GIÁO án lớp 3 TUẦN (10)

30 103 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:19

Tuần 14 Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016 Gi¸o dơc tËp thĨ Chủ đề 5: Ý KIẾN CỦA EM Ý kiến em quan trọng, cần người tôn trọng Em cần biết tôn trọng ý kiến người khác I Mục đích, yêu cầu: Kiến thức: HS hiểu được: Các em có quyền có ý kiến riêng vấn đề có liên quan có quyền bày tỏ ý kiến cha mẹ, thầy cô, bạn bè người Ý kiến cá em tôn trọng Các em cần tôn trọng ý kiến người khác Thái độ, kĩ năng: HS có thái độ đắn II Phương tiện dạy học: Đồ vật để chơi trò diễn tả Đồ dùng để đóng vai III Các hoạt động dạy học: TG Hoat động giáo viên Hoat động học sinh 12' Hoạt động 1: Chơi trò chơi diễn tả - Xem tài liệu - Tổ chức cho HS thảo luận - Chốt lại: người, trẻ em - Nhắc lại có quyền có ý kiến riêng có quyền bày tỏ ý kiến riêng 13' Hoạt động 2: Thảo luận phân tích tình - Nêu tình - Chốt lại: Trẻ em cần phải có ý kiến riêng vấn đề có liên quan thẳng bày tỏ ý kiến Ý kiến em tơn trọng - Xem tài liệu - Làm theo nhóm: thảo luận, phân tích - Đại diện nhóm báo cáo, lớp trao đổi - Nhắc lại 10' Hoạt động 3: Trò chơi đóng vai - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - - Nhận xét - Chốt lại: Cần bày tỏ ý kiến thẳng thắn, rõ ràng, tự tin Cần lắng nghe người khác nói - Xem tài liệu - Làm việc theo nhóm - Cá nhóm đóng vai - Nhắc lại Hoạt động bổ trợ: - Trò chơi: trả lời vấn - Vẽ tranh - Đóng vai phóng viên báo TNTP bạn học sinh vấn 2' To¸n TiÕt 66: Lun tËp I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ so sánh khối lợng - Củng cố phép tính với số đo khối lợng, vận dụng để so sánh khối lợng giải toán có lời văn - Thực hành sử dụng cân đồng hồ để xác định khối lợng vật II Đồ dùng dạy học: - Cân đồng hồ loại nhỏ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:Kiểm tra cũ(3- 5') - Bảng con: 57 g - 18 g = ; 16 g + 29 g = Hoạt động 2: Luyện tập (30- 32') *Bài 1/ 67 (6-7)-S KT : C2 kĩ tính toán S2 số đo với ĐVgam 744g 474g - Gọi HS đọc yêu cầu 450g 500g - 40 g ? - Yêu cầu HS làm vào sách 1HS làm bp + H nêu + Giải thích cách điền: + Tính vế Dựa vào số 450g 500g -40 g ? + Em cÇn chó ý điền dấu vào hai vế để điển dấu « trèng? *Bµi 2/ 67 (6-7’)-V KT : Cđng cè kĩ giải toán Bài giải phép tính đơn vị gam Khối lợng gói kẹo là: - Yêu cầu HS đọc thầm đề vµ 130g x = 520 (g) lµm vë – HS làm bp Cả kẹo bánh cân nặng - Nêu cách làm - Ai có lời giải kh¸c? 520 + 175 = 695 (g) - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng -  C¸c em lu ý cách viết lời giải Đáp số : 695g làm cho *Bài 3/ 67 (8 -9)-V KT : Củng cố kĩ giải toán phép tính ĐVgam Bài giải - Yêu cầu HS đọc thầm đề 1kg = 1000g làm HS làm bp Số đờng lại cân nặng + Muốn tìm số đờng túi lµ: em lµm thÕ nµo? 1000 - 400 = 600 (g) + Làm để tìm số đờng Mỗi túi đờng nhỏ cân nặng lại? là: 600 : = 200 (g) Đáp số : 200g *Bài 4/ 67 (8 -9)-TH KT : Củng cố kĩ cân đơn vị đo gam - Nêu cách làm - Hs thc hành - Vật nặng hơn, vật nhẹ - H nêu hơn? Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Gv nhận xét chung học, giao nhà Dự kiến sai lầm - Bài 3: H lúng túng trình bày giải - Bài : H lúng túng thực hành cân, đọc kết cân cha xác Rỳt kinh nghiệm: Tập đọc – Kể chuyn Ngời liên lạc nhỏ I Mục đích, yêu cầu A Tập đọc Rèn kĩ đọc hiểu: - TN: gậy trúc, lững thững, huýt sáo, tráo trng, nắng sớm - Đọc trôi chảy bài, ngắt nghỉ ®óng sau dÊu phÈy, chÊm - BiÕt ®äc ph©n biƯt lời dẫn truyện với lời nhân vật (Ông Ké, Kim Đồng, bọn lính) Rèn kĩ đọc hiểu: - TN: ông ké, Tây đồn, thong manh, thầy mo - ND: Học sinh biết Kim Đồng thiếu nhi liên lạc nhanh trí dũng cảm làm nhiệm vụ dẫn đờng bảo vệ cách mạng B Kể chuyện: Rèn kĩ năng: - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - RÌn kĩ nói: Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ câu chuyện, học sinh kể lại đợc toàn câu chuyện Ngời liên lạc nhỏ Rèn kĩ nghe: - Có kỹ tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết nhận xét, đánh giá lời kĨ cđa b¹n; kĨ tiÕp lêi kĨ cđa b¹n II §å dïng d¹y häc - Tranh vÏ SGK III Ho¹t ®éng d¹y häc chđ u TiÕt A KTBC: ( - ) - Gäi HS , em kể lại đoạn câu - HS kể chuyện " Ngời Tây Nguyên theo lời nhân vật B Dạy mới: Luyện đọc ®óng: ( 33 - 35 ) - GV giíi thiệu chủ đề đọc mẫu toàn - HS theo dõi, chia đoạn - Giải nghĩa: liên lạc - Luyện đọc đoạn : * Đoạn 1: - Câu nói ông cụ: Phát âm: (c.4), giọng trầm ấm - Câu cuối: Phát âm: lững thững, làm hiệu, NhÊn giäng: nhanh nhĐn, hiỊn h©u - d·y ®äc - GV ®äc mÉu G/n: Nïng, «ng kÐ, lững thững - SGK / 113 - HD đọc đoạn 1: Giäng thong th¶,chËm, nhÊn giäng mét sè tõ t¶ dáng - - HS đọc nhanh nhẹn Kim Đồng, phong thái ung dung ông ké * Đoạn 2: - Câu cuối: Phát âm: thản nhiên, bọn lính, chốc lát Ngắt: sau dấu phẩy Nhấn giọng: xuống bên tảng đá, thản nhiên, đờng xa, chốc lát - G: Đọc mẫu - dãy đọc G/n: Tây đồn - HS đọc giải SGK / - HD đọc đoạn 2: Giọng hồi hộp, lo 113 lắng - - HS đọc * Đoạn 3: - Câu hội thoại: Giọng Kim Đồng: bình ,tù nhiªn; - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Giọng bọn lính: hống hách Giải nghĩa: thầy mo - Hớng dẫn đọc đoạn3:Giọng bình tĩnh,thể rõ lời nhân vật * Đoạn 4: Phát âm: sáng hẳn lên (c.2) Nhấn giọng: tráo trng, thong manh, nh vui nắng sớm Giải nghĩa: thong manh, tráo trng - Hớng dẫn đọc đoạn 4: Giäng vui, phÊn khëi, nhÊn giäng tõ ng÷ thĨ ngu dốt giặc * Đọc nối tiếp đoạn * Hớng dẫn đọc bài: Đọc với giọng giọng thong thả, vui vẻ, mộc mạc, riêng đoạn cần đọc nhanh thể gay go gặp kẻ địch Và thể lời đối thoại nhân vật, tình cảm nhân vật qua đối thoại Tiết 2: Hớng dẫn tìm hiểu bài: ( 10 - 12 phút ) - Câu hỏi số / 113 - Tìm câu văn miêu tả hình dáng bác cán Câu hỏi / 113 Câu hỏi / 113 => Vào năm 1941, chiến sĩ cách mạng ta thời kì hoạt động bí mật bị địch lùng bắt riết Chuyện xảy hai bác cháu qua suối? Bọn tây đồn làm phát bác cán bộ? - Đọc thầm đoạn để trả lời câu Câu hỏi / 113 => Sù nhanh trÝ, th«ng minh cđa Kim Đồng khiến cho bọn giặc không nghi ngờ hai bác cháu - Đọc giải SGK / 113 - - HS đọc - - HS ®äc - - lợt HS luyện đọc - HS luyện đọc * Đọc thầm đoạn - làm liên lạc, bảo vệ cán bộ, dẫn đờng đa cán đến đợc địa điểm - Bác cán đóng vai ông già ngời Nùng, cỏ lúa - để che mắt địch - Kim Đồng trớc dò la * Đọc thầm đoạn - Gặp tây đồn đem lính tuần - Chúng kêu ầm lên - Không bối rối sợ sệt, bình tĩnh huýt sáo - ngời nhanh trí, dũng cảm, yêu níc - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Hãy nêu phẩm chất tốt đẹp anh Kim Đồng Luyện đọc lại: ( - phút ) - Luyện đọc đoạn thích ( em thích đoạn đó?) - Đọc phân vai - Đọc nối tiếp đoạn - Đọc Kể chun ( 17 - 19 ) HD HS nắm yêu cầu tập: ( phút ) - Yêu cầu HS đặt tên cho tranh Híng dÉn HS lun kĨ: ( 14 - 16 phút ) - GV kể mẫu đoạn - - HS luyện đọc đoạn thích - -> lỵt - - lỵt - - HS - Đọc thầm, xác định yêu cầu tập - Kể nhóm thời gian - - HS lun kĨ đoạn - - HS kể toàn câu chuyện - GV theo dõi, uốn nắn HS Củng cố, dặn dò: ( - phút ) - Nhận xét tiết học - Về nhà: Luyện đọc tập kể lại toàn câu chuyện Rỳt kinh nghiệm: Đạo đức Bài 7: Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng I- Mục tiêu: 1) Hs hiểu + Thế quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng + Sự cần thiết phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng II Các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến hàng xóm, thể cảm thơng với hàng xóm - Kĩ đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hng xúm nhng vic va sc III Các phơng ph¸p: - Thảo luận -Trình bày phút -Đóng vai - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - IV- Tài liệu phơng tiện + Tranh minh hoạ truyện Chị Thuỷ em + Câu ca dao , tục ngữ, truyện , gơng chủ đề V Các hoạt động dạy học 1) Kiểm tra cũ (5) - Vì phải chăm việc trờng, viƯc líp ? - Em ®· tham gia viƯc trêng, việc lớp cha ? 2) Các hoạt động: * Hoạt động 1: Phân tích truyện Chị Thuỷ em ( 7) + Mục tiêu: Hs biết đợc biểu quan -Hs đọc lại câu truyện tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng - Hs đàm thoại theo câu + Cách tiến hành: hỏi gợi ý SGK - Gv kể chuyện (có tranh minh hoạ) - Phải biết quan tâm hàng xóm láng giềng - Qua câu truyện em học đợc - Quan tâm làm cho tình bạn Thuỷ điều gì? cảm gia đình thêm thân thiết hơn, biểu tình làng nghĩa xóm + Kết luận: Ai có lúc gặp khó khăn , hoạn nạn Những lúc cần có cảm thông giúp đỡ ngời xung quanh * Hoạt động 2: Đặt tên tranh (8) + Mục tiêu: Hs hiểu đợc ý nghĩa hành vi việc làm hàng xóm, láng giềng + Cách tiến hành: - Gv chia nhóm, giao việc cho nhóm - Hs thảo luận nhóm thảo luận ND tranh đặt tên cho - Đại diện nhóm trình tranh bày, nhóm khác gãp ý kiÕn + KÕt luËn: Gv NX vÒ ND tranh, khẳng định việc bạn nhỏ tranh 1, 3, quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng * Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (10) + Mục tiêu: Hs biết bày tỏ thái độ trớc ý kiến, quan niệm có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng + Cách tiến hành: - Gv chia nhóm yêu cầu nhóm thảo luận bày tỏ thái độ em đối - Các nhóm thảo luận với quan niệm có liên quan đến ND - Đại diện nhóm trình bày học Gv giải nghĩa ý nghĩa nhóm khác góp ý kiến, câu tục ngữ bổ sung + Kết luận: Gv tổng kết lại ý kiến 3) Híng dÉn thùc hµnh (4- 5’) - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - + Thùc hiÖn quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng việc làm phù hợp với khả + Su tầm truyện thơ, ca dao, tục ngữ vẽ tranh chủ đề quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng 3) Híng dÉn thùc hµnh ( 3- 5’) + H·y thực hành vi quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ? + Su tầm câu chuyện, ca dao, tục ngữ nói tình hàng xóm láng giỊng ThĨ dơc BÀI 27 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU _ Ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác tương đối xác _ Chơi trò chơi “ Đua ngựa” Yêu cầu biết cách chơi chơi cách tương đối chủ động II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Đòa điểm: Trên sân trường _ Phương tiện : Còi , kẻ sân III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG T G CÁCH TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu 5p - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học - Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân - Đứng chỗ khởi động khớp + TC “ Thi xếp hàng” GV nêu tên trò chơi - Gv nêu mục đích trò chơi - GV phổ biến luật chơi cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi nháp - GV tổ chức cho HS chơi 20 p thi đua - GV quan sát nhận xét 2/ Phần a/ Ôn TDPTC động tác - GV hô cho HS tập - Giáo viên : Nguyễn Thị DiÖu Têng - - Cán hô cho lớp tập - GV chia tổ cho HS tập luyện, GV quan sát nhắc nhở HS - Cho tổ lên thi đua - GV nhận xét tuyên dương b/ Trò chơi “ Đua ngựa” 5p - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu mục đích trò chơi - GV phổ biến luật chơi cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi nháp - GV tổ chức cho HS chơi thi đua - GV quan sát nhận xét 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét tiết học - Chuẩn bò sau Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 Chính tả( nghe viết) Ngời liên lạc nhỏ I Mục tiêu - Nghe viết xác đoạn từ : Sáng hôm lững thững đằng sau Trong Ngời liên lạc nhỏ - Làm tập tả phân biệt ay/ây l/n II Đồ dùng dạy häc - HS: B¶ng - GV: B¶ng phơ ghi sẵn tập số 2, III Các hoạt động d¹y häc A KTBC: ( - ) - Đọc: huýt sáo, hít thở, ngã, giá sách, - Viết bảng dụng cụ B Dạy mới: Giíi thiƯu bµi: ( 1-2 ) Híng dÉn chÝnh t¶: ( 10 - 12 phót) - C¶ lớp đọc thầm theo - Đọc đoạn viết - Trả lời - Trong đoạn văn có chữ đợc - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - viết hoa? Vì sao? - Lời nhân vật đợc viết nh nào? - HD viết chữ ghi tiếng khó: chờ sẵn, lên đờng, gậy trúc, lững thững ViÕt chÝnh t¶: ( 13-15 ) - HD t ngồi viết - Đọc câu ngắn, cụm từ Chấm - chữa bài: ( phút ) - Đọc soát lỗi - Chấm - 10 Hớng dẫn làm tập tả: ( 57 phút ) * Bài 2/ 114 ( ) - Trả lời - Đọc, phân tích, viết bảng - Viết - Tự soát lỗi chữa lỗi - Đọc yêu cầu đề - Làm vào -1HS chữa bảng phụ Chốt lời giải đúng: + sậy, chày, dạy học, ngủ dậy, số - Đọc yêu cầu bảy, đòn bẩy - Làm vào VBT * Bài 3(a) /115 ( SGK ) - 1HS chữa Chốt lời giải đúng: nay, nằm, nấu, nát, lần bảng phụ 6.Củng cố - dặn dò: ( 1- phút ) NX tiết học VN chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm: To¸n Tiết 59: Bảng chia I.Mục tiêu : - H biết dựa vào bảng x để lập đợc bảng chia học thuộc bảng chia - Thực hành chia phạm vi giải toán có lời văn(về chia thành phần chia theo nhóm 9) II.Đồ dùng dạy học: - bìa, có chấm tròn III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:Kiểm tra cũ (3-5') - Bảng con: Bảng nhân Hoạt động : Dạy (15') Hình thành bảng chia - G & H gắn trực quan hỏi : - H lấy thẻ có chấm tròn Hỏi - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - * HD đọc bài: Toàn đọc với giọng tha thiết tình cảm kéo dài cuối dòng thơ Chú ý nhấn giọng từ gợi tả ngắt nhịp nh hớng dẫn phần luyện đọc đoạn Hớng dẫn tìm hiểu bµi: ( 10 - 12 ) - Trong bµi thơ tác giả sử dụng cách xng hô thân thiết ta Em cho biÕt “ ta ” chØ ai? “ m×nh ” chØ ai? C©u hái - - HS đọc - ta tác giả , ngời Việt Bắc - Nhớ hoa - nhớ cảnh vật, núi rừng Việt Bắc; nhớ ngời: Con ngời Việt Bắc với cảnh dao gài =>Chốt: Khi xuôi, ngời cán nhắn nhủ với ngời Việt Bắc rằng: Ta về, ta nhớ hoa cïng ngêi ” “ hoa ” lêi nh¾n nhđ cảnh rừng Việt Bắc Vậy cảnh rừng Việt Bắc * Đọc thầm từ câu có đẹp? hết Tìm câu thơ cho thấy : a, Việt Bắc đẹp ? G: Các hình ảnh đẹp tràn ngập sắc màu: xanh, đỏ, trắng, vàng b, Việt Bắc đánh giặc giỏi? Tìm câu thơ thể vẻ đẹp ngời Việt Bắc ? - Tình cảm tác giả ngời cảnh rừng Việt Bắc nh nào? + Tác giả gắn bó, yêu thơng, ngỡng mộ cảnh vật ngời Việt Bắc Khi xuôi tác giả nhớ Việt Bắc Đọc thuộc lòng thơ: ( - phút ) - Rừng xanh hoa chuối đỏ tơi Ngày xuân Ve kêu Rừng thu - Rừng đánh tây/ Núi sắt dày/ Rừng che quân thù * Đọc thầm - Ngời Việt Bắc chăm lao động, đánh giặc giỏi, ân tình thuỷ chung với cách mạng; câu thơ: Đèo cao thắt lng/ Nhớ ngời sợi dang/ Nhớ cô mình/ Nhí thủ chung - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - - Híng dÉn HS nhÈm thuộc khổ thơ, thơ - Nhẩm thuộc khổ thơ, thơ - Thi đọc thuộc khổ thơ (mỗi đoạn - HS đọc) - -> lỵt - - HS đọc * Đọc thuộc nối tiếp đoạn * Đọc Củng cố - dặn dò: (4 ) - NhËn xÐt tiÕt häc - HS lÊy vë ghi bµi Rút kinh nghiệm: Luyện từ câu ôn tập từ đặc điểm ôn tập câu: ? I Mục tiêu - Ôn tập từ đặc điểm: Tìm từ đặc điểm đoạn thơ cho trớc, tìm từ đặc điểm vật đợc so sánh với - Ôn tập mẫu câu: Ai ( gì, gì) nào? II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ ghi sẵn câu thơ câu văn tập III.Các hoạt động dạy học chủ yếu A.KTBC: ( - phút ) HS lên bảng làm miệng tuần 13 B Dạy Giới thiƯu:(1 - ) Híng dÉn lµm bµi tËp: (28-30 ) * Bµi 1/117 ( SGK ) - HS đọc yêu cầu đề Cả lớp đọc thầm - Khi nói đến ngời, vật, tợng, xung quanh nói đặc điểm chúng Nh: đờng ngọt, muối mặn, hoa thơm - ngọt, mặn, thơm H: Vậy từ đặc điểm đờng, muối, hoa ? - HS đọc lại dòng thơ Vẽ * Hớng dẫn tập: quê hơng - Xanh - Tre lúa dòng thơ có đặc điểm ? - Xanh mát Gạch dới từ " xanh " - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - H: Sông máng dòng thơ 3, có - Suy nghĩ gạch chân dới đặc điểm ? từ đặc điểm trời mây, Gạch dới từ " xanh mát " mùa thu - Nêu từ đặc điểm - Gọi HS chữa - từ màu sắc, hình dáng, * Chốt: Những từ đặc kích thớc, tính chất vật ) điểm từ nh nào? - Trả lời H: Tìm thêm từ đặc điểm vật ? - HS đọc yêu cầu tËp * Bµi 2/ 117 ( SGK ) - HS đọc câu thơ - Hớng dẫn HS hiểu cách làm bài: em phải đọc lần lợt dòng, câu thơ, tìm xem dòng, câu thơ, tác giả muốn so sánh vật với - HS đọc câu a đặc điểm ? - tiếng suối với tiếng hát H: Tác giả so sánh vật với ? H: Tiếng suối tiếng hát đợc so sánh với đặc điẻm ? - đặc ®iĨm  TiÕng si nh tiÕng h¸t xa - Tơng tự, HS suy nghĩ, làm phần b, c, d vào SGK, HS làm bảng phụ * Chốt: Khi vật đợc so sánh với chúng phải có chung - Đọc yêu cầu tập đặc điểm - Ai ( gì, ) thÕ nµo ? Bµi 3/117 ( VBT ) Ba câu văn viết theo mẫu câu ? - Làm mẫu phần : Gạch - Làm vào VBT gạch dới phận câu trả lời cho - HS chữa bảng phụ câu hỏi Ai ( gì, ), gạch hai gạch dới phận câu trả lời cho câu hỏi nào? * Chốt: Câu 1: phận trả lời cho câu hỏi Ai? Từ ngữ đặc điểm nằm phận trả lời cho câu hỏi ? Củng cố dặn dò: ( - phút ) - NhËn xÐt tiÕt häc - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Rút kinh nghiệm: To¸n TiÕt 68 : Lun tËp I.Mơc tiêu: - Củng cố cho H cách thực phép chia phạm vi biết vận dụng vào làm tính giải toán - Rèn kĩ làm tính giải toán II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (3-5') - Bảng con: Bảng chia Hoạt động 2: Luyện tập (32') *Bài 1/ 69 (8 - 9')-S KT: Củng cố MQH phép nhân a x = 54 vµ chia 54 : = - Cho HS đọc thầm làm sách b 18 : = + Nhận xét phép tính 18 : = 1? * Bµi 2/ 69 (6 -7')-S KT: Củng cố bảng chia 9, tìm SBC, SC - Cho HS đọc thầm làm sách + Ô trống cột em điền số ? Vì sao? + Em dựa vào đâu để điền nhanh hơn? => Củng cố cho em bảng chia *Bµi / 69 (9 -10')-V KT: Cđng cè vỊ giải toán phép tính - HS đọc đề bµi, lµm vë – HS lµm bp - Khi giải toán cần ý gì? + Muốn tìm công ti phải xây tiếp số nhà, em làm nh ? - Số 27 : = - Bảng chia Bài giải Số nhà xây đợc là: 36 : = (ngôi nhà) Công ti phải xây tiếp số nhà là:36 - = 32 (ngôi nhà) Đáp số : 32 nhà + Phải tìm xem công ti xây đợc nhà + H nêu lời giải khác + LÊy sè ®ã chia cho - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - số phần *Bài 4/ 60 (6 - 7')-MiƯng KT : Cđng cè vỊ t×m phần số + Nêu cách tìm phần số? Hoạt động 3: Củng cè (3') - G NX chung giê häc - + Giao bµi vỊ nhµ Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016 Thể dục Bài 28: Hoàn thiện thể dục phát triển chung I Mục tiêu +Hoàn thiện TD phát triển chung Yêu cầu HS thuộc +Rèn luyện thói quen tập thể dục buổi sáng +HS thấy yêu thích môn học II Địa điểm phơng tiện + Sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung A.Phần mở đầu + Tập trung lớp T.G L.V.Đ + Khởi động : Chạy 80m , xoay khớp tay, chân B Phần + Kiểm tra cũ 22 + Tập TD phát triĨn 3->5 lÇn chung 2x8N + TËp theo mÉu 6’ + Chia tổ để thi + Trò chơi: Đua ngựa Phơng pháp lên lớp ®éi h×nh líp   GV + GV phỉ biÕn ND, yêu cầu học ->Tập theo dÉn cđa GV + GV cho HS c¶ líp tËp trung tập TD lần x 8N + Lần 1: HS tập hàng ngang động tác Sau cho lớp tập theo mẫu + Lần 2-4 cán điều khiển GV quan sát sửa sai - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - C Phần kết thúc + Thả lỏng + Lần : Thi đua tổ + NX học + GV nhắc nhở tinh thần thái độ luyện tập học + Ôn lại TD + Giao nhà Tập viết ôn chữ hoa : K I Mục tiêu - Củng cố cách viết chữ hoa: K, KH, Y - Viết đúng, đẹp cỡ chữ nhỏ tên riêng: Yết Kiêu câu ứng dụng: Khi đói chung Khi rét chung lòng - Yêu cầu viết nét, khoảng cách chữ từ, cụm từ II Đồ dùng dạy học Chữ hoa mẫu: Y, K mẫu ; Bảng phụ nội dung viết III Các hoạt động dạy häc chđ u A KTBC: ( - ) G: Đọc cho H viết bảng con: Ông ích Khiêm B Dạy mới: Giới thiệu:( phút ) Híng dÉn viÕt b¶ng con: ( 10-12 ) a/ Lun viÕt ch÷ hoa - K, Kh, Y - Nhận xét độ cao, số nét - Bài viết có chữ hoa nào? * Cho HS quan sát chữ viết hoa K - Hớng dẫn quy trình viết: K - NhËn xÐt ®é cao, sè nÐt - ViÕt mẫu: K chữ * Chỉ vào chữ viÕt hoa Kh, Y - Híng dÉn quy tr×nh viÕt, viÕt mÉu: Kh, Y Kh Y TËp viÕt b¶ng con: K,Kh, Y - ViÕt vë - §äc tõ øng dơng - Nhận xét độ cao chữ, khoảng cách - Giới thiệu:Yết Kiêu tớng tài chữ, cách viết liền mạch thời Trần, ông có tài bơi lặn nh rái b/ HS luyện viết từ øng dơng: (5phót) - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - cá dới nớc nên đục thủng nhiều thuyền chiến giặc, lập nhiều chiến công kháng chiến chống quân Nguyên - Hớng dẫn quy trình viết Yt Kiờu - Tập viết bảng " Yết Kiêu " c/ Luyện viết câu ứng dụng Giải nghĩa: Câu tục ngữ dân tộc Mờng khuyên phải biết đoàn kết, giúp đỡ gian khổ, khó khăn Càng lúc khó khăn, thiếu thốn ngời phải đoàn kết - Hớng dẫn quy trình viết: Khi Khi - Đọc câu ứng dụng - Nhận xét độ cao chữ, khoảng cách chữ - Viết bảng con: Khi - HS viết vào tập viết t v cõu - Nêu yêu cầu viết ng dng - Nêu lại t ngồi viết,cách - Hớng dẫn tổng thể cầm bút, quan sát chữ mẫu - Theo dõi, uốn nắn - Viết vào Chấm, Chữa (3 - phút) - ChÊm - 10 bµi ; nhËn xÐt Củng cố - Dặn dò (1 - phút) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS lun viÕt thêm để rèn viết chữ đẹp Rỳt kinh nghim: To¸n TiÕt 69: Chia sè cã ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè I.Mơc tiªu: - Gióp HS biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè ( chia hÕt vµ chia cã d ) - Cđng cố tìm phần cuả số giải toán có liên quan đến phép chia II Đồ dùng dạy học: - G: Bảng phụ - H: Bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Kiểm tra ( 3- ) - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - - Bảng : Đặt tính tính 96 : - Nx bảng -Nêu cách thực phép chia - lợt chia Vì chữ số - Phép chia thực lợt hàng chục lớn chia? Vì em biết? số chia Vì thơng có chữ số - Mỗi lợt chia ta thực bớc? Đó - Ba bớc: chia, nhân, trừ bớc nào? Hoạt động : Dạy míi ( 1372 15’) 24 Híng dÉn H thùc hiÖn phÐp chia 72 : 12 12 - G nªu phÐp tÝnh 72 : = ? - H ®äc - nhËn xÐt phÐp chia + H tự đặt tính tính vào bảng 65 32 - G hợp tác H chia lần lợt ( nói 05 viết ) nh SGK - ớc lợng thơng +Thơng ớc lợng đợc x số - Để tìm đựơc chữ số thơng em chia cho ta kết làm ntn? số bị chia - Khi ớc lợng thơng em cần ý gì? + Số d < số chia - Sè d bÐ h¬n sè chia - NÕu kÕt < SBC phải đảm - Có d bảo điều kiện gì? - Hạ chữ số HĐV - lợt chia thứ em có nhận xét SBC đợc 12, 12 : = gì? - Hạ tiếp chữ số HĐV - Để tìm đợc chữ số thơng em SBC gộp với số d làm nào? để thực lợt chia thứ - phép chia lợt chia thứ có d em cần ý gì? Híng dÉn H thùc hiƯn phÐp chia 65 : - G nªu phÐp tÝnh 65 : = ? - H đọc- đặt tính thực PT vào bảng + H nêu cách đặt tính + Em cã nhËn xÐt g× vỊ phÐp chia ? - Chia sè cã ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè PhÐp chia chia hÕt, phÐp chia cã d + Sè d < sè chia - LÊy tõng ch÷ sè cđa SBC chia cho SC - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - - H¹ tiếp chữ số HĐV + Trong phép chia có d, sè d nh thÕ cđa SBC gép víi sè d với số chia? để thực hiên lợt chia => Muèn chia sè cã hai CS cho sè cã thø CS ta làm ntn? - Lợt chia thứ có d em cần ý gì? 84 68 Hoạt động 3: Luyện tập - Thực 28 11 hµnh ( 17’) 24 08 * Bµi 1/70 (6 7)-S KT: Rèn kỹ chia sè cã hai CS cho 24 sè cã CS - HS đọc yêu cầu, thực phép chia vào sách + Nhận xét phép tính vừa làm ? Bài giải + Nêu cách thực phép chia : 84 : ; 68 : ? Sè cđa giê => Mn chia sè có chữ số cho số là: có chữ sè ta lµm ntn? 60 : = 12 (phót) *Bài 2/ 70 (4-5)-NH Đáp số : 12 KT: Củng cố giải toán tìm phút phần b»ng cđa sè - LÊy sè ®ã chia cho số HS đọc yêu cầu, thực vào nháp phần + Vận dụng KT để làm bài? Tóm tắt => Muốn tìm phần 3m : bé 31m : ? bé thõa ? m b»ng số ta làm ntn? Bài giải *Bài 3/ 70 (6-7) - V Số quần áo may KT: Rèn kỹ giải toán có lời văn liên m là: quan đến phép chia có d 31 : = 10 (bộ) thừa HS đọc yêu cầu, thực vào 1m + Nhận xét cách trình bày toán.? Vậy may đợc 10 quần áo thừa + Để biết may đợc quần áo 1m vải: em làm nào? Đáp số: 10 quần áo + Ai có câu lời giải khác? thừa 1m + Ai có cách thình bày khác? => Thực phép chia để giải toán Hoạt động Củng cố - dặn dò ( 3-5’): - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - - Bảng : Đặt tính tính 64 : ; 59 : - G NX chung giê häc + Giao bµi vỊ nhµ Rút kinh nghiệm: Tự nhiên xã hội TỈNH ( THÀNH PHỐ ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG(tiết 2) I Mơc tiªu: - Kể tên số quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế , đòa phương *HS khá, giỏi : Nói danh lam,di tích lòch sử hay đặc sản đòa phương II.Chuẩn bị - Tranh SGK, phieỏu hoùc taọp III Hoạt động dạy học HOAẽT ẹONG DAẽY Kieồm tra baứi cũ : + Em kể tên quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế mà em biết ? - GV nhận xét 3./ Bài : * Giới thiệu : * Hoạt động : Vẽ tranh - Bước 1: - GV chia lớp thành nhóm - GV gợi ý cách thể nét quan hành chính, văn hóa,…… khuyến khích trí tưởng tượng HS - GV yêu cầu HS tiến hành vẽ tranh Bước 2: - Dán tất tranh vẽ lên tường, gọi số HS miêu tả tranh vẽ - Gv nhận xét, tuyên dương em vẽ tranh đẹp - GV chốt lại - Em nói danh lam thắng cảnh, di tích lòch sử HOẠT ĐỘNG HỌC - Cả lớp theo dõi nhận xét + HS tự nêu - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm - HS lắng nghe - HS tiến hành vẽ tranh - Đại diện nhóm trình bày - HS lắng nghe - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - đặc sản đòa phương mà em biết + H nêu Củng cố Dặn dò -Keồ teõn nhửừng cụ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế + H nêu mà em biết ? -Về nhà em đọc lại mục bạn cần biết -Nhận xét tiết học Thø sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 Chính tả( nghe viết) Nhớ việt bắc I.Mục tiêu - Nghe viết xác đoạn Ta có nhớ ta - Nhớ tiếng hát ân tình thuỷ chung thơ: Nhớ Việt Bắc - Làm tập tả: phân biệt au/âu; l/n - Trình bày đúng, đẹp thơ theo thể thơ lục bát II.Đồ dùng dạy học - HS: Bảng - GV: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học A KTBC: ( - phút ) Đọc: thứ bảy, giày dép, dạy học, no nê, lo - Viết bảng lắng B Dạy mới: Giới thiệu bài: ( 1-2 phút ) Híng dÉn chÝnh t¶: ( 10 - 12 phút) - Cả lớp đọc thầm theo - Đọc đoạn viết - Trả lời - Đọc, phân tích, viết - Những chữ đợc viết hoa? - HD viết chữ ghi tiếng khó: thắt lng, bảng chuốt, trăng soi, sợi giang - Viết Viết tả: ( 13-15 ) - HD t thÕ ngåi viÕt - Tự soát chữa lỗi - Đọc câu ngắn, cụm từ Chấm - chữa bài: (3 - phút ) - Đọc soát lỗi - Chấm - 10 Hớng dẫn làm tập tả: ( phút ) - Đọc yêu cầu * Bµi / 119 ( vë ) - Lµm bµi vào HS chữa - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - - NhËn xÐt, chèt lời giải * Bài ( a ) / 110 ( SGK ) - Đọc yêu cầu - Làm vào sách - Thi điền vào bảng phụ - Nhận xét, chốt lời giải Củng cố - dặn dò: ( 1- phút ) NX tiết học VN chuẩn bị sau Rỳt kinh nghiệm: Tập làm văn Giới thiệu hoạt động I.Mục tiêu - Dựa vào gợi ý kể lại đợc hoạt động tổ tháng qua - Có điều chỉnh nội dung dạy học : Không dạy tập 1( Nghe kể câu chuyện : Tôi nh bác) II Đồ dùng dạy học - Bài giảng điện tử III Các hoạt động dạy học chđ u A KTBC: ( - ) H nêu trình tự trình bày th B Dạy mới: Giới thiệu:( - phút ) Híng dÉn lµm bµi tËp: ( 30-32 ) + Ôn lại văn viết th cho ngời bạn để làm quen hẹn bạn thi đua học tốt + H đọc lại văn ( 5-7 phót) + G cho H nhËn xÐt vỊ c¸ch dùng từ, đặt câu phù hợp cha + G gọi H làm tốt đọc trớc lớp cho häc häc tËp Chó ý nhËn xÐt vỊ c¸i hay viết mà bạn thể văn - G chốt : Cần đảm bảo nội dung làm quen thi đua học tốt văn * Bài 2/92 ( sinh hoạt nhóm ) ( 20- + H chó ý nghe, nhËn xÐt 22’) - HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu ? tập - Em giới thiệu điều với ai? - Phát biểu Khách ? - Phát biểu - Chỉ bảng lớp viết gợi ý, - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - nhắc HS: + Các em phải tởng tợng giới thiệu với đoàn khách đến thăm bạn tổ Khi giới thiệu tổ mình, em cần dựa vào gợi ý a, b, c nêu ( SGK ) nhng bổ xung nội dung, VD: Nhà bạn tổ đâu, có xa trờng không? + Nói nghi thức với ngời trên: lời mở đầu ( tha gửi ); Lời giới thiệu: lịch sự, lễ phép; có lời kết ( VD: Cháu giới thiệu xong tổ - HS khá, giỏi làm mẫu cháu ) - Làm việc theo tổ - em ( + Em cần giới thiệu bạn dựa vào câu hỏi gợi ý ) tiếp tổ theo đầy đủ gợi ý; Giới nối đóng vai ngời giới thiệu cách mạnh dạn, tự tin, nói thiệu đợc điểm tót, điểm riêng - Các đại diện tổ thi giới thiệu tính nết bạn, tổ trớc lớp việc tốt bạn làm tháng vừa qua - Cho nhóm HS đóng vai vị khách Cùng HS nhận xét, bình chọn ngời giới thiệu chân thực, đầy đủ, gây ấn tợng Củng cố - dặn dß: ( - ) - NhËn xÐt tiÕt häc Rút kinh nghiệm: Toán Tiết 70 : Chia số có chữ số cho sốcó chữ số (tiếp) I.Mục tiêu: - Giúp H biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè ( cã d lợt chia ) - Củng cố giải toán vẽ hình tứ giác có góc vuông II.Đồ dùng dạy học: - Dạy GAĐT III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:Kiểm tra cũ (3-5') - Bảng : Đặt tính tính 90 : 89 : Nêu cách đặt tính tính? Hoạt động 2: Dạy (13-15') - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - - G viÕt phÐp chia: 78 : - H ®äc + H tự đặt tính tính vào bảng + H nêu cách đặt tính nhiều em nêu lại cách tính + Phép tính có lợt chia? + Phép chia có điểm giống khác phép chia học? -> Phép chia có d lợt chia + Khi thực phép chia dạng phải ý điều gì? Hoạt động 3: Lun tËp -thùc hµnh (17-19') *Bµi 1/ 71 (5 – 6)-S (a) KT: Rèn kỹ chia số có hai c/s cho sè cã c/s + NhËn xÐt c¸c phép tính vừa làm ? + Nêu cách thực phÐp chia 99 : ? => Muèn chia sè cã c/s cho sè cã c/s ta lµm ntn? *Bµi 3/ 71(3 - 4')-B KT : Cđng cè kĩ vẽ hình tứ giác + Nêu cách vẽ hình? => Có nhiều cách vẽ, vị trí đặt góc vuông khác 78 4 19 38 36 78 : = 19 (d 2) - Cã lỵt chia - Trong phÐp chia cã d, sè d nhỏ số chia - Chia số có chữ số cho số có chữ số Khác: Phép chia có d lợt chia +Thơng ớc lợng đợc x số chia cho ta kết ≤ sè bÞ chia +Sè d < sè chia - lợt chia thứ d, hạ tiếp chữ số hàng đơn vị SBC gộp với số d để thực hiên lợt chia thứ - Lấy ch÷ sè cđa SBC chia cho SC 77 29 17 16 87 38 27 27 + H nêu cách vẽ hình tứ giác có góc vuông Bài giải Ta có phép tính: 33 : = 16 (d 1) - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - *Bµi 2/ 71 ( 6)-V KT : Rèn kỹ giải toán có lời văn liên quan đến phép chia có d + Nhận xét phép tính toán? + Muốn tìm có bàn học ta làm nào? => Cách trình bày toán Vậy có 16 bàn, bàn có ngời ngồi thừa ngời nên phải thêm bàn Vậy số bàn cần có là: 16 + = 17 (cái) Đáp số: 17 bàn *Bài (3- 4)-Thực hành KT : Củng cố kĩ xếp hình theo mẫu + Nêu cách xếp hình? Hoạt động 4.Củng cố, dặn dò (3') - Bảng con: Đặt tính vµ tÝnh.; 96 : ; 86 : - G NX chung giê häc + Giao bµi vỊ nhµ Rút kinh nghiệm: Thđ c«ng Bài 8: Cắt dán chữ H, U ( tiết ) (Đã soạn giáo án tuần 13) Giáo dục tập thể Nhận xét tuần vừa qua 1) Các tổ trởng báo cáo hoạt động tổ tuần qua - Nhn xột v vic làm đầy đủ tập , đạt điểm tốt đạt điểm tốt dâng lên cô nhân ngày 20/11 + Bình chọn học sinh có cố gắng tuần 14 - ý thức học tập bạn tổ ) Giáo viên nhận xét chung : - Khen thëng nh÷ng häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt, cã tiÕn bé + Khen tæ - Nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy cđa trêng, líp: §i häc mn, cha chó ý nghe giản, thiếu tập nhà 3) K hoạch tuần sau: - Tăng cường rèn chữ, giữ - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - ... thoại Tiết 2: Hớng dẫn tìm hiểu bài: ( 10 - 12 ) - C©u hái sè / 1 13 - Tìm câu văn miêu tả hình dáng bác cán Câu hỏi / 1 13 Câu hỏi / 1 13 => Vào năm 1941, chiến sĩ cách mạng ta thời kì hoạt động bí... tranh 1, 3, quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng * Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (10) + Mục tiêu: Hs biết bày tỏ thái độ trớc ý kiến, quan niệm có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng... giúp đỡ hàng xóm, láng giềng 3) Hớng dÉn thùc hµnh ( 3- 5’) + H·y thùc hiƯn hành vi quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ? + Su tầm câu chuyện, ca dao, tục ngữ nói tình hàng xóm láng giềng Thể dơc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (10) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (10) , / CỦNGCỐ, DẶN DÒ :, III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:, Cđng cè – DỈn dß

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn