Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu

93 186 0
  • Loading ...
1/93 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:11

Ngày nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triến trong cơ chế mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và phải đặt vấn đề hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu, bởi vì hạch toán kinh tế có nghĩa là lấy thu bù chi và phải đảm bảo có lãi. Quản lý kinh tế đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của một quá trình, một giai đoạn và một hoạt động kinh doanh.Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và phát triển. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu đang từng bước hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn những hạn chế nhất định. Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn, sau quá trình tìm hiểu tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu”. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LÊ MAI THƯƠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LÊ MAI THƯƠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP) Sinh viên thực hiện: LÊ MAI THƯƠNG Mã sinh viên : 1511012094 Niên khoá : (2015-2019) Hệ đào tạo : CHÍNH QUY HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn TS Hồng Đình Hương Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường Tác giả khóa luận (Ký tên) Lê Mai Thương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Hồng Đình Hương tận tình hướng dẫn, chu đáo giúp đỡ bảo em suốt trình viết khóa luận Em xin cảm ơn q Thầy, Cơ Bộ mơn Kế tốn thuộc Khoa Kinh tế Tài ngun Môi trường, trường Đại Học Tài nguyên Môi trường tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập trường Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo hướng dẫn quý Thầy Cô trường Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả khóa luận (Ký tên) Lê Mai Thương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii Danh mục kí hiệu từ viết tắt .v Danh mục sơ đồ bảng vi MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 13 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 13 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại .13 1.1.2 Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .14 1.2 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 19 1.2.1 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 19 1.2.2 Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo chế độ kế toán Việt Nam 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU 37 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 37 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 37 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 38 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 40 2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 45 2.2.1 Giới thiệu tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 45 2.2.2 Những sách kế tốn chung 46 2.2.3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU 70 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 70 3.1.1 Ưu Điểm 70 3.1.2 Nhược Điểm .72 3.2 Một số giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu .73 3.2.1 Giải pháp hồn thiện phương pháp tính giá xuất kho 73 3.2.2 Giải pháp hồn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi 74 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng phần mềm kế toán .74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC .79 DANH MỤC KÝ HIỆU TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BCĐKT BCTC Diễn giải Bảng cân đối kế tốn Báo cáo tài BĐS Bất động sản BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí DN Doanh nghiệp GTCL Giá trị lại 10 GTGT Giá trị gia tăng 11 HĐKT Hợp đồng kinh tế 12 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 13 NCTT Nhân công trực tiếp 14 NVL Nguyên vật liệu 15 PP Phương pháp 16 QLDN Quản lý doanh nghiệp 17 TGNH Tiền gửi ngân hàng 18 TK Tài khoản 19 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 20 TSCĐ Tài sản cố định 21 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lí cơng ty TNHH Vận Tải thương mại Dũng Thu 40 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu 46 Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển nghiệp vụ bán hàng 49 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Ngày nay, với đổi chế quản lý Nhà nước từ chế quản lý tập trung bao cấp sang chế thị trường Để tồn phát triến chế đòi hỏi doanh nghiệp phải động, sáng tạo phải đặt vấn đề hiệu kinh doanh lên hàng đầu, hạch tốn kinh tế có nghĩa lấy thuchi phải đảm bảo có lãi Quản lý kinh tế đảm bảo tạo kết hiệu cao trình, giai đoạn hoạt động kinh doanh Sự đời phát triển kế toán gắn liền với phát triển kinh tế xã hội Xã hội phát triển kế tốn trở nên quan trọng trở thành công cụ thiếu quản lý kinh tế nhà nước doanh nghiệp Trong bối cảnh để tồn doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp Cơng tác kế tốn có vai trò lớn việc quản lý điều hành doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp thương mại vấn đề trở nên vơ quan trọng doanh nghiệp thực tốt công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng khả thu hồi vốn, kịp thời tở chức q trình kinh doanh tồn phát triển Nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu bước hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Tuy nhiên công tác chưa thực hồn thiện hạn chế định Xuất phát từ mặt lý luận thực tiễn, sau q trình tìm hiểu tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài sâu vào nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm số mục đích sau: - Hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu - Đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đơn vị Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu vào tìm hiểu vấn đề liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu - Khách thể nghiên cứu: Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu - Đối tượng khảo sát: Phòng Kế tốn Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu + Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu từ ngày 17/01/2019 đến dựa nguồn số liệu liên quan thu thập từ Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu năm 2016 đến năm 2018 Do đặc thù đơn vị doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực vận tải thương mại, chưa có ứng dụng kế tốn quản trị tương lai gần khả ứng dụng không khả thi đề tài tập trung vào kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty từ góc độ kế tốn tài Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chứng từ kế toán: Thu thập chứng từ phát sinh q trình kinh doanh cơng ty để kiểm tra tính xác, hợp lệ chứng từ Phương pháp đối ứng tài khoản – ghi sở: Từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thể chứng từ kế toán, dùng phương pháp đối ứng chứng từ, tài khoản để phân loại thông tin chứng từ phản ánh cách có hệ thống vào loại sở kế tốn mà cơng ty sử dụng để theo dõi cho đối tượng kế toán cụ thể Phương pháp thống kê, so sánh: Nhằm phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tìm hiểu thực trạng cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết Theo điều hợp đồng kinh tế ghi rõ bên A (bên mua hàng) tốn khoản nợ vòng 30 ngày Nếu bên A vi phạm thỏa thuận thời gian tốn ghi rõ hợp đồng khoản tiền mua hàng bên A phải trả thêm số tiền phạt 0.5 % giá trị tốn thiếu cho ngày chậm tốn Nhưng thực tế có nhiều khách hàng tốn chậm khoản nợ việc thu phạt khơng diễn ảnh hưởng lớn đến chu kỳ quay vòng vốn Cơng ty khơng tiến hành lập dự phòng liên quan đến khoản nợ phải thu khó đòi Một số khách hàng thường mua với số lượng số tiền lớn mà toán chậm, niên độ kế toán, nên khoản nợ công ty cần xem xét, tính tốn hợp lý vào chi phí quản lý kinh doanh Để hạn chế rủi ro công ty cần lưu ý việc lập dự phòng phải thu khó đòi 3.1.2.3 Về phân bổ chi phí quản lý kinh doanh (chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp) Cơng ty khơng tiến hành phân bở chi phí kinh doanh cho loại hàng hóa dẫn đến việc xác định kết kinh doanh chưa phù hợp nên khó cho việc xác định lợi ích đem lại hàng hóa để xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý hiệu để kích thích tiêu thụ sản phẩm theo giai đoạn phù hợp 3.1.2.4 Về hệ thống tài khoản sổ sách kế toán áp dụng Về hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ theo quy định nhiên để hoàn thiện phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty cần sử dụng thêm mẫu sở sách phản ánh thông tin đầy đủ cho người tiếp nhận quản lý dễ dàng Ngồi cơng ty tiết tài khoản theo mặt hàng để nhận rõ mạnh mặt hàng, có chiến lược kinh doanh tương lai 3.1.2.5 Về tình hình sử dụng máy tính phần mềm kế toán Cơng ty áp dụng cơng cụ văn phòng hỗ trợ Word, Excel mang tính thủ cơng Những cơng cụ có lợi dễ dàng kiểm tra sở sách bất cập tốn nhiều thời gian việc xử lý thông tin nghiệp vụ, cập nhật thông tin nhiều chưa kịp thời 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU 3.2.1 Giải pháp hồn thiện phương pháp tính giá xuất kho Đi đôi với việc thực đổi công tác hạch tốn máy vi tính dùng cơng cụ hỗ trợ tương lai cơng ty sử dụng phần mềm thuận tiện cho việc tính tốn, độ xác cao chi phí khơng lớn, cơng ty nên áp dụng phương pháp tính giá vốn xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước Do đặc điểm cơng ty kinh doanh tập trung mặt hàng chủ yếu kinh doanh mặt hàng thực phẩm đóng gói việc nhập hàng cơng ty quy định lượng hàng tồn kho lại 10% x lượng hàng nhập lơ trước nên áp dụng phương pháp trị giá vốn hàng hóa kho sát với giá thị trường, tiêu hàng tồn kho bảng cân đối kế tốn có ý nghĩa kinh tế Phương pháp dựa giả định hàng nhập mua trước xuất trước giá trị hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập trước thực hàng xuất hết Cũng theo phương pháp này, giá vốn tính toán sau lần xuất hàng, đảm bảo việc ghi chép cung cấp số liệu cho công tác quản lý có đánh giá xác thực kinh doanh Chính vậy, việc áp dụng phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp bình qn gia quyền mức độ xác cao 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng nợ phải thu khó đòi Thơng tư 228/2009/TTBTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tởn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Dự phòng nợ phải thu khó đòi dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn tốn, nợ phải thu chưa q hạn khơng đòi khách nợ khơng có khả tốn Cơng ty tính tốn khoản nợ có khả khó đòi, tính tốn lập dự phòng để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí kỳ 72 Cơng ty phải dự kiến mức tởn thất xảy nợ q hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng theo khoản nợ phải thu khó đòi Khoản nợ phải thu phải có chứng từ gốc có đối chiếu xác nhận nợ bao gồm hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ,… 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng phần mềm kế tốn Cơng ty nên lựa chọn cho phần mềm kế tốn phù hợp để thơng tin kinh tế cập nhật nhanh chóng, xác, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhu cầu sử dụng thông tin người sử dụng Cơng ty tham khảo số phần mềm như: phần mềm MISA SME.NET 2015, với ưu điểm nổi trội sau: Với 21 năm kinh nghiệm việc sản xuất, cung cấp phần mềm, Misa đạt nhiều thành tích, giải thưởng minh chứng cho chất lượng sản phẩm Misa Hiện nước có 130.000 khách hàng sử dụng hiệu sản phẩm Misa Misa đạt chứng CMMi, ISO 9001 quản lý chất lượng ISO 27000 hệ thống quản lý an ninh thông tin, bảo chứng cho việc sản phẩm dịch vụ Misa cung cấp có chất lượng tốt an tồn bảo mật cao Không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm, Misa trọng đến việc làm sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2015 có giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp, trực quan dễ hiểu cho người sử dụng MISA SME.NET có nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép, doanh nghiệp cài nhiều máy với chi phí hợp lý Phần mềm bảo hành thời gian 12 tháng Doanh nghiệp ln cập nhật tính phần mềm qua Internet mà không cần phải đợi MiSa gửi đĩa CD KẾT LUẬN Trong năm qua, công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh hoạt động hiệu việc phản ánh xác trung thực kết 73 kinh doanh Qua đó, phận kế tốn điều kiện cho Ban giám đốc Công ty đưa định, phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới Sự phát triển quy mô chất lượng thúc đẩy Công ty phận ngày hồn thiện cấu tở chức cách thức hoạt động theo hướng tích cực, hiệu mong tương lai Công ty đạt nhiều kết tốt với nỗ lực Ban giám đốc toàn công ty Nội dung tập trung vào nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề lý luận liên quan đến kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý, nội dung theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo chế độ kế toán hành Những vấn đề kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại sở để xem xét đánh giá thực tế đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Qua khảo sát thực tế cơng tác kế tốn mà trọng tâm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu, tác giả nghiên cứu đề cập số nội dung phân tích đặc điểm tở chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý đặc điểm tở chức kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu; khái quát, phân tích làm rõ thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu góc độ kế tốn tài Kết chương sở quan trọng để đưa nhận định, đánh giá việc vận dụng chế độ kế tốn cơng ty Từ khóa luận đề xuất số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Tài (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp quyển 1, NXB Tài chính, Hà Nội 74 Bộ Tài (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp quyển 2, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 chế độ kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội Sách giáo trình Kế toán tài chính (2017), TS Nguyễn Hoản (chủ biên), NXB Tài chính, Hà Nội Cơng ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu (2014), tài liệu tở chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty: Báo cáo tài chính, Sở tài khoản Trần Đình Phương Linh (2013), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2, Khóa luận tốt nghiệp Mai Ánh Dương (2014), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH Đường Biển, Khóa luận tốt nghiệp Tôn Khánh Nhi (2014), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Việt Hưng, Khóa luận tốt nghiệp 10 Phan Thị Thanh Tuyết (2014), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiên Phong, Khóa luận tốt nghiệp 11 Trần Minh Châu (2015), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dược phẩm IMEXPHARM, Khóa luận tốt nghiệp 12 Lê Thị Huyền Châu (2015), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc, Khóa luận tốt nghiệp 13 Trần Hậu Hiếu (2015), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Khát Vọng Việt, Khóa luận tốt nghiệp 14 Hồ Thị Hiếu Hạnh (2015), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH Việt Âu, Khóa luận tốt nghiệp 15 Hoàng Thị Trang (2017), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Hồng, Khóa luận tốt nghiệp 75 16 Phạm Thị Thương (2017), Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh, Khóa luận tốt nghiệp 17 Các viết, tài liệu Internet, trang web: http://www.niceaccounting.com/ http://www.google.com/ http://www.udn.vn/ PHỤ LỤC 01 SƠ ĐỜ KẾ TỐN BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ (Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 BTC) TK 333 TK 511 3.Thuế XK, thuế TTĐB TK 111,112,131 TK 521 Các khoản giảm 4.Kết chuyển khoản trừ doanh thu giảm trừ doanh thu TK 331 Thuế GTGT TK 911 5.Kết chuyển doanh thu bán hàng 76 TK 111,112,131 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT đầu (nếu có) PHỤ LỤC 02 SƠ ĐỜ KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO PP KHAI THƯỜNG XUYÊN TK 156 TK 632 1.Xuất kho hàng hóa tiêu thụ TK 156 Hàng bị trả lại nhập kho TK 157 TK 911 2a.Xuất gửi 2b.Hàng bán gửi Kết chuyển giá vốn Xác nhận tiêu thụ TK 229 4.Trích lập dự phòng PHỤ LỤC 03 SƠ ĐỜ KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG TK 334,338 TK 641 TK 911 CP nhân viên bán hàng TK 214 2.Trích khấu hao TSCĐ phận Kết chuyển chi phí bán hàng bán hàng 77 TK 229 Trích lập dự phòng bảo hành TK 133 TK 111,112,331 4.CP dịch vụ mua CP tiền khác PHỤ LỤC 04 SƠ ĐỜ KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TK 632 TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 511 Kết chuyển doanh thu TK 635,811 TK 515,711 Kết chuyển CP tài chính, CP khác Kết chuyển doanh thu, HĐTC thu nhập khác TK 821 Kết chuyển CP thuế TNDN TK 8212 Kết chuyển khoản giảm CP thuế TNDN TK 641,642 Kết chuyển chi phí QLDN, CPBH TK 421 Kết chuyển lỗ Kết chuyển lãi 78 79 PHỤ LỤC 07 Mẫu số S02a-DN Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh CHỨNG TỪ GHI SÔ Số 62 Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Đơn vị tiền:Việt Nam Đồng Số hiệu TK Nội dung Nợ B A Ngân hàng nông nghiệp PTNT Hà Tĩnh tốn tiền th xe Có C 112 112 511 3331 Cộng Số tiền Ghi 6.363.636 636.364 D 7.000.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 08 Đơn vị: Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Họ tên người nhận hàng: bà Loan Sơn Địa chỉ: Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh 85 Mẫu số: 01-VT Lý xuất hàng: Xuất bán theo hóa đơn 478 Xuất tại: Kho Cơng ty STT Tên hàng hoá ĐVT Nước tinh khiết loại 24 chai x 350ml Số lượng thùng Đơn giá 50 Thành tiền 38.000 1.900.000 1.900.000 Tổng số tiền(viết chữ): Một triệu chín trăm ngàn đồng chẵn Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Giám đốc (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 09 Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh CHỨNG TỪ GHI SÔ Số 28 Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Đơn vị tiền:Việt Nam Đồng Số hiệu TK Nội dung Nợ B A Giá vốn hàng bán kì 632 Có C 155 Cộng Số tiền 1.900.000 Ghi D 1.900.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Người lập Kế toán trưởng 86 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 10 Mẫu số S02a-DN Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh CHỨNG TỪ GHI SÔ Số 28 Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Đơn vị tiền:Việt Nam Đồng Số hiệu TK Nội dung Nợ B A Chi phí tiếp khách phận bán hàng theo Hóa đơn số 000067 ngày 25/05/2016 641 Có C 111 Cộng Số tiền 2.000.000 Ghi D 2.000.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 25 tháng 05 năm 2018 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 11 Mẫu số: S38-DN 87 Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh SÔ CHI TIẾT TK 641 Loại tiền: VNĐ NT Chứng từ Diễn giải TK Số phát sinh ghi Số NT đối Nợ Có sở ứng A B C D E Số dư đầu kì Phát sinh kì … … … Chi phí tiếp 25/05 28 25/05 khách 111 2.000.000 phận bán hàng Kết 2.000.000 chuyển 911 cuối kì 2.000.000 Số dư Nợ Có 2.000.000 Tồn cuối kì Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 05 năm 2018 Kế toán trường Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 88 Ghi G PHỤ LỤC 14 CHỨNG TỪ GHI SÔ Số: 40 Ngày 02 tháng năm 2018 Số hiệu TK Nội dung Nợ B A Chi lương 622 tháng 04/2018 Cộng Kèm theo: 01 chứng từ gốc Có C 334 338 Số tiền Ghi chu 63.000.000 7.000.000 70.000.000 D Ngày 02 tháng 05 năm 2018 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 15 Mẫu số B 01 – DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phuc BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/5/2018 Người nộp thuế: Công ty TNHH Vận Tải & TM Dũng Thu Mã số thuế : 3000417342 Địa trụ sở : Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung Quận, huyện : Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh Điện thoại : 0912279529 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam ST Thuyế Chỉ tiêu Mã Số năm Số năm trước T t minh (1) (2) (3) (4) (5) (6) Doanh thu bán hàng cung cấp IV.08 01 76.500.000 59.340.000 dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng 10 76.500.000 69.340.000 cung cấp dịch vụ (10= 01 – 02) Giá vốn hàng hóa 11 1.900.000 1.000.500 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 74.600.000 68.339.500 92 10 11 12 13 14 15 cung cấp dịch vụ (20= 10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài -Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24) Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nḥn khác (40=31-32) Tởng lợi nhuân kế toán trước thuế (50=30 + 40) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51) 21 22 24 68.575.000 71.045.000 30 6.025.000 (2.705.500) 31 32 40 3.082.000 3.367.000 3.082.000 3.367.000 9.107.000 661.500 51 1.821.400 132.300 60 7.285.600 529.200 50 93 IV.09 ... TRƯỜNG LÊ MAI THƯƠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DŨNG THU CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP) Sinh viên thực hiện: LÊ MAI THƯƠNG... THƯƠNG MẠI 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động kinh doanh thương mại hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa thị trường bn bán quốc gia riêng biệt quốc gia với Hoạt động thương. .. giáo hướng dẫn quý Thầy Cô trường Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả khóa luận (Ký tên) Lê Mai Thương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu, Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn