90 cấu trúc v ing

5 85 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:52

90 CẤU TRÚC VỚI V-ING 1: to admit : Thừa nhận làm 2: To give up : Từ bỏ / cai làm 3: to avoid : tránh làm 4: to delay : trì hỗn 5: to deny : Phủ nhận 6: to enjoy : thích : to finish : Hoàn thành 8: To keep : tiếp tục, trì 9: To mind : bận tâm 10 : to suggest : gợi ý 11 : to like : thích 12 : to hate : ghét 13 : to love : thích 14 : S + can’t bear + V-ing : chịu 15 : S + can’t stand + V-ing : chịu 16 : S + can’t help + V-ing : tránh 17 : To look forward : trông mong 18 : to accuse sb of + V-ing : buộc tội 19 : to insist sb on + V-ing : nài nỉ làm 20 : to remind sb of + V-ing : gợi nhớ 21 : to be afraid of + V-ing : sợ 22 : to be amazed at + V-ing : ngạc nhiên 23 : to be angry about/at + V-ing : giận/bực 24 : to be good/bad at + V-ing : giỏi/kém 25 : to be bored with + V-ing : buồn chán 26 : to be depend on st + V-ing : phụ thuộc 27 :to be different from + V-ing : khác biệt 28 : to be excited about + V-ing : háo hức 29 : to think of + V-ing : nhớ 30 : to thank to + V-ing : nhờ vào gì, vào 31 : to apologize for + V-ing : xin lỗi 32 : to confess to + V-ing : thú nhận 33 : To congratulate sb on + V-ing : chúc mừng điều 34 : To be friendly with + V-ing : thân thiện với 35 : to be familiar with + V-ing : quen thuộc với 36 : to be popular with + V-ing : phổ biến/ ưa chuộng 37 : to be based on + V-ing : dựa 38 : to be capable of + V-ing : có khả 39 : to be doubtful about + V-ing : nghi ngờ 40 : to take part in + V-ing : tham gia 41 : to join in + V-ing : tham gia làm 42 : to be famous for + V-ing : tiếng 43 : to be fed up with + V-ing : chán 44 : to be fond of + V-ing : thích 45 : to be grateful to sb for V-ing : biết ơn làm 46 : to be interested in + V-ing : thích, quan tâm 47 : to be keen on + V-ing : đam mê 48 : to be nervous of + V-ing : lo lắng 49 : to be responsible for + V-ing : có trách nhiệm 50 : to be satisfied with + V-ing : hài lòng 51 : to be successful in + V-ing : thành công 52 : to be worried about + V-ing : lo lắng 53 : to be surprised at + V-ing : ngạc nhiên 54 : to be tired of + V-ing : mệt mỏi 55 : to be used to + V-ing : quen làm 56 : to warn sb about + V-ing : cảnh báo việc làm 57 : to warn sb against + V-ing : cảnh báo khơng làm 58 : to thank sb for + V-ing : cảm ơn làm 59 : to dream of + V-ing : giấc mơ việc gì, làm 60 : to prevent from + V-ing : ngăn cản làm 61 : to allow + V-ing : cho phép làm 62 : consider + V-ing : xem xét đến khả làm 63 : to stop sb / st from + V-ing : ngăn cản ai/cái làm 64 : to be thankful/grateful to sb for + V-ing : biết ơn làm 65 : to look forward to + V-ing : trông mong làm 67 : To think about + V-ing : suy nghĩ 68 : to insist on + V-ing : khăng khăng làm 69 : to dislike + V-ing : khơng thích làm 70 : to dread + V-ing : sợ phải làm 71 : to endure + V-ing : chịu đựng phải làm 72 : to quit + V-ing : từ bỏ làm 73 : to regret + V-ing : hối tiếc làm 74 : to imagine + VV-ing : tưởng tượng làm 75 : to involve + V-ing : đòi hỏi làm 76 : to miss + V-ing : làm 77 : to postpone + V-ing : trì hỗn làm 78 : to remember + V-ing : nhớ làm 79 : to practice + V-ing : thực hành, luyện tập làm 80 : to resent + V-ing : ghét làm 81 : to risk + V-ing : có nguy làm 82 : to spend time + v-ing : bỏ thời gian làm 83 : to begin + V-ing : bắt đầu làm 84 : to recommend + V-ing : gợi ý làm 85 : to plan on + V-ing : dự định, kế hoạch làm 86 : to have difficult ( in ) + V-ing : gặp khó khăn làm 87 : to waste of time + V-ing : phí thời gian vào việc 88 : to be busy + V-ing : bận làm 89 : would you mind + v-ing : có làm phiền không 90 : to be/ get accustomed to : dần quen với ... to + V- ing : nhờ v o gì, v o 31 : to apologize for + V- ing : xin lỗi 32 : to confess to + V- ing : thú nhận 33 : To congratulate sb on + V- ing : chúc mừng điều 34 : To be friendly with + V- ing. .. of + V- ing : giấc mơ việc gì, làm 60 : to prevent from + V- ing : ngăn cản làm 61 : to allow + V- ing : cho phép làm 62 : consider + V- ing : xem xét đến khả làm 63 : to stop sb / st from + V- ing. .. + V- ing : sợ phải làm 71 : to endure + V- ing : chịu đựng phải làm 72 : to quit + V- ing : từ bỏ làm 73 : to regret + V- ing : hối tiếc làm 74 : to imagine + VV -ing : tưởng tượng làm 75 : to involve
- Xem thêm -

Xem thêm: 90 cấu trúc v ing , 90 cấu trúc v ing

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn