GIÁO án lớp 3 TUẦN (11)

28 89 0
  • Loading ...
1/28 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:19

Tuần 15 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 Giáo dục tập thể Chào cờ To¸n Chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕt 1) I- Mơc tiªu: - HS biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cã mét chữ số Củng cố toán giảm số lần - Rèn KN tính giải toán cho HS lớp,đặc biệt học sinh khuyết tật - GD HS chăm học II- Chuẩn bị: GV: Bảng phụ- Phiếu HT III- Các hoạt động dạy- học : Tổ chức: - Hát Bài mới: a, HD thực hiƯn phÐp chia 648 : - GV ghi b¶ng phép chia 648 : - em lên bảng đặt tính thực = ? yêu cầu HS đặt tính vào nháp - Lớp làm nháp - Gọi HS nêu cách tính, HS lúng túng GV HD nh phần học SGK b, HD thực phép chia 236 : ( Tơng tự phần a) c, Thực hành * Bài 1:Đặt tính tính - Nêu yêu cầu tập? - Dới lớp làm bảng - Yờu cu HS lm bng 872 375 390 218 35 75 36 65 07 25 30 - GV chữa bài, nhận xét 32 0 => Chốt: Nêu cách thực phép chia 390:6! - HS nêu lại cách chia * Bài 2: Giải toán - Đọc đề bài, làm vào - HS đọc đề , phân tích đề , - Theo dõi HS làm nêu lời giải - Giúp đỡ HS yếu( Em - HS làm vào Yên,Nam,Yến) Tóm tắt Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - häc sinh: hµng 234 häc sinh: hµng? Bµi giải Có tất số hàng là: 234 : = 26( hàng) Đáp số: 26 hàng - Chia số cã ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè - Chấm bài, nhận xét => Chốt: Nêu lồi giải khác? - Để làm đợc em vận dơng kiÕn thøc nµo? * Bµi ( 72 ) - Yêu cầu HS đọc đề bài, làm sách, gọi HS làm bp - Treo bảng phụ - GV HS chữa ,nhận xét, + HS làm đánh giá - Nhận xét làm bạn => Chốt: Muốn giảm số lần, lần, em làm nào? - Chia số cho Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học Nhắc HS ôn * Rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… TËp ®äc - KĨ chuyện Hũ bạc ngời cha I Mục đích yêu cầu: A Tập đọc - Đọc từ ngữ: siêng năng, lời biếng, thản nhiên, nghiêm giọng, làm lụng - Đọc phân biệt câu kể với lời nhân vật - Hiểu nghĩa từ ngữ đợc giải cuối (hũ, dúi, thản nhiên ) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: hai bàn tay lao động ngời nguồn tạo nên c¶i Rèn cho HS kĩ năng: - Tự nhận thức thân - Xác định giá trị - Lắng nghe tích cực B KĨ chun: - Sau s¾p xếp tranh theo thứ tự truyện, HS dựa vào tranh, kể lại toàn chuyện, phân biệt lời ngời kể với giọng nhân vật ông lão -HS yếu &HSKT kể đợc đoạn truyện Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - II Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa đọc SGK - Viết gợi ý kể chuyện bảng phụ.III Các hoạt động dạy -học : Tập đọc Tổ chức:- Sĩ số: - Hát: Cả nhà thơng KiÓm tra - - em - Đọc Nhớ Việt Bắc( 10 dòng - Nhận xét bạn đọc thơ đầu ) - Nhận xét, đánh giá Bµi míi a Giíi thiƯu bµi - HS nghe b Luyện đọc *GV đọc diễn cảm toàn - Đọc nối tiếp câu * HD luyện đọc kết hợp giải - HS luyện đọc từ khó nghĩa từ * Đọc câu - Đọc nối tiếp đoạn - Kết hợp tìm từ khó đọc * Đọc đoạn trớc lớp - HD HS nghỉ sau - Đọc theo nhóm đôi dấu câu - Nhận xét bạn đọc nhóm - Giải nghĩa từ giải cuối * Đọc đoạn nhóm - Đại diện nhóm thi đọc Giúp ®ì HS u - NhËn xÐt b¹n ®äc - em đọc * Đọc đoạn trớc lớp + Cả lớp đọc thầm đoạn Nhận xét, đánh giá - Ông buồn trai lời biếng c.Tìm hiểu - Ông muốn trở thành ngời - Ông lão ngời Chăm buồn siêng chăm chỉ, tự chuyện ? kiếm bát cơm - Ông lão muốn trai trở thành ngời nh ? - Tự làm tự nuôi sống mình, không - Các em hiểu tự kiếm phải nhờ vào bố mẹ bát cơm ? + em đọc đoạn 2( Lớp đọc thầm) - Ông lão vứt tiền xuống ao để làm - ễng lão muốn thử xem ? đồng tiền có phải tự tay kiếm không Nếu thấy tiền - Ngời làm lụng vất vả + HS đọc đoạn tiết kiệm nh ? - Anh xay thóc thuê, ngày đợc bát gạo, dám ăn Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, ngời làm ? bát, + HS đọc đoạn 4, - Ngời vội thọc tay vào lửa để - Vì ngời phản ứng nh lấy tiền ra, không sợ bỏng ? - Vì anh vất vả suốt tháng trời kiếm đợc tiền nên anh tiếc - Thái độ ông lão nh quý đồng tiền làm thấy thay đổi nh ? - Tìm câu truyện nói - Ông cời chảy nớc mắt vui lên ý nghĩa truyện ? mừng, cảm động tríc sù thay ®ỉi cđa trai d Lun ®äc lại - Có làm lụng vất vả ngời ta - GV đọc lại đoạn 4, thấy quý đồng tiền Hũ bạc tiêu không hết hai bàn Nhận xét cách đọc HS tay - HS nghe - - em thi ®äc đoạn văn - em đọc truyện - Nhận xét Kể chuyện GV nêu nhiệm vụ - Sắp xếp tranh theo thứ tự truyện! HD HS kể chuyện * Bài tập 1- Sắp xếp lại tranh theo thứ tự chuyện Hũ bạc ngời cha - QS tranh, - Tự xÕp nh¸p theo thø tù tõng tranh - HS phát biểu ý kiến - Nhận xét bạn - GV chốt lại ý kiến : - 4-1-2 - Nêu yêu cầu BT * Bài tập 2+ Kể lại toàn câu - Kể nối tiếp đoạn chun chun -5 em tiÕp nèi kĨ l¹i chun - - em kĨ toµn bé chun -Cho HS yếu tự chọn đoạn để kể - Lớp nhận xét bình chọn bạn kể - GV nhận xét, đánh giá hay Củng cố, dặn dò - Em thích nhân vật truyện này? Vì sao? - GV nhËn xÐt giê häc, vỊ nhµ kĨ chun cho gia đình nghe Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - * Rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… Đạọ đức Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (Tit 2) I Mục tiêu: - HS biết phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng - Biết làm việc cụ thể để quan tâm tới hàng xóm,láng giềng - Có thói quen quan tâm tới hàng xóm láng giềng Rốn cho HS cỏc kĩ năng: Kĩ đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hàng xóm việc vừa sức -Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến hàng xóm, thể cảm thơng với hàng xóm II Chn bị: GV: Phiếu, tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Tổ chức: Hát Kiểm tra: - Thế quan em tâm đến hàng xóm láng giềng? Nhận xét - Nhận xét, đánh giá Bài mới: Hát * Khởi động * Hoạt ®éng : Giíi thiƯu t liƯu em kĨ mẫu su tầm đợc cho học + Cách tiến hành: Lần lợt HS thi kể - Gọi HS đọc thơ, ca dao, Nhận xét tục ngữ su tầm đợc? - Động viên, khen ngợi HS HS trả lời miệng * Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Nhận xét + Cách tiến hành: - Chia nhóm, phát phiếu HS làm theo nhóm Quan sát, giúp đỡ - Nhận xét cách trình bày? + Kết luận: Câu a - c- d Câu b - e không + Thảo luận nhóm + Đại diện nhóm trình bày * Hoạt động 3: Đóng vai - Nhận xét, đánh giá a Chia nhóm, nêu yêu cầu b Các nhóm xử lý tình đóng vai c Trình bày - HS trình bày ý kiến cđa m×nh Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - + KÕt luËn:TH1: Em nªn gäi ngời nhà giúp bác Hai TH2: Em trông nhà hộ cho bác Nam TH3: Em nên giữ yên lặng cho bà hàng xóm nghỉ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Nhắc HS vận dụng vµo cuéc sèng - NhËn xÐt Thø ba ngµy tháng 15 năm 2017 Chính tả ( Nghe - viết) Nghe - viÕt: Hò b¹c cđa ngêi cha I Mục đích, yêu cầu: - Nghe - viết đúng, trình bày đoạn truyện Hũ bạc ngời cha - Làm BT điền vào chỗ trống tiếng có vần khó ( ui/uôi), tìm viết tả từ chứa tiếng có âm, vần dễ lẫn : s/x ât/âc - HS viết đợc từ 90% II Chuẩn bị:- GV : Bảng phụ viết từ ngữ BT2 - HS : SGK III Các hoạt động dạy- học: Tổ chức:- Sĩ số: Hát Kiểm tra : - GV đọc : màu sắc, hoa màu, - em lên bảng, lớp viết bảng nong tằm, no nê Bài - Nhận xét, chữa a Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học b HD nghe - viết * HD chuẩn bị: Đọc đoạn - Theo dâi SGK t¶ - ViÕt sau dÊu hai chấm, xuống - Lời nói ngời cha đợc viết nh dòng nào? - Chữ đầu dòng đầu câu viết - Những chữ hoa tả dƠ viÕt sai? - HS ph¸t biĨu - GV viÕt số từ lên bảng, nhắc HS ghi nhớ để viết tả cho * Đọc cho HS viết bµi + HS nghe, viÕt bµi Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Nh¾c HS cách ngồi viết, cầm bút - Quan tâm, giúp đỡ HS yếuThịnh,Yên,Nam * Chấm, chữa - Chấm bài, chữa lỗi - Nhận xét viết HS c HD làm BT tả *Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ui hay uôi? - GV sửa lỗi cho em * Bài tập 3: Tìm từ chứa tiếng bắt đầu s x có nghĩa - GV HS chữa bài, nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS viết lại chữ viết sai + HS đổi soát lỗi cho + Chữa lỗi bút chì - em lên bảng, lớp làm - Nhận xét bạn - - em đọc làm + Lời giải: mũi dao, muỗi, hạt muối, múi bởi, núi lửa, nuôi - HS làm vào - em lên bảng chữa - Nhận xét làm bạn - Nhiều HS đọc kết làm * Rút kinh nghiệm: Toán Chia số có ba chữ số cho số có chữ số( tiếp) I- Mục tiêu: - HS biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã ba ch÷ sè cho số có chữ số Củng cố toán giảm số lần - Rèn KN tính giải toán cho HS lớp.HS yếu &HSKT nắm đợc cách chia - GD HS chăm học II- Chuẩn bị: GV : Bảng phụ viết cách hớng dẫn chia III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Tổ chức: - Hát 2.Kiểm tra: Đặt tính tính? - em 562 : - HS nhËn xÐt 783 : - NhËn xét, cho điểm Bài mới: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - a: HD thùc hiƯn phÐp chia 560 : - Ghi b¶ng 560 : = ? HS làm nháp HS thực bảng? - Nhận xét Nếu HS thực sai HD nh học SGK * Phép chia 632 : 7( T¬ng tù ) b: Lun tËp * Bài 1(B) : - Tính - Nêu yêu cầu BT! - HS làm vào bảng - HS làm bảng - Lớp làm nháp Đổi nháp kiểm tra chÐo 350 420 260 50 42 2 35 13 00 0 00 0 06 00 0 - Nhận xét, chữa => Chốt: Nêu cách chia 260 cho 6! * Bài (V): - Đọc thầm đề bài, giải toán vào vở! - Chữa bp - 365 ngày => Chốt: - ngày - Một năm có ngày? - Ta thực phép chia: 365 : - Một tuần có ngày? Bài giải - Muốn biết năm có Ta có: 365 : = 52( d 1) tuần ngày ta làm ntn? Vậy năm có 52 tuần vµ * Bµi 3( 73) (TC) ngµy - Treo bảng phụ có ghi phép tính, chơi trò chơi theo cách Rung chuông vàng - Ghi đáp án Đ/S vào bảng => Chốt: Làm để em xác a) đúng, b) sai định đợc đáp án? - HD HS kiểm tra cách thực lại bíc cđa phÐp chia - HS thùc hiƯn phÐp tÝnh Củng cố, dặn dò: - Đánh giá làm cđa HS - NhËn xÐt giê häc * Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Tù nhiªn -X· héi Các hoạt động thông tin, liên lạc I.Mục tiêu : - Học sinh biết kể tên số hoạt đông diễn bu điện tỉnh - Nêu ích lợi hoạt động bu điện truyền thông, truyền hình phát đời sống - Biết ứng dụng công nghệ thông tin liên lạc vào sống II.Chuẩn bị: GV : Phong bì th, điện thoại( cố định ) HS : Sách TNXH, phong bì th III.Các hoạt động dạy học: 1- Tổ chức: - Hát 2- Kiểm tra cũ : - Nêu việc nên làm, việc - HS nêu không nên làm đến nơi công cộng ? - Nhận xét, đánh giá Bài mới: * Hoạt động Thảo luận nhóm + Cách tiến hành: B1 : Hoạt động nhóm đôi Thảo luận theo - HS trao đổi thảo luận theo gợi ý nhóm - Bạn đến bu điện cha? - Đại diện nhóm trình bày - Hãy kể hoạt động diễn - Các nhóm khác nhận xét bu điện? - Nêu ích lợi nhà bu điện? ích lợi phát truyền hình? B2 : Trình bày: + Kết luận: Bu điện tỉnh giúp chuyển phát tin tức, th tín, bu phẩm địa phơng - Thảo luận theo nhóm Nêu nhiệm nớc nớc vụ * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày + Cách tiến hành: B1 Thảo luận nhóm: - Các nhãm nhËn xÐt , bæ sung Chia nhãm B2 Trình bày kết - GV nhận xét, bổ sung + Kết luận: Đài truyền hình, đài phát sở thông tin liên lạc phát tin vµ ngoµi níc Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - * Hoạt động 3: Trò chơi : Đóng vai - Chơi gọi, trả lời điện thoại nhà bu điện - Các nhóm nhận xét lẫn + Thực hành +Cách tiến hành: §ãng vai ngêi gưi th, quµ - GV nhËn xÐt , bổ sung Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Tuyên dơng học sinh có ý thức học tốt - Ôn tập ghi phong bì th, gọi điện thoại Tự nhiên -Xã hội Hoạt động nông nghiệp I Mục tiêu : - Học sinh biết kể tên số hoạt động nông nghiệp tỉnh( thành phố) nơi em sống - Nêu ích lợi hoạt động nông nghiệp - HS có ý thức tự giác học - Rốn k nng tỡm kiếm xử lí thơng tin: Quan sát, tìm kiếm thơng tin hoạt động nơng nghiệp nơi sống II ChuÈn bÞ: - GV : Tranh SGK, tranh hoạt động nông nghiệp - HS : SGK - VBT III Các hoạt động dạy học: Tổ chức: Kiểm tra : - Nêu việc - HS nªu ý kiÕn diƠn ë bu điện tỉnh (xã) ? Bài mới: * Hoạt động :Hoạt động nhóm - Quan sát tranh SGK( 58 59) + Cách tiến hành: - B1 Thảo - Các nhóm trao đổi thảo luận với luận nhóm - Kể tên hoạt động - Đại diện nhóm trình bày trớc lớp tranh? kết thảo luận - Hoạt động mang lại lợi ích gì? - B2 : Trình bày: Treo tranh cho HS quan sát - Từng cặp kể cho nghe hoạt động nông nghiệp vềcác hoạt động nông nghiệp nơi + Kết luận: Các hoạt động trồng em sống liên hệ trọt, chăn nuôi,đánh bắt nuôi - Đại diện nhóm trình bày trồng thuỷ sản, trồng rừng đợc gọi - Các nhóm nhận xét, bổ sung hoạt động nông nghiệp Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - => Khi viết câu so sánh cần có thành phần nµo? - HS lµm VBT * Bµi tËp (VBT) : - 1HS làm bp - Đọc đề điền từ ngữ - Dựa vào đặc điểm dùng so sánh thích hợp - Chấm bài, nhận xét - Có bạn điền khác bạn? => Chốt: Để điền đợc từ ngữ em cần dựa vào đâu? Củng cố, dặn dò : Khen em có ý thøc häc tèt NhËn xÐt chung tiÕt häc * Rút kinh nghiệm: Toán Giới thiệu bảng nhân I- Mục tiêu:- HS biết cách sử dụng bảng nhân Củng cố toán gấp số lên nhiều lần - Rèn KN tính giải toán.HS yếu &HSKTđọc đợc bảng nhân theo yêu cầu sau nghe bạn đọc trớc lợt - HS thêm yêu môn học,có ý thức ôn luyện bảng nhân II- Chuẩn bị: GV: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy - học : 1.Tỉ chøc 2.KiĨm tra Bµi míi: a: Giíi thiệu bảng nhân - Treo bảng nhân nh SGK - Đếm số hàng, số cột? - HS đếm - Đây thừa số - HS đọc bảng nhân học Các ô lại KQ phép nhân - Tơng tự GV GT số hàng khác - HS thực hành tìm KQ phép b HD sử dụng bảng nhân nhân dựa vào bảng nhân - HD tìm KQ phép nhân x Đặt thớc dọc theo hai mũi gặp ô thứ 12 Số 12 tích x c: Luyện tập - Cả lớp làm phiếu- HS lµm bp * Bµi 1( PBT) : Dïng bảng nhân Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - để tìm số thích hợp ô trống - GVtheo dõi, giúp đỡ HS KT 78 72 - §ỉi phiÕu nhËn xét làm bạn - GV nhận xét , chữa - Chữa bp => Dựa vào đâu em làm đợc tập này? * Bài 2(SGK) : Điền số vào ô trống - Dựa vào bảng nhân để tìm thừa số tích điền vào bảng - Nhận xét làm HS => Chốt: Để tìm tích em làm nào? - Muốn tìm thừa số cha biết ta phải làm gì? * Bài 3(V) : Giải toán - GV chấm bài, nhận xét 42 - Dựa vào bảng nhân - HS lµm SGK – 1HS lµm bp - LÊy thõa sè thø nhÊt nh©n víi thõa sè thø hai - Lấy tích chia cho thừa số lại - HS làm vào vở- HS làm bảngphụ Bài giải Số huy chơng bạc là: x = 24( huy chơng) Tổng số huy chơng là: 24 + = 32( huy chơng) Đáp số: 32 huy chơng - Bài toán gấp lên số lần giải b»ng phÐp tÝnh => Chèt: Ai cã lêi gi¶i khác? - Bài toán vận dụng dạng toán nào? Củng cố, dặn dò: - Thi tìm tích nhanh phép nhân dựa vào bảng nhân - Nhận xét tiết học Nhắc HS ôn * Rút kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Thứ năm ngày tháng 12 năm 2017 Tập viết Ôn chữ hoa L I Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa L thông qua tập ứng dụng: - Viết tên riêng (Lê - Lợi) chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng: Lời nói chẳng tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng cỡ chữ nhỏ II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa L - Các tên riêng: Lê Lợi câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li III Các hoạt động dạy học: 1.Tổ chức 2.Kiểm tra - Nhắc lại từ câu ứng dụng trớc ? (1HS) - HS + GV nhËn xÐt Bµi míi: Giíi thiƯu bµi Híng dÉn viÕt: a) Luyện viết chữ hoa + Nêu chữ viết hoa có viết? + Nhận xét độ cao chữ viết hoa? - Chữ hoa L có cấu tạo ntn?( G chữ mẫu ) - G hớng dẫn viết chữ hoa L chữ mẫu viết sẵn-> chữ hoa Chú ý: Nét thẳng, lợn đầu a) Luyện viết chữ hoa + Nêu chữ viết hoa có viết? + Nhận xét độ cao chữ viết hoa? - Chữ hoa L có cấu tạo ntn?( G -L - 2,5 dòng ly - nét: cong trái, lợn đứng, lợn ngang tạo vòng xoắn to đầu chữ (C,G), xoắn nhỏ chân chữ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - chữ mẫu ) - G hớng dẫn viết chữ hoa L chữ mẫu viết sẵn-> chữ hoa L Chú ý: Nét thẳng, lợn ®Çu L b) Lun viÕt tõ øng dơng - G giải nghĩa : Lê Lợi vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi giặc Minh giành đợc độc lập dân tộc, lập triều đình nhà Lê - Qsát - nhận xét độ cao chữ? - Nêu khoảng cách chữ, chữ viết tõ øng dơng? - G híng dÉn viÕt tõ øng dụng( G Lu ý cách viết liền mạch l sang ê, o thắt đa nét nối sang điểm bắt đầu cđa i, viÕt xong míi viÕt dÊu phơ råi dÊu Lê Lợ i - H viÕt b¶ng : dòng chữ hoa L - H đọc từ ứng dụng - Các chữ chữ viết liền mạch, k/c - H viết bảng : Lê Lợi - HS viết - H đọc câu øng dơng Lêi nãi ch¼ng mÊt tiỊn mua Lùa lêi mà nói cho vừa lòng c) Luyện viết câu ứng dụng - G giải nghĩa : Nói với ngời phải biết lựa chọn lời nói, làm cho ngời nói chuyện cảm - Viết hoa đầu câu, hết câu có thấy dễ chịu, hài lòng dấu - Qsát - nhận xét độ cao chấm chữ? - Nêu khoảng cách chữ, chữ viết tõ øng - H viÕt b¶ng : Lêi, Lùa dơng? - H viÕt vë - Khi viÕt c©u øng dụng cần ý điều gì? - G hớng dẫn viÕt ch÷ : Lêi, Lùa Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Lu ý nÐt nối a sang n, cách viết liền mạch L i La Củng cố - dặn dò: - Nêu ND bài? (1HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị sau * Rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… To¸n Giíi thiệu bảng chia I- Mục tiêu: - HS biết cách sử dụng bảng chia.Củng cố tìm thành phần cha biết phép chia - Rèn KN tính giải toán.Học sinh yếu &HSKTthuộc bảng chia dựa vào bảng nhân - GD HS chăm học toán II- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy- học: 1.Tổ chức:- Sĩ số: - Hát 2.Kiểm tra 3.Bài mới: a: Giíi thiƯu b¶ng chia: Treo b¶ng em chia - HS đọc - Đếm số hàng, số cột? Đây thơng hai số - HS đọc - Đọc số cột bảng? Đây số chia - Bảng chia Các ô lại số bị chia - Đọc hàng thứ ba bảng? - Các số vừa đọc xuất - HS thực hành tìm thơng bảng chia nào? phép chia dựa vào bảng chia Vậy hàng bảng bảng chia b: HD sử dụng bảng chia - HD tìm thơng 12 : ? - Ta cã 12 : = Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Tơng tự HD HS tìm thơng phép chia khác c: Luyện tập * Bài 1(S) : Điền số vào ô trống - Yêu cầu HS dựa vào bảng chia để tìm thơng - HS thực hành tìm điền vào ô trống 42 28 72 - Dựa vào bảng chia => Chốt: Dựa vào đâu em làm đợc này? * Bài 2(SGK) : Điền số vào ô trống - Yêu cầu HS sử dụng bảng chia để tìm thơng, số chia SBC - Chấm bài, nhận xét => Chốt: Nêu cách tìm thơng, số chia số bị chia! * Bài 3: Giải toán - Hớng dẫn HS yếu kĩ bớc tìm hiểu đề giải - GV chấm bµi , nhËn xÐt - HS lµm phiÕu HT Sè bị 16 45 chia Số chia Thơng - HS chữa - HS nêu 24 72 - HS ®äc ®Ị , phân tích đề , nêu lời giải vao Bài giải Số trang truyện mà Minh ®äc lµ: 132 : = 33( trang) Sè trang truyện Minh phải đọc là: 132 - 33 = 99( trang) Đáp số: 99 trang - Một phần số dạng toán giải hai phép tính => Dựa vào dạng toán để em làm này? Củng cố, dặn dò - Đánh giá làm HS - Nhắc HS ôn lại * Rút kinh nghiệm: Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2017 Chính tả Nghe - viết : Nhà rông Tây Nguyên I Mục đích, yêu cầu: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Nghe - viÕt ®óng chÝnh tả, trình bày đoạn văn Nhà rông Tây Nguyên - Làm tập điền vào chỗ trống cặp vần dễ lẫn i/ơi Tìm tiếng ghép với tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : s/x ( ât/âc ) - HS yếu HSKT viết đợc 70% -HS có ý thức luyện chữ đẹp II.Chuẩn bị: GV : B¶ng phơ viÕt BT2, BT3 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tổ chức: Hát Kiểm tra : Đọc : mũi dao, - HS viết bảng con, em lên muỗi, tủi thân, bỏ sót, đồ xôi bảng Bài - Nhận xét a Giới thiệu Nêu MĐ, YC cña tiÕt häc b HD nghe - viÕt * HD chuẩn bị Đọc lại đoạn tả - em đọc lại, lớp theo dõi SGK - Đoạn văn gồm câu ? - câu - Những chữ - HS phát biểu ý kiến đoạn văn dƠ viÕt sai chÝnh t¶ ? - HS lun viÕt chữ dễ viết sai tả nháp * §äc cho HS viÕt - §äc bµi chËm §éng viên HS - HS theo dõi nghe, viết viết * Chấm, chữa Chấm bài, chữa, nhận xét c HD làm BT tả - nhóm lên bảng làm * Bài tập ( 128)Điền vào chỗ - Đọc kết trống i / - Nhận xét - Lời giải : khung cửi, mát rợi, cỡi - Treo bảng phụ lên bảng ngựa, gửi th, sởi ấm, tới - GVchữa bài, nhận xét * Bài tập : Điền vào chỗ trống s/ x? - HS làm vào BT - em lên bảng làm.Đọc làm - Nhận xét - GV bao quát , nhắc HS làm + Lời giải : sâu : sâu bọ, chim sâu, sâu xa, sâu sắc, nông - GV chữa , nhận xét sâu, sâu rộng, Củng cố, dặn dò - xâu : xâu kim, xâu chuỗi, xâu cá, xâu bánh, xâu xé, Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - xỴ : xẻ gỗ, mổ xẻ, xẻ rãnh, - sẻ : chim sẻ, chia sẻ, san sẻ, nhờng - Khen em cã ý thøc häc tèt - NhËn xÐt tiÕt học Về nhà luyện viết , đẹp * Rút kinh nghiệm: . Tập làm văn Nghe - kể: Giấu cày.Giới thiệu tổ em I Mục tiêu: Rèn kĩ nói: - Nghe - nhớ tình tiết để kể lại nội dung câu truyện vui Giấu cày Rèn kĩ viết: - Dựa vào TLV miệng tuần 14, viết đợc đoạn văn ngắn khoảng câu giới thiệu tổ em Đoạn viết chân thực Câu văn rõ ràng, sáng sủa II Đồ dùng dạy - học: - Giáo án điện tử III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra: - HS giới thiệu với bạn líp vỊ tỉ cđa m×nh - HS + GV nhËn xÐt Bµi míi: a Giíi thiƯu bµi - ghi đầu - Các em biết giới thiệu tổ Hôm dựa vào nói hôm trớc để viết tổ qua bµi: Nghe - kĨ : GiÊu cµy Giíi thiƯu vỊ tỉ em b Híng dÉn lµm bµi tËp Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Bài tập 1: Nêu yêu cầu! - GV gạch chân ý - Nghe kể lại câu chuyện Giấu cày - GV kể mẫu lần - HS nghe - GV kể lần + Bác nông dân làm gì? - Bác cày ruộng + Khi đợc gọi ăn cơm, bác - Bác hét to: Để giấu cày nông dân nói nào? vào bụi - Quan sát tranh: Đây hình ảnh bác nông dân giấu cày vào bụi rậm trả lời vợ + Vì bác lại bị vợ trách ? + Khi thấy cày bác làm ? - Vì giấu cày mà la to nh - Bác nói thầm vào tai vợ: Nó lấy cày - Từng cặp HS kể lại cho nghe - GV gäi HS thi kÓ - HS nhËn xÐt - Gäi HS ®ãng vai - HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dơng + Chuyện có đáng cời ? - HS nêu: Khi giấu cày cần kín người khơng biết bác lại la thật to chỗ bác giấu cày, cày phải hô to cho người biết mà tìm giúp bác lại chạy nhà thào vào tai vợ - C©u chun muốn nhắc nhở cần suy nghĩ trớc cho phù hợp Tránh làm việc ngốc nghếch, không suy nghĩ đáng cời nh bác nông dân truyện Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Dựa vào tập làm văn miệng tuần trớc, viết đoạn văn giới thiệu tổ em Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Giíi thiƯu vỊ tỉ em - Bµi yêu cầu viết đoạn văn có nội dung gì? - Tiết trớc em nói để giới - Tổ em gồm bạn nào? thiệu tổ Khi giới thiệu - Mỗi bạn có đặc điểm tổ mình, em giới gì? thiệu gì? - Tháng vừa qua, bạn làm đợc việc tốt? - Em giới thiệu lại cho b¹n - HS giíi thiƯu cïng nghe! VD: Tỉ em có bạn kà bạn: Thảo, Anh, Thuỷ Mỗi bạn tổ có điểm đáng quý Ví dụ bạn Thảo học giỏi - Dựa vào tập làm văn tuần - Cả lớp viết trớc phần gợi ý, em viết đoạn văn giới thiệu tổ em! - GV theo dâi, gióp ®ì HS u - GV gäi HS ®äc - - HS đọc - HS nhận xét - Cả lớp lắng nghe nhận xét: + Bạn giới thiệu tổ cha? + Bạn kể đợc đặc điểm riêng đáng học bạn tổ cha, việc tốt mà tổ bạn làm cha? + Bạn sử dụng từ ngữ, đặt câu phù hợp cha? + Bạn giới thiệu có hay? - GV nhận xét, tuyên dơng, sửa lỗi cho HS ( Nếu có) Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - Củng cố - dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh viết để em giới thiệu tổ cho thầy cô khách đến thăm lớp * Rút kinh nghiệm: Toán Luyện tập I- Mục tiêu: - Củng cố KN tính nhân , chia số có ba chữ số với số có chữ số Giải toán, tính ®é dµi ®êng gÊp khóc - RÌn KN tÝnh vµ giải toán.HS KT làm đợc phép tính đơn giản - GD HS tự giác học tập II- Chuẩn bị: GV : Thớc mét III- Các hoạt động dạy học chđ u: Tỉ chøc: - H¸t KiĨm tra: Đọc bảng chia từ chia em đọc nối tiếp NhËn xÐt - 9? Bµi míi: H íng dÉn lµm bµi tËp * Bµi 1(76) - Líp lµm bảng tay.Nhận xét, chữa - Nêu cách đặt tính thứ tự thực tính? - HS làm nháp Nhận xét, chữa em làm bảng? - HS làm vào - Chữa bài, cho điểm Bài giải * Bài 2( 76) Tơng tự Quãng đờng BC dài là: * Bài 3: Giải toán 172 x = 688( m) - Vẽ sơ đồ( HS khá, giỏi) Quãng dờng AC dài là: Giúp đỡ HS yÕu 172 + 688 = 860( m) - Gäi HS chữa bài? Đáp số: 860 ( m) - Tìm phần số - Chấm bài, nhận xét Bài giải * Bài 4(76) Số áo len phải dệt là: - Đọc đề? 450 - Số áo len dệt đợc là: - Bài toán cho biết gì? 450 : = 90( chiếc) - Bài toán hỏi gì? 90 = 360( chiếc) - Bài toán thuộc dạng toán gì? Đáp số : 360 Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Làm nháp, đổi nháp kiểm tra em chéo? - Ta tính tổng độ dài đoạn - Chấm, chữa thẳng đờng gấp khúc * Bài 5(76) - Đọc đề? Bài giải - Nêu cách tính độ dài Độ dài đờng gấp khúc ABCDE là: đờng gÊp khóc? + + + = 14( cm) - Chấm chữa Độ dài đờng gấp khúc KMNPQ là: x = 12( cm) Đáp số: 14cm; Củng cố, dặn dò: 12cm - Nêu dạng toán học? Cách - - em giải? - Nhận xét học Ôn lại Thủ công Bài 9: Cắt, dán chữ V ( tiết) I Mục tiêu - Biết cách cắt, kẻ, dán chữ V - Kẻ, cắt, dán chữ V quy trình kĩ thuật - Hs có hứng thú cắt chữ II Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ dán - Tranh quy trình, giấy màu, kéo, hồ dán III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3) - Nêu qui trình cát, dán chữ H,U? - Kiểm tra chuẩn bị Hs 2.Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS 2.1 Hoạt động 1: GV hớng dẫn Hs quan sát thực hành (6-7) - Gv giới thiệu mẫu chữ V - HS quan sát + Độ cao chữ V ô? - Cao ô rộng ô + Rộng ô? + Đợc cắt từ hình gì? - Đợc cắt từ hình chữ nhật GV: Chữ V có nửa bên trái nửa Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - bªn phải giống Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc nửa bên trái bên phải trùng khít 2.2 Hoạt động 2: Gv hớng dẫn mẫu ( 15) - HS quan sát * Bớc 1: Kẻ chữ V - Lật mặt trái tờ giấy thủ công kẻ cắt hình chữ nhật có chiều dài ô, chiều rộng ô - Chấm điểm đánh dấu chữ V vào hình chữ nhật Sau kẻ chữ V theo điểm đánh dấu * Bớc 2: Cắt chữ V - Gấp đôi hình chữ nhật kẻ chữ V theo đờng dấu ( mặt trái cắt theo đờng kẻ chữ V, bỏ phần gạch chéo) * Bớc 3: Dán chữ V - Kẻ đờng chuẩn, ớm thử cho xác bôi hồ dán - GV làm mẫu - HS thực hành - HS thực hành, vẽ, cắt, dán 2.3 Hoạt động 3: Thực hành chữ V ( 10) - Trng bày sản phẩm - Nx, đánh giá sản phẩm Hs thực hành kẻ, cắt chữ V sau nêu lại bớc cắt, dán chữ V * Dặn dò (1): Giờ sau mang đầy đủ giấy màu, kéo, hồ dán để học cắt chữ E Giỏo dc th Sơ kết tuần 15 I Mục tiêu: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - Gióp HS thấy đợc u điểm, tồn thân tập thể lớp tuần qua - HS có ý thức phấn đấu sửa chữa tuần tới - Đề phơng hớng tuần tới - Tổ chức cho HS vui văn nghệ II Các hoạt động dạy- học: 1.Đánh giá tuần 15 a Các tổ trởng nhận xét hoạt động thành viªn tỉ b Líp trëng nhËn xÐt ,bỉ sung c HS líp ph¸t biĨu ý kiÕn d GV nhËn xÐt , kÕt ln bỉ sung nh÷ng chi tiết thiếu *GV đánh giá , nhận xét kết học tập HS tuần 15 - Đánh giá kết đợt thi đua chào mừng 20/11 - Biểu dơng HS có ý thức học tập tốt biết giúp đỡ bạn học tập nh hoạt động - Nhắc nhở HS cha chăm học , hay mắc khuyết điểm, động viên em cố gắng tuần qua e GV tổ chức cho HS vui văn nghệ - HS biểu diễn tiết mục văn nghệ mà em học Phơng hớng tuần tới - GV HS bàn bạc đề phơng hớng cho tuần tới + Về học tập: - Ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kì I - Làm bài, học đầy đủ + Về nề nếp: Chấm dứt tượng học muộn, ăn quà vặt + Về hoạt động khác: - Tiếp tục chăm sóc bồn hoa, nhặt rác bảo vệ bồn hoa - Vệ sinh lớp học - Tham gia phong trào Áo ấm tặng bạn Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - - GV phân công em học ,giỏi giúp đỡ em học trung bình yếu để em có tiến tuần tới Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 - ... là: - Bài toán cho biết gì? 450 : = 90( chiếc) - Bài toán hỏi gì? 90 = 36 0( chiếc) - Bài toán thuộc dạng toán gì? §¸p sè : 36 0 chiÕc Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A4 ... Minh đọc là: 132 : = 33 ( trang) Sè trang trun Minh ph¶i đọc là: 132 - 33 = 99( trang) Đáp sè: 99 trang - Mét phÇn mÊy cđa mét sè dạng toán giải hai phép tính => Dựa vào dạng toán để em làm này?... bài, giải toán vào vở! - Chữa bp - 36 5 ngày => Chốt: - ngày - Một năm có ngày? - Ta thực phép chia: 36 5 : - Một tuần có ngày? Bài giải - Muốn biết năm có Ta có: 36 5 : = 52( d 1) tuần ngày ta
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (11) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn