GIÁO án lớp 3 TUẦN (9)

27 87 0
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 13 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Bác Hồ học giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh BÀI 4: BÁC HỒ LÀ THẾ ĐẤY I Mục tiêu: - Hiểu nội dung câu chuyện - Cảm nhận phẩm chất cao quý Bác Hồ: Tôn trọng công sức lao động người, coi trọng lợi ích nhân dân, tập thể II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Giới thiệu: ( 1' ) Bài 4: Bác Hồ Hoạt động dạy học: HĐ1: Nghe - kể chuyện “Bác Hồ - Lớp lắng nghe đấy”: ( 10 - 12' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: GV kể câu chuyện ( lần) - HS lắng nghe - Tập kể lại câu chuyện nhóm đơi - Thi kể trước lớp - Nhận xét, bình chọn bạn kể hay - Nhận xét - Nêu mục tiêu học! HĐ2: Đọc - hiểu: * Mục tiêu: Thực MT 1, MT2 2.1 Hoạt động cá nhân ( 10' ) * Tiến hành: Hoạt động cá nhân: - Nêu câu hỏi! - Viết câu trả lời vào sách! Bác chọn cách xưng hô với cụ già người Hưng Yên nào? Vì Bác chọn cách xưng hơ đó? Khi biết nguồn gốc thùng cá, Bác nói gì? Em hiểu điều Bác qua câu nói đó? - HS nêu : SGK/ tr16 - HS thực - Bác gọi cụ già „cụ”, xưng „ tơi” Bác chọn cách xưng hơ ông cụ ngang tuổi với Bác - Cá hợp tác xã tài sản chung bà con, phải để bà dùng chứ! Qua câu nói cho thấy Bác người tôn trọng công sức lao động người, - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - coi trọng lợi ích nhân dân, tập thể - Vì tài sản chung hợp tác xã Theo em, Bác lại trả tiền cá cho hợp tác xã? 2.2 Hoạt động nhóm: (10 - 12’) - Nêu yêu cầu số 4! - HS thảo luận nhóm trả lời - Câu chuyện cho em hiểu thêm điều Bác Hồ? => Chốt: Bác người tơn trọng công sức lao động người, coi trọng lợi ích nhân dân, tập thể HĐ4: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) - HS nêu Qua hơm nay, em cảm nhận điều Bác? - G nhận xét học - VN: Tập kể lại câu chuyện To¸n TiÕt 31: so s¸nh sè bÐ b»ng mét phÇn mÊy sè lín A Mơc tiêu: - Giúp HS nhận biết cách so sánh số bé phần số lớn B Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ minh hoạ toán nh SGK C Các hoạt động dạy học I Ôn luyện: - HS lên bảng giải tập 3: - HS lên bảng giải tập 4: -> GV + HS nhận xét II Bài mới: HĐ1:Nêu nội dung: Qua nhân vật HS nắm đợc cách so sánh - GV nêu VD: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài 6cm + Độ dài đoạn thẳng CD dài gấp lần độ dài đoạn thẳng AB? - GV nêu độ dài đoạn thẳng CD dài gấp lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói độ dài đoạn thẳng AB - GV gọi HS nªu kÕt ln? + HS chó ý nghe + HS nêu lại VD -> HS thực phép chia : = (lần) -> HS nêu kết luận - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - + Thùc hiÖn phÐp chia + Trả lời HĐ 2: Giải thích toán - GV nêu yêu cầu toán - GV gọi HS phân tích toán -> giải + HS nghe + HS nhắc lại + HS giải vào Tuổi mẹ gấp tuổi số lần 30 : = (lần) Vậy tuổi Đ/S: Hoạt động 3: Bµi tËp * Bµi 1, 2, cđng cè số nhỏ phần mây số lớn a) Bài (61): - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm nháp tuổi mẹ 5 + HS nêu yêu cầu BT + HS làm nháp => nêu kết VD: : = vËy sè bÐ b»ng sè lín 10 : = vËy sè bÐ b»ng sè lín -> GV nhËn xÐt bµi b) Bài (61): - GV gọi HS nêu yêu cầu + HS nêu yêu cầu - Bài toán ph¶i gi¶i b»ng mÊy b- + bíc íc? - HS giải vào - GV yêu cầu HS giải vào Bài giải Số sách ngăn dới gấp số sách ngăn số lần là: 24 : = (lần) Vậy số sách ngăn số sách ngăn dới: Đ/S: c) Bài (61): - Gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm nhẩm -> nêu kết (lần) + HS nêu yêu cầu tập + HS làm miệng -> nêu kết VD: tính : = (lÇn); viÕt - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - số ô vuông màu xanh số ô màu trắng II Củng cố - Dặn dò - Nêu lại cách tính? - Về nhà học cũ, chuẩn bị * Đánh giá tiết học Rỳt kinh nghiệm:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TËp ®äc - KĨ chun ngêi cđa tây nguyên I Mục tiêu: A Tập đọc Rèn luyện kỹ đọc thành tiếng - Đọc từ ngữ có, âm, vần, HS dễ viết sai phơng ngữ: bok pa, lũ làng, mọc lên, lòng suối, giỏi lắm, làm rẫy - Thể đợc tình cảm, thái độ nhân vật qua lời đối thoại Rèn luyện kỹ đọc hiểu: - Hiểu nghĩa từ ngữ khó, từ địa phơng đợc giải (bok, càn quét, lũ làng, rua, manh hung, ngời thợng) - Nắm đợc cốt truyện ý nghĩa câu truyện, ca ngợi anh hùng Núp dân làng Kông Hoa lập nhiều thành tích kh¸ng chiÕn trèng Ph¸p B KĨ chun: RÌn kỹ nói: Bất kể đoạn câu chuyện theo lêi mét nh©n vËt chun RÌn kü nghe: II Đồ dùng dạy học: - ảnh anh hùng Núp SGK III Các hoạt động dạy học: Tập đọc A KTBC: Đọc bài: Luôn nghĩ đến miền Nam ( 2HS) -> HS cïng GV nhËn xÐt B: Bài mới: GV ghi đầu Luyện đọc a GV đọc diễn cảm toàn - GV hớng dẫ cách đọc + HS ý nghe b GV hớng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - + Đọc câu: GV hứơng dẫn đọc từ bok( boóc) + Đọc đoạn chớc lớp + GV hứớng dẫn cách nghỉ câu văn dài + GV gọi HS giải nghĩa + Đọc đoạn nhóm + GV gọi HS thi đọc + GV yêu cầu HS đọc đồng Tìm hiểu bài; + Anh hùng Núp đợc tỉnh cử đâu? + Đại hội Anh hùng Núp kể cho dân làng nghe gì? +Chi tiết cho thấy Đại hội khâm phục thành tích dân làng Kông Hoa? + Chi tiết cho thấy dân làng Kông Hoa vui, tự hào hành tích mình? + đại hội tặng dân làng Kông Hoa gì? - HS nối tiếp đọc câu - HS nối tiếp đọc đoạn tríc líp - HS gi¶i nghÜa tõ míi - HS ®äc theo N3 - HS ®äc ®o¹n + HS đọc đoạn 2-3 - Lớp đọc ĐT đoạn - Anh hùng Núp đợc tỉnh cử dự Đại họi thi đua - Đất nớc mạnh, ngời đoàn kết đánh giặc - Núp đợc mời lên kể chuyện làng Kông Hoa Nhiều ngời chạy lên đặt Núp vai công kênh khắp nhà - HS nêu - ảnh Bác Hồ vác cuốc làm rẫy, quần áo lụa Bác hồ Luyện đọc + GV đọc diễn cảm đoạn - HS ý nghe hớng dẫn HS đọc đoạn + GV gọi HS thi đọc - 3-4 HS thi đọc đoạn - HS tiếp nố thi đọc đoạn + GV nhận xét, ghi điểm - HS nhận xét, bình chọn/ Kể chuyện GV nêu nhiệm vụ: Chọn kể lại đoạn câu chuyện "gời Tây Nguyên" theo lời nhân vật trun híng dÉn kĨ b»ng lêi cđa nh©n vật - GV gọi HS đọc yêu cầu + HS đọc yêu cầu đoạn văn mẫu - GV hỏi + HS đọc thầm lại đoạn văn mẫu - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - + Trong đoạn văn mẫu SGK, ngời kể nhập vai nhân vật để kể lại đoạn 1? - GV nhắc HS: Có thể kể theo vai anh Núp, anh thế, ngời làng Kông Hao - GV gäi HS thi kÓ -> NhËp vai anh Nóp … + HS chó ý nghe + HS chän vai suy nghÜ vỊ lêi kĨ + Tõng cỈp HS tËp Kó + -> HS thi kĨ tríc líp -> HS nhËn xÐt b×nh chän -> GV nhận xét ghi điểm Củng cố - Dặn dò - Nêu ý nghĩa câu chuyện - Về nhà học cũ, chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Rỳt kinh nghim: Đạo đức quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng I Mục tiêu: Học sinh hiểu: - Thế quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng - Sự cần thiết phải quan tâm ,giúp đỡ hàng xóm láng giềng HS biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng, sống hàng ngày HS có thái độ tôn trọng , quan tâm tới hàng xóm, láng giềng II Tài liệu phơng tiện: - Tranh minh hoạ chuyện chị thuỷ em III Các hoạt động dạy häc: KTBC: ThÕ nµo lµ tÝch cùc tham gia viƯc trêng? ViƯc líp? (2 HS) -> HS + GV nhận xét Bài mới: a) Hoạt động 1:Phân tích chuyện chị thuỷ em, * Mục tiêu: HS biết đợc số biểu quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng * Tiến hành: - GV kể chuyện (có sử dụng + HS nghe quan sát tranh) - Đàm thoại: + Trong câu chuyện có + Bé Viên, Thuỷ nhân vật nào? + Vì bé Viên lại cần + Vì nhà Viên vắng không quan tâm Thuỷ? có -> Thuỷ làm cho Viên chong - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - chãng Thuỷ giả làm cô giáo + Vì Thuỷ chông giúp cô + HS nêu + Vì mẹ bé Viên lại thầm cảm ơn bạn Thuỷ? + Em hiểu đợc điều qua câu chuyện + Vì phải quan tâm giúp -> HS nêu, nhiều HS nhắc lại đỡ hàng xóm láng giềng? b) Hoạt động 2: Đặt tên tranh * Mục tiêu: HS hiểu đợc hành vi, việc làm hàng xóm láng giềng * Tiến hành: - GV chia nhóm, giao cho nhóm thảo luận nội dung + HS thảo luận nhóm tranh đặt tên cho tranh - GV gọi nhóm trình bày + Địa diện nhóm trình bày -> nhóm bổ sung -> GV kÕt ln vỊ néi dung tõng bøc tranh, kh¶ng định việc làm bạn + HS ý nghe nhá tranh 1, 3, lµ quan tâm giúp đỡ làng xóm láng giềng Còn bạn tranh làm ồn ảnh hởng đến làng xóm láng giềng c Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ trớc ý kiến, quan niệm có liên quan đến việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng * Tiến hành: - GV chia nhóm yêu cầu nhóm thảo luận bày tỏ thái + HS nhóm thảo luận độ em quan niệm có liên quan đến nội dung học - GV gọi nhóm trình bày -> Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xÐt - GV kÕt luËn: C¸c ý a, c, d đúng, ý b sai Hàng xóm láng giềng cần quan tâm giúp đỡ lẫn Củng cố - Dặn dò: - Về nhà thực quan tâm giúp đỡ làng xóm, láng giềng - Su tầm truyện, thơ, ca dao, tục ngữ chủ đề quan tâm , giúp đỡ hàng xóm, láng giềng Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2017 - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - Chính tả: (nghe viết) Tiết 25: Đêm trăng hồ tây I Mục tiêu: Rèn luỵen kỹ tả Nghe - viết xác "Đêm trăng hồ tây", trình bày viết rõ ràng, đẹp Luyện đọc, viết số chữ có vần khó (iu/ uyu), tập giải câu đố để xác địch cách viết số chữ có âm đầu dễ lẫn: suối, dừa, giếng II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết lần từ ngữ BT III Các hoạt động dạy - học: A Kiến thức bản: GV đọc: trung thành, chung sức, chông gai (3 HS viết lên bảng) -> HS + GV nhận xÐt B Bµi míi: Giíi thiƯu bµi - Ghi đầu Hớng dẫn HS viêt tả a) Hớng dẫn HS chuẩn bị lại: - GV đọc thong thả, rõ ràng + HS ý nghe "Đêm trăng hồ tây" + HS đọc lại - GV hớng dẫn nắm nộ dung cách trình bày - Đêm trăng hồ tây đẹp + Trăng toả sáng rọi vào gợn nh thê nào? sóng lăn tăn, gió đông nam hây hẩy + Bài viết có câu? -> câu + Những chữ + HS nêu phải viết hoa? Vì sao? - GV đọc tiếng khó: Đêm trăng, nớc vắt, rập rình, chiều -> HS luyện viết vào bảng giã … -> GV söa sai cho HS b) GV ®äc bµi + HS viÕt vµo vë - GV quan sat uốn lắn cho HS c) Chấm chữa - GV đọc lại + HS đổi soát lỗi - GV thu chấm điểm -> Nhận xét viết Hớng dẫn HS làm tập tả: a) Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu + HS nêu yêu cầu - GV gọi HS lên bảng + lớp làm + HS làm vào nháp + HS vào nháp lên bảng thi làm - GV gọi HS nhận xét -> HS nhận xét -> GV nhận xét chốt lại lời giải + Khóc khủu, kh¼ng khiu, - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - khủu tay b) Bài 3: (a) - GV gọi HS nêu yêu cầu + HS nêu yêu cầu BT + HS làm cá nhân + -> HS đọc -> HS khác nhận xét - GV gọi HS làm a) Con suối, dừa, giếng Củng có dặn dò: - Nêu lại nội dung - Về nhà học bài, chuẩn bị bai sau Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… To¸n: TiÕt 62: lun tËp A Mục tiêu: Giúp HS - Rèn luyện kỹ so sánh số bé phần số lớn - Rèn luyện kỹ giải toán có lời văn (2 bớc tính) B Các hoạt động dạy - học I Ôn luyện: So sánh số bé phần mÊy sè lín ph¶i thùc hiƯn mÊy bíc? (1HS) -> GV + HS nhận xét II Bài mới: * Hoạt ®éng 1: Bµi tËp a) Bµi 1: Cđng cè vỊ cách so sánh số bé phân số lớn - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu cách làm Số lớn Số bÐ Sè lín gÊp mÊy lỊn sè bÐ Sè bÐ b»ng mét phÇn mÊy sè lín 12 - HS nêu yêu cầu tập -> HS nêu - HS làm vào SGK + HS lên b¶ng 18 32 35 70 10 -> GV gäi HS nhËn xÐt + HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt b) Bµi tËp + 3: Giải toán có lời - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - Líp 3A4 - văn hai bớc tính * Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu + HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm vào vë + + HS lµm vµo vë + HS lên HS lên bảng giải bảng giải Bài giải Số bò nhiều số trâu 28 + = 35 (con) Số bò gấp trâu số lần là: 35 : = (lần) số trâu * Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS phân tích toán, làm bµi vµo vë - GV theo dâi HS lµm -> GV gọi HS đọc làm -> GV nhận xét c) Bài 4: Củng cố cho HS kỹ xếp hình - GV gọi HS nêu yêu cầu số bò + HS nêu yêu cầu BT + HS phân tích làm vào Bài giải Số vịt bơi dới ao 48 : = (con) Trên bờ có số vịt 48 - = 42 (con) -> HS nhËn xÐt + HS nêu yêu cầu + HS lấy hình ®ã xÕp sau -> GV nhËn xÐt III Cñng cè dặn dò: - Nêu lại nội dung ? (1 HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tù nhiªn x· héi TiÕt 25: số hoạt động trờng I Mục tiêu: Sau học, học sinh có khả - Kể tên đợc số hoạt động trờng hoạt động học tập học - Nêu ích lợi hoạt động - Tham gia tích cực hoạt động trờng phù hợp với sức khoẻ khả II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Nguyễn Thị DiƯu Têng - Líp 3A4 - chúa bãi tắm"? - Sắc màu nớc biển có đặc biệt? - Ngời xa so sánh bãi biển Cửa Tùng với gì? Luyện đọc lại: - GV đọc diễn cảm đoạn - GV hớng dẫn HS đọc đoạn văn - GV gọi HS đọc -> GV nhận xét Củng cố - Dặn dò - Nêu nội dung văn? - Về nhà học chuẩn bị bãi tắm -> Thay đổi lần ngày -> Chiếc lợc đồi mồi đẹp quý giá cài lên mái tóc - HS ý nghe - Vài HS thi đọc đạn văn - HS nối tiếp thi đọc đoạn - HS đọc -1 HS nêu Rỳt kinh nghim: Tự nhiên xã hội Tiết 26: không chơi trò chơi nguy hiểm I Mục tiêu: Sau học, HS có khả - Sử dụng thời gian nghỉ ngơi giữ chơi cho vui vẻ, khoẻ mạnh an toàn - Nhận xét trò chơi dễ gây nguy hiểm cho thân cho ngêi kh¸c ë trêng - Sù lùa chän chơi chò chơi để phòng tránh nguy hiển trờng II Đồ dùng dạy học: - Các hình 30 - 31 SGK III Các hoạt động dạy học: KTBC: - Nêu hoạt động trờng ? (2 HS ) -> HS + GV nhËn xÐt Bài a) Hoạt động 1: Quan sát theo cặp * Mục tiêu: - Biết cách sử dụng thời gian nghỉ ngơi trờng cho vui vẻ khoẻ mạnh an toàn - Nhận biết số chò trơi dễ gây nguy hiểm cho thân cho ngời khác * Tiến hành: - Bớc 1: GV hớng dẫn HS quan - HS quan sát hình 50, 51 - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - sát SGK trả lời câu hỏi với bạn VD: Bạn cho biết tranh vẽ gì? nói tên trò chơi dễ gây nguy hiểm - Bớc 2: GV gọi HS nêu kết - số cặp HS lên hỏi trả lời -> GV nhËn xÐt -> HS nhËn xÐt * KÕt luật: Sau học mệt mỏi em cần lại vận động giải trí cách chơi số trò chơi b) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm * Mục tiêu: Biết lựa chọn chơi trò chơi để phòng tránh nguy hiểm trờng * Tiến hành: - Bớc 1: + GV yêu cầu HS kể trò - Lần lợt HS nhóm kể chơi -> th ký ghi lại sau trò chơi thờng nhận xét chơi - Th ký (nhóm cử) ghi lại trò chơi nhóm kể -> Các nhóm nhận xét xem trò chơi có ích, trò chơi nguy hiểm -> Các nhóm lựa chọn trò chơi an toàn - Bớc 2: GV gọi nhóm trình - Đại diện nhóm lên trình bày bày -> GV phân tích mức độ nguy hiểm trò chơi III Củng cố dặn dß: - GV nhËn xÐt vỊ sư dơng thêi gian nghỉ ngơi chơi HS lớp - Dặn dò chuẩn bị sau Luyện từ câu Tiết 13: Mở rộng vốn từ: từ địa phơng, dấu chấm hỏi, chấm than I Mục tiêu: NhËn xÐt vµ sư dơng mét sè tõ thêng dùng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam qua tập phân loại từ ngữ tìm từ nghĩa thay từ địa phơng Luyện tập sử dụng dấu chấm hỏi, dấu chấm than qua tập đặt dấu câu thích hợp vào chỗ trống đoạn văn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi đoạn th¬ ë BT - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - - tờ phiếu khổ to viết câu văn có ô trống cần điền BT III Các hoạt động dạy - học: A KTBC: - HS làm miệng BT 1, BT3 (tiết LTVC tuần 12) em -> HS + GVnhËn xÐt B Bµi míi: Giíi thiệu - ghi đầu Hớng dẫn HS lµm bµi tËp a Bµi tËp 1: - Gäi HS nêu yêu cầu - GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm nháp + HS lên bảng thi làm - GV nhận xét chốt lại lời giải + Từ dùng Miền Bắc: Bố, mẹ, anh cả, hoa, dứa, sắn, ngan + Từ dùng Miền Nam: Ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, mì, vịt xiêm -> GV kÕt luËn … b Bµi tËp 2: GV gäi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu trao đổi theo cặp - GV gọi HS đọc kết - HS nêu yêu cầu BT - HS đọc lại cặp từ nghĩa - HS đọc thầm -> làm cá nhân vào nháp + HS lên bảng làm -> HS nhận xét - HS nêu yêu cầu BT - HS đọc lần lợt bà thơ - Trao đổi theo cặp -> viết kết vào giấy nháp - Nhiều HS nối tiếp ®äc kÕt qu¶ -> HS nhËn xÐt - -> HS đọc lại để nghi nhớ cặp từ nghĩa -> lớp chữa vào vë -> GV nhËn xÐt - kÕt luËn lêi gi¶i ®óng gan chi/ gan g×, gan søa/ gan thÕ, mĐ nờ/ mẹ Chờ chi/ chờ gì, tàu bay hắn/ bàu bay nó; tui/ c Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV nêu yêu cầu HS làm cá - HS làm vào LTVC nhân - GV gọi HS đọc - HS đọc làm -> HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi giải - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - Cñng cè - Dặn dò: - Đọc lại nội dung tập 1, (HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị sau * Đáng giá tiết học: Rỳt kinh nghim: Toán Tiết 63: bảng nhân I Mục tiêu: Giúp HS - Lập bảng nhân - Thực hành: nhân 9, đếm thêm 9, giải toán II Đồ dùng dạy học: - Các bìa, có chấm tròn III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Ôn luyện: Làm tập 2, BT (2 HS) (tiÕt 62) -> HS + GV nhËn xÐt Bài mới: Hoạt động 1: Hớng dẫn học HS tập bảng nhân * HS lập đợc thuộc lòng bảng - GV giới thiệu bìa , tÊm cã chÊm trßn - GV giíi thiƯu x = + GV gắn bìa lên bảng hỏi: đợc lấy lần? - GV viÕt b¶ng x = + GV gắn hai bìa lên bảng hỏi: đợc lấy lần? -> GV viết bảng x = + GV gắn hai bìa lên bảng hỏi: đợc lấy lần? GV viết : x = 18 Vì em tìm đợc kết 18 -> Từ x đến x 10 nhân - HS quan sát - HS quan sát -> đợc lấy lần -> Vài HS đọc - HS quan sát -> đợc lấy lần -> Vài HS đọc -> đợc lấy lần -> Vài HS đọc -> HS nêu + = 18 -> HS lên bảng viết phép tính tìm kết VD: x = 18 nªn x = 18 + = 27 - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - ®ã x = 27 - GV tæ chøc cho HS đọc thuộc - HS đọc theo bàn, tổ, nhóm, bảng nhân cá nhân - GV gọi HS thi đọc - Vài HS thi đọc thuộc bảng - > GV nhận xét ghi điểm Hoạt đọng 2: Thực hành a) Bài 1: Củng cố bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm - GV gọi HS nêu kết - HS nêu kết cách truyền điện x = 36; x = 27; x = 45 x = 9; x = 63; x = 72 -> GV söa sai cho HS b) Bµi 2: Cđng cè vỊ tÝnh biĨu thức - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm - HS làm bảng con: x + 17 = 54 + 17 = 71 x x = 27 x = 54 - GV söa sai sau lần giơ bảng c) Bài 3: Củng cố giải toán có lời văn bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV gọi HS làm bảng líp + díi - HS lµm vë + HS lµm bảng lớp lớp làm vào Bài giải Số HS lớp 3B x = 27 (bạn) §/S: 27(b¹n) - GV gäi HS nhËn xÐt - HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt d) Bµi 4: Cđng cố bảng nhân kỹ đếm thêm - Gợi ý HS nêu yêu cầu - HS yêu cầu BT - HS đếm -> điền vào SKG - GV gọi HS nêu kết -> - > HS nêu kết -> lớp nhận xét: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 III Củng cố - Dặn dò - Đọc lại bảng nhân - HS - Về nhà học cũ, chuẩn bị sau - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - - Đánh giá tiết học Rỳt kinh nghim: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 Tập viết Tiết 13: ôn chữ hoa i I Mục tiêu: Củng cố cách viết chữ hoa I thông qua tập ứng dụng: Viết tên riêng (ông ích Khiêm) chữ cỡ nhỏ Viết câu ứng dụng chắt chiu nhiều phung phí cỡ chữ nhỏ III Các hoạt động dạy học: - Mẫu chữ hoa I, Ô, K - Các chữ Ông ích Khiêm câu ứng dụng viết dòng kẻ ô li III Các hoạt động dạy - học: A KTBC: - Nhắc lại từ câu ứng dụng trớc (1HS) - GV đọc: Hàm nghi, Hải Vân (lớp viết bảng con) -> GV nhËn xÐt B Bµi míi: Giíi thiƯu bµi - Ghi đầu bài: Hớng dẫn viết bảng a Luyện viết chữ hoa: - GV yêu cầu HS më s¸ch quan - HS quan s¸t vë TV sát + Tìm chữ hoa có -> Ô, I, K bài? - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - HS quan sát - GV đọc : I, Ô, K - HS luyện viết vào bảng lÇn -> GV sưa sai cho HS b Lun viÕt tõ øng dơng - GV gäi HS ®äc tõ øng dơng - HS ®äc tõ øng dơng - GV giới thiệu Ông ích Khiêm - HS ý nghe vị quan nhà nguyễn văn võ toàn tài - GV đọc tên riêng Ông ích - HS luyện viết vào bảng - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - Líp 3A4 - Khiêm -> GV quan sát, sửa sai cho HS c HS viÕt c©u øng dơng: - GV gäi HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu đợc nội dung câu tục ngữ: Khuyên ngời phải biết tiÕt kiƯm - GV ®äc Ýt Híng dÉn HS viết vào vở: - GV nêu yêu cầu hai lần - HS đọc câu ứng dụng - HS ý nghe -> HS luyện viết bảng hai lần - HS chó ý nghe - HS viÕt bµi vµo Chấm chữa bài: - GV thu chấm ®iĨm - NhËn xÐt bµi viÕt Cđng cè - Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị sau * §¸nh gi¸ tiÕt häc: Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… To¸n TiÕt 64: lun tËp A Mơc tiªu: Gióp HS - Củng cố kỹ học thuộc bảng nhân - Biết vận dụng bảng nhân vào giải toán B Các hoạt động dạy học: I Ôn luyện: Đọc bảng nh©n (3 HS) HS + GV nhËn xÐt II Bài mới: * Hoạt động 1: a) Bài tập 1: Vận dụng đợc bảng nhân để tính nhẩm kết - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS cêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm vào SKG - GV gọi HS đọc kết -> Vài HS đọc kết -> Lớp nhận xét x = 9; x = 45; 10 = 90 x = 18; x = 63; 0=0 - GV nhËn xÐt 9x 9x - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - b) Bµi tËp 2: Cđng cè mét cách hình thành bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS nêu cách tính -> GV nói thêm: x + = + + nªn x +9 = x = 36 -> GV söa sai cho HS c) Bµi tËp 3: Cđng cè kü giải toán hai phép tính - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV gọi HS nêu yêu cầu bớc giải - GV yêu cầu HS giải vào HS lên bảng làm d) Bài 4: Củng cố kỹ học bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV hớng dẫn HS cách làm - HS nêu yêu cầu BT - HS nêu: x + = 27 + = 36 - HS lµm vào bảng con: x + = 36 + = 45 x + = 72 + = 81 - HS nªu yªu cầu BT -> HS nêu bớc giải - HS giải vào Bài giải đội có số xe x = 27 (xe) đội có số xe 10 + 27 = 37 (xe) Đ/S: 37 (xe) - HS nêu yêu cầu BT - HS lµm vµo SGK - VD: NhÈm x = viết vào ben phải 6, dới … nhÈm x = 14, viÕt 14 c¸ch ô cách dới ô -> GV nhận xét III Củng cố - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bài? - Về nhà học chuẩn bị Rỳt kinh nghim: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Chính tả Tiết 26: vàm cỏ đông I Mục tiêu: Rèn luyện kỹ viết tả Nghe viết tả, trình bày rõ ràng, thể thơ bảy chữ khổ thơ đầu Vàm Cỏ Đông - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - Viết số từ có vần khó (ít/ uýt) Làm tập phân biệt tiếng chứa âm đầu hc dƠ lÉn (s/ d/gi) hc (thanh hái/ ngã) II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết lần từ ngữ tập - Bảng lớp chia làm 3, viết lần từ tập 3a III Các hoạt động dạy học: A KTBC: GV đọc: Khúc khuỷu, khẳng khiu (2 HS lên bảng viết) -> HS + GV nhận xét B Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶: a) Híng dÉn HS chuẩn bị lại: - GV đọc khổ thơ đầu - HS ý nghe Vàm Cỏ Đông - HS đọc thuộc lòng khổ thơ đầu - GV hớng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày + Những chữ phải viết - Vàm Cỏ Đông, Hồng -> Vì hoa? Vì sao? tên riêng dòng thơ ở, Quê, Anh -> chữ đầu dòng thơ + Nên bắt đầu viết dòng -> Viết cách lề trang giấy ô li thơ từ đâu? - Cả lớp đọc thầm khổ thơ, quan sát cách trình bày - GV đọc tiếng khó: Dòng - HS luyện viết vào bảng sông, suôi dòng, nớc chảy, soi b) GV đọc bài: - HS viết vào - GV theo dõi, uuốn lắn thêm cho HS c Chấm chữa bài: - GV đọc lại - HS đổi soát lỗi - GV chữa lỗi - GV thu chấm điểm - GV nhận xét viÕt Híng dÉn lµm bµi tËp: a) Bµi tËp 2: Gäi HS nªu yªu - HS neu yªu cầu cầu - HS làm cá nhân vào nháp - GV gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm - HS nhận xét -> GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Huýt sáo, hít thở, -> -> HS đọc lại ngã, đứng sít vào b) Bài tập 3a: GV gọi HS nêu - HS nêu yêu cầu BT - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - yêu cầu - GV chia bảng lớp làm phần - nhóm HS chơi trò thi tiếp sức sau đại diện nhóm đọc kết qu¶ -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt a Rá: Rổ rá, rá gạ Giá: giá cả, giá thịt, giá đỗ Rụng: rơi rụng, rụng xuống Dụng: sư dơng, dơng cơ, v« dơng Cđng cè - Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Rỳt kinh nghim: Tập làm văn Tiết 13: viết th I Mục tiêu: Rèn luyện kỹ viết Biết viết th cho bạn lứa tuổi thuộc tỉnh Miền Nam (hoặc miền Trung, Bắc) theo gợi ý SGK Trình bày thĨ thøc cđa mét bøc th (theo mÉu cđa tn 10) Biết dùng từ, đặt câu đúng, viết tả, biết bộc lộ tình cảm thân với ngời bạn viết th II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết gợi ý (SGK) III Các hoạt động dạy học: A KTBC: - Đọc đoạn văn viết cảnh đẫt nớc (tuần 12) -> HS + GV nhËn xÐt B Bµi míi: Giíi thiƯu bµi - Ghi đầu bài: Hớng dẫn HS viết th cho bạn: a) Hớng dẫn HS phân tích đề bài: - GV gọi HS nêu yêu c ầu - HS nêu yêu cầu BT + gợi ý + BT yêu cầu em viết th - Cho bạn HS ë mét tØnh cho ai? thc mét miỊn kh¸c víi miền sống -> GV: Việc em cần xác định rõ: Em viết th cho bạn tên gì? tỉnh nào? Miền nào? + Mục đính viết th gì? - Làm quen với bạn cïng thi ®ua - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - + Nh÷ng néi dung th gì? + Hình thức th nh nào? + Hãy neu tên ? địa ngời em viết th? b) GV hứớng dẫn HS làm mẫu nói ND th theo gợi ý -> GV nhËn xÐt söa sai cho HS c) HS viết th - GV theo dõi, giúp đỡ thêm cho HS - GV gợi ý HS đọc học tèt - Nªu lÝ viÕt th, tù giíi thiƯu, hỏi thăm bạn, hẹn với bạn thi đua häc tèt -> Nh mÉu bµi th gưi bµ (T81) - -> HS nªu - Mét HS giỏi nói phần lí viết th, tự giíi thiƯu - HS viÕt th vµo vë - -> em đọc th -> HS nhận xét -> GV nhận xét ghi điểm Củng cố - Dặn dò: - GV biểu dơng viết hay - nhà chuẩn bị sau Rỳt kinh nghim: Toán Tiết 65: gam A Mục tiêu: Giúp HS - Nhận biết gam (một đơn vị đo khối lợng) liên hệ gam ki lô gam - Biết cách đọc kết cân vật cân đĩa cân đồng hồ - BiÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nhân, chia với số đo khối lợng áp dụng vào giải toán B Đồ dùng dạy học: - Cân đĩa cân đồng hồ với cân gói hàng nhỏ để cân C Các hoạt động dạy học: I Ôn luyện: - Đọc bảng nhân (9HS) -> HS + GV nhân xét II Bài mới: - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - Gií thiƯu vỊ gam ký hiệu viết tắt gam mối quan hệ gam ki lô gam - Hãy nêu đơn vị đo lờng -> HS nêu kg học - GV: Để đo khối lợng vật nhẹ kg ta có đơn vị đo nhỏ gam + Gam đơn vị đo khối lợng gam viết tắt g - HS chó ý nghe 1000g = kg -> Vµi HS đọc lại - GV giới thiệu cân thờng - HS quan sát dùng - GV giới thiệu cân ®Üa, c©n ®ång hå - GV c©n mÉu cho HS quan sát gói hàng nhỏ hai loại cân -> HS quan sát kết Hoạt động 2: thực hành a) Bài + 2: Cđng cè vỊ gam * Bµi (65): Gäi HS nêu yêu - HS nêu yêu cu BT cầu - GV cho HS quan sát tranh vẽ cân hộp đờng + Hộp đờng cân nặng bao -> Hộp đờng cân nặng 200g nhiêu? + Ba táo cân nặng bao -> Ba táo cân nặng 700g nhiêu gam? + Gói mì cân nặng -> Gói mì cân nặng gam? 210g + Quả lê cân nặng -> Quả lê cân nặng 400g gam? -> GV nhận xét câu trả lời * Bài (66): - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu BT - GV cho HS quan sát hình vẽ -> HS quan sát hình vẽ -> trả SGK lời + Quả đu đủ cân nặng bao -> Quả đu đủ cân nặng 800g nhiêu gam + Bắp cải cân nặng -> Bắp cải cân nặng 600g gam? -> GV nhận xét * Bài (66): - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu BT - Cđng cè céng, trõ, nh©n, chia - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - kèm theo đơn vị tính gam - GV yêu cầu HS thực bảng - HS làm vào bảng con 163g + 28g = 191g 42g - 25g = 17g 50g x 2g = 100g 96 : = 32g - GV nhận xét sau lần giơ bảng c) Bài + 5: Giải toán có lời văn kèm danh số gam * Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu - GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT - GV theo dõi HS làm bµi - > GV nhËn xÐt * Bµi 5: Gäi HS neu yêu cầu BT - GV gọi HS nêu cách làm - Yêu cầu HS làm vào - GV theo dâi HS lµm bµi - GV nhËn xÐt III Củng cố - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bµi häc - VỊ nhµ häc bµi vµ chn bị - HS nêu yêu cầu - HS làm vào + HS lên bảng làm Bài giải Trong hộp có số gam sữa 455 - 58 = 397 (g) §/S: 397 (g) - HS nêu yêu cầu - HS neu cách làm - HS làm vào + HS lên bảng làm Bài giải Có túi mì cân nặng 210 x = 480 (g) Đ/S: 480 (g) -> HS nhËn xÐt - HS nªu Rút kinh nghim: Thủ công Tiết 13: cắt, dán chữ h, u (T1) I Mục tiêu: - HS biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U - Kẻ, cắt, dán đợc chữ H, U quy trình kỹ thuật - HS thích cắt, dán chữ II Giáo viên chuẩn bị: - Méu ch÷ H, U - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - - Quy trình kẻ, cắt chữ H, U - Giấy TC, thớc kẻ, bút chì III Các hoạt động dạy - học: T/gia n 7' Nội dung HĐ thầy Hoạt ®éng: GV - GV giíi thiƯu mÉu híng dÉn HS quan chữ H, U sát nhận xét + Nét chữ rộng ô + Chữ H, U có giống nhau? HĐ trò - HS quan sát, nhận xét -> Rộng ô -> Có nửa bên trái nửa ben phải giống Hoạt động 2: 10 GV hớng dẫn mẫu - Kẻ cắt hai hình - HS quan sát chữ nhật có chiều dài ô rộng ô - Bớc 1: Kẻ chữ H, - Chấm điểm U đánh dấu chữ H, U vào hai hình chữ nhật, sau - HS quan sát kẻ theo điểm đánh dấu (chữ U cần vẽ đờng lợn góc) - Bớc 3: cắt chữ - Gấp đôi hình H, U chữ nhật kẻ - HS quan sát chữ H, U , bỏ phần gạch chéo, mở đợc hình chữ H, U - Bớc 3: Dán chữ - Kẻ đờng H, U chuẩn, đặt ớm hai chữ cắt vào - HS quan sát đờng chuẩn cho cân đối - Bôi hồ gián chữ ' 12 * Thực hành - GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt chữ H, U - HS thực hành - GV quan sát híng theo nhãm dÉn thªm cho HS IV Cđng cè - Dặn dò - GV nhận xét chuẩn bị HS , tinh thần học tập kỹ thực hành HS ' - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A4 - - Dặn dò chuẩn bị cho sau Giáo dục tập thể Sinh hoạt lớp I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến - Yêu cầu tự quản tốt - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể, vui chơi thoải mái, vui vẻ II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho c¸c tỉ b¸o c¸o : - Tỉ trëng tãm tắt thành b- Cho lớp trởng tóm tắt thành tớch cđa tỉ tÝch chung - HS l¾ng nghe 2- ý kiÕn cña GV: a- Ưu điểm nhiệm vụ tuần về: - HS biÕt ý nghÜa ngµy 20/11 - HS l¾ng nghe - Thùc hiƯn vƯ sinh khu vực, lớp - Đội văn nghệ tham gia tập luyện trường b- Tån t¹i: tổng hợp tồn ban cán nêu 3- Sinh ho¹t tËp thĨ: h¸t, móa, kĨ chun, 4- KÕt thóc: - HS hát cá nhân, kể - Hát cá nhân, kể chuyện chuyện - Hát tập thể - Cả lớp hát tập thể 5- Nhận xét, đặn dò: - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - ... HS nªu kÕt luËn - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - + Thùc phép chia + Trả lời HĐ 2: Giải thích toán - GV nêu yêu cầu toán - GV gọi HS phân tích toán -> giải + HS nghe +... vào SGK + HS lên bảng 18 32 35 70 10 -> GV gäi HS nhËn xÐt + HS nhËn xÐt -> GV nhËn xét b) Bài tập + 3: Giải toán có lời - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A4 - văn hai bớc tính... - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A4 - Cñng cố - Dặn dò: - Đọc lại nội dung tËp 1, (HS) - VỊ nhµ häc bµi, chn bị sau * Đáng giá tiết học: Rỳt kinh nghim: Toán Tiết 63: bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (9) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn