69 cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi

7 95 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:52

69 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG BÀI KI M TRA to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi / e.g I am good at swimming e.g He is very bad at English by chance = by accident (adv): tình cờ e.g I met her in Paris by chance last week to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi e.g My mother was tired of doing too much housework everyday can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Khơng chịu nỗi/khơng nhịn làm e.g She can't stand laughing at her little dog to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền thời gian làm e.g He always wastes time playing computer games each day e.g Sometimes, I waste a lot of money buying clothes To spend + amount of time/ money + V-ing: dành thời gian làm e.g I spend hours reading books a day e.g Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc e.g My mother often spends hours on housework everyday e.g She spent all of her money on clothes 10 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ e.g You should give up smoking as soon as possible 11 would like/ want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 12 have + (something) to + Verb: có để làm e.g I have many things to this week 13 It + be + something/ someone + that/ who: mà e.g It is Tom who got the best marks in my class e.g It is the villa that he had to spend a lot of money last year 14 Had better + V(infinitive): nên làm e.g You had better go to see the doctor 15 hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing e.g I always practise speaking English everyday 16 It is + tính từ + ( for smb ) + to smt EG: It is difficult for old people to learn English.(Người có tuổi học tiếng Anh khó) 17 To be interested in + N / V_ing (Thích / làm gì) EG: We are interested in reading books on history.(Chúng tơi thích đọc sách lịch sử ) 18 To be bored with (Chán làm gì) EG: We are bored with doing the same things everyday.(Chúng chán ngày làm công việc lặp lặp lại) 19 It’s the first time smb have ( has ) + PII smt (Đây lần làm gì) EG: It’s the first time we have visited this place.(Đây lần tới thăm nơi này) 20 enough + danh từ (đủ ) + (to smt) EG: I don’t have enough time to study (Tơi khơng có đủ thời gian để học) 21 Tính từ + enough (đủ làm sao) + (to smt) EG: I’m not rich enough to buy a car (Tôi không đủ giàu để mua ơtơ) 22 too + tính từ + to smt (Quá để làm gì) EG: I’m to young to get married (Tơi q trẻ để kết hôn) 23 To want smb to smt = To want to have smt + PII (Muốn làm gì) (Muốn có làm) EG: She wants someone to make her a dress (Cô muốn may cho váy)= She wants to have a dress made (Cơ muốn có váy may) 24 It’s time smb did smt (Đã đến lúc phải làm gì) EG: It’s time we went home (Đã đến lúc phải nhà) 25 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt( Ai không cần thiết phải làm ) doesn’t have to smt EG: It is not necessary for you to this exercise (Bạn không cần phải làm tập này) 26 To look forward to V_ing (Mong chờ, mong đợi làm gì) EG: We are looking forward to going on holiday (Chúng mong nghỉ) 27 To provide smb from V_ing (Cung cấp cho gì) EG: Can you provide us with some books in history? (Bạn cung cấp cho số sách lịch sử không?) 28 To prevent smb from V_ing (Cản trở làm gì) To stop EG: The rain stopped us from going for a walk (Cơn mưa ngăn cản dạo) 29 To fail to smt (Khơng làm / Thất bại việc làm gì) EG: We failed to this exercise (Chúng làm tập này) 30 To be succeed in V_ing (Thành công việc làm gì) EG: We were succeed in passing the exam (Chúng thi đỗ) 31 To borrow smt from smb (Mượn ai) EG: She borrowed this book from the liblary (Cô mượn sách thư viện) 32 To lend smb smt (Cho mượn gì) EG: Can you lend me some money? (Bạn cho tơi vay tiền không?) 33 To make smb smt (Bắt làm gì) EG: The teacher made us a lot of homework (Giáo viên bắt làm nhiều tập nhà) 34 CN + be + so + tính từ + that + S + động từ (Đến mức mà) CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it (Bài tập khó đến mức khơng làm được) He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà tơi khơng thể hiểu anh ta) 35 CN + be + such + (tính từ) + danh từ + that + CN + động từ EG: It is such a difficult exercise that noone can it (Đó tập q khó khơng làm được) 36 It is (very) kind of smb to smt (Ai thật tốt bụng / tử tế làm gì) EG: It is very kind of you to help me (Bạn thật tốt giúp tơi) 37 To find it + tính từ + to smt EG: We find it difficult to learn English (Chúng thấy học tiếng Anh khó) 38 To make sure of smt (Bảo đảm điều gì) that + CN + động từ EG: I have to make sure of that information (Tơi phải bảo đảm chắn thơng tin đó) You have to make sure that you’ll pass the exam (Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ) 39 It takes (smb) + thời gian + to smt (Mất (của ai) thời gian để làm gì) EG: It took me an hour to this exercise (Tôi tiếng để làm này) 40 To spend + time / money + on smt (Dành thời gian / tiền bạc vào gìdoing smt làm gì) EG: We spend a lot of time on TV watching TV (Chúng dành nhiều thời gian xem TV) 41 To have no idea of smt = don’t know about smt (Khơng biết gì) EG: I have no idea of this word = I don’t know this word (Tôi từ này) 42 To advise smb to smt (Khuyên làm gìnot to smt khơng làm gì) EG: Our teacher advises us to study hard (Cô giáo khuyên học chăm chỉ) 43 To plan to smt (Dự định / có kế hoạch làm gì) intend EG: We planed to go for a picnic.intended (Chúng dự định dã ngoại) 44 To invite smb to smt (Mời làm gì) EG: They invited me to go to the cinema (Họ mời xem phim) 45 To offer smb smt (Mời/đề nghị gì) EG: He offered me a job in his company (Anh ta mời làm việc cho công ty anh ta) 46 To rely on smb (tin cậy, dựa dẫm vào ai) EG: You can rely on him (Bạn tin anh ấy) 47 To keep promise (Giữ lời hứa) EG: He always keeps promises 48 To be able to smt = To be capable of + V_ing (Có khả làm gì) EG: I’m able to speak English = I am capable of speaking English (Tơi nói tiếng Anh) 49 To be good at ( + V_ing ) smt (Giỏi (làm) gì) EG: I’m good at (playing) tennis (Tơi chơi quần vợt giỏi) 50 To prefer smt to smt (Thích gì) doing smt to doing smt làm làm EG: We prefer spending money than earning money (Chúng tơi thích tiêu tiền kiếm tiền) 51 To apologize for doing smt (Xin lỗi làm ) EG: I want to apologize for being rude to you (Tôi muốn xin lỗi bất lịch với bạn) 52 Had (‘d ) better smt (Nên làm gì) not smt (Khơng nên làm gì) EG: You’d better learn hard (Bạn nên học chăm chỉ) You’d better not go out (Bạn khơng nên ngồi) 53 Would (‘d) rather smt (Thà làm gìnot smt đừng làm gì) EG: I’d rather stay at home.I’d rather not say at home 54 Would (‘d) rather smb did smt (Muốn làm gì) EG: I’d rather you (he/she) stayed at home today (Tôi muốn bạn/anh ấy/cô nhà tối nay) 55 To suggest smb (should) smt (Gợi ý làm ) EG: I suggested she (should) buy this house 56 To suggest doing smt (Gợi ý làm ) EG: I suggested going for a walk 57 Try to (Cố làm gì) EG: We tried to learn hard (Chúng cố học chăm chỉ) 58 Try doing smt (Thử làm gì) EG: We tried cooking this food (Chúng tơi thử nấu ăn này) 59 To need to smt (Cần làm gì) EG: You need to work harder (Bạn cần làm việc tích cực hơn) 60 To need doing (Cần làm) EG: This car needs repairing (Chiếc ôtô cần sửa) 61 To remember doing (Nhớ làm ) EG: I remember seeing this film (Tôi nhớ xem phim này) 62 To remember to (Nhớ làm gì) (chưa làm này) EG: Remember to your homework (Hãy nhớ làm tập nhà) 63 To have smt + PII (Có làm) EG: I’m going to have my house repainted (Tôi sơn lại nhà người khác sơn, khơng phải sơn lấy) = To have smb smt (Thuê làm gì) EG: I’m going to have the garage repair my car = I’m going to have my car repaired 64 To be busy doing smt (Bận rộn làm gì) EG: We are busy preparing for our exam (Chúng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi) 65 To mind doing smt (Phiền làm gì) EG: Do/Would you mind closing the door for me? (Bạn đóng cửa giúp không?) 66 To be used to doing smt (Quen với việc làm gì) EG: We are used to getting up early (Chúng quen dậy sớm) 67 To stop to smt (Dừng lại để làm gì) EG: We stopped to buy some petrol (Chúng dừng lại để mua xăng) 68 To stop doing smt (Thơi khơng làm nữa) EG: We stopped going out late (Chúng không chơi khuya nữa) 69 Let smb smt (Để làm gì) EG: Let him come in (Để vào) ... want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 12 have + (something) to + Verb: có để làm e.g I have many things to this week 13 It + be + something/ someone... He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà tơi khơng thể hiểu anh ta) 35 CN + be + such + (tính từ) + danh từ + that + CN + động từ EG: It is such a difficult... smb smt (Mời /đề nghị gì) EG: He offered me a job in his company (Anh ta mời làm việc cho công ty anh ta) 46 To rely on smb (tin cậy, dựa dẫm vào ai) EG: You can rely on him (Bạn tin anh ấy) 47
- Xem thêm -

Xem thêm: 69 cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi , 69 cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn