GIÁO án lớp 3 TUẦN (6)

16 59 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần ôn Thứ ba ngày tháng năm 2016 ChÝnh t¶ ( Nghe - viết) NHÀ CỦA BỐ I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết tả, trình bày đúng, đẹp đoạn 1,2 bi Nh ca b II Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy A KiĨm tra bµi cò - ViÕt sè tõ chøa tiếng có âm đầu tr/ch - Nhn xột B Bài Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC cña tiÕt häc HD HS nghe - viÕt a HD HS chuẩn bị - GV đọc đoạn văn Hoạt động trò - HS viết bảng con, em lên bảng viết - Nhận xét - HS theo dõi SGK - 2, HS đọc lại - Páo thăm bố đâu? - thành phố - Bài tả gồm đoạn ? - Bài tả tách thành đoạn - Bài thơ thuộc loại thơ chữ? - Thơ chữ - Cách trình bày nh nào?? - Chữ đầu mối đoạn viết hoa, lùi - Có tên riêng nào? vào ô - Tên riêng đợc viết hoa nh - Páo nào? - HS nêu b GV đọc cho HS viết + HS đọc thầm lại + HS viết vào - Đọc soát lỗi cho HS - HS đọc, soát lỗi, cha lỗi c Chấm, chữa bµi - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt HS IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rót kinh nghiƯm - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - Toán ễN TậP: NHÂN, CHIA Số Có BA CHữ Số VớI Số Có MT CHữ S I- Mục tiêu - Củng cố cách nhân, chia số có ba chữ số víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí), ( có d) - Vận dụng để tính giá trị biểu thức giải toán - GD HS chăm học để liên hệ thực tế II- Đồ dùng Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra (B) : - Đặt tính tính: 123 x - HS làm bảng - Nêu cách thực hiện! - Nhận xét - Nhận xét, cho điểm 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Giới thiệu bài: Ôn: Nhân, chia số có ba chữ số b) HĐ 2: Luyện tập: * Bài 1(NH) KT: Rèn kỹ đặt tính nhân, chia số có ab ch÷ sè cho sè cã ch÷ sè - HS đọc đề - Nêu yêu cầu - Đặt tÝnh råi tÝnh: a 325 x b 523 : - Thực yêu cầu 123 x 437 : - Thực vào nháp Gọi Hs làm bp - HS nêu cách thực - Chữa bảng phụ => Chốt: Nêu cách thực phép tÝnh hiÖn : 325 x 3; 437 : 7! * Bµi 2(V) - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng – Líp 3A1 - KT : RÌn kü tính giá trị biểu thức có phép tính nhân chia, cộng, trừ dấu ngoặc - Đọc thầm đề Tính giá trị biểu thức: a 120 x : b 344 : (4 x 2) 224 : x 123 x ( 72: 8) - Thùc yêu cầu vào - Chữa bp => Chốt: + Nêu thứ tự tính giá trị biểu thức phần! * Bài 3(V) KT: HS bit vận dụng nh©n, chia số có ba chữ số vào gii toỏn - Đọc đề? Mẹ có 450 trứng xếp vào thùng, thùng hộp Hỏi hộp trứng có quả? ( Số trứng hộp nh nhau) - Thực yêu cầu vào - Chữa bài: Sử dụng phơng pháp chia sẻ => Chốt: Em áp dụng kiến thức để làm tập này? 3/ Củng cố: - Nêu qui tắc tính giá trị biểu thức! - HS đọc - HS làm HS làm bp - HS nêu - Cách 1: Mỗi thùng có số trứng là: 450 : 3= 150 ( quả) Mỗi hộp có số trứng là: 150: = 50 ( quả) Đáp số: 50 - Cách 2: Có số hộp trứng là: 3x3 = ( hộp) Mỗi hộp có số trứng là: 450 : = 50 ( quả) Đáp số : 50 - Chia số có ba chữ số cho sè cã mét ch÷ sè - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - * Rót kinh nghiƯm: Tù nhiªn x· héi MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG( Tiếp) I MỤC TIÊU - Kể tên số hoạt động trường hoạt động học tập học - Nêu ích lợi hoạt động - Tham gia tích cực hoạt động trường phù hợp với sức khoẻ khả II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình trang 48, 49 (SGK) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - 1.Hoạt động 1: Khởi động - Kiểm tra cũ: - Giới thiệu bài: Hoạt động 2: Thùc hµnh 2.1: Quan sát theo cặp - Biết số hoạt động lên lớp HS tiểu học - Biết số điểm cần ý tham gia vào hoạt động - Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sỏt cỏc hoạt động thực tế trờng sau hỏi trả lời câu hỏi bạn - Bước 2: GV gọi HS hỏi trả lời - GV nhận xét * Kết luận: HĐ lên lớp HS tiểu học bao gồm: Vui chơi giải trí Văn nghệ thể thao, làm vệ sinh, tưới hoa 2.2: Thảo luận theo nhóm Giới thiệu hoạt động ngồi lên lớp trường - Bước 1: GV phát phiếu học tập cho nhóm - Bước 2: GV gọi nhóm trình bày kết -> GV giới thiệu lại hoạt động lên lớp HS nhóm vừa đề cập đến - Bước 3: GV nhận xét thái độ, ý thức HS lớp tham gia hoạt động * Kết luận: Hoạt động lên lớp làm cho em vui vẻ, khoẻ mạnh, giúp em nâng cao mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp Hoạt động 3: Củng cố dặn dò: - Nêu lại ND ? - nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học - HS đọc đầu - HS ghi đầu vào + HS quan sát sau hỏi trả lời theo cặp + - cặp hỏi trả lời trước lớp - HS nhận xét + Các nhóm nhận phiếu, thảo luận để điền vào phiếu + Đại diện nhóm trình bày kết + HS ý nghe -1 HS - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - ThÓ dục Thực hành: Bài thể dục phát triển chung I.Mục tiêu - HS ôn tập thể dục phát triển chung Yêu cầu H thực động tác mức xác II Địa điểm phơng tiện - Vệ sinh sân trờng - Còi, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung TG L.V.Đ A) Phần mở đầu - GV tập trung líp, kiĨm tra sÜ sè - GV phỉ biÕn nội dung, yêu cầu học 22 đội hình lớp ì ' GV - GV cho lớp chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập lần - H luyện tập theo đơn vị tổ - sau tập chung lớp B) Phần - Kiểm tra cũ + Tập thể dục phát triển chung - Trò chơi: Mèo đuổi chuột C) Phần kết thúc - GV HS hệ thốnglại học Phơng pháp lên lớp - GV nêu tên trò chơi sau cho lớp chơi - GV hô động tác ĐHĐN để HS tập lại - Ôn lại động tác tay chống hông (dang ngang) Thứ t ngày tháng năm 2016 Tập đọc Âm thành phố I Mục tiêu * Tập đọc - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - c ỳng từ ngữ : gác, náo nhiệt, rền rĩ, thét lên từ phiên âm tiếng nớc ngoài: vi - ô - lông; pi -a - nô; Bét- tô - ven + Rèn kĩ ®äc hiĨu : BÐt - t« - ven - HiĨu nghĩa từ khó : vi - ô - lông; ban công; pi- a -nô; - Hiểu nội dung câu chuyện : Thành phố có âm náo nhiÖt, ån · * Rèn kĩ sống: - Lắng nghe tích cực II §å dïng GV : Tranh minh hoạ chuyện SGK - Bản nhạc : ánh trăng Bét - tô- ven III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - HS đọc - Đọc bài: Ba điều ớc - Sống hàng xóm, làm công - Điều làm bác thợ rèn Rít việc hạnh phúc? B Bài Giới thiệu ( GV giới thiệu ) Luyện đọc a GV đọc diễn cảm toàn b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - GV giúp HS đọc sai sửa lỗi phát âm * Đọc đoạn trớc lớp - GV HD HS nghỉ rõ sau dấu câu - Giúp HS hiểu nghĩa từ giải * Đọc ®o¹n nhãm - HS theo dâi SGK - QS tranh minh hoạ SGK - HS tiếp nối đọc câu - HS nối đọc ®o¹n tríc líp - HS ®äc theo nhãm - Nhận xét bạn đọc nhóm - nhóm tiếp nối đọc ĐT đoạn - HS đọc * c c bi HD HS tìm hiểu - Hằng ngày, anh Hải nghe thấy âm nào? + HS đọc thầm c bi, tr li - ve kêu, kéo, còi ô tô, còi tàu háa - HS nªu - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - - Tìm từ ngữ tả âm ấy! - Các âm nói lên điều thành phố? Luyện đọc lại - GV c mu - Cuộc sống thành phố náo nhiệt ồn ã - HS luyện đọc đoạn - HS luyện đọc - Đọc đoạn thích IV Cđng cè, dặn dò - GV nhận xét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: Lun tõ vµ câu ôn tập : câu so sánh Dấu phẩy I Mục tiêu - HS nắm đợc cấu trúc câu so sánh, đặt đợc câu so sánh - Nắm đợc cách sử dụng dấu phẩy, vận dụng làm tốt tập II Đồ dùng bp III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ Không kiểm tra B Bài * Bài tập 1(NH) - Đặt câu so sánh có từ ngữ, - HS đọc yêu cầu hình ảnh sau: + ve kêu + hoa hồng đỏ + hàng dừa - Làm nháp, HS làm bp - GV nhận xét => Câu so sánh cần có - Đối tợng đem so sánh, đặc thành phần nào? điểm so sánh, từ dùng so sánh, đối tợng dùng so sánh * Bài tập ( V) - Nêu yêu cầu BT - HS đọc yêu cÇu - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A1 - §iỊn dÊu phÈy, dÊu chÊm vào đoạn văn sau chép lại cho đúng: Trớc c¸c ch¸u vỊ B¸c chia kĐo cho c¸c cháu Bác dặn cháu phải chăm học lời cha mẹ cô giáo Bác hứa cháu ngoan học giỏi Bác khen - HS làm - HS lµm bp - GV cïng HS nhËn xét - Chữa đơn bp => Chốt kết IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rót kinh nghiƯm: Toán ôn tập: Giải toán hai phép tính I- Mục tiêu - Rèn kĩ giải toán hai phép tính cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ III- Các hoạt ®éng d¹y häc chđ u Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ KiĨm tra: Kh«ng kiĨm tra 2/ Lun tËp: * Bài 1(B): Quãng đờng AB dài 212km, quãng đờng CD dài nửa quãng đờng AB Hỏi hai quãng đờng dài ki - lô - mét? - HS làm bảng - Đọc đề bài! KQ: - Ghi phép tính vào bảng con! - Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - - Nhận xét bảng! - Nêu giải! Quãng đờng CD dài là: 212: = 106 (km) Cả hai quãng đờng dài là: 212 + 106 = 318 (km) Đáp số: 318 km - HS nêu => Chốt: Bài toán thuộc dạng toán gì? Chú ý lời giải cho phù hợp * Bài 2(V): Một cửa hàng có 305 kg gạo Cửa hàng bán 1/5 số gạo Hỏi cửa hàng ki - lô - gam gạo? - Đọc đề? + HS làm vở- HS chữa - Làm vào nháp! Gọi HS làm bp bp KQ: Số gạo bán là: 305 : = 61 (kg) Cửa hàng lại số gạo là: - Chữa bp 305 - 61 = 244 (kg) => Chốt : Đáp số : 244 kg - Tại tìm số gạo bán em lại lấy 305 chia cho 5? - Ai có lời giải khác? - Em chọn lời giải đúng, ngắn gọn * Bài 3:(V) Hộp bánh nặng 225g, gói kẹo nặng 306g Hỏi hộp bánh gói kẹo nặng gam? - HS đọc - Đọc đề? - Hs làm vở- HS chữa bp Bài giải hộp bánh nặng là: 225 x = 675 (g) hộp bánh gói kẹo nặng là: - Chữa bp theo phơng pháp 675 + 306 = 981 (g) chia sẻ Đáp sè : 981 g => Chèt: NhËn xÐt 3/ Cñng cè: - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A1 - * Rót kinh nghiƯm: Thứ năm ngày tháng năm 2016 Thể dục Sơ kết học kỳ I.Mục tiêu - Củng cố động tác đội hình đội ngũ học học kì I - Chơi trò chơi H yêu thích Yêu cầu biết tham gia chơi tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng - Còi, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung A) Phần mở đầu - GV tập trung líp, kiĨm tra sÜ sè - GV phỉ biÕn néi dung, yêu cầu học TG L.V.Đ Phơng pháp lên lớp đội hình lớp ì ' GV 22 -GV cho lớp chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập lần - H tập lớp dới điều khiển lớp trởng - Chia nhóm tập luyện - Báo cáo kết theo nhóm - GV theo dõi đánh giá - H kể tên trò chơi vận động học - GV H nêu tên trò B) Phần - Ôn động tác đội hình đội ngũ học *Trò chơi: Đua ngựa trò chơi H yêu thÝch - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng – Líp 3A1 - C) PhÇn kÕt thóc - GV HS hệ thốnglại học - Nhận xét tiết học chơi sau chơi cho lớp Tập viết Kiểm tra : Âm thành phố I Mục tiêu - Rèn kĩ nghe - viết : Viết đoạn : Âm thành phố II Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Không kiểm tra B Bài - GV đọc viết - Bài có từ tên riêng - HS nêu - GV đọc cho HS viÕt - HS viÕt bµi - GV chÊm, nhËn xÐt số IV Củng cố, dặn dò - GV nhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: Toán ôn tập: đơn vị đo đại lợng I- Mục tiêu - Củng cố đơn vị đo đại lợng học - Rèn kĩ tính giải toán liên quan đến đại lợng - GD ý thức cẩn thận, HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/KTBC: - Không kiểm tra 2/ Luyện tập: * Bài 1(B) KT : Củng cố kỹ đổi đơn vị đo - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Líp 3A1 - độ dài, khối lợng a Viết số đo sau dới đơn vị m 1km 40 m; 20 dm 300cm; 2dam 20dm b ViÕt sè ®o sau dới đơn vị g: 1kg 23g; kg 302g; kg7g - Đọc thầm đề - Trình bày vào bảng! - Nhận xét bảng => Chốt: Dựa vào đâu để làm này? Bài 2(NH): KT : Rèn kỹ so sánh Điền dấu >; < ; = a 18dam + 320 m …… 500m 24km : ……4200m b 750 g : … 150 kg 1kg .48g : - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào nháp! - Chữa bp - Nêu cách thực hiện! => Chốt: - Để điền dấu đúng, em phải làm gì? * Bài 3(V): KT : Rèn kỹ giải toán đơn vị đo độ dài khối lợng a Mẹ có kg bột, mẹ làm bánh hết 280g, số lại mẹ chia vào túi Hỏi túi đựng bột? b Một đoạn dây dài 3dam, ngời ta để lại 2m Số lại ngời ta cắt thành đoạn Hỏi đoạn dây dài mét? - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào vở! => Chốt: Dựa vào KT học để làm bài? 3/ Củng cố: - HS nêu - HS làm bảng - Dựa vào mối quan hệ đơn vị đo - HS đọc đề - HS làm nháp - HS làm bp - HS nêu - Tính đợc kết quả, đổi đơn vị đo để so sánh - HS đọc đề - HS làm - HS làm bp - HS nêu - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - * Đánh giá làm HS * Rót kinh nghiƯm: Tù nhiªn x· hội Thực hành: Vệ sinh môi trờng I Mc tiờu: - Rèn kĩ vệ sinh môi trờng học tập sinh hoạt, thc hin rỏc ỳng ni quy định - GDHS có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng II Đồ dùng dạy học: - Chỉi, giẻ lau, phất trần, khau hót III Hot ng dy - hc: - GV phân nhóm - Phân công nhiệm vơ cho tõng nhãm: Tỉng vƯ sinh líp häc vµ môi trờng xung quanh - HS thực hành tổng vệ sinh díi sù híng dÉn cđa GV vµ sù chØ đạo nhóm trởng - Các nhóm báo cáo kết vệ sinh môi trờng nhóm III Củng cố: - GV nhận xét, đánh giá kết nhóm Thứ sáu ngày tháng năm 2016 Chính tả ( Nghe - viết) Thực hành: Vệ sinh môi trờng Tập làm văn Kiểm tra Toán Kiểm tra Thủ công Ôn tập chơng II : Cắt, dán chữ đơn giản I Mục tiêu : - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Đánh giá kiến thức, kĩ cắt, dán chữ qua sản phẩm thực hành học sinh II Giáo viên chuẩn bị - Mẫu chữ học chơng II để giúp học sinh nhớ lại cách thực - Giấy thủ công, bút chì, thớc kẻ, kéo thủ công, hồ dán III Nội dung kiểm tra Để kiểm tra: " Em cắt, dán chữ chữ học ch ơng II " - Giáo viên giải thích yêu - Học sinh làm kiểm tra cầu kiến thức, kĩ năng, sản phẩm - Giáo viên quan sát học sinh làm bài, gợi ý cho học sinh yếu lúng túng để hoàn thành kiểm tra IV Đánh giá : - Đánh giá sản phẩm thực hành học sinh theo mức độ - Hoàn thành A - Sản phẩm đẹp, sáng tạo A+, cha hoàn thành B V Nhận xét, dặn dò : - Chuẩn bị tiết sau mang giấy bìa đồ dùng để đan nong mốt Giáo dục tập thể Sinh hoạt lớp I Mục tiêu - HS thấy đợc u khuyết điểm học kì I - Có ý thức sửa sai điều vi phạm, phát huy điều làm tèt - GD HS cã ý thøc häc tËp hoạt động II Nội dung sinh hoạt GV nhận xét u điểm : - Giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân - Thực hiƯn nỊ nÕp líp, xÕp hµng vµo líp - Truy hát đầu - Trong lớp ý nghe giảng - Chịu khó giơ tay phát biểu - Cã nhiỊu tiÕn bé vỊ ®äc - TiÕn bé mặt Nhợc điểm : - Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - - Cha chó ý nghe gi¶ng - Chữ viết cha đẹp, sai nhiều lỗi tả - Cần rèn thêm đọc, toán, viết văn, viết chữ HS bổ sung Vui văn nghệ Đề phơng hớng học kì II - Duy tr× nỊ nÕp líp - Trong líp chó ý nghe giảng, chịu khó phát biểu - Chấm dứt tình trạng học muộn - Một số bạn nhà luyện đọc rèn thêm chữ viết - Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A1 - ... Đặt tính tính: a 32 5 x b 5 23 : - Thực yêu cầu 1 23 x 437 : - Thực vào nháp Gọi Hs làm bp - HS nêu cách thực - Chữa bảng phụ => Chốt: Nêu cách thùc hiÖn phÐp tÝnh hiÖn : 32 5 x 3; 437 : 7! * Bµi 2(V)... ngắn gọn * Bài 3: (V) Hộp bánh nặng 225g, gói kẹo nặng 30 6g Hỏi hộp bánh gói kẹo nặng gam? - HS đọc - Đọc đề? - Hs làm vở- HS chữa bp Bài giải hộp bánh nặng là: 225 x = 675 (g) hộp bánh gói kẹo nặng... thành phần nào? điểm so sánh, từ dùng so sánh, đối tợng dùng so sánh * Bài tập ( V) - Nêu yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu - Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng – Líp 3A1 - §iỊn dÊu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (6) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn