GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

30 84 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 16 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Gi¸o dơc tËp thĨ CHÀO CỜ - VĂN NGHỆ To¸n TiÕt 76: Lun tËp chung I- Mơc tiªu - Cđng cè vỊ Kn thùc hiƯn tÝnh nh©n, chia sè cã ba chữ số với số có chữ số Tìm thừa số cha biết Giải dạng toán học - Rèn KN tính giải toán cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK III- Các hoạt ®éng d¹y häc chđ u Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng học 1/KTBC: Đặt tính tính : 360 : ; 567 - HS làm bảng :4 Nhận xét 2/ Luyện tập: * Bài (S): - HS làm sách HS làm bảng phụ Cng c v cỏch tỡm tích hay thừa số Thõa sè 324 chưa biết Thõa sè 324 TÝch 972 972 - HS nªu - Chữa bài, nhận xét => Chốt: - GV yờu cầu HS nêu cách tìm TS chưa biết ? - Nêu cách tìm thừa số ? * Bài 2(B) Luyn chia số có chữ số cho số có ch s - Lớp làm bảng - c yờu cu! 684 : = 114 - Thực làm bảng ( lượt) 845 : = 120( d 5) 630 : = 70 842: = 210 (dư 2) - Chữa bài, nhận xét => Chốt: - HS nªu - Nêu cách thực tính 845: 7! - Khi đặt tính ta lu ý gì? - HS nêu - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Nªu thø tù thùc hiƯn phÐp chia * Bµi 3(V) HS giải tốn có phép tính - Đọc thầm đề thực yêu cu vo v! => Chốt: Bài toán thuộc dạng toán nµo? - Muốn tìm 1/9 số ta làm nào? * Bµi 4: Củng cố gấp số lên nhiều lần giảm số nhiều ln - HS nêu - HS làm HS làm bảng phụ Bài giải Số máy bơm bán là: 36 : = 4( chiếc) Số máy bơm lại là: 36 - = 32( chiếc) Đáp số: 32 máy bơm - Tìm phần cđa mét sè - Lấy số chia cho - HS làm sách, Hs làm bảng phụ - Nêu KQ theo dãy - GV chữa bài, nhận xét => Chốt: - Thêm số đơn vị ta thực phép tính gì? - Gấp số lần ta thực phép tính gì? - Bớt số đơn vị ta thực phép tính gì? - Giảm số lần ta thực phép tính gì? * Bài 5: - HS nêu miệng - Gọi HS dùng ê- ke để kiểm tra + Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông góc vuông 3/ Cđng cè: - Mn gÊp mét sè lªn nhiỊu - HS nêu lần ta làm ntn? - HS nêu - Muốn giảm số nhiều lần ta làm ntn? * Dặn dò: Ôn lại * Rút kinh nghiệm: - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - Tập đọc - Kể chuyện Đôi bạn I Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : sơ tán, san sát, nờm nợp, lấp lánh, lăn tăn, vùng vẫy, - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật ( lời kêu cứu, lời bố ) + Rèn kĩ đọc - hiểu : - Hiểu cac từ khó ( sơ tán, sa, công viên, tuyệt väng ) - HiĨu ý nghÜa cđa chun : Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp ngời làng quê ( ngời sẵn sàng giúp đỡ ngời khác, hi sinh ngời khác ) tình cảm thuỷ chung ngời thành phố với ngời giúp đỡ lúc gian khổ, khó khăn * Kể chuyện - Rèn kĩ nói : kể lại đợc đoạn toàn câu chuyện theo gợi ý, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với đoạn - Rèn kĩ nghe II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ đọc, tranh ảnh cầu trợt, đu quay Bảng phụ viết gợi ý kể đoạn tong SGK HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Đọc : Nhà rông Tây - HS nối tiếp đọc Nguyên - HS trả lời - Nhà rông dùng để làm ? - Nhận xét B Bài Giới thiệu chủ điểm học Luyện đọc a GV đọc toàn b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Kết hợp tìm từ khó đọc - HS theo dõi SGK + HS nối đọc câu + HS nối nhauđọc đoạn trớc - Giáo viên: Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - * §äc đoạn trớc lớp - Giúp HS hiểu nghĩa từ giải * Đọc đoạn nhóm * Đọc đồng HD tìm hiểu - Thành Mến kết bạn vào dịp ? - Lần đầu thị xã chơi, Mến thấy thị xã có lạ ? - công viên có nhứng trò chơi ? - GV cho HS xem tranh, ảnh cầu trợt - công viên Mến có hành động đáng khen ? lớp + HS đọc theo nhóm ba + Cả lớp đọc đồng đoạn - Hai HS tiếp nối đọc đoạn 2, + Cả lớp đọc thầm đoạn - Thành Mến kết bạn từ ngày nhỏ, giặc Mĩ ném bom miền Bắc - Thị xã có nhiều phố, phố nhà ngói san sát, cao thấp không giống nhà quê, + HS đọc đoạn - Có cầu trợt, đu quay - HS QS - Nghe tiÕng kªu cøu, MÕn lËp tøc lao xng hå cøu em bÐ ®ang vïng vÉy tut vọng - HS phát biểu + Cả lớp đọc thầm đoạn - HS phát biểu - HS trao đổi nhóm - Qua hành động này, em thấy Mến có đức tính đáng quý ? - Em hiểu câu nói ngời bố ntn ? - Tìm chi tiết nói lên tình cảm thuỷ chung gia đình Thành ngời giúp - vài HS thi đọc đoạn đỡ ? - HS đọc Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn 2, - HD HS đọc đoạn Kể chuyện GV nêu nhiệm vụ - Dựa vào gợi ý kể lại toàn câu chuyện Đôi bạn HD HS kể toàn câu chuyện - GV mở bảng phụ ghi trớc gợi ý kể - HS nhìn bảng đọc lại đoạn - HS kể mẫu đoạn - Tứng cặp HS tËp kÓ - GV nhËn xÐt - HS tiÕp nèi thi kÓ - Giáo viên: Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A1 - đoạn - HS kể toàn chuyện IV Củng cố, dặn dò - Em nghĩ ngời sống làng quê sau học ? - GV khen HS đọc tèt kĨ chun giái - NhËn xÐt chung tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: Đạo ®øc BIẾT ƠN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (T1) I Mục tiêu - Thương binh, lịêt sĩ người hi sinh xương máu tổ quốc Những việc em cần làm để tỏ lòng biết ơn thương binh liệt sĩ - HS biết cách làm cơng việc phù hợp để tỏ lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ - HS có thái độ tơn trọng, biết ơn thương binh, gia đình thương binh liệt sĩ II Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ truyện SKG : Một chuyến bổ ích - Phiếu giao việc III Hoạt động dạy học: Hoạt động Khởi động 1.1 KTBC ThÕ nµo lµ quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - GV nhận xÐt 1.2.Giới thiệu - GV giới thiệu ghi bảng Hoạt động (10p ) 2.1.GV kÓ chuyện: Một chuyến bổ ích + Các bạn lớp 3A đâu vào ngày 27 / - Qua truyện trên, em hiểu thơng binh, liệt sĩ ngời nh nào? + Chúng ta cần phải có thái độ - HS tr li - HS đọc đầu - HS ghi đầu vào - HS ý nghe - Đi thăm cô, trại điều dỡng thơng binh binh nặng - Là ngời hi sinh xơng máu để giành ®éc lËp, tù - KÝnh träng, biÕt ¬n - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - nh thơng binh liệt sĩ ? - GV kÕt luËn (SGK) - HS nghe - Nhiều HS nhắc lại 2.2 Thảo luận nhóm - HS phân biệt số việc cần làm để tỏ lòng biết ơn thơng binh, gia đình liệt sĩ việc không lên làm - GV chia nhóm, phát phiếu giao - Các nhóm nhận phiếu việc, giao nhiệm vụ cho nhiệm vụ nhóm - Các nhóm thảo luận - GV gọi nhóm trình bày - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhóm khác nhận xÐt, bỉ sung - GV kÕt ln: C¸c viƯc a,b, c việc lên làm + Em làm việc - HS tự liên hệ th¬ng binh, liƯt sÜ? - HS nhËn xÐt - GV nhận xét - tuyên dơng Hot ng Cng c dn dũ - Nêu ND ? - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Thể dục Bài 31: ôn tập RLTT kỹ vận động I Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Y/c thực động tác tơng đối xác - Ôn vợt chớng ngại vật, chuyển hớng phải, trái Yêu - Chơi trò chơi: Đua ngựa Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tuơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng, còi III Các nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung T.G L.V.Đ Phơng pháp lên lớp - Giáo viên: Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A1 - A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Chạy 80 m địa hình tự nhiên, xoay khớp B) Phần 22 - Ôn tập hợp hàng ngang, 2-3 lần dóng hàng điểm số - Ôn vợt chớng ngại vật thấp, chuyển hớng phải, trái - Trò chơi : Đua ngựa C) Phần kết thúc - Thả láng - NX giê häc - G phæ biÕn néi dung, yêu cầu học - Gv điều khiển H tập liên hoàn động tác - Chia tổ tập theo khu vực phân công - Cả lớp thực dới điều khiển cán lớp - G sửa chữa động tác sai - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau cho lớp tham gia chơi Thứ ba ngày tháng 12 năm 2016 Chính tả ( Nghe - viết ) Đôi bạn I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác, tình bày đoạn truyện Đôi bạn - Làm tập phân biệt âm đầu, dấu dễ viết lẫn : tr/ch, dÊu hái/dÊu ng· II §å dïng GV : băng giấy viết câu văn BT2 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - GV đọc : khung cửi, mát rợi, cỡi - HS lên bảng viết ngựa, gửi th, sởi ấm, - Cả lớp viết vào bảng - Nhận xét bạn B Bài - Gi¸o viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - Giới thiệu - GV nêu mục đích, yêu cầu tiÕt häc HD nghe viÕt a HD HS chuÈn bị - GV đọc đoạn tả - 1, HS đọc lại - Cả lớp theo dõi SGK - Có câu - Chữ đầu đoạn, đầu câu, tên - Đoạn viết có câu ? riêng - Những chữ đoạn viết - Viết sau dấu hai chấm, xuống hoa ? dòng, lùi vào ô, ghạch đầu - Lời bố viết ? dòng - HS đọc thầm đoạn tả, ghi nhớ từ dễ mắc viết b GV đọc bµi cho HS viÕt + HS viÕt bµi - GV QS động viên HS viết c Chấm, chữa - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS HD HS lµm BT * Bµi tËp - Nêu yêu cầu BT phần a + Chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống - GV dán băng giấy lên bảng - HS làm cá nhân - em lên bảng làm - Nhận xét bạn - GV nhận xét - 5, HS đọc làm => Chốt: Để điền em cần - Lời giải :chăn trâu, châu chấu, hiểu nghĩa từ chật chội, trật tự, chầu hẫu, ăn trầu IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rót kinh nghiƯm: ………… TiÕt 77: Toán Làm quen với biểu thức I- Mục tiêu - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Gióp HS lµm quen víi biĨu thøc vµ tính giá trị biểu thức - Rèn KN tính giá trị biểu thức - GD HS chăm học II- Đồ dïng GV : B¶ng phơ- PhiÕu HT HS : SGK III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:Kiểm tra cò (3-5') - B¶ng : TÝnh x + 20 = : + 15 = + Nêu cách làm? Hoạt động 2: Dạy (13-15') Lµm quen víi biĨu thøc - 126 + 51, 62 – 11, 84 : 4, - G viÕt yªu cÇu H viÕt: phÐp céng, 13 x trõ, nhân chia: - H đọc lại phép tính - H sinh đọc giáo viên ghi bảng - G viết yêu cầu H viết: dãy tính, dãy có phép tính - H đọc lại dãy tính - H sinh đọc giáo viên ghi bảng 125 + 10 - 4, 45 : + H ®äc biểu thức - H sinh đọc phép tính dãy tính bảng => G giới thiệu: Đây c¸c biĨu thøc 12 + 18, 21 x - 17- Nx - G ®äc mÉu biĨu thøc H ®äc theo d·y - H·y lÊy vd vỊ biĨu thức vào bảng - H tính kết vào bảng Giá trị biểu thức: - G ®a biÓu thøc: 126 + 51 ; 62 11 ? - H đọc biểu thức kết - H nhắc lại - 126 + 51 có kết bao nhiêu? - G: 126 + 51 = 177 ta nói giá trị biểu thức 126 + 51 177 - Tơng tự H tìm giá trị biểu thức: 125 +10 - ; - Giá trị biểu thứ vào bảng kết phép tính - Em hiểu giá trị biểu hay dãy tính thức? => Giá trị biểu thức kết phép tính hay dãy tính Hoạt động 3: Luyện tập - Thực - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - hµnh ( 17-19p) *Bµi 1/78 (5 - 6p)- B KT : Rèn kỹ tính giá trị biểu thức - Nêu yêu cầu! - Thực yêu cầu vào bảng! - Chữa bảng + Giá trị biểu thức 125 + 18 bao nhiêu? Em làm nh nào? + Nêu giá trị biểu thức: 48 : 2? => Chốt: Giá trị biểu thức gì? - Khi làm cần ý gì? *Bài 2/ 78 (5 - 6p)- S KT : Cñng cè tính giá trị biểu thức - H đọc H làm bảng - HS nêu cách làm 125 + 18 = 143 21 x = 84 161 – 150 = 11 48 : = 24 - Làm theo mẫu, tính - H đọc H làm S - em làm bảng phụ - Đổi sách kiểm tra - Vì 52 + 13 =75 45 + + -> 53 BT : 52 + 23; 84 – 32 GT : 75 ; 52 - Tính giá trị biểu thức, so sánh chọn số để nối + Vì nối bt 52 + 13 víi 75 + Em nèi gi¸ trÞ biĨu thøc 45 + + víi sè ? Vì sao? + Em đọc đâu biểu thức? đâu giá trị biểu thức? - Những làm đúng? => Chốt: Để làm tập em làm nào? Hoạt động Củng cố - dặn dò: ( 3-5p) - Bảng con: Tính giá trÞ biĨu thøc 120 x ; 84 : - G NX chung giê häc * Rót kinh nghiƯm: Tự nhiên xã hội Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thơng mại I Mục tiêu - H biết kể tên 1số hoạt động công nghiệp, thơng mại nơi em sống - H nêu đợc ích lợi hoạt động công nghiệp, thơng mại II Đồ dùng d¹y häc - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A1 - Tiết 78 : Tính giá trị biĨu thøc I- Mơc tiªu - HS biÕt thùc hiƯn tính giá trị biểu thức có phép tính công, trừ có phép nhân , chia Vận dụng để giải toán có liên quan - Rèn KN tính giá trị biểu thức giải toán - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: KTBC (B) Tìm giá trị biểu thức: 205 + 60 81 : 268 - 68 15 x - NhËn xÐt Ho¹t động 2: Dạy (12-15') Ví dụ 1: - H ®äc biĨu thøc - G ®a vÝ dô: 60 + 20 – 60 + 20 – = + H tính giá trị biểu thức vào b¶ng 80 - = - NhiỊu H nêu + Nx b/c + H nêu cách thực biĨu thøc - G viÕt - thùc hiƯn theo thø tự từ trái sang bảng phải( H) + Biểu thức gồm PT nào? + Em thực pt nµy theo thø tù nµo? 49 : x = + Trong biÓu thøc chØ cã phÐp céng, x = 45 trõ ta thùc hiÖn nh thÕ nào? - Nhiều H nêu Ví dụ 2: + H tính giá trị biểu thức: 49 : x vào bảng + Giá trị biểu thức 49 : x lµ - thùc hiƯn theo thứ tự từ trái sang ? + H nêu cách thực biểu thức - G viếtphải bảng - NhiỊu H nªu + Trong biĨu thøc chØ cã phép tính nhân, chia ta thực nh nào? Kết luận: - H đọc lại biểu thứcso sánh biểu thức - H đọc - H lµm S + Trong biĨu thøc chØ cã phÐp céng, trừ có phép nhân chia ta - em làm bảng phụ - Đổi sách kiểm tra - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - lµm thÕ nµo? 205 + 60 + = 145 + = 148 => biĨu thøc nµy thực từ phải sang trái Hoạt động 3: Lun tËp - Thùc hµnh ( 17-20p) 15 x x = *Bµi 1/79(a) (5- 7p)- B 45 x = 90 KT : Rèn kỹ tính GT BT có PT cộng, trừ + Nêu cách tính giá trị biểu thức: 26868 + 17? => Trong biÓu thøc chØ cã phÐp tÝnh 55 : x > 32 céng, trõ ta lµm nh thÕ nµo? 11 x *Bµi 2/ 79 (a)(5 - p)- N 33 KT: Rèn kỹ tính GTBT có PT nhân, chia + Nêu cách tính giá trị biểu thức: 48 : : Bài giải 6? gói mì nặng : + S2 biểu thức víi bµi 1? 80 x = 160 (g) =>Trong BT có phép tính nhân, Khối lợng gói mì hộp sữa chia ta thực nh nào? nặng là: *Bài 3/ 79 (4 - p )-S 160 + 455 = 615 (g) KT: C2 tính giá trị biểu thức để Đáp số : 615g điền đấu thích hợp + Dòng em điền dấu gì? Vì sao? + Muốn điền đợc dấu vào ô trống em vận dụng kiến thức nào? Bi 4/ 79 KT: Củng cố giải toán b»ng hai phÐp tÝnh + Muèn t×m gãi m× hộp sữa cân nặng em làm nào? + Ai có câu lời giải khác? => Giải toán phép cộng phép nhân Hoạt động Củng cố - dặn dò ( 3-5p) + Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức dạng vừa häc - G NX chung giê häc + Giao bµi nhà *Dự kiến sai lầm Bài : H điền dấu sai Bài : H giải toán cha chÝnh x¸c - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A1 - * Dự kiến sai lầm: Bài 4: Khi viÕt phÐp tÝnh gép, HS lóng tóng kh«ng biÕt c¸ch viÕt * Rót kinh nghiƯm: Thứ năm ngày thỏng 12 năm 2016 Thể dục Bài 32: Bài tập RLTCB đội hình đội ngũ I Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Yêu cầu Hs tập tơng đối xác - Ôn vợt chớng ngại vật thấp,đi chuyển hớng phải, trái - Trò chơi Con cóc cậu ông trời.Y/c biết cách chơi chơi tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung T.G L.V.Đ A) Phần mở đầu - TËp trung líp - Khëi ®éng xoay khíp tay, chân 22 B) Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vợt chớng ngại vật thấp, di chuyển hớng phải ,trái Phơng pháp lên lớp - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu häc - TËp theo chØ dÉn cña GV - TËp theo dẫn GV - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, 1-4 hàng dọc, di chuyển hớng phải, trái - Trò chơi: Con cóc cậu ông trời - G phổ biến luật chơi Sau G triển khai - Giáo viên: Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - cho c¶ líp C) PhÇn kÕt thóc - NX giê häc TËp viết Ôn chữ hoa M I Mục tiêu - Củng cố cách viết chữ viết hoa M ( viết mẫu, nét nối chữ quy định ) thông qua BT ứng dụng - Viết tên riêng : Mạc Thị Bởi chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng : Một làm chẳng nên non / Ba chụm lại nên núi cao chữ cỡ nhỏ II Đồ dùng GV : Mẫu chữ viết hoa M, viết Mạc Thị Bởi câu tục ngữ tên dòng kẻ ô li HS : Vở tập viết III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Nhắc lại từ câu ứng dụng - Lê Lợi, Lời nói chẳng tiền học trớc mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng - GV đọc : Lê Lợi, Lựa lời B Bài - HS viết bảng con, em lên Giới thiệu bảng viết - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học HD HS viết bảng a Luyện viết chữ hoa - Tìm chữ hoa có ? - GV viết mÉu ch÷ mÉu ch÷ M, - M, T, B kÕt hợp nhắc lại cách viết - HS QS - Viết mẫu: M - Viết chữ M, T, B bảng M b HS viÕt tõ øng dơng ( tªn riêng ) - Đọc từ ứng dụng - Hớng dẫn quy tr×nh viÕt Mạc Thị Bưởi - HS viÕt vë - Mạc Thị Bởi - HS tập viết Mạc Thị Bëi trªn - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A1 - - GV giới thiệu : Mạc Thị Bởi quê Hải Dơng, nữ du kích hoạt động vùng địch tạm chiến thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp c HS viết câu ứng dụng - Đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nghĩa câu tục ngữ : Khuyên ngời phải đoàn kết Đoàn kết tạo nên sức mạnh - Hớng dẫn quy trình viết: Một, Ba Mt Ba bảng Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao - HS tập viết bảng : Một, Ba + HS viết bµi - HS tËp viÕt vµo vë TV - GV nêu yêu cầu viết - GV QS động viên HS viết Chấm, chữa - GV chấm - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS IV Cđng cè, dặn dò - GV nhận xét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: To¸n TiÕt 79: Tính giá trị biểu thức( tiếp) I- Mục tiêu - HS biết thực tính giá trị biểu thức có phép tính cộng , trừ ,nhân , chia Vận dụng để giải toán có liên quan - Rèn KN tính giá trị biểu thức giải toán - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt ®éng häc - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A1 - 1/ KiÓm tra: - Trong biÓu thøc có phép tính cộng, trừ nhân, chia ta thùc hiƯn tÝnh ntn? - NhËn xÐt, cho ®iĨm 3/ Bài mới: a) HD thực tính GTBT có phép tính cộng, trừ, nhân, chia - Ghi bảng 60 + 35 : - Yêu cầu HS tính GTBT - GV nhËn xÐt vµ KL: Khi tÝnh GTBT cã phép tính cộng, trù, nhân, chia ta thực hiƯn phÐp tÝnh nh©n, chia tríc, thùc hiƯn phÐp tÝnh cộng, trừ sau b) HĐ 2: Thực hành * Bài 1(B): KT: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ , nhân, chia - BT yêu cầu gì? - Thực yêu cầu vào bảng - Chữa bài, nhận xét => Chốt: Nêu cách tính GTBT? * Bài 2: (S) KT: Rèn kĩ xác định giá trị biểu thức - Đọc đề? - GV nhận xét, chữa bp => Chốt: Để điền ta lu ý gì? * Bài 3:(V) KT: Vận dụng tính giá trị biểu thức để giải toán - Đọc đề bài! - Thực giải vào vở! - 2- HS nêu - Nhận xét - HS đọc BT tính 60 + 35 : = 95 : 86 - 10 x = 86 - 40 = 19 = 46 - HS đọc quy tắc - HS nêu - HS làm bảng 41 x - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : = 93 - = 87 - HS đọc- làm sách điền Đ, S, HS lµm bp - TÝnh biĨu thøc vµ so sánh với KQ - HS nêu - HS làm -1 HS chwuax bp Bài giải Mỗi hộp có số táo là: - Giáo viên: Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A1 - (60 + 35) ; = 19( quả) Đáp số; 19 táo - Chấm, chữa => Chốt: - Lấy 60 + 35 để làm gì? - Tính số táo mẹ chị - Em áp dụng kiến thức để làm - Tính giá trị biểu thức có dấu này? Bài 4: ngoặc KT: Rèn kĩ quan sát, ghép hình - Đọc đề? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để + HS tự xếp hình, vài HS thao tác xếp hình bảng lớp => Chốt cách xếp 4/ Củng cố: - Nêu quy tắc tính GTBT? - HS đọc - Dặn dò: Ôn lại * Dự kiến sai lầm: HS thực không theo thứ tự mà thực tính từ trái sang phải * Rút kinh nghiệm: Tự nhiên xã hội Bài 32: Làng quê đô thị I Mục tiêu - Sau dạy, Hs có khả phân biệt khác làng quê đô thị - H biết liên hệ với sống sinh hoạt nhân dân địa phơng II Đồ dùng dạy học - Các hình vẽ SGK/ 62, 63 - Tranh ảnh su tầm III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5p) - Kể tên hoạt động công nghiệp, th- - HS kể - HS nêu ơng mại? - Nêu ích lợi hoạt động công nghiệp, thơng mại ? 2.Các hoạt động 2.1 Hoạt động 1: Làm việc theo nhãm (8p) - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A1 - * Mục tiêu: Tìm hiểu phong cảnh, nhà cửa, đờng xá làng quê đô thị * Cách tiến hành: - Bớc 1: Làm việc theo nhóm : G phát phiếu BT, điền k q thảo luận vào phiếu mẫu - Bớc 2: * Kết luận: làng quê ngời dân sống nghề trồng trọt, chăn nuôi xung quanh nhà có cối, vờn tợc, đờng xá ít, dân c tha thớt 2.2 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10p) * Mục tiêu: Kể đợc tên nghề nghiệp mà ngời dân làng quê, đô thị thờng làm * Cách tiến hành: - Bớc 1: Chia nhóm - Bớc 2: Một số nhóm trình bày kết theo mẫu - Bớc 3: - HS nhận đồ dùng - Thảo luận, ghi kết Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận nhóm, nhóm khác bổ sung - HS hoạt động nhóm Từng nhóm liên hệ nghề nghiệp hoạt động chủ yếu nhân dân nơi em sống * Kết luận: làng quê ngời dân sống chủ yếu ngề trồng trọt, chăn nuôi thành thị ngời dân sống nghề công nhân nhà máy, xí nghiệp - HS vẽ 2.3 Hoạt động 3: Vẽ tranh (9p) * Mục tiêu: Khắc sâu tăng thêm hiểu - Trng bày sản phẩm - Nhận xét biết Hs đất nớc * Cách tiến hành: - Gv nêu chủ đề Hãy vẽ thành phố (thị xã) quê em - Yêu cầu em vẽ tranh, cha xong nhà làm Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2016 Chính tả ( Nhớ viết ) - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - Về quê ngoại I Mục tiêu + Rèn kĩ tả : - Nhớ viết lại xác nội dung, tả, trình bày ( theo thể thơ lục bát ) 10 dòng thơ đầu Về quê ngoại - Làm tập phân biệt tiếng có âm đầu dấu dễ lẫn : tr/ch, dấu hỏi / dấu ngã II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT2, câu đố Phiếu BT2 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - GV đọc : châu chấu, chật chội, - HS lên bảng, lớp viết bảng trật tự, chầu hẫu B Bài Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cÇu tiÕt häc HD HS nhí viÕt a HD HS chuẩn bị - GV đọc 10 dòng thơ Về quê - HS đọc thuộc lòng, lớp đọc ngoại thầm theo - Nêu cách trình bày đoạn thơ - Câu lùi vào ô, câu lùi vào viết theo thể lục bát ? 1ô b HD HS viết - GV nêu yêu cầu c Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viÕt cđa HS HD HS lµm BT * Bµi tập / 137 - Nêu yêu cầu BT phần a - GV ph¸t phiÕu - HS tù viÕt bảng tiếng dễ sai tả - HS đọc lại lần đoạn thơ SGK để ghi nhớ - HS tự viết + Điền vào chỗ trèng tr/ch - HS lµm bµi vµo phiÕu - Gi¸o viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - em lên bảng - Nhận xét làm bạn - Lời giải: công cha, nguồn, chảy ra, kính cha, tròn chữ hiếu - GV nhận xét => Chốt: Cần yêu thơng, kính trọng cha mẹ ngời vất vả sinh nuôi lớn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rót kinh nghiƯm: TËp làm văn Nghe kể : Kéo lúa lên Nói thành thị, nông thôn I Mục tiêu + Rèn kĩ nói : - Nghe - nhớ tình tiết để kể lại nội dung chuyện vui Kéo lúa lên Lời kể vui, khôi hài - kể lại điều em biết nông thôn ( thành thị ) theo gợi ý SGK Bài nói đủ ý ( Em có hiểu biết nhờ đâu ? Cảnh vật ngời có đáng yêu ? Điều khiến em thích ? ) Dùng từ, đặt câu II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện Kéo lúa lên, bảng lớp viết gợi kể chuyện, số tranh ảnh cảnh nông thôn HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Kể lại chuyện Dấu cày - HS klể chuyện - NhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiƯu bµi - GV nêu mục đích yêu cầu học HD làm BT * Bài tập + Nghe, kể lại câu chuyện Kéo - Đọc yêu cầu BT lúa lên + GV kể chuyện lần - HS nghe - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Truyện có nhân vật ? - Khi thấy lúa ruộng nhà xấu, chàng ngốc làm ? - Về nhà anh chàng khoe với vợ ? - Chị vợ đồng thấy kết ? - Vì lóa nhµ chµng ngèc hÐo rò ? + GV kĨ chuyện lần - Câu chuyện buồn cời điểm ? * Bài tập - Nêu yêu cầu BT - GV mở bảng phụ viết gợi ý - Chàng ngốc vợ - Kéo lúa lên cho cao lúa ruộng nhà bên cạnh - Chàng ta khoe kéo lúa lên cao lúa ruộng bên cạnh - Cả ruộng lúa nhà héo rũ - Cây lúa bị kéo lên, đứt rễ nên héo rò - HS nghe - HS giái kĨ l¹i câu chuyện - Từng cặp HS tập kể - 3, HS thi kể lại câu chuyện trớc lớp - Chàng ngốc kéo lúa lên làm lúa chết hết, lại tởng làm cho lúa ruộng nhà mọc nhanh - Nhận xét bạn kể chuyện + Kể điều em biết nông thôn - Dựa vào câu hỏi gợi ý1 HS làm mẫu - HS xung phong trình bày trớc lớp - Cả lớp GV bình chọn bạn nói hay IV Củng cố, dặn dò - Biểu dơng HS học tốt - GV nhận xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 80 : lun tËp I- Mơc tiêu - Củng cố KN tính giá trị biểu thức Vận dụng để giải toán có liên quan - Rèn KN tính giá trị biểu thức giải toán - GD HS chăm học toán - Giáo viên: Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - II- §å dïng GV : B¶ng phơ- PhiÕu HT HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra: - Nêu quy tắc tính giá trị - - 3HS nêu biểu thøc? - NhËn xÐt - NhËn xÐt, cho ®iĨm 3/ Luyện tập: * Bài 1:(B) KT: Rèn kĩ tính giá trị - HS đọc biểu thức - Làm bảng - Đọc đề? 125 - 85 + 80 = 40 + 80 = 120 21 x x = 42 x = 168 - HS nªu - ChÊm bài, nhận xét => Chốt: Biểu thức có dạng nào? Nêu cách tính? - HS làm * Bài 2, ( V) 81 : + 10 = + 10 KT: Rèn kĩ tính giá trị = 19 biÓu thøc 20 x : = 180 : - Đọc đề? = 90 - Chấm bài, nhËn xÐt 11 x - 60 = 88 - 60 = 28 => Chèt: Nªu thø tù thùc hiƯn biểu thức * Bài 4: KT: Rèn kĩ xác định giá trị biểu thức - Nêu yêu cầu! - Nối giá trị biểu thức! - Làm sách, HS làm bp 80 : x 90 39 50 + 20 x4 130 120 68 11 x + 70 + 60 : - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Chữa => Chốt: Em làm nh nào? 4/ Củng cố: - Đánh giá làm HS * Dặn dò: Ôn lại 81 - 20 +7 - Tính giá trị biểu thức - Nối GTBT víi biĨu thøc * Rót kinh nghiƯm: Thủ công Bài 10: Cắt dán chữ E (1tiết) I Mục tiêu - Hs biết kẻ, cắt, dán chữ E - Hs kẻ, cắt, dán đợc chữ E quy trình kĩ thuật - Giúp Hs lòng yêu thích cắt chữ II Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ E dán, mẫu chữ E rời - Tranh quy trình - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5p) - Nêu bớc kẻ, cắt chữ V ? - KiĨm tra sù chn bÞ cđa Hs Các hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò 2.1.Hoạt động 1: Hớng dẫn Hs quan sát thực hành (6-7p) - Gv giới thiệu chữ E mẫu - Hs quan sát + Chữ E có độ cao ô ? Rộng - Cao ô rộng ô ô ? - Từ hình chữ nhËt - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - + Chữ E đợc cắt từ hình ? - Hs quan sát - Gv Chữ E có nửa nửa phía dới giống Nếu gấp đôi chữ E (theo chiều ngang) nửa nửa dới trùng khít 2.2 Hoạt động 2: Hớng dÉn mÉu - Hs quan s¸t, Gv thao t¸c (15p) mẫu * Bớc 1: Kắt chữ E - Lật mặt sau tờ giấy màu kẻ, cắt hình chữ nhật có chiều dài ô, chiều rộng 3ô rỡi - Chấm điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật Sau kẻ chữ E theo điểm chấm * Bớc 2: Cắt chữ E - Gấp đôi hình chữ nhật kẻ, cắt chữ E theo đờng dấu ( mặt trái ngoài) sau cắt theo đờng kẻ cuả nửa chữ E bỏ phần gạch chéo - Mở đợc chữ E nh hình mẫu * Bớc 3: Dán chữ E - Thực dán chữ E nh trớc - Gv thực mẫu 2.3 Hoạt động 3: Hs thực hành - Hs nêu lại bớc (10p) - H thực hành cắt, dán chữ - Nêu lại bớc kẻ, cắt, dán chữ E E - Hs thực hành kẻ, cắt, dán chữ E - H trng bày sản phẩm - Trng bày sản phẩm - NX đánh giá sản phẩm * Dặn dò (1p) : Giờ sau mang đầy đủ, đồ dùng môn thủ công để học cắt, dán chữ VUI vẻ - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A1 - Giáo dục tập thể SINH HOạT LíP Tỉng vƯ sinh líp häc ( HS tỉng vƯ sinh díi sù híng dÉn cđa GV vµ sù chØ đạo ban cán sự) - Giáo viên: Nguyễn Thị DiƯu Têng – Líp 3A1 - ... nh hình mẫu * Bớc 3: Dán chữ E - Thực dán chữ E nh trớc - Gv thực mẫu 2 .3 Hoạt động 3: Hs thực hành - Hs nêu lại bớc (10p) - H thực hành cắt, dán chữ - Nêu lại bớc kẻ, cắt, dán chữ E E - Hs thực... HS làm bp 80 : x 90 39 50 + 20 x4 130 120 68 11 x + 70 + 60 : - Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Chữa => Chốt: Em làm nh nào? 4/ Củng cố: - Đánh giá làm HS * Dặn... tập theo khu vực phân công - Cả lớp thực dới điều khiển cán lớp - G sửa chữa động tác sai - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau cho lớp tham gia chơi Thứ ba ngày tháng 12 năm 2016 Chính tả ( Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (7) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn