câu trực tiếp gián tiếp

15 100 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:52

REPORTED SPEECH I Grammar Khi chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp cần thay đổi thành phần sau: a Thì động từ: Thì động từ lời nói gián tiếp thay đổi theo nguyên tắc chung lùi khứ (Note: động từ dẫn câu gián tiếp thì động từ câu gián tiếp không thay đổi so với câu trực tiếp) Thì Lời nói trực tiếp Thì Lời nói gián tiếp Hiện đơn Quá khứ đơn ( S + Vs/es ) S + Vqk Hiện tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn ( S + is/am/are + V_ing ) ( S + was/were + V_ing ) Hiện hoàn thành Quá khứ hoàn thành ( S + has/ have + PII ) ( S + had + PII ) Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành S + Vqk ( S + had + PII ) Is/am/are going to Was/were going to Can/may/must Could/might/had to Must Had to Will Would b Thay đổi trạng từ thời gian nơi chốn (Nếu có) Trực Gián Trực tiếp Gián tiếp tiếp tiếp This That Tomorrow The next day / the following day These Those Yesterday The day before / the previous day Here There Last + danh từ thời The previous +danh từ thời gian/ the + danh từ thời gian + gian before Ex: Last week Now Then → The previous week/ the week before Next + danh từ thời The following/ The next + danh từ thời gian gian →The following/ the next week Ex: Next week Today That day Ago Before c Thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu (Nếu có) Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu I –> he/she me -> him/ her my ->his/ her mine ->his/ her We –> they us -> them our -> their ours -> theirs You –> I/ we, he, she you -> me/ him/ her your -> my yours -> mine Những thay đổi cụ thể loại câu lời nói gián tiếp Câu trần thuật lời nói gián tiếp: (Statements in reported speech) S + said (to + O) + that S + V…… S + told + O + that S + V… Eg: „We will have a test tomorrow‟, My teacher said -> My teacher said (that) they would have a test the next day *Note: Có thể sử dụng số ĐT dẫn sau: thought, announced, explained, complained, believed… Câu hỏi lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)  Notes : Khi chuyển câu hỏi trực tiếp thành gián tiếp cần áp dụng qui tắc chuyển đổi trên, cần thay đổi: - Động từ tường thuật câu hỏi gián tiếp asked/ wanted to know/ wondered ( tự hỏi) - Trật tự từ chuyển dạng trần thuật tức chủ ngữ đứng trước động từ khơng có trợ động từ - Khơng dùng liên từ “that‟, dấu “?” bỏ a Yes/ no questions: S + asked + ( O ) + if / whether + clause Eg: Tuan asked Ba “Are you fond of watching television?” Tuan asked Ba if/whether he was fond of watching television b Wh-questions: S + asked + (O) + wh - word + clause Eg: He said to me, “Why did you go with her father last week?” He asked me why I had gone with her father the week before  Chú ý: Trong trường hợp câu trực tiếpcâu trần thuật câu hỏi đổi sang câu gián tiếp phần phần Eg: “ I have left my watch at home Can you tell me the time?” He said that he had left his watch at home and asked me if I could tell him the time Reported speech with to infinitive  Would you/ Could you / Will you/ Can you -> asked+ sb + to + V  Would you mind + V-ing /Do you mind + V-ing -> asked + sb + to +V  Would you like/ Will you -> invited + sb + to + V a Đề nghị, lời mời: * Ta sử dụng “ Would you like to V / How about …/ Why don’t you + … để mời S + invited + (O) + to V … S + offered + to V … Eg: He said, “Would you like to go out for a drink?” -> He invited me to go out for a drink She said to me; “How about some coffee” -> She invited me some coffee Eg: Why don‟t you come to my village to have a day off? * Offer: - Would you like me to V - Shall I / Can I…? Could I …? - I’ll … if you like Eg: Can I help you with the dishes? Shall I shut the door? Would you like a drink? Would you like to come for a meal? b Yêu cầu: (động từ tường thuật ask) * Could you….? , Can you …? Would you mind …? Or câu mệnh lệnh để yêu cầu Eg: “Would you mind closing the door?”  he asked me to close the door Can you close the door? Close the door ,please * “I’d like…” “Can I have…?” chuyển sang gián tiếp ta áp dụng cấu trúc “Could I have…?” S + asked + someboby + for + something Eg: In a restaurant, the man said; “I‟d like a bottle of red wine, please” -> The man asked for a bottle of red wine c Khuyên bảo: Ex: “You should study harder,” my mother said -> My mother advised me to study harder *Lời khuyên bảo - You should / You ought to V - If I were you , I would/ should … - You had better … - Why don’t you … Chuyển sang gián tiếpcấu trúc sau: S + advised + O + to V … d Lời nhắc nhở “Remember…” chuyển sang lời nói gián tiếp ta áp dụng cấu trúc sau Don’t for get S + remind(ed) + someboby + to Infinitive verb Eg: She said to me; “Don‟t forget to ring me up tomorrow evening” -> She reminded me to ring her up the bext eveining e Sự đồng ý quan điểm như: all right, yes, of course (áp dụng cấu trúc sau): S + agreed + to verb… Ex: “All right, I‟ll wait for you” he said -> He agreed to wait for me f.Câu trực tiếp diễn tả mong muốn: would like, wish : S + wanted + obj + to verb… Eg: “I‟d like Lan to become a doctor,” my mum said -> My mum wanted Lan to become a doctor g Từ chối : S + refused + to V … Eg: „No, I won‟t lend you my car” -> He refused to lend me his car h Lời hứa: S + promised to V… Eg: „I‟ll send you a card on your birthday” -> He promised to send me a card on my birthday Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ)  Why don‟t you/ Why not / How about -> suggest + sb + V-ing  Let‟s / Let‟s not -> suggest + V-ing/ suggest + not+ V-ing  Shall we/ It‟s a good idea -> suggest + V-ing a Cảm ơn, xin lỗi: S + thanked + s.o + for + v-ing S + apologized for + (not) + v-ing S + apologized + to + s.o + for + (not) + v-ing Eg1: “It was nice of you to help me Thank you very much,” Tom said to you -> Tom thanked me for helping him Eg2: “I‟m sorry I‟m late,” Peter said -> Peter apologised for being late b Chúc mừng: S + congratulated + s.o + on + v-ing Eg: John said, “I heard you received the scholarship Congratulations!” -> John congratulated me on receiving the scholarship c Cương quyết, khăng khăng: S + insisted + on + v-ing… Eg: “I‟ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan -> Peter insisted on helping Susan with her physics exercise d Cảnh báo, ngăn cản: Lời cảnh báo : be careful, be dangerous a S + warned + s.o + to verb… b S + warned + s.o + against + v-ing … eg1: “Be careful of strangers and don‟t go out at night”; he said -> He warned us to be careful strangers and not to out at night Eg2: “Don‟t stay at the near the airport,” I said to Ann -> I warned Ann against staying at the hotel near the airport Eg3: “Don‟t go out alone at night,” I said to Linda -> I warned Linda agaisnt going out alone at night Ngăn cản: S + prevented, stopped + s.o + from + v-ing… Eg1: “Stay here! I can‟t let you go out tonight,” her mother said to Jane -> Her mother prevented Jane from going out that night Eg2: “Sit here I can‟t let you stand all the time,” Mary said to me -> Mary prevented me from standing all the time e Chấp nhận phủ nhận: Eg1: “We stole his money,” they said -> They admitted stealing his money Eg2: “I didn‟t steal his money,” she said -> She denied stealing his money f Đề ngh, gi ý: * Lời đề nghị, gợi ý th-ờng bắt đầu bằng: - sử dụng could để gợi ý: She could phone her - Shall we … - What about …/ How about V-ing…/ Let’s V……./ Why don’t we V … S + suggest + (not) + V-ing … S1 + suggest (ed) + That + S2 + should + bare infinitive Eg: He said to me; “Let‟s go home” -> He suggested going home -> He suggested that we should go home Eg: “Let‟s go out for a drink,” Susan said -> Susan suggested going out for a drink g Tố cáo, buộc tội: Eg: “You took some of my money,” he said -> He accused me of taking some of his money h Mơ ước: S + dreamed + of + v-ing… Eg: “I want to pass the exam with flying colours,” John said -> John dreamed of passing the exam with flying colours “I‟ve always wante to be rich, ” Bob said -> Bob had always dreamed of being rich i Suy nghĩ S + think (thought) + of +v-ing… Eg: John‟s wife: The house is very nice! We‟ll certainly buy it John : I think so -> John and his wife were thinking of buying the house k Sự chấp nhận S + admitted + v-ing… Eg: Detective: You have stolen Mrs Brown‟s car! The thief|: Yes…! But… -> The thief admitted stealing/having stolen Mrs Brown‟s car l Sự mong muốn S + looked forward to + v-ing… Eg: “Mr.Smith: I feel like meeting our children soon” Mrs Smith: I think so -> Mr and Mrs Smith looked forward to meeting their children soon * Lưu ý, trường hợp sau động từ không biến đổi Lời nói trực tiếp diễn tả thật hiển nhiên, chân lí hay thói quen EX: My father said “New York is bigger than London” - My father said that New York is bigger than London The teacher said, “The moon moves around the earth” - The teacher said that the moon moves around the earth He said, “ I always drink milk for breakfast” - Peter said that he always drinks milk for breakfast Lời nói trực tiếp có động từ tình thái như: could, would, should, might, ought to, used to, had better EX: My friend said, “You had better contact with her” - My friend said that I had better contact with her Lời nói trực tiếp câu điều kiện loại II câu điều kiện loại II He said, “ If I were you, I wouldn‟t wait” - He said that if he were me he wouldn‟t wait Thời khứ đơn khứ tiếp diễn có thời gian định thuộc mệnh đề thời gian She said, “My mother arrived on Monday” - She said that her mother arrived on Monday He said, “When I saw them, they were playing tennis” - He said when he saw them they were playing tennis II Hướng dẫn học sinh cách làm tập trắc nghiệm Nhận biết đáp án sai loại trực tiếp: a Dựa vào động từ: - nhận biết câu gián tiếp mà có đáp án liên quan tới (hiện đơn, tiếp diễn, tai hoàn thành) tương lai (tương lai đơn, tương lai gần) loại trực tiếp đáp án - câu hỏi loại trực tiếp đáp án có trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ Ex: I said to Nick: “Where are you going?” A I asked Nick where was he going B I asked Nick where he was going C I asked Nick where is he going D I asked Nick where he is going Phân tích: câu hỏi chuyển sang gián tiếp nên loại trực tiếp đáp án A, C, D đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ (A, C) sử dụng động từ khơng phù hợp (D) b Dựa vào trạng từ: có đáp án khơng phù hợp trạng từ loại trực tiếp (trong câu gián tiếp khơng thể có trạng từ như: today, yesterday, tomorrow, here, now, last ) Ex: “I wrote to him yesterday” a She said to me I wrote to him the day before b She told me she wrote to him yesterday c She told me she had written to him yesterday d She told me she had written to him the day before Phân tích: câu loại trực tiếp đáp án b, c sử dụng trạng từ yesterday câu gián tiếp không phù hợp c Dựa vào số cấu trúc cố định: số cấu trúc với to V/ Ving Ex: Jamei: “ Don’t eat so much junk food !” a Jamei reminded me not to eat so much junk food b Jamei asked me to not eat so much junk food c Jamei reminded me not to ate so much junk food d Jamei says me not to eat so much junk food Phân tích: câu loại trực tiếp đáp án b, c không cấu trúc (reminded/ asked sbd not to V) Với đáp án lại, học sinh tiếp tục xem xét loại trừ dần để chọn đáp án EXERCISES Exercise 1: Change these sentences into Reported Speech: Nam said “I am told to be at school before o‟clock” …………………………………… ……………………………………………………………………… Thu said “All the students will have a meeting next week” …………………………………………….……………………………………………………………… Phong said “My parents are very proud of my good marks” ………………………………………………………………… ………………………………………… The teacher said “All the homework must be done carefully” …………………………………………….……………………………………………………………… Her father said to her “You can go to the movie with your friend” ……………………………………………… …………………………………………………………… Hoa said “I may visit my parents in the summer” ……………………………………………… …………………………………………………………… The teacher said “We can collect old book for the poor students” …………………………………………………………………………………………………………… She said “She doesn‟t buy this book” …………………………………………….……………………………………………………………… She said to him, “Where you live?” ……………… …………………………………………………………………………………………… 10 She said to me, “When have you been to town today?” … ………………………………………………………………………………………………………… 11 “Where does your father work?” The teacher asked me ……………………………………………… …………………………………………………………… 12 “How many people are there in your family?” She asked Lan ………………………………………………… ………………………………………………………… 13 Do you enjoy reading?” Phong asked Peter ….…………………………………………………………………………… 14 “Does she like sports?” Hoa asked Lan … …………………………………………………………………………… 15 “Do your sister and brother go to the same school?” She asked Nam …………………………………………………………………………………………………………… 16 “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom ……………………………………….…………………………………………………………………… 17 “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend ………………………………………… ………………………………………………………………… 18 “ It was nice of you to help me Thank you very much,” Tom said to you → Tom thanked for _ 19 “ I hear you passed your exams Congratulations!” John said to us →John congratulated on _ 20 “ I‟m sorry I didn‟t phone you earlier,” Mary said → Mary apologized for 21 “ I‟ll drive you to the station I insist,” Peter said to Linda → Peter insisted on 22 “ You didn‟t pay attention to what I said ,” the teacher said to the boy → The teacher accused of 23 “ Keep quiet,” the teacher said to us →The teacher told us 24 “ We‟ll come back again.” →They promised _ 25 “ You‟d better not swim too far from the shore,” the lifeguard said to us →The lifeguard advised _ 26 “ Could you close the window?” John siad to Peter →John asked 27 “ You should join the football team, Eric,” said the teacher →The teacher encouraged 28 “ I‟ll give it to him tomorrow,” John said →John promised _ 29 “ Remember to lock the door before going to school,” my sister said →My sister reminded _ 30 “ You should go home and rest for a while,” said the boss →His boss advised _ Exercise 2: Choose the best answer He said he…………… at the “Ritz” Hotel A.is staying B has stayed C was staying He asked me where I…………… A have studied B study C am studying I thought that I ………….my work at that time A shall finish B will finish C would finish He wondered if she lived…………….with her parents A here B there C in there They wondered………………she would come if it rained A what B who C whether He says he………… at school two years ago A had worked B works C had been working Victor said he………….very busy A is B will be C was I asked Hoa if she……………… Chinese A could speak B speaks C can speak Tina asked me how long I…………… a teacher A have been B had been C am 10 She asked me…………….I liked pop music A if B whether C that D will stay D studied D will have finished D in here D then D worked D may be D has spoken D will be D A&B 11 The students asked if I was going to teach them physics……………… A the next day B next day C day next D the day next 12 I want to know if he…………for her birthday A has bought B buys C had bought D would buy 13 She said she………….come to the party on Friday A won‟t B can‟t C doesn‟t D couldn‟t 14 Chris asked me where my car…………… A is B will be C was D has been 15 Mr Jim said that he……………….happy with his new assistant A weren‟t B isn‟t C wasn‟t D aren‟t 16 He said that John……………….up his job A has given B have given C had give D had given 17 She said that she ……………to learn to drive A is going B was going C go D goes 18 I knew that he……………….a very clever man A was B will be C has been D is 19 They said they…………….us if we needed A help B helped C had gone D would help 20 She said she………… the next week, but I never saw her again A will be back B had been back C would be back D is back 21 She said that she…………… there the year before A had gone B went C would go D goes 22 I wonder………………the tickets are on sale yet A what B whether C where D when 23 She says she……………….the book A already finds B has already found C had already found D would already find 24 I was sure he…………….the letter A posted B had posted C will post D is posting 25 He said he…………….to the station to see me off A came B will come C would come D is coming 26 The policeman asked George where he……………so early A is running B ran C was running D runs 27 He says that he…………… the laws of the country A knew B is knowing C knows D had known 28 They realised that they………… their way in the dark A had lost B lose C lost D was lost 29 My friend asked me who……………….the piano in the sitting room A plays B was playing C is playing D has played 30 “Go home,” said the teacher to us A The teacher told us to go home B The teacher said us to go home C The teacher told us go home D The teacher told to us to go home 31 “Don‟t forget to clean your teeth,” said Granny to Helen A Granny told Helen not forget to clean her teeth B Granny remind Helen to clean her teeth C Granny told Helen to not forget to clean her teeth D Granny said Helen not to forget to clean her teerh 32 “Please bring me some fish soup,” he said to the waitress A He asked the waitress bring him some fish soup B He asked the waitress to bring her some fish soup C He asked the waitress to bring him some fish soup D He asked the waitress bring her some fish soup 33 “This man spoke to me on the road,” said the woman A The woman said that man had spoken to me on the road B The woman said that man has spoken to her on the road C The woman said that man spoke to her on the road D The woman said that man had spoken to her on the road 34 I said to Nick: “Where are you going?” A I asked Nick where was he going B I asked Nick where he was going C I asked Nick where is he going D I asked Nick where he is going 35 “If I were you, I‟d try to get a room on the top of floor,” he said A He advised me to try to get a room on the top floor B He advised me to try getting a room on the top floor C He offered me to try to get a room on the top floor D He suggested me to try to get a room on the top floor 36 “I‟ll wait for you if you like,” she said A She offered to wait for me B She said she‟d wait for me if I liked C She suggested she waited for me D A&B are correct 37 “Remember to switch off when you‟ve finished,” he said A He reminded me to switch off when I‟ve finished B He reminded me to switch off when I‟d finished C He offered me to switch off when I‟d finished D He suggested me to switch off when I‟d finished 38 “You‟d better apologise for being late,” said my mother A My mother advised me to apologise for being late B My mother suggested me to apologise for being late C My mother suggested apologising for being late D My mother warned me to apologise for being late 39 “Could you check the oil, please?” I asked the mechanic A I invited the mechanic to check the oil B I asked the mechanic to check the oil C I reminded the mechanic to check the oil D I warned the mechanic to check the oil 40 Kate said: “Mike, you like my dress?” A Kate asked Mike if he liked her dress B Kate asked Mike if you liked her dress C Kate asked Mike if he liked your dress D Kate asked Mike if he likes her dress 41 “Would you like to have lunch with me on Sunday?” he said to me A He offered me to have lunch with him on Sunday B He suggested me to have lunch with him on Sunday C He invited me to have lunch with him on Sunday D He reminded me to have lunch with him on Sunday 42 “Don‟t open your books,” the teacher said to the pupils A The teacher told the pupils to not open their books B The teacher told the pupils did not open their books C The teacher told the pupils not open their books D The teacher told the pupils not to open their books 43 She asked me…… the seat……… or not a If / had occupied b Whether / was occupied c If / has been occupied d Whether / occupied 44 The policeman asked us……… a had any of us seen the accident happen b If had any of us seen the accident happen c Whether any of us had seen the accident happen d that if any of us had seen the accident happen 45 I asked him……… ,but he said nothing a what the matter was b what was the matter c the matter was what d what‟s the matter was 46 James……… him up when the bus reached the square a told me wake b asked me to wake c said me to wake d requested me waking 47 I wonder………….we‟ll catch the bus………we‟ll take a taxi a if / and whether b whether / or that whether 48 Excuse me Could you tell me………………? a what time is it b what is the time c if / or that d whether / or c what time it is d it is what time 49 We wonder……….from his office after that scandal a why did he not resign b why he did not resign c why he not resign d why didn‟t he resign 50 Jeff wanted to know…………… a that why were his friends laughing b why were his friends laughing c why his friends were laughing d the reason why his friends laughing 51 Mr Hawk told me that he would give me his answer the……… day a previous b following c before d last 52 She…………him whether he liked the steak she cooked a asks b wondered c wanted to know d asked 53 His neighbours sometimes wondered……….he did for a living a why b when c where d what 54 Could you please tell me……………? a It is how far to the nearest bus stop b how far is it to the nearest bus stop c how far to the nearest bus stop is it d how far it is to the nearest bus stop 55 Marigold wondered……… Kevin and Ruth would be at the party a that b whether c if d b& c 56 He asked me…………… a How long you have studied English b How long had you studied English c How long you had study English d How long you had studied English 57 The passenger asked…………….we landed a what b when c if d why 58 “I‟ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom a Tom said to Mary that he will tell her about that the next day b Tom told Mary that I would tell you about that the next day c Tom told Mary that he would tell her about that the next day d Tom told Mary that she would tell him about that the next day 59 “I have something to tell you” Kerry said to Cheryl a Kerry told Cheryl I had something to tell her b Kerry told Chery he had something to tell her c Kerry told Cheryl she had had something to tell him d Kerry told Cheryl he had had something to tell her 60 He said, “My wife has just bought a diamond ring.” a He said that his wife had just bought a diamond ring b He said that my wife had just bought a diamond ring c He said that his wife has just bought a diamond ring d he said that his wife just bought a diamond ring 61 “I will come with you as soon as I am ready”, she said to Philip a She said to Philip he will come to see you as soon as he I am ready b She told Philip she will come to see her as soon as she was ready c She told Philip she would come to see you as soon as she was ready d She told Philip she would come to see him as soon as she was ready 62 “I wrote to him yesterday” a She said to me I wrote to him the day before b She told me she wrote to him yesterday c She told me she had written to him yesterday d She told me she had written to him the day before 63 “He is talking to your sister”, She said to me a She told me he was talking to your sister c She told me he was talking to my sister b She told me she was talking to my sister d She told me he was talking to her sister 64 “It is the time to check what you have done”, the father said to the boys a The father said to the boys it was time to check what they had done b The father told the boys it was time to check what they had done c The father told the boys it was time to check what they have done d The father told the boys it is time to check what they had done 65 “You will like my sister when you meet her” a He told me you will like her sister when you meet her b He told me I will like his sister when I met her c He told me I would like his sister when I met her d He told me I would be liked his sister when I met her 66 “I didn‟t meet Susan last week” a He said he didn‟t meet Susan the week before b He said he hasn‟t met Susan last week c He said he hadn‟t met Susan last week d He said he hadn‟t met Susan the week before 67 “I didn‟t break your watch” a The boy told the girl he hadn‟t broken her watch b The boy asked the girl he hadn‟t broken her watch c The boy told the girl he didn‟t break her watch d The boy told the girl he hadn‟t broken your watch 68 “I found a lot of mistakes in your plan” Catherine said to Kevin a Catherine told Kevin she found a lot of mistakes in his plan b Catherine told Kevin she has found a lot of mistakes in his plan c Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in his plan d Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in her plan 69 “I have just seen your mother this morning” a Laura told Lewis I have just seen your mother this morning b Laura told Lewis she had just seen his mother that morning c Laura told Lewis she has just seen his mother that morning d Laura told Lewis he had just seen her mother that morning 70 “We are ready to come with our friends” a They told us they are ready to come with their friends b They told us they were ready to come with our friends c They told us we were ready to come with our friends d They told us they were ready to come with their friends 71 “I couldn‟t get into the house because I had lost my key” a He said he couldn‟t get into the house because he had lost my key b He said he hadn‟t been able to get into the house because he had lost his key c He said he had been able to get into the house because he had lost his key d He said he hadn‟t been able to get into the house because he lost his key 72 “I was intending to meet you tomorrow” a She told me she was intending to meet me tomorrow b She told me she had intending to meet me the next day c She told me she had been intending to meet me tomorrow d She told me she had been intending to meet me the next day 73 Paker: “ Help me” a Paker asked not to help him b Paker asked to help me c Paker advised me to help him d Paker asked us to help him 74 Carol: “ Listen to that song” a Carol said to listen that song b Carol told us to listen to that song c Carol asked us to listen to this song d Carol talked me to listen to that song 75 Maria: “ Leave me alone!” a Maria told her friend to leave her alone b Maria told her friend to leave me alone c Maria said her friend to leave me alone d Maria told her friend leaving me alone 76 Mr Stephens: “ Buy me some milk” a Mr Stephens suggested to buy him some milk b Mr Stephens asked me to buy him some milk c Mr Stephens asked to buy him some milk d Mr Stephens spoke to buy me some milk 77 George: “ Feed the cat” a George asked his girlfriend to feed the cat b George asked his girlfriend feed the cat c George asked his girlfriend feeding the cat d George asked his girlfriend fed the cat 78 Heather: “ Don‟t say that” a Heather tells to you not to say that b Heather told you not to say that c Heather advised you to say that d Heather ordered not you to say that 79 You: “ Come with us” a They told John to come with us b They told to John to come with us c They told John to come with them d They told John came with us 80 Tom: “ Call me in the evening” a Tom told us calling him in the evening b Tom told us to called him in the evening c Tom told not us to call him in the evening d Tom told us to call him in the evening 81 Your mother: “ Come back in one hour” a My mother told me come back in one hour b My mother asked me come back in one hour c My mother reminded to come back in one hour d My mother told me to come back in one hour 82 Mrs Smith: “ Don‟t play in front of my windows” a Mrs Smith told us not to play in front of her windows b Mrs Smith told us not to play in front of my windows c Mrs Smith told us to not play in front of her windows d Mrs Smith said us not to play in front of her windows 83 Jamei: “ Don‟t eat so much junk food !” a Jamei reminded me not to eat so much junk food b Jamei asked me to not eat so much junk food c Jamei reminded me not to ate so much junk food d Jamei says me not to eat so much junk food 84.Walter: “ Don‟t ring Tony on Sunday” a Walter told me don‟t ring Tony on Sunday b Walter told not to ring Tony on Sunday c Walter told me not ring Tony on Sunday d Walter told me not to ring Tony on Sunday 85 Jane: “ Don‟t watch the new film” a Jane advised me not to watch the new film b Jane advised not me to watch the new film c Jane advised me not to watch the new film d Jane advise me not to watch the new film 86 “Don‟t make noise because I am listening music now” a He asked me not to make noise because I am listening music now b He asked me not to make noise because I was listening music then c He asked me not to make noise because he was listening music then d He asked me to make noise because I was listening music then 87 Marcel: “ Don‟t sing this song” a Marcel asked me not to sing this song b Marcel asked me not to sing that song c Marcel said me not to sing that song d Marcel asked me not to sang that song 88 Teacher: “ Don‟t forget your homework” a Teacher reminded me not to forget my homework b Teacher asked me if not to forget my home work c Teacher reminded whether I not to forget my home work d Teacher reminded me not to forget your home work 89 John: “ Don‟t shout at your son” a John asked me to not shout at my son b John asked me not to shout at my son c John asked me not to shout at your son d John wondered if I not shout at my son 90 Tom: “ Why don‟t you study hard for the coming exam, Ba” a Tom advised me not to study hard for the coming exam b Tom advised me to study hard for the coming exam c Tom advised Ba not to study hard for the coming exam d Tom advised Ba to study hard for the coming exam 91 Father: „ Brush your teeth before going to bed, please” a Father said to his son brushing your teeth before going to bed b Father said to his son to brush his teeth before going to bed c Father told his son to brush my teeth before going to bed d Father told his son to brush his teeth before going to bed 92 The man: “ Come in but don‟t bring anything” a The man said to comein but not bring anything b The man told come in but not to bring anything c The man told the boy to come in but not to bring anything d The man asked to come but not to bring anything 93 They said “ Hurrah! We have won the contest!” a They said “ Hurrah” that they had won the contest b They said they had won the contest c They exclaimed with joy that they had won the contest d They said with joy that they have won the contest 94 Miss White said to him, “ Why are you so late? Did your car have a flat fire?” a Miss White told him why was he so late and did your car have a flat fire b Miss White asked him why was he so late and did your car have a flat fire c Miss White asked him why was he so late and if your car have a flat fire d Miss White asked him why he was so late and whether his car had a flat fire 95 His friend said to Peter “ I‟m sad Let me alone” a His friend said that I am sad and let me alone b His friend said that I was sad and let me alone c His friend said that he was sad and told Peter to let him alone d His friend said that he was sad and if Peter to him alone 96 “ What does she like?” he asked me a He asked me what she likes b He asked me what she liked c He asked me what I like d He asked me what did he like 97 She said, “Don‟t tease me, John.” a She said not to tease me to John b She said John not to tease me c She told John not to tease her d She told John not tease her 98 He asked me what……………………………………… a time was it b time is it c time it was d none is correct 99 He told me that…………………………………………… a his father has sold the house b his father had sold the house yesterday c his father will sell the house d his father don‟t sell the house 100 He told me to rest for a while “…………….for a while”, he said a To rest b Rest c Do you rest d Resting 101 He asked “ Why did she take my pen?” - He asked why………………………… a she took his pen b did he take his pen c she had taken his pen d she has taken his pen 102 He said, “ Hurrah! We have won the match!” a He said, “ Hurrah” that they had won the match b He said with joy that they have won the match c He exclaimed with joy that they had won the match d He said that they have won the match 103 My father said to me, “ Why are you late? Did you miss the train?” a My father told me why was I late and did I miss the train b My father asked me why was I late and did I miss the train c My father asked me why you were late and if you missed the train d My father asked me why I was late and whether I missed the train 104 I said to him “ I‟m very angry with you Go away” a I said that I am very angry with you and go away b I said that I was very angry with you and went away c I said that I was very angry with him and told him to go away d I said that he was very angry with me and told me to go away 105 “ What you want ?” he asked me a He asked me what I want b He asked me what I wanted b He asked me what I want d He asked me what did I want 106 She said, “ Don‟t smile, John Be serious.” a She said not to smile and be serious b She said John not to smile and be serious c She told John not to smile and asked him to be serious d She told John not smile and be serious 107 He said "If I had enough money, I could buy that dictionary." A He said if he had enough money, he could buy that dictionary B He said if he had had enough money, he could buy that dictionary C He said if he had enough money, he could have bought that dictionary D He said if he had had enough money, he could have bought that dictionary 108 "Good morning, Mary! How are you?" Henry said A Henry greeted Mary and asked how she was B Henry greeted Mary and asked how is she C Henry said good morning Mary and asked how was she D Henry said good morning and asked Mary how she is 109 Cindy said that “I haven‟t seen John since last month.” A Cindy said she doesn‟t see John since the previous month B Cindy said she wasn‟t seen John since the previous month C Cindy said she hasn‟t seen John since the previous month D Cindy said she hadn‟t seen John since the previous month Một số câu trích dề thi TN THPT năm 43.They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them A B C D 44 The doctor advised Robert to lose weight A to take more exercise so that he could B to take more exercise if he wanted C that he takes more exercise D that he should take more exercise in order that 45 The teacher told his students laughing A to stop B stop 46 Jack asked his sister _ A where you have gone tomorrow C where would she go the following day 47 Peter apologised _ A me for phoning not earlier C for not phoning me earlier 48 She suggested for a drink A being gone B go C stopped D stopping B where she would go the following day D where you will go tomorrow B not to phone me earlier D not for phoning me earlier C to go D going 49 “Remember to bring your books,” he said A He said I remembered to bring my books C He reminded me to bring my books B He warned me against bringing my books D He asked me if I remembered to bring my books ... believed… Câu hỏi lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)  Notes : Khi chuyển câu hỏi trực tiếp thành gián tiếp cần áp dụng qui tắc chuyển đổi trên, cần thay đổi: - Động từ tường thuật câu. .. loại trực tiếp: a Dựa vào động từ: - nhận biết câu gián tiếp mà có đáp án liên quan tới (hiện đơn, tiếp diễn, tai hoàn thành) tương lai (tương lai đơn, tương lai gần) loại trực tiếp đáp án - câu. .. had gone with her father the week before  Chú ý: Trong trường hợp câu trực tiếp có câu trần thuật câu hỏi đổi sang câu gián tiếp phần phần Eg: “ I have left my watch at home Can you tell me the
- Xem thêm -

Xem thêm: câu trực tiếp gián tiếp , câu trực tiếp gián tiếp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn