liên lạc vào danh sách email an toàn Safe Recepients để lọc thƣ rác "cho qua" Nếu bạn thấy có nhiều nhầm lẫn, tốt hết chuyển thiết lập mức mặc định Low Ngồi hai chế độ tùy chọn No Automatic Filtering (không lọc thƣ) Safe Lists Only (chuyển vào Inbox thƣ danh sách ngƣời gửi/nhận an toàn) 139 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Trong trƣờng hợp, đừng tốn thời gian xóa thƣ rác Thay vào đó, thiết lập tính tự động xóa hộp thƣ Junk Mail nhƣ hƣớng dẫn đƣợc trình bày thủ thuật Gửi thư số lượng lớn với Word Nhiều ngƣời nghĩ rằng, tính trộn thƣ (mail merge) dùng để in nhãn cho thƣ tín Bạn đến thƣ mục danh bạ liên lạc Outlook sử dụng lệnh Tools.Mail Merge để khởi chạy tác vụ soạn email gửi đồng loạt với tiện ích MS Word mà không cần in thƣ giấy Thực tế cho thấy, email cá nhân có địa ngƣời nhận cụ thể thƣờng dễ dàng qua mặt đƣợc lọc thƣ rác email đƣợc gửi với địa ngƣời nhận địa thành phần mục Bcc Tạo hộp thư tìm kiếm Outlook kèm thƣ mục tìm kiếm Follow Up, Large Email Unread Mail, có khả hiển thị cách tổng hợp cho toàn thƣ mục hộp thƣ cá nhân Tuy nhiên, bạn tạo thƣ mục tìm kiếm riêng cách nhấn phải chuột lên thƣ mục Search Folder danh sách thƣ mục chọn New Search Folder Ví dụ, đăng ký nhận tin RSS từ Microsoft Developer Network, bạn lọc tin cách tạo thƣ mục tìm kiếm mang tên New Outlook Stuff có nhiệm vụ hiển thị email chƣa đọc đƣợc gửi từ địa MSDN Sao lưu Microsoft Outlook không cần phần mềm Hiện nay, Microsoft Outlook nhiều ngƣời sử dụng giúp bạn quản lý nhiều tài khoản email khác lúc Vấn đề bạn cài đặt lại máy tính việc lƣu nội dung Microsoft Outlook thƣờng thời gian không đơn giản Bài viết xin trình bày cách lƣu Microsoft Outlook thủ cơng mà hiệu phần mềm chun dụng a Sao lƣu tài khoản Cách làm nhƣ sau: Vào Start > Run > gõ regedit bấm Enter, cửa sổ bạn tìm đến từ khóa Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook, bấm chuột 140 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam phải lên Outlook chọn Export lƣu lại với tên Account, bấm Save để xác nhận (tạo file Account.reg) b Sao lƣu thƣ tín kèm theo tài khoản riêng biệt Trƣớc tiên bạn cần công cụ Winrar, để giúp tạo tập tin tự chạy exe, công cụ nén giải nén phổ biến nay,bạn download đây: Bây giờ, thực lƣu thƣ tín theo tài khoản riêng biệt để phục hồi xác rõ ràng, bạn vào My Computer > Local Disk C > Documents and Settings >Tài khoản bạn sử dụng > Local Settings > Application Data > Microsoft > Outlook (lƣu ý: thƣ mục Local Settings thƣ mục ẩn không nhìn thấy đƣợc, muốn bạn phải cho windows hiển thị thƣ mục tập tin ẩn cách nhấp đôi vào My Computer > chọn Tools công cụ > Folder Options > View > đánh dấu chọn mục Show hidden files anh folders > bấm OK để xác nhận) Trong thƣ mục Outlook có files tên Outlook.pst chuyên chứa nội dung thƣ tín Archive.pst chứa lênh phân phối thƣ theo tài khoản khác Trƣớc tiên, bạn bấm chuột phải lên file Archive.pst chọn lệnh Add to archive, bảng Archiving Options bạn đánh dấu chọn mục Create SFX archive, mở thẻ Advanced bấm SFX options Trong dòng Path to extract có khung để điền đƣờng dẫn, bạn điền xác đƣờng dẫn đến file Archive.pst, bấm OK để xác nhận cài đặt Làm tƣơng tự với file Outlook.pst để tạo file tự chạy với tên Outlook.exe Archive.exe Đây files giúp bạn phục hồi xác nội dung thƣ thông tin tài khoản gửi thƣ c Sao lƣu chữ ký, mật khẩu, rule tất Cách làm nhƣ sau: tìm đến thƣ mục My Computer > Local Disk C > Documents and Settings > Tài khoản bạn sử dụng > Application Data, có thƣ mục tên Microsoft, bấm chuột phải lên thƣ mục chọn Add to archive làm tƣơng tự nhƣ để tạo file tự chạy có tên Microsoft.exe File giúp bạn phục hồi chữ ký, mật khẩu, quy tắc gửi thƣ, lịch biểu, sổ địa chỉ, giao diện, mật bảo vệ thƣ, 141 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam d Phục hồi nguyên vẹn Microsoft Outlook Bây bạn đem files Account.reg, Outlook.exe, Archive.exe, Micrsoft.exe lƣu vào nơi an toàn Sau cài đặt lại máy, bạn lần lƣợt chại file để phục hồi lại Microsoft Outlook nguyên vẹn nhƣ ban đầu Skylook 2.0 Skylook phần mở rộng Microsoft Outlook Khi cài đặt Skylook tạo toolbar Skype giao diện Outlook, cho phép thực gọi nhƣ ghi âm từ Skype Cấu hình tài khoản gmail Nếu bạn sử dụng Office Microsoft có cơng cụ MS Outlook tận dụng để duyệt quản lý hộp thƣ Google nhanh chóng 142 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Trƣớc hết, bạn phải đăng nhập vào hộp thƣ Gmail trang http://mail.google.com, vào Settings > chọn thẻ Forwarding and POP/IMAP > đánh dấu chọn vào trƣớc dòng Enable POP for all mail or Enable POP for mail that arrives from now on mục POP Download Xong, nhấn Save Changes Sau đó, bạn mở MS Outlook lên Thêm tài khoản e-mail Outlook Nhấp vào tab File Trên tab Info, theo Account Information, nhấp vào Account Settings 143 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Nhấp vào Add Account Nhập tên, Địa email bạn, mật bạn Nhấn Next 144 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Nhấn Finish Mở Calendar, Contacts hay Task List lúc 145 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Phải di chuyển chuột nhiều lần cần hoán đổi Inbox Calendar, hay Contacts Tasks? Hãy nhấn chuột phải vào nút chọn Open in a New Window, bạn giữ đƣợc Contacts Calendar đƣợc mở cửa sổ riêng biệt Các cửa sổ mở đọc thƣ, dùng tổ hợp Alt-Tab để di chuyển cửa sổ Hiển thị ngày tháng Calendar Ngƣời dùng chọn hiển thị nhiều ngày tháng lúc, với ngày liền kề không cách giữ Ctrl chọn ngày tháng muốn xem góc bên trái cửa sổ Calendar Các ngày tháng nhấn chọn xuất dƣới dạng cột phần hiển thị Calendar Ngƣời dùng hiển thị nhiều ngày liên tục cách giữ chuột kéo để chọn ô 10 Sử dụng ký tự viết tắt cho ngày, Calendar Outlook hiểu văn tiếng Anh dạng lẫn chữ viết tắt phần Start Time End Time Ví dụ nhƣ, thay gõ hẳn ngày tháng cần gõ “next Tue” “next month”, Calendar tự động chèn ngày xác (“Next month” tính theo ngày cách ngày hôm tháng.) Trong trƣờng thời gian, ngƣời dùng gõ “now” viết tắt nhƣ “4p”, Outlook chỉnh lại “4:00 pm.” Tƣơng tự, ký tự viết tắt 146 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam dạng sử dụng với cửa sổ Scheduling, ngƣời dùng mở hộp thoại Appointment Recurrence nhập “next Thursday” vào phần Start, Outlook trả ngày xác 11 Tùy biến Ribbon Lần đầu xuất Office 2007, công cụ với giao diện Ribbon sớm trở thành chủ đề tranh cãi ngƣời dùng Một số ngƣời dùng ƣa thích giao diện Ribbon này, số khác lại cho giao diện menu cũ tiện lợi Bởi nhà phát triển thứ ba cho mắt chƣơng trình có khả trả giao diện menu cũ quen thuộc, ví dụ nhƣ Classic Menu từ Addintools Thanh Ribbon tiếp tục xuất phiên Office 2010 này, chí đƣợc bổ sung vào tất ứng dụng Office bao gồm Outlook OneNote Tuy nhiên, khác biệt lớn so với phiên trƣớc việc bạn có khả tùy biến Ribbon Bạn định xem tính đƣợc xuất tab, chí muốn, bạn hồn tồn thêm đƣợc tab đặt tính ƣa dùng lên tab Để tùy biến Ribbon, bạn click chuột phải vào nó, chọn Customize The Ribbon Trong hộp thoại ra, bạn tự tạo tab thêm / bớt tính tab 147 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam 12 Thêm liệu lịch biểu vào email Nếu email sử dụng thuộc server Microsoft Exchange cần gửi thƣ cho thuộc Exchange, ngƣời dùng thêm liệu từ lịch vào email Trong cửa sổ soạn thảo thƣ, chọn dải Message (mặc định), chọn Calendar từ nhóm Include định khoảng thời gian, mức độ chi tiết Tùy chọn khơng có sẵn tài khoản ngƣời dùng thuộc server POP IMAP 13 Bỏ add-in không cần thiết 148 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Có thể giúp Outlook 2010 chạy nhanh êm cách bỏ addin mà phần mềm khác cài đặt vào Chọn File Options… click chọn Add-ins, chọn Manage (mục dƣới cùng), phải đảm bảo COM Add-in mục hành, nhấn Go… Từ hộp thoại COM Add-in ngƣời dùng vơ hiệu hóa mục cách bỏ đánh dấu click chọn Remove để loại bỏ hoàn tồn 14 Các phím tắt Các phím tắt sử dụng Microsoft Outlook - Ctrl+1: mở cửa sổ Mail - Ctrl+2: mở Calendar - Ctrl+3: mở Contacts - Ctrl+4: mở Tasks 149 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam - Ctrl+5: mở Notes - Ctrl+Shift+M: tạo tin nhắn Outlook - Ctrl+Shift+C: tạo liên lạc (Contact) - Ctrl+N: soạn tin nhắn - Ctrl+R: trả lời tin nhắn 15 Kéo thả thứ Một ƣu điểm lớn Outlook bạn kéo thả mục Outlook từ thƣ mục sang thƣ mục khác Kéo email vào thƣ mục liên lạc bạn, Outlook tạo liên lạc cho bạn first name last name địa email cho bạn Kéo email vào thƣ mục lịch biểu, lúc hẹn đƣợc tạo cho bạn với lƣu ý lịch biểu phần body email đƣợc nhập vào 16 Kích phải thứ Nếu bạn nghi ngờ khơng muốn biết cần thực Outlook, cần kích phải vào mục Outlook đó, menu xuất cung cấp cho bạn tính mong muốn Kích phải vào tên địa email chọn Add to Outlook Contact, liên lạc bạn đƣợc tạo cách tự động Kích phải vào mục calendar, bạn in đem mang theo kèm bạn đến hẹn 17 Tìm kiếm thứ Nếu bạn giống nhƣ chúng tôi, đợi vài giây để tìm kiếm thứ phát bực dọc tính tốt mà chúng tơi thích Outlook 2010 tìm kiếm nhiều thứ nhanh nhiều Chỉ thân tìm kiếm đáng nâng cấp bạn sử dụng phiên Outlook cũ Chỉ cần đánh vào từ hộp thoại Search Inbox bạn hay thƣ mục mail nào, Outlook tìm cho bạn email cần thiết Bạn thực tƣơng tự với mục Contacts, Calendar hay Task Hộp thoại tìm kiếm nằm phía bên trái cửa sổ nhanh chóng trả kết tìm kiếm cho bạn Cho ví dụ, thƣ mục Contact bạn, cần đánh New York tất liên lạc bạn có địa New York lƣu ý có ghi New York đƣợc 150 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam 18 Tạo thư mục mở cho thứ Một số số bạn hẳn biết đƣợc cách tạo thƣ mục email mở rộng cách kích phải vào danh sách thƣ mục chọn New Folder Bạn có biết tạo kiểu thƣ mục khác nhƣ liên lạc khác, lịch biểu thƣ mục nhiệm vụ khơng? Để tạo thƣ mục Contact khác, có lẽ liên lạc cá nhân đó, bạn kích phải vào thƣ mục chọn New Folder Dƣới "Folder Contains," chọn Contact Items chọn địa điểm bạn muốn lƣu New Contact Folder, sau thƣ mục bạn vừa tạo hữu 19 Tiết kiệm thời gian thời gian, Download tiêu đề Email Chạy Outlook 2010 offline có ích bạn muốn thực nhiệm vụ khác email Nhƣng bạn có 100 email muốn tải chúng máy Theo mặc định Outlook 2010 tải email tập tin đính kèm không yêu cầu ngƣời sử dụng cài đặt thiết lập tài khoản cho lần Trong Outlook 2010 bạn nhấn Ctrl + Alt + S để mở Outlook bạn Gửi nhận Groups, nhƣng trƣờng hợp Outlook 2010.Trƣớc tiên, bạn click vào Send/Receive tab -> Send/Receive Groups > Define Send/Receive Groups đƣợc thể hình dƣới Hộp thoại Send/Receive Groups hiển thị Nhấn vào nút Edit 151 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam Now under the Account Options, select „Download headers for subscribed folders‟ This will download your emails faster by ignoring the attachments This can be a quick way to send/receive emails and save time Bây bên dƣới mục Account Options, chọn “Download headers for subscribed folders” Khi chọn mục outlook 2010 tải email bạn nhanh cách bỏ qua tập tin đính kèm Việc chọn nhanh chóng để gửi / nhận email tiết kiệm thời gian 152 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam 153 ... cung cấp khác sang Outlook 2010 b Social Networking Integration: Microsoft nhận xu hƣớng phát triển mạng xã hội nên thêm Outlook Social Connector vào ứng dụng Outlook 2010 Outlook Social Connector... q trình cài đặt Thậm chí gỡ bỏ version cũ phần setting trì c Tìm hiểu Ribbon Giao diện Outlook 2010 có tên gọi Ribbon Nếu bạn sử dụng Microsoft Office Word 2010, giao diện quen thuộc với bạn Outlook. .. Office Word 2010, giao diện quen thuộc với bạn Outlook 2010 soạn thảo dựa Word 2010, lệnh Word có sẵn bạn soạn soạn nội dung Outlook Ribbon outlook 2010 xếp sau: Tabs: giao diện tạo từ Tab khác Ở hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tự học outlook 2010, Giáo trình tự học outlook 2010, CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010, a. Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ một nơi, a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC, i. Khôi phục các message đã bị xoá trong Outlook, j. Triệu hồi và sửa thư…trót gửi với MS Outlook, k. Sử dụng nút voting, CHƯƠNG II: CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK, a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện), c. Tạo Contact Group trong Microsoft Outlook, d. Chuyển danh bạ từ Gmail vào MS Outlook 2010, Các tính năng khác, e. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories,  Tạo quy tắc nhận mail, g. Cách thức tạo và sử dụng email mẫu, h. Sao lưu và phục hồi Rules trong Outlook, k. Tìm Email nhanh với công cụ Instant Search, CHƯƠNG III: QUẢN LÝ HỘP THƯ CỦA BẠN VỀ DUNG LƯỢNG VÀ LƯU TRỮ, CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG LỊCH LÀM VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ, a. Tạo các mục trong Calendar, f. Tạo lịch cho việc tham gia hội thảo, e. Sử dụng và chia sẻ Calendar, CHƯƠNG V: QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN, Cấu hình tài khoản gmail

Mục lục

Xem thêm