Trọn bộ từ vựng ngữ pháp tiếng anh 12

22 69 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:52

VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Unit HOME LIFE A.READING • shift [∫ift] (n) ca, kíp night shif ca đêm • biologist [bai'ɔlədʒist] (n) nhà sinh vật học • project ['prədʒekt] đề án, dự án • to join hands nắm tay nhau, • caring (adj) quan tâm tới người khác chu đáo • responsibility [ri,spɔnsə'biləti] (n) trách nhiệm • to take/assume the responsibility to sob for sth chịu trách nhiệm với điều • household chores (n) việc nhà, việc vặt nhà • to run the household ['haushould] trơng nom việc nhà • to leave home for school đến trường • suitable ['sutəbl] (adj) phù hợp • to rush to (v) xơng tới, lao vào • to be willing (to sth) sẵn sàng làm • to give a hand giúp tay • eel [ il] (n) lươn • eel soup cháo lươn • attempt [ə'tempt] (n) cố gắng • to win a place at university thi đỗ vào trường đại học • to take out the garbage đổ rác • mischievous ['mist∫ivəs] (adj) tinh nghịch, tai qi • mishief ['mist∫if] (n) trò tinh nghịch, trò tinh qi • mischievously (adv) • obedient (to sb/sth) [ə'bidjənt] (adj) biết lời, ngoan ngõan, dễ bảo • obedience (n) • obediently (adv) • hard working (adj) chăm Page • to mend [mend] (v) sửa chữa • close knit ['klousnit] • to support [sə'pɔt] ủng hộ • supportive of • to share one’s feeling chia sẻ tình cảm với • to come up đặt • frankly ['frỉηkli] (adv) thẳng thắn, trung thực • to feel + adj cảm thấy • secure [si'kjuə] (adj) an tâm • separately (adv) riêng rẽ, tách biệt • to shake hands bắt tay • to play tricks (on sb) chơi xỏ B SPEAKING • to apply to sb [ə'plai] thích hợp với có hiệu • interest ['intrəst] (n) sở thích • interesting (a) thú vị Ex The film is very interesting • interested (a) cảm thấy thú vị Ex I’m interested in the film • secret ['sikrit] (n) điều bí mật • to make a decision = to decide định • upbringing ['ʌpbriηiη] (n) giáo dục, dạy dỗ (trẻ con) • to get on well with hòa đồng với • harmonious [hɑ'mɔniəs] (adj) khơng có bất đồng ác cảm C LISTENING • to reserve sth (for sb/sth) [ri'zəv] (v) = to book (v) đặt trước • coach [kout∫] xe chở khách đường dài • spread out cover a large area t rải dài, tản • leftover ['left'ouvə] thức ăn thừa • to sound + adj nghe • all over the place khắp nơi • to get together họp lại Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • a kid • to end up D WRITING • family rule • let + sb + sth • allow + sb to sth • be allowed to + sth • have to + sth • permit + sb to sth + doing sth E LANGUAGE FOCUS • great grandfather (n) • message ['mesidʒ] • exam result (n) [ig'zỉm ri'zʌlt] • address [ə'dres] VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 đứa trẻ kết thúc qui tắc gia đình (ai) làm (việc gì) cho phép (ai) làm (việc gì) phép làm việc phải làm việc cho phép (ai) (làm gì) cho phép (làm gì) ơng cố, ơng cụ thơng điệp, thông báo kết thi địa Unit CULTURAL DIVERSITY A READING • culture • cultural (adj) • precede • to confide in sb • partnership • determine • determination (n) • sacrifice • oblige (to sth) • diversity • factor • to approve • approval (n) ['kʌlt∫ə] (n) ['kʌlt∫ərəl] [pri'sid] (v) [kən'faid] ['pɑtnə∫ip] (n) [di'təmin] (v) [di,təmi'nei∫n] ['sækrifais] (v) [ə'blaidʒ] (v) [dai'vəsiti] (n) ['fæktə] (n) [ə'pruv] (v) [ə'pruvl] văn hóa (thuộc) văn hóa đến trước, trước tin tưởng, giao phó cộng tác định, xác định xác định hy sinh bắt buộc, cưỡng bách tính đa dạng nhân tố chấp thuận Page • tradition [trə'di∫n] (n) truyền thống • traditional (a) [trə'di∫ənl] theo truyền thống • traditionally (adv) • to marry ['mỉri] (v) kết hơn, lấy vợ, lấy chồng • marriage ['mỉridʒ] nhân • to believe in tin vào • romantic [roʊ'mỉntɪk] lãng mạn • to be attracted to bị thu hút • attractiveness (n) • to fall in love with phải lòng • On the other hand mặt khác • contractual [kən'trỉktjuəl] (adj) thỏa thuận • bride (n) [braid] dâu • groom [grum] rể • to be supposed cho • survey ['səvei] (n) điều tra • surveyor (n) nhân viên điều tra • to conduct ['kɔndʌkt] (v) tiến hành • respone [ri'spɔns] (n) answer (n) câu trả lời • key value (n) giá trị • concerned (adj) [kən'sɜrnd] quan tâm • to maintain [mein'tein] (v) giữ, trì • to reject ['ridʒekt] (v) khước từ, từ bỏ • trust (v) (n) [trʌst] tin cậy • record ['rekɔd] (n) sổ sách ghi chép B SPEAKING • point of view (n) quan điểm • generation [,dʒenə'rei∫n] (n) hệ • to be based on dựa vào • to hold hands nắm tay • in public ['pʌblik] cơng chúng, cơng khai • roof (n) [ruf] mái nhà • old age (adj) già • nursing house (n) ['nɜrsɪŋ haʊs] viện dưỡng lão Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to lead an independent life (v) • typical ['tipikl] (adj) • feature ['fit∫ə] (n) • corresponding [,kɔris'pɔndiη] (adj) • income ['iηkʌm] (n) • to greet [grit] (v) • greeting (n) • groceries ['grousəriz] C LISTENING • altar ['ɔltə] (n) • banquet ['bỉηkwit] (n) • wedding banquet ['wedɪŋ 'bỉŋkwɪt] (n) • ceremony ['seriməni] (n) • wedding ceremony (n) • wedding day • wedding ring (n) • wedding card (n) • the couple (n) ['kʌpl] • to be wrapped (v) • tray [trei] (n) • to be charge of sb/sth • Master of ceremonies (MC) • ancestor (n) ['ỉnsistə] • to ask their ancestors’ permission • to be/get married to sb lấy • to exchange (v) [ɪks'ʧeɪndʒ] • reception [ri'sep∫n] (n) • in return (v) • envelope [in'veləp] (n) • to contain (v) [kən'teɪn] • the newly wedded couples • blessing ['blesiη] (n) D WRITING • rim [rim] (n) VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 sống sống tự lập điển hình nét đặc biệt, nét đặc trưng tương ứng thu nhập chào hỏi hàng tạp phẩm bàn thờ buổi tiệc, yến tiệc nghi lễ hôn lễ ngày cưới nhẫn cưới thiệp mờ đám cưới cặp vợ chồng gói khay đảm trách chủ lễ, người dẫn chương trình tổ tiên xin phép ơng bà trao đổi tiệc chiêu đãi để đền đáp lại, để trả lại phong bì chứa đựng cặp vợ chồng cưới lời cầu chúc vành nón Page • rib [rib] gọng, sườn, gân • conical ['kɔnikəl] (adj) có hình nón • symbol ['simbəl] (n) biểu tượng • equivalent [i'kwivələnt] (n) từ tương đương • spirit [‘spirit] (n) tinh thần • material [mə'tiəriəl] (n) chất liệu • bamboo [bỉm'bu] (n) tre • diamater [dai'ỉmitə] (n) đường kính • trap [trỉp] (n) dây nón • palm leaf (n) [pɑm lif] cọ • sew [sou] (v) khâu, may • trim [trim] (v) tơ điểm, xen tỉa • to be trimmed cắt xén • attar oil (n) loại tinh dầu làm từ cánh hoa hồng • a coat of attar oil lớp tinh dầu • process ['prouses] (n) qui trình • to be cover with bao phủ • to protect…… from bảo vệ… khỏi • attractive [ə'træktiv] (adj) thu hút, hấp dẫn, có duyên E LANGUAGE FOCUS • wildlife (n) ['waildlaif] động vật hoang dã • to photograph (v) ['foutəgrɑf 'foutəgrỉf] chụp hình • photograph = photo (n) ảnh • photographer (n) [fə'tɑgrəfər] người chụp ảnh • photography (n) [fə'tɑgrəfɪ] thuật chụp ảnh,nghề nhiếp ảnh • Prize [ praiz] giải thưởng • rhino ['rainou] (n) tê giác • to attract (v) [ə'trỉkt] theo dõi, theo dấu vết • to complain to sb about sth (v) [kəm'pleɪn] than phiền • upstair [,ʌp'steəz] (adv) tầng • neighbour (n) 'neɪbər] người hàng xóm, láng giềng • to turn down vặn nhỏ • to fail the exam [feɪl] thi rớt • grateful [‘greiful] (adj) biết ơn Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Unit WAYS OF SOCIALISING A READING • social ['sou∫l] (adj) thuộc xã hội • society [sə'saiəti] (n) xã hội • to socialise (v) ['soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa • to attract sb’s attention (v) [ə'trækt] [ə'ten∫n] gây (thu hút) ý • verbal ['vəbl] (a) lời, hữu ngơn • non verbal (a) phi ngơn • informal (adj) [in'fɔml] = friendly thân mật • formal (adj) ['fɔrml] trịnh trọng • informality (n) [ɪnfɔr'mỉlɪtɪ] thân mật • nod (v) [nɑd] gật đầu • approach [ə'prout∫] (v) lại gần, đến gần • communication [kə,mjuni'kei∫n] (n) giao tiếp • to communicate [kə'mjunikeit] (v) giao tiếp • common (adj) ['kɑmən] thơng thường, phổ biến • to wave (v) [weɪv] vẫy tay • to raise one’s hands giơ tay • signal ['signəl] (n) dấu hiệu • to get off (v) xuống (xe) # to get on • to be excited (v) [ɪk'saɪtɪd] phấn khích • to jump up and down [dʒʌmp] nhảy lên • instance ['instəns] (n) trường hợp • for instance ví dụ, chẳng hạn • obvious (adj) ['ɒbviəs] rõ ràng, hiển nhiên • obviously (adv) • appropriate [ə'proupriət] (adj) thích hợp • choice [t∫ɔis] (n) lựa chọn • to choose [ʧuz] (v) lựa chọn ( chose – chosen) • to pass (v) [pỉs] ngang qua • to catch one’s eye [kỉʧ] đón mắt Page • slightly [‘slaitli] (adj) nhẹ nhàng • to whistle [wisl] (v) húyt sáo • to be rude to sb [kæʧ] khiếm nhã, bất lịch với B SPEAKING • terrfic (adj) [tə'rifik] excellent, wonderful tuyệt vời • decent [‘disnt] (adj) đứng đắn, chỉnh tề • handle ['hỉndl] (v) sử dụng, sờ, (vấn tóc lên) • kid [kid] = joke [dʒoʊk] nói đùa • tune (n) [tun] giai điệu • respond (v) [ri'spɔnd] đáp lại • compliment ['kɔmplimənt] (n) lời khen ngợi • blouse [blauz] (n) áo chồng • style (n) [staɪl] loại, mẫu, kiểu dang ['heəstail] kiểu tóc • hairstyle (n) • to suit [sjut] hợp với • badminton (n) ['bỉdmɪntən] mơn cầu lơng • public speaking ['pʌblɪk] nghệ thuật diễn thuyết, tài ăn nói • a pair of glasses (n) cặp mắt kính C LISTENING • marvelous ['mɑvələs] = wonderful, fantastic (adj) tuyệt vời • argument (n) ['ɑrgjʊmənt] tranh luận • to argue with sb about sth (n) ['ɑrgju] tranh luận • to install [in'stɔl] (v) lắp đặt • regulation [,regju'lei∫n] (n) qui tắc, nội quy • shank [∫ỉηk] (n) thân cột, chi dao, tay chèo • the shank of the evening lúc sẩm tối • apoplectic [,ỉpə'plektik] (adj) hối lỗi, ân hận • startling ['stɑrtlɪŋ] (adj) ngạc nhiên, làm sửng sốt • to startle (v) ['stɑrtl] gây ngạc nhiên, sửng sốt • social worker (n) ['soʊ∫l 'wɜrkə] người làm công tác xã hội • battleground ['bỉtlgraund] (n) • some pieces of advice [pis] [əd'vaɪs] vài lời khuyên • instrument ['instrumənt] (n) nhạc cụ • to talk sth over thảo luận Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • reasonable (adj) ['riznəbl] a length of time (n) the exact duration [ɪg'zækt] [dʊ'reɪ∫n] to work out absolute ['æbsəlut] (adj) absolutely (adv) ['æbsəlutlɪ] maximum ['mæksiməm] (n) minimum ['miniməm] to limit (v) ['lɪmɪt] to be agreed upon đạt tới đồng ý to object to ['ɑbdʒɪkt] serious ['siəriəs] (adj) seriously (adv) ['sɪrɪəslɪ] particular [pə'tikjulə (r)] (adj) shock [∫ɑk] (v,n) to wake up a sound sleep fright [frait] frighten (v) ['fraɪtn] • instant thought ['ɪnstənt θɔt] • a heart attack ['hɑtə'tỉk] • out of kindness ['kaɪndnɪs] • separate ['seprət] (adj) D WRITING • apologize to sb for sth (v) [ə'pɑlədʒaɪz] • to make /offer an apology for sth [ə'pɑlədʒɪ] • abrupt [ə'brʌpt] (adj) • abruptly (adv) [ə'brʌptlɪ] ['θɔtfl] (adj) • thoughtful • discourtesy [dis'kətisi] (n) • interruption [ɪntə'rʌp∫n] (n) • addition [ə'di∫n] (n) • omission ['omi∫n] (n) • to omit (v) [o’mit] VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 hợp lý lượng thời gian khỏang thời gian xác tính tóan vạch hòan tòan tối đa tối thiểu giới hạn, hạn chế phản đối nghiêm trọng đặc biệt, riêng biệt sốc, cú sốc thức dậy giấc ngủ ngon hoảng sợ làm hoảng sợ ý nghĩ tức đau tim lòng tốt riêng biệt xin lỗi điều đột ngột ân cần, chu đáo gián đọan vật gây gián đọan thêm vào bỏ bỏ sót, bỏ Page • to require [ri'kwaiə] (v) • to depend on [dɪ'pend] • at hand • to observe [ə'bzəv] (v) • departure [di'pɑt∫ə] (n) • to lead into [lid] • farewell [,feə'wel] (n) • to relate to [rɪ'leɪt] • order ['ɔdə] (n) • to order (v) • re ordered (adj) • to indicate ['indikeit] (v) • to make a mistake [mɪ'steɪk] • to be sorry for sth • to admit [əd'mit] (v) • wrongdoing (n) [rɒη'duiη] • to hurt someone’s feeling [hɜrt] ['filɪŋ] • to ask permission [pə'mi∫n] (n) • to take a seat (v) • action ['ỉk∫n] (n) • naturally ['nỉt∫rəli] (adv) • to cause [kɔz] (v) • to be late for class/ school E LANGUAGE FOCUS • marketing manager (n) ['filɪŋ 'mỉnɪdʒər] • uccessful [sək'sesfl] (adj) • to succeed [sək'sid] (v) • successfully (adv) [sək'sesfʊlɪ] • success (n) [sək'ses] • to run an office • to be angry with sb giận • not…any more = no longer • to be upset [ʌp'set] • to promise ['prɔmis] (v) yêu cầu, đòi hỏi lệ thuộc vào đến, tới quan sát đi, khởi hành đưa vào, dẫn vào lời chào tạm biệt liên quan đến thứ tự, trình tự yêu cầu, lệnh xếp lại chỉ, cho biết phạm lỗi hổ thẹn hối hận thừa nhận hành vi sai trái chạm lòng tự xin phép ngồi lên gối hành động đương nhiên, tất nhiên gây đến lớp trễ, học trê giám đốc tiếp thị thành công thành công quản lý văn phòng khơng lo lắng, bối rối hứa Page 10 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • • • • • • • to turn up [sək'ses] to break down [breɪk daʊn] to get through (to sb) otherwise ['ʌđəwaiz] (conj) to forgive [fə'giv] (v) sarcastic [sɑ'kæstik] (adj) to owe [ou] VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 = to arrive (v) đến bị nạn, bị hỏng (xe) liên lạc (với ai) qua điện thọai không tha thứ chế nhạo, mỉa mai, châm biếm mắc nợ, nợ TEST YOURSELF A I LISTENING the Western World ['westərn wɜld] giới phương Tây • the last two centuries hai kỷ qua • to arrange [ə'reindʒ] (v) xếp • to join [dʒɔin] (v) kết hợp • greatly [‘greitli] (adv) rất, II READING • to include [in’klud] bao gồm, gồm có • posture ['pɔst∫ə (r)] (n) thế, dáng điệu • facial expression ['feɪ∫l ɪk'spre∫n] nét mặt, khn mặt • gesture ['dʒest∫ə] (n) cử chỉ, điệu • to interpret [in'təprit] (v) hiểu (theo cách đó) • to slump [slʌmp] (v) sụp xuống • lack of [lỉk] thiếu thiếu • relaxed [ri'lỉkst] (adj) thỏai mái, khơng căng thẳng • clue [klu] (n) đầu mối, manh mối • to notice (v) [lỉk] ý • to look away quay • challenge ['t∫ælindʒ] (n) thách thức • to be shy [∫aɪ] rụt rè, e lệ • to tap (v) [tỉp] gõ nhẹ • impatient [im'pei∫ənt] (adj) thiếu kiên nhẫn • nervous ['nəvəs] (adj) hay lo lắng, nơn nóng • to stay way from someone giữ khỏang cách với III GRAMMAR Page 11 • to imagine [i'mỉdʒin] (v) • to settle [setl] in • to put down • carpet [kapit] (n) • house warming party (n) • to put off • to keep in touch with IV WRITING • pen pal (n) [pen pæl] • guideline [‘gaidlai] (n) • hobby (n) ['hɑbɪ] tưởng tượng ổn định nơi ăn chốn cất thảm tiệc mừng nhà mới, tiệc tân gia hõan lại giữ liên lạc bạn thư từ cư xử sở thích Unit SCHOOL EDUCATION SYSTEM A READING • compulsory [kəm'pʌlsəri] (a) = mandatory/obligatory bắt buộc • certificate [sə'tifikit] (n) chứng chỉ, giấy chứng nhận • certificate [sə'tifikeit] (v) cấp giấy chứng nhận • curriculum [kə'rikjuləm] (n) chương trình học • core [kɔ] (a) yếu, chủ yếu • tuition fees [tju'i∫n fiz] (n) học phí • to educate ['edjukeit] (v) giáo dục • general education ['dʒenrəl edʊ'keɪ∫n] giáo dục phổ thơng • secondary education ['sekəndrɪ edʊ'keɪ∫n] giáo dục trung học • state school [steɪt skul] trường quốc lập • independent school [ɪndɪ'pendənt skul] trường • public school ['pʌblɪk skul] trường dân lập • system ['sistəm] (n) hệ thống • schooling ['skuliη] (n) giáo dục nhà trường [kən'sist] bao gồm • to consist of • term [təm] (n) học kỳ • half term (n) [hỉf təm] kỳ • academic year [,ỉkə'demik jiə] năm học • to be divided [di'vaidid] into chia thành Page 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to be separated ['sepəreitid] tách • break [breik] (n) kỳ nghỉ ngắn • parallel ['pỉrəlel] (adj) song song • category ['kỉtigəri] (n) loại • fee [fi] (n) tiền thù lao, lệ phí • tuition fee (n) [tu'ɪ∫n fi] học phí • fee - paying (adj) trả học phí • level [‘levl] (n) mức độ, trình độ • education level (n) [edʊ'keɪ∫n 'levl] cấp học • national curriculum ['nỉ∫ənl kə'rɪkjʊləm] chương trình giáo dục quốc gia • to be set đặt • government ['gʌvnmənt] (n) phủ • to be made up tạo nên • Design and Technology [dɪ'zaɪn] [tek'nɑlədʒɪ] thiết kế kỹ thuật • Information Technology (n) [ɪnfər'meɪ∫n tek'nɑlədʒɪ] cơng nghệ thơng tin • Physical Education (n) ['fɪzɪkl edʊ'keɪ∫n] mơn giáo dục thể chất • Modern Foreign Language mơn ngơn ngữ đại • core subjects [kɔr 'sʌbdʒɪkt ] mơn học chủ đạo • national examination kì thi quốc gia • General Certificate of Secondary Education (GCSE) kì thi TN THPT • stage [steidʒ] (n) giai đọan • pre school (n) trước tuổi học • childcare environment (n) ['t∫aildkeə ɪn'vaɪrənmənt] nhà trẻ • infant ['infənt] (n) trẻ (dưới tuổi) • to attend (v) [ə'tend] tham dự • to put into force [fɔrs] có hiệu lực • detailed [‘diteild] (adj) tỉ mỉ, nhiều chi tiết • course [kɔs] (n) khóa học • effectively [i’fektivli] (adv) có hiệu B SPEAKING • nursery school (n) ['nɜrsərɪ] nhà trẻ • Kindergarten ['kində,gɑtn] • lower secondary school trường trung học sở • upper secondary school trường trung học phổ thơng Page 13 • optional ['ɔp∫ənl] (adj) • to last [lỉst] C LISTENING • tearaway ['teərəwei] (n) • disruptive [dis'rʌptiv] (adj) • method ['meθəd] (n) • methodical [mə'θɑdɪkl] (adj) • well behaved ['welbi'heivd] (adj) • struggle ['strʌgl] (n) • to get on • to go through • to go away • pretty [‘priti] (adj) • actually ['ỉktjuəli] (adv) • on the whole • essay [‘esei] (n) • boarding school [bɔrd skul] D WRITING • formal ['fɔməl] (adj) • formal school system in VN E LANGUAGE FOCUS • to select [‘si’lekt] • selection (n) [sɪ'lek∫n] • to publish ['pʌbli∫] (v) • publishment (n) • tragedy [ trædʒədi] (n) • conference [''kɔnfərəns] (n) • commercially [kə'mə∫əli] (adv) • progress ['prougres] (n) • powerful ['pauəfl] (adj) • field [fild] (n) • to forecast ['fɔkɑst] (v) • to control [kən'troul] (v) • the computer’s memory (n) tự chọn, không bắt buộc kéo dài người bốc đồng gây rối phương pháp đấu tranh tiến qua bỏ thực tóm lại tiểu luận trường nội trú qui hệ thống trường qui VN lựa chọn xuất bi kịch , tiến lĩnh vực dự báo điều khiển nhớ máy vi tính Page 14 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to store • calculation VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 [stɔ] (v) cất giữ, lưu trữ [,kỉlkju'lei∫n] (n) phép tính UNIT HIGHER EDUCATION A READING • campus ['kỉmpəs] (n) • challenge ['t∫ỉlindʒ] (v) (n) • challenging (adj) ['ʧælɪndʒɪŋ] • blame [bleim] (v) • to blame sb/sth for/on sth • to daunt [dɔnt] (v) • daunting ['dɔntiη] (adj) • scary ['skeəri] (adj) • mate [meit] • roommate (n) ['rummeit] • to apply for [ə'plai] • application form [ỉplɪ'keɪ∫n fɔrm] (n) • applicant ['ỉplikənt] (n) • impression [im'pre∫n] (n) • impressive (adj) [ɪm'presɪv] • exciting [ik'saitiη] (adj) • excited [ik'saitid] (adj) • to explain [iks'plein] to sb for sth • explanation (n) [eksplə'neɪ∫n] • to follow ['fɑloʊ] • existence [ig'zistəns] (n) • suddenly ['sʌdnli] (adv) • to fight back tears • all the time = always • degrees Celsius [di’griz ['selsiəs] (n) • midterm ['midtəm] (n) • to graduate from ['grỉdʒuət] ( ) thách thức kích thích khiển trách frightening (adj) sợ hãi bạn bè bạn phòng nộp đơn tờ đơn người nộp đơn ấn tượng có ấn tượng hứng thú, lý thú sơi giải thích với điều giải thích theo tồn đột ngột gạt nước mắt luôn, lúc độ C ( ) tốt nghiệp Page 15 • graduation (n) [grỉdʒʊ'eɪ∫n] • over and over nhiều lần lặp lặp lại • amazing [ə'meiziη] (adj) kinh ngạc, sửng sốt • to be in a place nơi • academically [,ỉkə'demikəli] (adv) • throughly ['θʌrəli] (adv) hồn tồn • to take part in = to participate in [pɑr'tɪsɪpeɪt] tham gia vào • engineering [,endʒi'niəriη] (n) khoa cơng trình • the Advanced Engineering khoa cơng trình nâng cao • chance [t∫ɑns] (n) = opportunity [,ɔpə'tjuniti] (n) hội • creativity [,kriei'tiviti] (n) • creative (adj) [kri'eɪtɪv] • knowledge ['nɔlidʒ] (n) kiến thức, hiểu biết • society [sə'saiəti] (n) xã hội • social (adj) ['sou∫l] (thuộc) xã hội • socially (adv) mặt xã hội • to make friends kết bạn • calendar ['kỉlində] (n) lịch • rise [raiz] (n) = increase [‘inkris] (n) gia tăng • inflation [in'flei∫n] (n) lạm phát • speed [spid] tốc độ • to get on very well with sb hòa hợp với B SPEAKING • reference letter ['refərəns 'letər] thư giới thiệu • a letter of acceptance [ək'septəns] thư chấp nhận • a copy of the originals of school certificate [ə'rɪdʒənl] [sər'tɪfɪkət] chứng gốc trường phổ thơng • score [skɔ] (n) số điểm giành thi • entrance examination ['entrəns] [ɪgzỉmɪ'neɪ∫n] kì thi tuyển sinh • scores of the required entrance examination [rɪ'kwaɪrd] kết thi tuyển • admission requirement [əd'mi∫n ri'kwaiəmənt] (n) thủ tục nhập học • tertiary ['tə∫əri] (adj) thứ ba, sau ngày thứ hai • tertiary institution ['tə∫əri ,insti'tju∫n] hồ sơ nhập học vào ĐH • tertiary study việc học ĐH Page 16 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to be admitted [rɪ'kwaɪrd] chấp nhận • indentity card [ai'dentəti kad] (n) thẻ cước • original [ə'ridʒənl] (n) nguyên giấy khai sinh • birth certificate (n) [bɜθsə'tifikət] • record ['rekɔd] (n) hồ sơ • performance [pə'fɔməns] (n) thành tích C LISTENING • proportion [prə'pɔ∫n] (n) phần, tỷ lệ • rural ['ruərəl] (a) thuộc nông thôn • agriculture ['ỉgrikʌlt∫ə] (n) nơng nghiệp • agricultural (adj) [ỉgrɪ'kʌlʧərəl] • tutor ['tjutə] (n) gia sư • appointment [ə'pɔintmənt] (n) hẹn • to complete [kəm'plit] hòa thành • MSc (Master of Science) ['mỉstər] ['saɪəns] thạc sĩ khoa học • AERD (Agricultural Extension and Rural Development) Mở rộng phát triển nông thơn • department [di'pɑtmənt] (n) Bộ, ngành • to get along xoay sở • based on dựa vào • to make full use of sử dụng triệt để • lecturer ['lekt∫ərə] (n) giảng viên [,ouvə'siz] nước ngòai • overseas (adj) • too + adj + to + verb quá…không thể • available [ə'veiləbl] (adj) rỗi để gặp, sẵn sàng • tutorial appointment [tju'tɔriəl ə'pɔintmənt] hẹn phụ đạo • as soon as possible: sớm tốt • to move on: tiến lên • list [list] (n) danh sách • to list (v) ghi vào danh sách • item ['aitəm] (n) tiết mục • thoroughly ['θʌrəli] (adv) hòan tòan, kỹ lưỡng, thấu đáo • helpful ['helpful] (adj) có ích, giúp ích D WRITING Page 17 • undergraduate programme [,ʌndə'grỉdʒuət 'prougrỉm] (n) chương trình học đại học • undergraduate course (n) [,ʌndə'grỉdʒuət kɔ:rs] khóa đại học • request [ri'kwest] (n) lời yêu cầu, lời thỉnh cầu • to state [steit] nêu lên • to mention ['men∫n] (v) kể ra, đề cập • accommodation [ə,kɔmə'dei∫n] (n) phòng • for further information: thêm thơng tin • to supply [sə'plai] (v) cung cấp • proficiency [prə'fi∫nsi] (n) thành thạo • closing ['klouziη] (n) kết thúc E LANGUAGE FOCUS • to fail the exam: thi rớt • to pass the exam: thi đậu • to hate [heit] ghét • to be afraid of +V ing: sợ • to install [in'stɔl] (v) lắp đặt • alarm [ə'lɑm] (n) còi báo động, chng báo động • thief [θif] (n) tên trộm • to break into: đột nhập Unit 6: FUTURE JOB A READING: • vacancy ['veikənsi] (n) • resume [ri'zjum] (n) • recommendation [,rekəmen'dei∫n] (n) • jot down [dʒɔt daun] (v) • keeness [kinnis] (n) • be keen on sth/doing sth: • qualification [,kwɔlifi'kei∫n] (n) • interview ['intəvju] (n) • interviewer ['intəvjuə] (n) • interviewee ['intəvju’i] (n) vị trí, chức vụ bỏ trống lý lịch tiến cử, lời giới thiệu ghi lại tóm tắt say mê, nhiệt tình say mê văn bằng, cấp vấn người vấn người vấn Page 18 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 casual clothes ['kæʒjuəl klouđz] (n) quần áo bình thường honest ['ɔnist] (adj) chân thật honesty ['ɔnisti] (n) tính chân thật self-confident [,self'kɔnfidənt] (adj) tự tin nervous ['nəvəs] (adj) bồn chồn, lo lắng sense of humour (n) [sens] ['hju:mər] óc hài hước to avoid [ə'vɔid] (v) tránh to prepare for [pri'peə] chuẩn bị cho preparation (n) [prepə'reɪ∫n] stressful [‘stresfl] (adj) gây căng thẳng particularly [pə,tikju'lærəli] (adv) đặc biệt some pieces of advice: vài lời khuyên to reduce [ri'djus] (v) giảm bớt to create [kri'eit] (v) tạo nên to find out: tìm ra, tìm hiểu as much as possible: nhiều tốt candidate ['kændidit] (n) người xin việc school certificate (n) cấp = academic certificate (n) previous ['priviəs] (adj) trước (thời gian, thứ tự), ưu tiên to employ [im'plɔi] (v) thuê, mướn employer (n) [em'plɔɪər] boss [bɑ:s]: chủ employee (n) [emplɔɪ'i:] worker employed (adj) employment [im'plɔimənt] (n) in addition to: thêm vào neatly [‘nitli] (adv) gọn gàng formally ['fɔmlli] (adv) thức, trang trọng to concentrate on ['kɔnsntreit] tập trung vào to make real effort: ['efərt] cố gắng technical ['teknikl] (adj) chuyên mơn aspect ['ỉspekt] (n) khía cạnh to stress [stres] nhấn mạnh enthusiasm [in'θjuziỉzm] (n) hăng hái, nhiệt tình sense of responsibililty: [rɪspɑ:nsɪ'bɪlətɪ] ý thức trách nhiệm Page 19 • to offer ['ɔfə] (v) cung cấp • disappointed [,disə'pɔintid] (adj) thất vọng • disappointment (n) [dɪsə'pɔɪntmənt] • comment ['kɔment] (n) lời phê bình • to advertise ['ỉdvətaiz] (v) quảng cáo • advertisement [əd'vətismənt, ,ỉdvə'taizmənt] (n) quảng cáo • account [ə'kaunt] (n) kê khai, báo cáo • to note down: ghi chép • shortcomings ['∫ɔt,kʌmiη] (n) khuyết điểm nhược điểm B SPEAKING • description (n) [dis'krip∫n] (n) mơ tả • to describe [dis'kraib] (v) miêu tả • tourist guide (n) ['tʊrɪst gaɪd] hướng dẫn viên du lịch • to take care of: chăm sóc • imagine [i'mỉdʒin] (v) tưởng tượng • imaginary [i'mỉdʒinəri] (adj) tưởng tượng, hư ảo • character ['kỉriktə] (n) nhân vật • event [i’vent] (n) kiện • customer ['kʌstəmə] (n) khách hàng • to construct [kən'strʌkt] (v) xây dựng • construction [kən'strʌk∫n] (n) • irrigation system [,iri'gei∫n 'sistəm] (n) hệ thống tưới tiêu • farming technique (n) ['fɑ:rmɪŋ tek'ni:k] kỹ thuật canh tác • to save one’s life: cứu sống • electrician [ilek'tri∫n] (n) thợ điện • electricity [i,lek'trisiti] (n) điện • electrify [i'lektrifai] (v) điện khí hố, nạp điện • journalist ['dʒənəlist] (n) nhà báo • hotel receptionist [hou'tel ri'sep∫ənist] (n) nhân viên tiếp tân khách sạn • computer programmer: lập trình viên máy tính • rewarding [ri'wɔdiη] (adj) bổ ích đáng làm • fascinating ['fỉsineitiη] (adj) tuyệt vời • fantasti [fỉn'tỉstik] (adj) tuyệt vời • working condition: điều kiện làm việc Page 20 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 C LISTENING • predict [pri'dikt] (v) dự đóan • to make some prediction (v) • wholesale ['houlseil] (n) bán sĩ • retail [‘riteil] (n) bán lẻ • wholesale company: cơng ty bán sĩ • retail company (n) cơng ty bán lẻ • shift [∫ift] (n) thay đổi (bản chất, hình dạng) • accountant [ə'kauntənt] (n) nhân viên kế tóan • lawyer ['lɔjə] (n) luật sư • job market (n) thị trường việc làm • workforce ['wək'fɔs] (n) lực lượng lao động • manufacturing job [mỉnju'fỉkt∫əriη dʒɔb] (n) nghề sản xuất • service job: nghề dịch vụ • to be grouped into: phân thành lọai • category ['kỉtigəri] (n) hạng, loại • transportation company [,trỉnspɔ'tei∫n 'kʌmpəni] (n) cơng ty vận tải • finance company (n) ['faɪnỉns 'kʌmpənɪ] cơng ty tài • personal service (n) ['pɜ:rsənl 'sɜ:rvɪs] ngành dịch vụ cá nhân • car repair (n) việc sửa chữa tơ • economist [i'kɔnəmist] (n) nhà kinh tế học • nine out of ten: chín mười (cơng nhân) D WRITING • to manage ['mỉnidʒ] (v) to run (v) quản lý • holiday tour (n) chuyến nghỉ mát • local guide (n) ['loʊkl gaɪd] người hướng dẫn địa phương • to accompany [ə'kʌmpəni] (v) cùng, hộ tống • foreign visitor (n) ['fɑ:rən 'vɪzɪtər] khách nước ngòai • manner ['mỉnə] (n) thái độ, cử • fluent ['fluənt] (adj) lưu lóat • fluently (adv) • to contact with (v) liên lạc với • willingness ['wiliηnis] (n) sẵn sàng E LANGUAGE FOCUS Page 21 • • • • • • • • • • • • • • • to turn off the lights: to turn on the lights: usual ['juʒl] (adj) unusual (adv) [ʌn'ju:ʒl] fog [fɔg] (n) to descend [di'send] (v) to go out for a meal: to get on: to import ['impɔt] (v) to export (v) ['ekspɔ:rt] to fall off: to be wounded: [wu:nd] arrow ['ærou] (n) to recover [ri'kʌvə] (v) to be injured ['indʒəd] tắt đèn mở đèn bình thường lạ, khác thường sương mù xuống ngòai dùng bữa lên, trèo lên nhập xuất rơi xuống bị thương mũi tên bình phục, khỏi bệnh, vượt qua bị thương TEST YOURSELF B I LISTENING • to sit still: ngồi yên • to memorize ['meməraiz] (v) ghi nhớ, học thuộc lòng • sort [sɔt] (n) loại, hạng • to get out of: khỏi • to reach a certain age: đến tuổi • every moment: giây phút II READING • A level (Advanced level): trình độ A • to fulfill [ful'fil] (v) thực hiện, hòan thành • entry [‘entri] (n) vào • requirement [ri'kwaiəmənt] (n) thủ tục • to fulfill the requirements: làm đầy đủ thủ tục nhập học • normally ['nɔməli] (adv) thông thường, thường lệ • intensive [in'tensiv] (adj) tập trung, chuyên sâu • at one time: vào thời gian khứ, xưa • equivalent [i'kwivələnt] (adj) tương đương Page 22 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • assessment [ə'sesmənt] (n) • to grade [greid] (v) • standard ['stỉndəd] (n) • to count [kaunt] (v) • to specialize ['spe∫əlaiz] (v) IV WRITING • to suppose [sə'pouz] • part time (adj) • libralian [lai'breəriən] (n) • a letter of application (n) • Employment Service: VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 hành động đánh giá chấm điểm ( thi) trình độ, mức coi như, cho chun mơn hóa giả sử, cho làm việc bán thời gian thư xin việc làm dịch vụ giới thiệu việc làm Unit 7: ECONOMIC REFORM A READING • stagnant ['stỉgnənt] (adj) • inflation [in'flei∫n] (n) • eliminate [i'limineit] (v) • to eliminate sth/sb from sth • subsidy ['sʌbsidi] (n) • intervention [,intə'ven∫n] (n) • state intervention (n) • dissolve [di'zɔlv] (v) • substantial [səb'stỉn∫əl] (adj) • dominate ['dɔmineit] (v) • commitment [kə'mitmənt] (n) • reform [ri'fɔm] (v) • to lead a life: • to improve [im'pruv] (v) • situation [,sit∫u'ei∫n] (n) • measure ['meʒə] (n) • to promote [prə'mout] (v) • to develop [di'veləp] (v) • development (n) trì trệ lạm phát loại bỏ, loại trừ bao cấp can thiệp can thiệp nhà nước giải tán, giải thể đáng kể, lớn chi phối, thống trị lời hứa, lới cam kết cải tổ, cải cách sống sống cải tiến, cải thiện tình hình biện pháp đẩy mạnh phát triển phát triển Page 23 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • developed country (n) developing country (n) under developed country (n) constantly ['kɔnstəntli] (adv) to carry out: to be aware of: National Congress: ['næ∫ənl 'kɑ:ŋgres] to initiate [i'ni∫iit] (v) overall ['ouvərɔl] (adj) renovation [,renə'vei∫n] (n) to restructure [,ri'strʌkt∫ə] (v) to raise [reiz] (v) sector ['sektə] (n) priority [prai'ɔrəti] (n) namely [‘neimli] (adv) to produce ['prɔdjus] production [prə'dʌk∫n] (n) product ['prɔdəkt] (n) productivity (n) [prɑ:dʌk'tɪvətɪ] consumer goods [kən'sjumə gudz] (n) trade relation: [treɪd rɪ'leɪ∫n] to encourage [in'kʌridʒ] (v) domestic [də'mestik] (adj) to invest [in'vest] (v) investment (n) [ɪn'vestmənt] subsequent ['sʌbsikwənt] (n) to reaffirm ['riə'fəm] (v) administrative [əd'ministrətiv] (adj) guideline [‘gaidlain] (n) to adopt [ə'dɔpt] (v) Land Law (n) Enterprises Law: ['entərpraɪz] to lay – laid – laid: legal ground (n) ['li:gl graʊnd] nước phát triển nước phát triển nước phát triển thường xuyên, liên tục tiến hành có ý thức Đại Hội tòan quốc bắt đầu tòan diện đổi cấu lại, xếp lại nâng lên khu vực quyền ưu tiên cụ thể sản xuất sản xuất sản phẩm suất hàng tiêu dùng mối quan hệ thương mại khuyến khích nội địa đầu đầu tư, vốn đầu đến sau, xảy sau tái xác nhận hành ngun tắc đạo chấp nhận, thơng qua Luật đất đai Luật doanh nghiệp đặt sở pháp lý Page 24 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • efficient [i'fi∫ənt] (adj) có hiệu • inefficient (adj) [ɪnɪ'fɪ∫ənt] khơng có hiệu • cooperative (n) [koʊ'ɑ:pərətɪv] hợp tác xã • to expand [iks'pỉnd] (v) mở rộng • to undergo (v) trải qua • land use rights: quyền sử dụng đất ['eθnikmai'nɔriti] người dân tộc thiểu số • ethnic minority: • to gain [gein] (v) giành được, đạt B SPEAKING: • sector ['sektə] (n) khu vực • overall ['ouvərɔl] (adj) tòan diện • disadvantaged [,disəd'vɑntidʒd] (adj) bị thiệt thòi mặt xã hội • the disadvantaged (n) người bị thiệt thòi thua thiệt • irrigation [,iri'gei∫n] (n) tưới tiêu cung cấp nước • drainage ['dreinidʒ] (n) hệ thống thóat nước • positive ['pɔzətiv] (adj) tích cực • curriculum [kə'rikjuləm] (n) chương trình giảng dạy • textbook ['tekstbuk] (n) sách giáo khoa • facilities [fə'siliti] (n) tiện nghi • highly qualified ['haɪlɪ 'kwɑ:lɪfaɪd] (adj) có đủ trình độ chun mơn • sensitivity [,sensə'tivəti] (n) tính nhạy cảm • professional responsibility [prə'fe∫ən ri,spɔnsə'biləti] (n) trách nhiệm nghề nghiệp • health insurance [helθ in'∫uərəns] (n) bảo hiểm y tế • appropriate [ə'proupriət] (adj) thích hợp, thích đáng • policy ['pɔləsi] (n) sách • advanced [əd'vɑnst] (adj) tiên tiến • fertilize ['fətilaiz] (v) bón phân • pesticide ['pestisaid] (n) thuốc trừ sâu • dyke [daik] (n) đê, đê • dam [dỉm] (n) đập (ngăn nước) C LISTENING • inhabitant [in'hỉbitənt] (n) dân cư • discourage [dis'kʌridʒ] (v) làm nản lòng, nhụt chí Page 25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • to discourage sb from sth: ngăn cản làm encourage (v) [ɪn'kʌrɪdʒ] động viên drug [drʌg] (n) ma túy drug taking (n) sử dụng ma túy drug taker (n) người sử dụng ma túy world population [wɜ:rld pɑ:pjə'leɪ∫n] (n) dân số giới island ['ailənd] (n) đảo islander (n) người dân đảo Prime Minister [praim 'ministə] (n) thủ tướng to warn [wɔn] sb about sth (v) dặn đề phòng to take someone’s advice: nghe theo lời khuyên legal ['ligəl] (adj) hợp pháp illegal [i'ligəl] (adj) bất hợp pháp to export ['ekspɔt] (v) xuất to import (v) ['ɪmpɔ:rt] nhập to discover [dis'kʌvə] (v) khám phá discovery (n) [dɪ'skʌvərɪ] plant [plɑnt] (n) thực vật negative ['negətiv] (adj) tiêu cực to bring about: dẫn đến, gây eventually [i'vent∫uəli] (adv) cuối powerful ['pauəfl] (adj) mạnh rationally ['rỉ∫ənl] (adv) có lý trí, dựa lý trí to run short of: thiếu to take notice: ['noʊtɪs] quan tâm đến before long (idm) bây giờ, to be in ruin: ['ru:ɪn] tình trạng hư hại to force (v) [fɔ:rs] bắt buộc to take measures ['meʒəz] (v) áp dụng biện pháp to prevent sb from doing sth: ngăn khơng cho làm On the contrary: ['kɑ:ntrərɪ] trái lại to put sb into prison: ['prɪzn] bỏ vào to save sb from doing sth: cứu khỏi the rest of one’s time: thời gian lại Page 26 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 D WRITING • branch [brɑnt∫] (n) • fishery ['fi∫əri] (n) • forestry ['fɔristri] (n) • to overcome (v) E LANGUAGER FOCUS • vacation [və'kei∫n] (n) • to go wrong: • to quit [kwit] • to be on: • to recognize ['rekəgnaiz] (v) • from the distance: ['dɪstəns] • to pack one’s bag: [pæk] VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 ngành (sản xuất), chi nhánh công nghiệp cá nghề cá lâm nghiệp vượt qua ngày nghỉ gặp rắc rối thôi, ngừng họat động nhận từ đằng xa thu xếp, khăn gói (chuẩn bi để đi) Unit 8: LIFE IN THE FUTURE A READING: • pessimistic [,pesi'mistik] (adj) • pessimist (n) ['pesɪmɪst] • optimistic [,ɔpti'mistik] (adj) • optimist (n) ['ɑ:ptɪmɪst] • terrorism ['terərizəm] (n) • terrorist ['terərist] (n) (adj) • labor saving (a) • wipe sth out (v) • space shuttle (n) [speɪs '∫ʌtl] • depression [di'pre∫n] (n) • economic depression: [i:kə'nɑ:mɪk dɪ'pre∫n] • corporation [,kɔpə'rei∫n] (n) • far [fa] (adv) • medical system: ['medɪkl 'sɪstəm] • domestic chores [də'mestik t∫ɔ] (n) • burden ['bədn] (n) • for better or worse: bi quan người bi quan lạc quan người lạc quan khủng bố tiết kiệm sức lao động xóa bỏ, hủy bỏ tàu thoi tình trạng suy thóai suy thóai kinh tế cơng ty kinh doanh nhiều hệ thống y tế công việc vặt nhà gánh nặng bất chấp hậu Page 27 • micro technology (n) cơng nghệ vi mơ • telecommunications [,telikə,mjuni'kei∫nz] (n) viễn thơng • to be bound to sth: [baʊnd] chắn (làm gì) • to have a huge influence on: ['ɪnflʊəns] có ảnh hưởng lớn đến • to go electronic [,ilek'trɔnik] (v) điện khí hóa • to disappear [,disə'piə] (v) biến • linked to ['liηkt] kết nối với • to run on: tiếp tục chạy • methane gas ['miθein gỉs] (n) khí mê tan • to be fitted with: lắp đặt • progress ['prougres] (n) tiến • straight line [streit lain] (n) đường thẳng • to expect [iks'pekt] (v) mong đợi • unexpected [,ʌniks'pektid] • responsibily [ri,spɔnsə'biləti] (n) trách nhiệm • to be responsible to sb for sth • to contribute [kən'tribjut] (v) đóng góp • contribution (n) [kɑ:ntrɪ'bju:∫n] • to better one’s own life: cải thiện sống • violent ['vaiələnt] (adj) bạo lực • to force [fɔs] (v) bắt buộc • spacecraft ['speis'krɑft] (n) tàu vũ trụ • space station [speɪs 'steɪ∫n] trạm vũ trụ • to bring about: xảy • dramatic [drə'mỉtik] (adj) gây ấn tượng • dramatically (adv) [drə'mỉtɪklɪ] B SPEAKING • holiday maker (n) ['hɑ:lədeɪ 'meɪkər] người nghỉ mát • resort [ri'zɔt] (n) khu nghỉ mát • Jupite ['dʒupitə] (n) Mộc • Mars [maz] (n) hỏa • cure for sth [kjuə] (n) phương thuốc • to declare (v) [dɪ'kler] tun bố • declared [di'kleəd] (adj) cơng khai Page 28 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • astronaut ['ỉstrənɔt] (n) • space-man • cosmonaut ['kɑ:zmənɒ:t] • to land [lỉnd] (v) • citizen ['sitizn] (n) • fatal disease [feilt di’ziz] • atmosphere ['ætməsfiə] (n) • costly ['kɔstli] (adv) • prediction [pri'dik∫n] (n) C LISTENING • incredible [in'kredəbl] (adj) • cetenarian [,senti'neəriən] (n) • eradicate [i'rỉdikeit] (v) • life expectancy [laif iks'pektənsi] (n) • eternal [i'tənl] (adj) • eternal life (n) • to mushroom ['mʌ∫rum] (v) • factor ['fæktə] (n) • to cure [kjuə] (v) • curable ['kjuərəbl] (adj) • incurable [ɪn'kjʊrəbl] • to be based on: • research [ri'sət∫, 'risət∫] (n) • average ['ỉvəridʒ] (adj) • providing [prə'vaidiη] (conj) • to cut down: • alcohol ['ỉlkəhɔl] (n) = wine (n) • to add [æd] (v) • medical science ['medikl 'saiəns] (n) • to die from old age: • to affect [ə'fekt] (v) • to be brought under control: • science fiction ['saiəns 'fik∫n] (n) D WRITING VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 nhà du hành vũ trụ đổ công dân bệnh chết người khí đắt tiền, quí giá lời dự đóan tuyệt vời= fantastic, unbelievable người sống tới trăm tuổi thủ tiêu, tiệt trừ tuổi thọ trung bình vĩnh cữu, bất diệt phát triển nhanh nhân tố chữa cho khỏi nệnh chữa không chữa dựa vào, vào nghiên cứu trung bình với điều kiện là, miễn giảm bớt rượu thêm vào y học chết tuổi già tác động tới bị chế ngự, bị kiềm chế truyện khoa học viễn tưởng Page 29 • • • • • • • • • • • • • • • • • conflict ['kɔnflikt] (n) to conflict with sth be under the threat of terrorism ['terərɪzm] harmony ['hɑməni] (n) materialistic [mə,tiəriə'listik] (adj) ideal [ai'diəl] (adj) peace [pis] (n) peaceful (adj) ['pi:sfʊl] desire [di'zaiə] (n) Selfish [‘selfi] (adj) loving ['lʌviη] (adj) concern [kən'sən] (n) to be similar to to let sb down to face the chemist’s [‘kemist] (n) the butcher’s ['but∫ə] (n) mâu thuẫn đe dọa CN khủng bố hòa hợp, hòa thuận theo CN vật chất lí tưởng hòa bình khát khao ích kỉ âu yếm, đằm thắm quan tâm giống nhau, tương tự bỏ rơi đương đầu, đối phó cửa hàng dược phẩm cửa hàng thịt TEST YOURSELF C I LISTENING • climate • drought • famine • supply • to run out: • electric vehicle: • videophone (n) • pattern II READING • to daydream • wheel • automatic pilot • to stop off: • diagnostic ['klaimit] (n) [draut] (n) ['fæmin] (n) [sə'plai] (n) [ɪ'lektrɪk 'vi:ɪk] ['pæt(ə)n] (n) [deidrim] (v) [wil] (n) [,ɔtə'mætik pailət] (n) [,daiəg'nɔstik] (adj) khí hậu hạn hán nạn đói nguồn cung cấp cạn kiệt xe điện điện thoại video mẫu, mô hình, kiểu mơ màng bánh lái, vơ lăng thiết bị lái tự động đỗ lại, nghỉ lại (trong thi) chẩn đóan Page 30 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 CLAUSE AND PHRASES OF CONCESSION ( Mệnh đề cụm từ nhượng bộ) Although / Though / Even though (mặc dù) Although Even though + Clause (S + V + ) , Main clause Though Ex: Although they are rich, they aren’t always happy Despite / In spite of (mặc dù) Despite + Noun / Gerund Phrase , Main clause In spite of Ex: Despite their richness, they aren’t always happy Whatever (dù nào) Whatever + (Noun) + S + V, Main clause Ex: Whatever you said, I don’t believe you any more No matter (cho dù nữa) No matter what / who / when / where / why / how + S + V, main clause Ex: No matter who you are, you must obey the law However (dù đến đâu, dù nào) However + adj/ Adv + S + V, Main clause Ex: However poor they are, they live happily ARTICLES (Mạo từ) I/ Mạo từ bất định (indefinite articles) A, AN: • A, an đứng trước danh từ đếm số • A, an sử dụng lời nói chung chung để giới thiệu điều chưa đề cập trước + An dùng trước từ bắt đầu nguyên âm + A dùng trước từ bắt đầu phụ âm II/ Mạo từ xác định (definite articles) THE: Page 31 THE sử dụng để việc mà bi ết kiến thức chung, phổ biến Ex1: The boy in the corner is my friend (cả người nói người nghe biết “boy” nào) Ex2: The earth is round (chỉ “earth”) • Với danh từ đếm được, mạo từ THE sử dụng để nói riêng biệt, khơng dùng mạo từ muốn chung chung Ex: Sugar is sweet (đường ngọt) nói chung chung The sugar on the table is from Cuba (đường bàn đường Cuba) • Thơng thường, với danh từ đếm số nhiều nói đến lọai khơng có THE trước Ex: Oranges are green until they ripen (all oragnes) • Với danh từ riêng, có mạo từ THE đứng trước người nói muốn xác định rõ Ex: The susan Parker that I know lives on First Avenue • Những từ BREAKFAST, LUNCH, DINNER, SCHOOL, CHURCH, HOME, COLLEGE, WORK không sử dụng mạo từ không giới hạn nghĩa A- SỬ DỤNG THE VỚI: oceans, rivers, seas, gulfs, plural lakes: Ex: the Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian gulf, the great Lakes mountain ranges Ex: the Rocky Mountains, the Andes earth, moon: Ex: the earth, the moon schools, colleges, universities when the phrase begins with school: Ex: the University of Florida, the College of Art and Sciences 5.ordinal numbers before nouns Ex: the First World War, the third chapter wars (except World Wars) Ex: the korean war • Page 32 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 certain countries or groups of countries with more than one word (except Great Britian) Ex: the United States, the United Kingdom historical documents) Ex: the constitution ethnic groups (dân tộc) Ex: the Idians B- KHÔNG SỬ DỤNG THE VỚI: singular lakes: Ex: Lake Geneva, Lake Erie mountains: Ex: (Mount) Vesuvius, (Mount) McKinley, (Mount) Everest planets: Ex: Venus, Mars school, colleges, universities when the phrase begins with a proper noun: Ex: Hong Bang uinversity, Hung Vuong University cardinal numbers after nouns: Ex: World War I, chapter three countries preceded by “New” or an adjective such as direction: Ex: New Zealand, South Africa countries with only one word: Ex: France, Sweden continents: Ex: Europe, Africa states: Ex: Florida, Ohio, California 10 sports: Ex: basket ball, base ball 11 abstract nouns: Ex: freedom, happiness 12 general areas of subject matter: Ex: Mathematics, sociology 13 holidays: Ex: Christmas, Easter Page 33 THE USE OF PREPOSITIONS I Giới từ thời gian, nơi chốn: AT: • For time (chỉ thời gian) - at o’clock, at a.m - at night - at Christmas, at Easter - at once (ngay lập tức) - at last - at the moment - at present - at weekens • For place (chỉ nơi chốn) at home - at the theatre at the seaside - at the grocer’s, at the hairdressr’s at school - at the corner of the street at the top - at the bottom at the foot of the page - at the beginning, at the end at the shop - at the airport, railway station, IN: • for time: - Năm: in 1980, in 1870, in 2000 - Tháng: in June, in May, in August - Mùa: in spring, in summer, in winter - Buổi: in the evening, in the morning (ngoại trừ at night) - IN TIME • For place - In (ở trong): in the dinning room, in the box, in the desk - In dùng trước thành phố, đất nước, miền, phương hướng: in London, in Paris, in Hanoi - In the east, in the north, - in the street - in my opinion - in good weather - in (the) newspaper - in the (a)middle of (the room) - in English, German ON • For time Page 34 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 - On dùng trước ngày tuần: on Sunday, on Monday On dùng trước ngày, tháng: My birthday is on June 10th ON TIME (chính xác): The film was shown on time • For place - On (ở trên): There is a book on the table - on horse - on foot - on TV - on radio - on the beach BY - By (bởi) dùng câu bị động người gây hành động câu: The letter was written by Mary By (bằng) dùng phương tiện lại: I often go to school by bicycle By (trước lúc, vào lúc) dùng để thời điểm: I have to finish this report by Thursday - by the time - by chance - learn by heart TO To thường dùng sau động từ GO (go to đến): I’m going to the cinema now - GO HOME (không dùng to) To thường dùng để di chuyển (tới):My father used to take me to the circus when I lived in London INTO Into co nghĩa vào trong, dùng sau động từ GO, PUT, GET, FALL, JUMP, COME I’m going into the dining room OUT OF: (ra khỏi) He came out of the house WITH: - có, mang, = having, carrying: A coat with two pockets - dùng để công cụ, phương tiện: I often write with a pen - dùng để liên hệ đồng hành: I’m living with my parents - With (với): Do you agree with me? Page 35 UNDER: Under (ở dưới) vị trí phía vật: The cat was under the table Under (ít hơn, thấp hơn): The incomes under 2000$ a year made him poor Under dùng để việc tình trạng đó: The road is under repair II Giới từ theo sau tính từ: OF: ashamed of: xấu hổ - afraid of: sợ, e ngại ahead of: trước - aware of: nhận thức capable of: có khả - confident of: tin tưởng doubtful of: nghi ngờ - fond of: thích full of: đầy - hopeful of: hy vọng independent of: độc lập - proud of: tự hào jealous of: ghen tỵ với - guilty of: phạm tội sick of: chán nản - joyful of: vui mừng quick of: nhanh chóng TO: - acceptable to: chấp nhận - agreeable to: đồng ý - addicted to: đam mê - delightful to: thú vị đv - familiar to: quen thuộc - clear to: rõ ràng - contrary to: trái lại - equal to: tương đương với - grateful to: biết ơn - harmful to: có hại cho - important to: quan trọng - likely to: - lucky to: may mắn - next to: kế bên - open to: mở - pleasant to: hài lòng - preferable to: đáng thích - profitable to: có lợi - rude to: thơ lỗ - similar to: giống - useful to: có ích cho - necessary to: cần thiết cho - available to: sb sẵn cho - responsible to: có trách nhiệm - favourable to: tán thành - accustomed to: quen với Page 36 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 FOR: - available for: có sẵn (cái gì) - difficult for: khó… - dangerous for: nguy hiểm - greedy for: tham lam… - sorry for: xin lỗi - helpful for: có lợi, có ích - good for: tốt cho - convenient for: thuận lợi cho - responsible for: chịu trách nhiệm AT: - good at: giỏi (về) - clever at: khéo léo - quick at: nhanh… - excellent at: xuất sắc - surprised at: ngạc nhiên - clumsy at: vụng WITH: - delighted with: vui mừng với - crowed with: đông đúc - friendly with: thân mật - fed up with: chán… - familiar with: quen thuộc… - pleased with: hài lòng… - satisfied with: thỏa mãn… ABOUT: confused about: bối rối (về) happy about: hạnh phúc serious about: nghiêm túc worried about: lo lắng disappointed about: thất vọng về… IN: VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 late for: famous for: necessary for: suitable for: qualified for: useful for: grateful for: ready for: trễ… tiếng cần thiết thích hợp có phẩm chất có lợi, có ích biết ơn việc sẵn sàng cho interested in: successful in: FROM: - isolated from: - different from: - safe from: ON: keen on: thích, quan tâm - rich in: thành công - confident in: giàu (về) tin cậy vào bị lập khác an tòan vắng mặt xa ly dị - absent from: - far from: - divorced from: hăng hái Note: sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V ing) danh từ (Noun) bad at: skillful at: amazed at: present at: angry at: sth annoy at: sth dở (về) khéo léo vui về… diện giận điều khó chịu acquainted with:: angry with: bored with: busy with: furious with: popular with: contrasted with:: làm quen giận chán… bận rộn phẫn nộ… phổ biến tương phản với excited about: hào hứng sad about: buồn… upset about: thất vọng anxious about: lo lắng Page 37 III Giới từ theo sau động từ: apologize sb for sth admire sb of sth belong to sb accuse sb of sth blame sb for sth congratulate sb on sth differ from introduce to sb give up look at look after look for look up look forward to put on put off stand for call off object to sb/V ing infer from xin lỗi việc khâm phục việc thuộc ai… tố cáo việc đỗ lỗi cho việc chúc mừng việc khác với giới thiệu với từ bỏ nhìn vào chăm sóc, chăm nom tìm kiếm tra từ (trong từ điển) mong đợi mang vào, mặc vào hõan lại tượng trưng hủy bỏ phản đối suy từ… Page 38 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 - VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 approve of sth to sb đồng ý việc với participate in tham gia succeed in thành công prevent sb from ngăn cản provide with cung cấp beg for sth van nài cho, xin borrow sth from sb mượn depend on/rely on dựa vào, phụ thuộc vào die of (a disease) chết (một bệnh) join in tham gia vào escape from thóat khỏi insist on khăng khăng change into, turn into hóa wait for sb chờ arrive at (station, bus stop…) arrive in (London, Paris, Vietnam, France…) BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC Hiện – V am/is/are arise bear beat become begin bend bet bite bleed blow Quá khứ – V2 was/were arose bore beat became began bent bet bit bled blew QKPT – V3 been arisen borne beaten become begun bent bet bitten bled blown Nghóa thì, là, xuất sinh đánh, đập trở nên bắt đầu cúi, gập đánh cắn chảy máu thổi Page 39 break breed bring build burn* burst buy catch choose come cost creep cut dig draw dream* drink drive eat fall feed feel fight find fit fly forecast forget forgive broke bred brought built burnt burst bought caught chose came cost crept cut dug did drew dreamt drank drove ate fell fed felt fought found fit flew forecast forgot forgave broken bred brought built burnt burst bought caught chosen come cost crept cut dug done drawn dreamt drunk driven eaten fallen fed felt fought found fit flown forecast forgot(ten) forgiven làm vỡ nuôi mang xây dựng đốt cháy bừng cháy mua bắt chọn lựa đến trò giá cắt đào làm vẽ mơ uống lái xe ăn té xuống cho ăn cảm thấy đánh tìm thấy vừa vặn bay dự báo quên tha thứ Page 40 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 freeze get give go grind grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay ad learn* leave lend let lose make mean meet overcome pay put quit read froze got gave went ground grew had heard hid hit held hurt kept knew laid led learnt left lent let lost made meant met overcame paid put quit read VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 frozen got(ten) given gone ground grown had heard hidden hit held hurt kept known laid led learnt left lent let lost made meant met overcome paid put quit read đông lạnh đạt cho nghiền mọc treo có; dùng nghe che giấu đụng nắm, tổ chức làm đau giữ biết đặt, để dẫn dắt học rời khỏi cho mượn đánh làm nghóa gặp vượt qua trả tiền đặt, để thoát đọc Page 41 ride ring rise run say seek sell send set shake shoot shut sing sink sit sleep slide smell* speak speed spell spend spill spread stand sting strike swear sweep swim rode rang rose ran said sought sold sent set shook shot shut sang sank sat slept slid smelt spoke sped spelt spent spilt spread stood stung struck swore swept swam ridden rung risen run said sought sold sent set shaken shot shut sung sunk sat slept slid smelt spoken sped spelt spent spilt spread stood stung struck sworn swept swum cưỡi, đạp xe reo, rung nhô,mộc lên chạy nói tìm kiếm bán gửi xếp đặt lắc bắn đóng lại hát chìm, đắm ngồi ngủ trượt ngửi nói tăng tốc đánh vần tiêu xài tràn lan truyền đứng chích, đốt đánh thề quét bơi, loäi Page 42 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 swing take teach tear tell think throw thrust understand wake wear weave weep wet win write swung took taught tore told thought threw thrust understood woke wore wove wept wet won wrote VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 swung taken taught torn told thought thrown thrust understood woken worn woven wept wet won written đánh đu cầm, nắm dạy xé rách bảo, kể suy nghó ném ấn mạnh hiểu đánh thức mặc, đội dệt khóc làm ướt thắng viết • ian: politician C- TRỌNG ÂM RƠI VÀO ÂM CÁCH ĐĨ ÂM: • ate: investigate, considerate • ary: literary, dictionary (ngoại lệ: DOCUMENTARY, EXTRAORDINARY, SUPPLEMENTARY, ELEMENTARY) • ite/ ute/ ude: • cy/ ty/ gy/ phy: • al: D- ĐỐI VỚI TỪ CĨ ÂM TIẾT: • Nếu động từ, trọng âm rơi vào âm • Nếu tính từ danh từ, trọng âm rơi vào âm E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: • Nếu danh từ trọng âm rơi vào phần thứ • Nếu động từ, tính từ trọng âm rơi vào phần thứ F- ĐỐI VỚI TỪTỪ ÂM TIẾT TRỞ LÊN: • Trọng âm thường rơi vào âm thứ kể từ sau tới CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN A- PHÁT ÂM /S/: • • • A- Trọng âm rơi vào nó: • ee: degree, referee • eer: mountaineer, pioneer • ese: Vietnamese, Chinese • ain (v): remain, maintain • ique: technique, unique • esque: picturequere, • NGOẠI LỆ: COMMITEE, COFFEE B- TRỌNG ÂM RƠI VÀO ÂM TRƯỚC NĨ: • ion: (ngoại lệ: TELEVISION) • ic, ics: (ngoại lệ: POLITICS, ARITHMETIC) • ial: artificial, essential • itive: sensitive, competitive • ious: delicious, spacious TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL /s/: /iz/: /z/ p, t, f, k, th x, c, ch, s, z, sh, gh B- PH ÁT ÂM /ED/: • /id/: t, d • /t/: k, p, f, s, ch, sh, h • /d/ Page 43 TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL http://www.onbai.vn Page 44 ... ĐỐI VỚI TỪ CĨ ÂM TIẾT: • Nếu động từ, trọng âm rơi vào âm • Nếu tính từ danh từ, trọng âm rơi vào âm E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: • Nếu danh từ trọng âm rơi vào phần thứ • Nếu động từ, tính từ trọng âm... vào phần thứ F- ĐỐI VỚI TỪ CÓ TỪ ÂM TIẾT TRỞ LÊN: • Trọng âm thường rơi vào âm thứ kể từ sau tới CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN A- PHÁT ÂM /S/: • • • A- Trọng âm rơi vào nó: •... ly dị - absent from: - far from: - divorced from: hăng hái Note: sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V ing) danh từ (Noun) bad at: skillful at: amazed at: present at: angry at: sth annoy
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ từ vựng ngữ pháp tiếng anh 12, Trọn bộ từ vựng ngữ pháp tiếng anh 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn