Bộ đề thi tin học văn phòng excel trình độ a

10 467 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 12:36

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 phút Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, Powerpoint theo quy đònh sau: D:\CA1\SBD.doc - Phaàn Word D:\CA1\SBD.xls - Phaàn Excel D:\CA1\SBD.pptx - Phần Powerpoint Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: Số báo danh có dạng K26-017) ÑEÀ 1: Yêu cҫu: (mӛi câu ÿiӇm) Dӵa vào ký tӵ ÿҫu cӫa Mã sӕ ÿӇ lҩy Tên nӝi dung thi ÿiӅn vào cӝt Nӝi dung thi Dӵa vào ký tӵ ÿҫu cӫa cӝt Mã sӕ tùy thuӝc cӝt Phái ÿӇ lҩy thӡi gian Xuҩt phát ÿiӅn vào cӝt Xuҩt phát bҧng kӃt quҧ cuӝc thi chҥy viӋt dã Tính cӝt Thành tích Kҿ khung cho bҧng tính, tơ màu nӅn cho bҧng Tên nӝi dung thi ± Xuҩt phát Sҳp xӃp bҧng kӃt quҧ cuӝc thi chҥy viӋt dã theo cӝt Nӝi dung thi cӝt Thành tích Tính Thӕng kê thành tích nӝi dung Maraton cao nhҩt cӫa Nam cӫa Nӳ Tính Thӕng kê thành tích nӝi dung Maraton thҩp nhҩt cӫa Nam cӫa Nӳ Rút trích danh sách vұn ÿӝng viên Nam có Năm sinh tӯ 1985 trӣ vӅ trѭӟc VӁ ÿӗ thӏ dҥng Bar cho phҫn Thӕng kê theo Thành tích TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 phút Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, Powerpoint theo quy đònh sau: D:\CA1\SBD.doc - Phần Word D:\CA1\SBD.xls - Phần Excel D:\CA1\SBD.pptx - Phần Powerpoint Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: Số báo danh có dạng K26-104) ĐỀ 2: u cҫu: (mӛi câu ÿiӇm) Tính cӝt Hӑc phí dӵa vào Bҧng giá hӑc phí Tính cӝt Giҧm dӵa vào bҧng MiӉn giҧm, nӃu phái Nӳ giҧm thêm 5% Tính cӝt TiӅn ÿóng Tính tәng cӝt Hӑc phí, tәng cӝt TiӅn ÿóng Kҿ khung cho bҧng tính, tơ màu nӅn cho Bҧng giá hӑc phí MiӉn giҧm Ĉӏnh dҥng cӝt Hӑc phí theo #,##0 cӝt TiӅn ÿóng theo #,##0 ³ÿӗng´ Tính Thӕng kê Tәng TiӅn ÿóng theo lӟp Rút trích danh sách hӑc viên cӫa lӟp THA có ÿѭӧc giҧm hӑc phí VӁ ÿӗ thӏ dҥng Pie cho phҫn Thӕng kê Tәng tiӅn theo Lӟp TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 phút Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, Powerpoint theo quy đònh sau: D:\CA1\SBD.doc - Phần Word D:\CA1\SBD.xls - Phần Excel D:\CA1\SBD.pptx - Phần Powerpoint Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: Số báo danh có dạng K25-104) ĐỀ u cҫu: Nhұp bҧng tính Kҿ khung tơ màu nӅn theo qui ÿӏnh ÿӅ Dӵa vào ký tӵ cuӕi MÃ CUӜC GӐI BҦNG GIÁ ÿӇ ÿiӅn vào cӝt DӎCH VӨ Dӵa vào ký tӵ cuӕi MÃ CUӜC GӐI BҦNG GIÁ ÿӇ ÿiӅn vào cӝt GIÁ Tính cӝt THÀNH TIӄN biӃt rҵng sӕ giây lҿ ÿѭѫc tính thành phút Tính cӝt PHҦI TRҦ biӃt rҵng nӃu GIӠ GӐI tӯ 7h ÿӃn 23h khơng giҧm, ngѭӧc lҥi giҧm 10% THÀNH TIӄN Tính thӕng kê thành tiӅn cӫa tӯng loҥi dӏch vө Rút trích cuӝc gӑi vào thӭ bҧy chӫ nhұt (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 phút Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, Powerpoint theo quy đònh sau: D:\CA1\SBD.doc - Phần Word D:\CA1\SBD.xls - Phần Excel D:\CA1\SBD.pptx - Phần Powerpoint Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: Số báo danh có dạng K25-104) Ĉӄ u cҫu: Nhұp bҧng tính Kҿ khung tơ màu nӅn theo qui ÿӏnh ÿӅ Dӵa vào ký tӵ cuӕi MÃ SӔ VÉ ÿӇ ÿiӅn vào cӝt HҤNG GIÁ biӃt rҵng nӃu ký tӵ cuӕi E hҥng Phә thơng; B hҥng Thѭѫng gia Dӵa vào ký tӵ ÿҫu MÃ SӔ VÉ BҦNG GIÁ ÿӇ ÿiӅn vào cӝt TUYӂN BAY Dӵa vào ký tӵ ÿҫu MÃ SӔ VÉ BҦNG GIÁ ÿӇ ÿiӅn vào cӝt GIÁ VÉ, biӃt rҵng nӃu ký tӵ thӭ tính giá mӝt chiӅu; tính giá khӭ hӗi Tính cӝt PHӨ THU biӃt rҵng nӃu hành lý 20kg nhân 1% GIÁ VÉ cho sӕ kg vѭӧt tҧi, dѭӟi 20kg miӉn phө thu (3ÿ) Làm tròn sӕ, khơng lҩy lҿ thұp phân (2ÿ) Tính thӕng kê lѭӧt khách ÿi mӝt chiӅu khӭ hӗi cӫa tӯng tuyӃn bay Rút trích hành khách ÿi Bҳc Kinh mӝt chiӅu (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) (5ÿ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MƠN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K55-216) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tiń h Kẻ khung và tô màu nền theo qui định đề bài Dựa vào ký tựcuối của SỚ HĐ và BẢNG GIÁ để điền vào cợt MẶT HÀNG Dựa vào BẢNG GIÁ và cột LOẠI để điền vào cột ĐƠN GIÁ biết là C lấy giá theo Chai, là L lấy giá theo Lon Tính cột THÀNH TIỀN (3đ) Tính cột TỔNG CỘNG (4đ) Định dạng cột NGÀY BÁN theo dd/mm/yy và cột THÀNH TIỀN theo #,##0 VND Tính thống kê tổng số lượng, tổng thành tiền theo mặt hàng Rút trích danh sách mặt hàng có số lượng từ 200 đến 300 (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (7đ) (3đ) (5đ) (5đ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K51-021) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tiń h Kẻ khung và tô màu theo qui định đề bài Dựa vào ký tự thứ và của CHỨNG TỪ và BẢNG GIÁ để điền vào cột LOẠI RAU Dựa vào ký tựthứ và của CHỨNG TỪ và BẢNG GIÁ để điền vào cột GIÁ BÁN biết SỐ KG 20 lấy giá sỉ, ngược lại lấy giá lẻ Tính cột VẬN CHUYỂN biế t rằ ng ký tự cuối là “0” khơng tính phí vận chuyển, “1” tính 5% của THÀNH TIỀN, là “2” tính 10% của THÀNH TIỀN Tính cột THÀNH TIỀN (2đ) Tính cột TỔNG CỘNG (3đ) Tính thống kê tổng số kg của từng loại rau Rút trích danh sách loại rau 50kg khơng có phí vận chuyển (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MƠN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K51-021) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tính Kẻ khung và tô màu nền theo qui định đề bài Dựa vào ký tự đầu SỐ HÓA ĐƠN và BẢNG GIÁ để điền vào cột MẶT HÀNG Dựa vào ký tự đầu SỐ HÓA ĐƠN và BẢNG GIÁ để điền vào cột GIÁ BÁN kg Tính cột VẬN CHUYỂN biế t rằ ng nếu SỐ LƯỢNG 20 miễn phí vận chuyển, từ 20 đến 50 tính 5% THÀNH TIỀN, từ 50 trở lên tính 10% THÀNH TIỀN Tính cột THÀNH TIỀN biết mặt hàng giảm GIÁ BÁN nếu SỐ LƯỢNG mua từ 20kg trở lên Tính thống kê tổng thành tiền theo từng mặt hàng Rút trích danh sách mặt hàng bánh chưng có sớ lượng 20kg mứt bí có sớ lượng từ 10kg trở xuống (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MƠN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K51-021) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tính Kẻ khung và tô màu nề n theo qui đinh ̣ đề bài Dựa vào ký tựthứ TÀI KHOẢN để tính cột KỲ HẠN, biết ký tự thứ là “3” là kỳ hạn “3 tháng”, là “6” là kỳ hạn “6 tháng”, là “9” là kỳ hạn “9 tháng” Dựa vaò ký tự cuối TÀI KHOẢN và BẢNG LÃI SUẤT để điền vào cột LÃI SUẤT biết ký tự cuối là “T” là “Lãi lãnh trước”, là “S” là “Lãi lãnh sau” Tính cột TIỀN LÃI Tính cột CỘNG (2đ) Tính tổng cô ̣t TIỀN GỬI, TIỀN LÃI, CỘNG (3đ) Tính thống kê tổng tiền gửi theo kỳ hạn Rút trích danh sách tài khoản gửi từ 100 triệu trở lên và lãnh lãi sau (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K56-001) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tính Kẻ khung và tô màu nền theo qui định đề bài Dựa vào ký tựđầu MÃ SỐ và BẢNG GIÁ để điền vào cột HIỆU Dựa vào ký tự cuối MÃ SỐ để điền vào cột KÍCH CỠ Dựa vào MÃ SỐ, KÍCH CỠ và BẢNG GIÁ để điền vào cột GIÁ BÁN Điền tỷ lệ giảm mà nhà sản xuất hổ trợ vào cột HỔ TRỢ GIẢM dựa vào hiệu tivi Điền số tiền tặng khuyến phiếu mua hàng vào cột TẶNG dựa vào kích cỡ Tính cột CỊN LẠI dựa vào GIÁ BÁN, HỔ TRỢ GIẢM và TẶNG Rút trích danh sách có kích cỡ 32 inch giá bán 20 triệu (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (3đ) (3đ) (4đ) (5đ) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:\CA1\SBD.doc - Phần Excel D:\CA1\SBD.xls - Phần Powerpoint D:\CA1\SBD.pptx Trong SBD số báo danh thí sinh (Ví dụ: số báo danh có dạng K51-021) ĐỀ 10 Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tiń h Kẻ khung và tô màu theo qui định đề bài Dựa vào ký tự2 và CHỨNG TỪ và BẢNG GIÁ để điền vào cột MẶT HÀNG Dựa vào ký tự2 và SỐ HÓA ĐƠN và BẢNG GIÁ để tính cột GIÁ BÁN biết SỐ KG từ 10 trở lên lấy theo giá sỉ, ngược lại lấy theo giá lẻ Tính cột THÀNH TIỀN Tính cột VẬN CHUYỂN biế t rằ ng ký tự cuối CHỨNG TỪ là “0” miễn tiền vận chuyển, là “1” tính 5% THÀNH TIỀN, là “2” tính 10% THÀNH TIỀN Tính cột TỔNG CỘNG Tính thống kê tổng số kg theo từng mặt hàng Rút trích danh sách mặt hàng mà tên có từ “khơ” số kg 10 (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (2đ) (5đ) (3đ) (5đ) (5đ) ... CĐKT CAO THẮNG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MÔN : EXCEL THỜI GIAN : 30 phút Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, Powerpoint theo quy đònh sau: D:CA1SBD.doc - Phaàn Word... K55-216) ĐỀ Yêu cầ u: Nhâ ̣p bảng tin h Kẻ khung và tô màu nền theo qui định đề bài Dư a vào ký tựcuối cu a SỐ HĐ và BẢNG GIÁ để điền vào cột MẶT HÀNG Dư a vào BẢNG GIÁ và cột... TÂM TIN HỌC ĐỀ THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A MƠN : EXCEL THỜI GIAN : 30 PHÚT Lưu ý: Thí sinh lưu 03 phần thi Word, Excel, PowerPoint theo quy định sau: - Phần Word D:CA1SBD.doc - Phần Excel D:CA1SBD.xls
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi tin học văn phòng excel trình độ a, Bộ đề thi tin học văn phòng excel trình độ a

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn