GIÁO án lớp 3 TUẦN (9)

35 86 0
  • Loading ...
1/35 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:19

Tuần 18 Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Giáo dục tập thể BÀI 5: HỒ CHÍ MINH VỚI THIẾU NHI ĐỨC I Mục tiêu: - Hiểu thiếu nhi giới anh em nhà, không phân biệt dân tộc, màu da Chúng ta cần phải biết đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè quốc tế - Biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn lớp, trường cộng đồng Thể tính thân thiện, hòa đồng với người II Chuẩn bị: - HS tìm hiểu nước: Nhật Bản, Nam Phi, Cu - ba ; Pháp III Các hoạt động dạy học: Giới thiệu: ( 1' ) - Bài 5: Hồ Chí Minh với thiếu nhi Đức - Lớp lắng nghe (Tiết 2) 2.Thực hành - Ứng dụng HĐ1: Hoạt động cá nhân: ( 12 - 15' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: - HS nêu : SGK/ tr20 Bài 1: Nêu yêu cầu! - Hs làm - Điền chữ Đ vào ô trống trước hành động - Nêu kết làm trước lớp! em cho chữ S vào ô trống trước - Nhận xét, trao đổi hành động em cho sai! - KQ: S - Đ - Đ - S - Đ - Nhận xét, tuyên dương em HS viết nội dung => Chốt: Khi người nước cần giúp đỡ, em cần làm gì? HĐ2: Hoạt động nhóm: * Mục tiêu: Thực MT Trò chơi: Đóng vai - Chia lớp thành nhóm - HS nêu - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - - Các em phân vai thành thiếu nhi nước: Việt Nam, Nhật Bản, Nam Phi, Cu - ba ; Pháp - Cách chơi: Lần lượt bạn nước giới thiệu đất nước => Chốt: Khi tiếp xúc, làm quen với bạn nước ngồi tìm hiểu đất nước khác, em thấy nào? - Em cần làm để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn lớp, trường, cộng đồng hay quốc tế? HĐ3: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) Qua hôm nay, em hiểu điều gì? - G nhận xét học VN: Làm việc xây dựng mối đồn kết với bạn xung quanh - Nhóm trưởng điều khiển - Nhiều nhóm trình bày NX - HS nêu cảm nhận - Nhận xét - Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn xung quanh To¸n TiÕt 86 : Chu vi hình chữ nhật I- Mục tiêu - Xây dựng ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật Vận dụng qui tắc để giải toán có liên quan - Rèn KN tính giải toán chu vi HCN - GD HS chăm học để liên hệ thực tế II - Đồ dùng GV : Thíc vµ phÊn mµu HS : SGK III - Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - 1/ KiÓm tra: - Nêu đặc điểm hình 2- HS nêu vuông? - Nhận xét - Nhận xét 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Ôn chu vi hình - Tính tổng độ dài cạnh - Muốn tính chu vi hình tứ giác hình tứ giác ta làm ntn? Chu vi hình chữ nhật ABCD là: b) HĐ 2: Tính chu vi hình chữ 4cm + 3cm + 4cm + 3cm = nhËt 14cm - VÏ HCN ABCD cã chiỊu dµi lµ 4cm, chiỊu réng lµ 3cm TÝnh 4cm + 3cm = 7cm chu vi HCN? - 14cm gấp lần 7cm - Yêu cầu tính tổng cạnh - HS đọc qui tắc: dài c¹nh réng? Muèn tÝnh chu vi HCN ta lÊy - 14 cm gấp lần 7cm? chiều dài cộng chiÒu réng + VËy tÝnh chu vi HCN ta nhân với lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau nhân với 2.Ta viết là( + 3) x = 14cm * Lu ý: c¸c sè đo phải đơn vị đo c) HĐ 3: Luyện tập - HS đọc * Bài 1: - Lớp lm bng KT : Rèn kỹ tính chu vi hình chữ nhật - c bi! a) Chu vi hình chữ nhật là; ( 10 + ) x = 30( cm) b) Đổi : 2dm = 20 cm - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A4 - Chu vi hình chữ nhật là: - Viết phép tính vào bảng! ( 20 + 13) x = 80(cm) - Đọc giải - Ch÷a bµi, nhËn xÐt - Phần b, số đo khơng đơn vi đo nên phải đổi đơn vị đo cm - Tính chu vi hìn chữ nhật - Lấy chiều dài cộng với chiều rộng => Chèt: + Khi lµm bµi tËp (cùng đơn vị o) ri chia cho cần lu ý điều gì? + Vận dụng KT để làm bài? - HS ®äc => Muèn tÝnh chu vi HCN ta lµm nh thÕ nµo? - HS thực Bài giải: *Bµi 2(V): Chu vi hình chữ nhật là: KT : Giải toán chu ( 35 +20) x = 110 (m) vi hình chữ nhật ỏp s: 110 m - Đọc thầm đề bài, thực vào Gọi HS làm bảng phụ - Chữa trờn bng ph => Cht: Nêu cách tính chu vi mảnh đất? * Bài 3: KT: Rèn kỹ tính, S2 chu vi + Chu vi hình chữ nhật ABCD hình chữ nhật là: ( 63 + 31) x = 188( m) - Đọc đề? + Em khoanh tròn vào câu trả + Chu vi hình chữ nhật MNPQ lời ? Vì sao? là; + Dựa vào ®©u em biÕt ®iỊu ( 54 + 40) x = 188( m) - Giáo viên : Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A4 - ®ã? VËy chu vi HCN ABCD b»ng chu vi HCN MNPQ - TÝnh chu vi hình so sánh => Chốt: Muốn so sánh đợc chu vi hcn ta làm nh nào? 3/ Củng cố: - Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn? * Rút kinh nghiệm: - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - TËp ®äc Tập đọc : Quê hơng, Chõ bánh khúc dì + ôn tập tiết I Mục tiêu + Kiểm tra tập đọc : - Kim tra kĩ đọc thành tiếng : HS đọc thông tập đọc Quê hơng, Chõ bánh khúc dì - Kết hợp kiểm tra kĩ đọc hiểu : HS trả lời đợc câu hỏi nội dung đọc - Rèn luyện kĩ viết tả qua tả nghe viết: Rừng nắng II Đồ dùng GV : Phiếu viết tên tập đọc HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kết hợp bµi míi B Bµi míi Giíi thiƯu bµi ( GV giíi thiƯu ) KiĨm tra tËp ®äc ( khoảng 1/4 số HS lớp ) * Bài tập - GV đa phiếu - Từng HS lên bốc thăm chọn tập đọc - HS đọc đoạn - GV đặt câu hỏi đoạn HS theo định phiếu - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - vừa đọc - HS trả lời - GV nhận xét * Bài tập - GV đọc đoạn văn Rừng - 2, HS đọc lại đoạn văn, lớp nắng theo dõi - GV giải nghĩa sè tõ khã - GV gióp HS n¾m ND - HS đọc thầm đoạn văn, tìm tả từ dễ viết sai tả - HS viết tả - GV đọc + Chấm, chữa bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS IV Cđng cố, dặn dò - GV nhận xét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiÖm: TËp ®äc - KĨ chuyện Tập đọc : Luôn nghĩ đến Miền Nam, Vàm Cỏ Đông + ôn tập tiết I Mục tiêu - Tiếp tục kiểm tra k nng đọc - Ôn luyện so sánh ( tìm đợc hình ảnh so sánh câu văn ) - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - HiĨu nghÜa cđa tõ, më réng vèn tõ II §å dùng GV : Phiếu viết tên tập đọc, bảng phụ viết câu văn BT2, câu văn BT3 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu A Kiểm tra cũ - Kết hợp B Bµi míi * Bµi tËp - KiĨm tra tËp ®äc ( 1/4 sè HS ) - GV ®a phiếu - Từng HS lên bốc thăm chọn tập đọc - HS đọc đoạn - GV đặt câu hỏi đoạn HS theo định phiếu vừa đọc - HS trả lời - GV nhn xột * Bài tập 2(V) - Nêu yêu cầu BT + Tìm hình ảnh so sánh - GV giải nghĩa : nến, dù câu sau - Tìm ghi hình ảnh so sánh vào - HS làm vào - Phát biểu ý kiến - Nhận xét - Lời giải : a) Những thân tràm vơn - GV nhận xét thẳng lên trời nh - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - nÕn khæng lå b) Đớc mọc san sát, thẳng đuột => Chốt: Để tìm đợc hình nh hà sa số dù xanh ảnh so sánh em dựa vào đâu? cắm bãi * Bài tập 3( NH) - Dựa vào đặc điểm đem so - Nêu yêu cầu BT sánh -Tại lại dùng từ biển xanh rờn + Từ biển câu sau có ý nghĩa ? - GV nhËn xÐt - Lêi gi¶i : tập hợp nhiều => Bởi đặc điểm mà vật : lợng rừng tràm bạt tràm đợc ví nh biển lá? ngàn diện tích rộng lớn khiến ta tởng tợng nh ®øng tríc biĨn l¸ - NhiỊu l¸ IV Cđng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: Đạo đức Thực hành kỹ học kỳ - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - I.Mơc tiªu - Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng, thái độ với chuẩn mực hành vi đạo đức HS đợc học - HS rèn luyện thói quen tốt qua đạo đức II Đồ dùng dạy học - Câu hỏi ôn tập - Phiếu bốc thăm III.Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ - Vì phải biết ơn, đền đáp thơng binh, liệt sĩ? - Kể lại việc em làm để giúp đỡ gia đình thơng binh, liệt sĩ? 2.Các hoạt động 2.1.Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm ( 18-20p) * Mục tiêu: Củng cố, ôn tập lại kiến thức học * Cách tiến hành: - GVchia nhãm + giao nhiƯm vơ:Th¶o ln nhãm theo nội dung sau: - HS thảo luận nhóm + Thế giữ lời hứa ? - Đại diện nhóm trình bày Vì cần giữ lời hứa? kết thảo luận -lớp nhận xét + Nêu biểu lợi ích việc tự làm lấy việc mình? + Vì cần phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em? + Vì cần chia sẻ buồn vui bạn? + Vì cần phải tham gia việc lớp, việc trờng? + Vì cần phải quan - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - * Rót kinh nghiÖm: Lun tõ vµ câu Tập đọc : Ba điều ớc + Ôn tập tiÕt I Mơc tiªu - TiÕp tơc kiĨm tra kĩ học thuộc lòng - Luyện tập viết đơn ( gửi Th viện trờng xin cấp lại thẻ đọc sách ) II Đồ dùng GV : Phiếu ghi tên tập đọc, phô tô mẫu đơn xin cấp lại thẻ đọc sách Bp HS : giấy viết đơn III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kết hợp B Bài * Bài tập 1(M) - Kiểm tra đọc ( 1/4 sè HS ) - GV ®a phiÕu + Tõng HS lên bốc thăm chọn tập đọc - HS đọc đoạn - GV đặt câu hỏi đoạn HS theo định phiếu vừa ®äc - HS tr¶ lêi - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - GV nhận xét * Bài tập ( Giấy) - Nêu yêu cầu BT + Em bị thẻ đọc sách Hãy viết đơn đề nghị th viện trờng cấp lại thẻ - HS đọc mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - GV HS nhận xét - HS làm miệng - Chữa đơn bp: Cấu tạo, - HS viết đơn vào BT, HS cách ding từ làm bp - số HS đọc đơn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 88 : Lun tËp I- Mơc tiªu - Cđng cè tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông giải toán hình học - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - RÌn kĩ giải toán cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Kiểm tra: Hoạt động học - Nêu quy tắc tính chu vi HCN? - -3 HS nêu Hình vu«ng? - NhËn xÐt - NhËn xÐt 2/ Lun tËp: * Bài 1(B): KT : Rèn kỹ tính chu vi hình chữ nhật - Nêu đề bài! - Thực viết phép tính vào bảng! => Chốt: + Dựa vào kiến thức để làm bài? - Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm nh nào? * Bài 2(NH): KT : Rèn kỹ giải toán tính chu vi vật có dạng hình vuông - Đọc đề? - HS làm bảng KQ: a/ ( 30 +20 ) x2 = 100 (m) b/ ( 15 + 8) x2 = 46 ( cm) - TÝnh chu vi hình chữ nhật - HS nêu quy tắc - HS nêu + HS làm vở- HS chữa - HS đọc - Đơn vị mét - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - Đề hỏi chu vi theo đơn vị nào? - Ta cần đổi đơn vị cm mét - Làm vào nháp! Gọi HS làm bp Bài giải Chu vi khung tranh là: 50 x = 200( cm) Đổi 200cm = 2m Đáp số: 2m - Đổi đơn vị đo với câu hỏi - Chữa bp => Chốt : - Quy tắc tính chu vi hình vuông + Muốn tính chu vi khung ảnh - HS nêu em làm nh nào? + Em vận dụng qui tắc để làm bài? - HS đọc => Nêu quy tắc tính chu vi hình - Hs làm vở- HS chữa bp vuông ! Bài giải * Bài 3:(V) Cạnh hình vuông là: - Đọc đề? 24 : = 6( cm) - Thực yêu cầu vào vở! Đáp số: 6cm - Ta lấy chu vi chia cho - HS ®äc => Chèt: Muèn tÝnh cạnh hình - Là tổng chiều dài chiều rộng vuông ta làm ntn? - Lấy nửa chu vi trừ ®i chiỊu réng * Bµi 4(V): + HS vë - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - - Đọc đề? + HS chữa - Nửa chu vi HCN gì? Bài giải - Lµm bµi vµo vë! Gäi HS lµm bp ChiỊu dài hình chữ nhật là: 60 - 20 = 40(m ) Đáp số: 40m - Chấm bài, nhận xét - Chữa bp - Chấm , chữa => Chốt: Làm để tính đợc chiều dài HCN? 3/ Củng cố: - Nêu cách tính chu vi HCN Chu vi hình vuông? * Dặn dò: Ôn lại * Dự kiến sai lầm: Bài 4: HS không nhận nửa chu vi hình chữ nhật chiều dài cộng chiều rộng Khắc phục: Cho HS xác định đâu nửa chu vi hình ch÷ nhËt thĨ * Rót kinh nghiƯm: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 Tập viết Tập đọc : Âm thành phố + Ôn tập tiết - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - I Mục tiêu - Tiếp tục kiểm tra kĩ học thuộc lòng - Rèn kĩ viết : Viết th thể thức, thể nội dung thăm hỏi ngời thân ( ngời mà em quý mến ) Câu văn rõ ràng, sáng sủa II Đồ dùng GV : Phiếu viết tên tập đọc, bp III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kết hợp B Bài * Bài tập - Kiểm tra đọc ( 1/4 sè HS ) - GV ®a phiÕu - Từng HS lên bốc thăm chọn tập đọc - HS đọc đoạn - GV đặt câu hỏi đoạn HS theo định phiếu vừa đọc - HS trả lời - GV nhận xét * Bài tập - Nêu yêu cầu BT + Viết th thăm ngời thân ngêi mµ em quý mÕn + GV HD HS xác định : ( ông, bà, cô, bác, cô giáo - Đối tợng viết th cũ, ) - Néi dung th - C¸c em chän viÕt th cho ? - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng – Líp 3A4 - - Các em muốn thăm hỏi ngời - 3, HS phát biểu ý kiến điều ? - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - HS viết th viết - GV chÊm, nhËn xÐt mét sè bµi IV Cđng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: To¸n TiÕt 89 : Lun tËp chung I- Mục tiêu - Củng cố nhân, chia số có hai, ba ch÷a sè cho sè cã mét ch÷ sè Tính giá trị biểu thức Tính chu vi hình vuông, HCN - Rèn kĩ tính giải toán - GD ý thức cẩn thận, HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A4 - Hoạt động dạy Hoạt động học 1/KTBC: - Nêu cách tính chu vi hình vuông, - HS nêu hình chữ nhật! 2/ Luyện tập: * Bài 1(M) KT : Củng cố kỹ nhân, chia bảng + Nhận xét phép tính 1? - HS nêu miệng + Dựa vào đâu em làm đợc - Vận dụng bảng nhân, bảng phép tính này? chia => Bảng nhân, chia học => Chốt: Em vËn dơng kiÕn thøc - HS tù lµm - Đổi sách- KT để làm này? - Nêu kết Bài 2(S): - Đặt hàng thẳng hàng, cột KT : Rèn kỹ nhân, chia số có thẳng cột hai, ba chữ số với (cho) số có - Thực từ trái sang phải chữ số - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào sách! - HS đọc + Nhận xét phép tính 2? - HS làm sách + H nêu cách thùc hiƯn: 419 x 2; - HS nªu 842 : 7? - HS nêu => Chốt: + Muốn nhân số có hai, ba chữ số - Nhân theo thứ tự từ phải sang trái với số có chữ số ta lµm theo thø tù ntn? - Chia theo thø tự từ trái sang phải - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - + Muèn chia sè cã ba ch÷ sè cho sè cã mét chữ số ta làm theo thứ tự ntn? * Bài 3(V): KT : Rèn kỹ giải toán tính - HS đọc chu vi HCN - HS làm - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào vở! Bài giải Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật là: ( 100 + 60) x = 320cm Đáp số: 320cm - Cách tính chu vi hình chữ nhật => Chốt: Dựa vào KT học - HS nêu quy tắc để làm bài? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn? * Bài 4: KT : Giải toán hai phép tính có liên quan đến tìm phần số - Đọc đề bài! - Thực yêu cầu vào vở! - Làm - HS chữa bp Bài giải Số mét vải bán là: 81 : = 27( m) Số mét vải lại là: 81 - 27 = 54( m) §¸p sè: 54 mÐt - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - Bµi toán giải hai phép tính - Nhận xét, chữa phơng pháp chia sẻ => Chốt: Bài toán thuộc dạng toán gì? - Muốn tìm cuộn vải lại m làm nào? - HS đọc - Muốn tìm phần + HS làm nháp, HS làm bp số ta lµm ntn? a) 25 x + 30 = 50 + 30 * Bµi KT : RÌn kü tính giá trị biểu = 80 b) 75 + 15 x = 75 + 30 thøc - §äc yêu cầu! = 105 c) 70 + 30 : = 70 + 15 - Thực yêu cầu vào nháp! = 85 - HS nêu - HS nêu => Chốt: + Nhận xét biểu thức 5? + Nêu cách tính: 70 + 30 : 3? + Vận dụng KT để làm bài? 3/ Củng cố: * Đánh giá làm HS - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - * Rót kinh nghiƯm: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 Chính tả Ôn tập tiết I Mơc tiªu - TiÕp tơc kiĨm tra kÜ học thuộc lòng - Rèn kĩ sử dụng dÊu chÊm, dÊu phÈy - Gi¸o dơc ý thøc cÈn thận viết câu II Đồ dùng GV : Phiếu viết tên tập đọc, bp ghi sẵn nội dung tập số III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kết hợp míi B Bµi míi * Bµi tËp - KiĨm tra ®äc ( 1/4 sè HS ) - GV ®a phiếu - Từng HS lên bốc thăm chọn tập đọc - HS đọc đoạn - GV đặt câu hỏi đoạn HS theo định phiếu vừa đọc - HS trả lời - GV nhËn xÐt - Giáo viên : Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A4 - * Bµi tËp - Nêu yêu cầu BT - Bài có yêu cầu nào? - HS nêu - Chép mẩu chuyện vào Nhớ điền dấu chấm, dấu phẩy - Đọc thầm mẩu chuyện, xác thiếu vào chỗ thích hợp định chỗ cần điền dấu chấm, dấu phẩy, chép lại mẩu chuyện vào cho - HS làm bài, HS làm bp - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu viết - 3, HS phát biểu ý kiÕn - GV chÊm, nhËn xÐt mét sè bµi - Chữa bp - Dựa vào ý câu, cách => Chốt: Muốn điền dấu ding dấu phẩy câu em dựa vào đâu? IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: Tập làm văn Ôn tập tiết I Mục tiªu - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A4 - - Rèn kĩ đọc hiểu II Đồ dùng Bảng phụ III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kết hợp B Luyện tập - Thực hành - Nêu yêu cầu BT - Bài có yêu cầu nào? Phần A: Đọc thầm Phần B: Trả lời câu hỏi - Đọc thầm văn : Đờng vào - HS đọc thầm bản! - HS làm sách - HS trả lời cá nhân vào SGK - Nêu kết lùa chän - GV chÊm, nhËn xÐt mét sè bµi - A vùng núi - Chữa bp b tả đờng c suối b hai hình ảnh b Con đờng nhiều lần dạy chữ - Dựa vào vật đợc so sánh, từ => Chốt: Để xác định đợc câu dùng so sánh, đặc điểm để so so sánh, em dựa vào yếu tố nào? IV Củng cố, dặn dò sánh - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 90 : KiĨm tra định kì ( cuối kì ) ( Theo đề BGH ) Thủ công Bài 11: Cắt, dán chữ VUI vẻ (tiết 2) ( Đã soạn tuần 17 ) Giáo dục tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 18 I MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần - Động viên khen ngợi kịp thời tới học sinh có tiến lớp - Đề kế hoạch tuần tới II NỘI DUNG SINH HOẠT: Nhận xét ưu khuyết điểm tuần qua - Các tổ báo cáo kết tuần học vừa qua - Lớp trưởng tổng hợp nhận xét về: + Nề nếp , đạo đức, học tập,vệ sinh, thể dục, lao động, hoạt động khác Phương hướng tuần tới : + Ban cán đưa kế hoạch - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - + GV Xây dựng kế hoach: - Học tập, rèn luyện chào mừng ngày 22/12 - Phát huy ưu điểm tuần trước khắc phục khuyết điểm để nâng cao chất lượng học tập nề nếp - Chuẩn bị trước đến lớp - Thường xuyên vệ sinh cá nhân , trường lớp - Chuẩn bị tốt cho thi lớp đẹp - Tập luyện chuẩn bị cho thi Sinh hoạt Nhi đồng Hoạt động tập thể : * Chơi trò chơi: Cán lớp điều khiển - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4 - ... vi hình chữ nhật, hình vuông giải toán hình học - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A4 - - RÌn kĩ giải toán cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ III-... + 30 thøc - §äc yêu cầu! = 105 c) 70 + 30 : = 70 + 15 - Thực yêu cầu vào nháp! = 85 - HS nêu - HS nêu => Chốt: + Nhận xét biểu thức 5? + Nêu cách tính: 70 + 30 : 3? + Vận dụng KT để làm bài? 3/ ... Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A4 - ®ã? VËy chu vi HCN ABCD b»ng chu vi HCN MNPQ - TÝnh chu vi hình so sánh => Chốt: Muốn so sánh đợc chu vi hcn ta làm nh nào? 3/ Củng cố: - Muốn tính chu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (9) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn