Yo ø levine

39 82 0
  • Loading ...
1/39 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:29

- Yo Ø Levine Bao g ồm: + 84 C ấu trúc câu ti ếng Anh + Cách s d ụng gi i t thông d ụng ti ếng Anh + 51 C ấu trúc câu ti ếng Anh (bao g ồm 16 c ấu trúc So Sánh) + Câu đề i u ki ện s ố cách dùng khác + Phrasal Verb t A - W + 113 idioms song ng ữ Vi ệt Anh [84 C Ấ U TRÚC CÂU TRONG TI Ế NG ANH] S + V + too + adj/adv + (for someone) + to something: (quá đ ể cho làm ) e.g This structure is too easy for you to remember e.g He ran too fast for me to follow S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá đ ến n ỗi mà ) e.g This box is so heavy that I cannot take it e.g He speaks so soft that we can’t hear anything It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá đ ến n ỗi mà ) e.g It is such a heavy box that I cannot take it e.g It is such interesting books that I cannot ignore them at all S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to something : (Đ ủ cho làm ) e.g She is old enough to get married e.g They are intelligent enough for me to teach them English Have/ get + something + done (past participle): (nh ho ặc thuê làm ) e.g I had my hair cut yesterday e.g I’d like to have my shoes repaired It + be + time + S + V (-ed, c ột 2) / It’s +time +for someone +to something : ( đ ến lúc ph ải làm ) e.g It is time you had a shower e.g It’s time for me to ask all of you for this question It + takes/took+ someone + amount of time + to something: (làm m ất th i gian ) e.g It takes me minutes to get to school e.g It took him 10 minutes to this exercise yesterday To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ng ăn c ản ai/ làm ) e.g He prevented us from parking our car here S + find+ it+ adj to something: (th để làm ) e.g I find it very difficult to learn about English e.g They found it easy to overcome that problem 10 To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing (Thích gì/ làm h n gì/ làm gì) e.g I prefer dog to cat e.g I prefer reading books to watching TV 11 Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm h n làm gì) e.g She would play games than read books e.g I’d rather learn English than learn Biology 12 To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì) e.g I am used to eating with chopsticks 13 Used to + V (infinitive): (Th ườ n g làm qk bây gi khơng làm n ữ a) e.g I used to go fishing with my friend when I was young e.g She used to smoke 10 cigarettes a day 14 To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ng ạc nhiên v ề e.g I was amazed at his big beautiful villa 15 To be angry at + N/V-ing: t ứ c gi ận v ề e.g Her mother was very angry at her bad marks 16 to be good at/ bad at + N/ V-ing: gi ỏi v ề / v ề e.g I am good at swimming e.g He is very bad at English 17 by chance = by accident (adv): tình c e.g I met her in Paris by chance last week 18 to be/get tired of + N/V-ing: m ệt m ỏi v ề e.g My mother was tired of doing too much housework everyday 19 can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Khơng chu ị n ỗi/khơng nhn ị làm e.g She can't stand laughing at her little dog 20 to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls 21 to be interested in + N/V-ing: quan tâm đế n e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays 22 to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền thời gian làm e.g He always wastes time playing computer games each day e.g Sometimes, I waste a lot of money buying clothes 23 To spend + amount of time/ money + V-ing: dành th ời gian làm e.g I spend hours reading books a day e.g Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year 24 To spend + amount of time/ money + on + something: dành th ời gian vào việc e.g My mother often spends hours on housework everyday e.g She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ e.g You should give up smoking as soon as possible 26 would like/ want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 27 have + (something) to + Verb: có để làm e.g I have many things to this week 28 It + be + something/ someone + that/ who: mà e.g It is Tom who got the best marks in my class e.g It is the villa that he had to spend a lot of money last year 29 Had better + V(infinitive): nên làm e.g You had better go to see the doctor 30 hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing e.g I always practise speaking English everyday 31 It is + tính từ + ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading books on history ( Chúng tơi thích đọc sách lịch sử ) 33 To be bored with ( Chán làm ) VD: We are bored with doing the same things everyday ( Chúng chán ngày làm công vi ệc l ặp l ặp l ại ) 34 It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây l ần làm ) VD: It’s the first time we have visited this place ( Đây lần tới thăm nơi ) 35 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt ) VD: I don’t have enough time to study ( Tôi đủ thời gian để học ) 36 Tính từ + enough (đủ ) + ( to smt ) VD: I’m not rich enough to buy a car ( Tôi không đủ giàu để mua ôtô ) 37 too + tính từ + to smt ( Quá để làm ) VD: I’m to young to get married ( Tơi q trẻ để kết hôn ) 38 To want smb to smt = To want to have smt + PII ( Muốn làm ) ( Muốn có làm ) VD: She wants someone to make her a dress ( Cơ muốn may cho cô váy ) = She wants to have a dress made ( Cơ muốn có váy may ) 39 It’s time smb did smt ( Đã đến lúc phải làm ) VD: It’s time we went home ( Đã đến lúc phải nhà ) 40 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt ( Ai khơng cần thiết phải làm ) doesn’t have to smt VD: It is not necessary for you to this exercise ( Bạn không cần phải làm tập ) 41 To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm ) VD: We are looking forward to going on holiday ( Chúng mong nghỉ ) 42 To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ) VD: Can you provide us with some books in history? ( Bạn cung cấp cho số sách lịch sử không?) 43 To prevent smb from V_ing (Cản trở làm ) To stop VD: The rain stopped us from going for a walk ( Cơn mưa ngăn cản dạo ) 44 To fail to smt (Không làm / Thất bại vi ệc làm gì) VD: We failed to this exercise (Chúng làm tập ) 45 To be succeed in V_ing (Thành công vi ệc làm gì) VD: We were succeed in passing the exam (Chúng thi đỗ ) 46 To borrow smt from smb (Mượn ai) VD: She borrowed this book from the liblary ( Cô mượn sách thư viện ) 47 To lend smb smt (Cho mượn gì) VD: Can you lend me some money? ( Bạn cho tơi vay tiền khơng? ) 48 To make smb smt (Bắt làm gì) VD: The teacher made us a lot of homework ( Giáo viên bắt làm nhiều t ập nhà ) 49 CN + be + so + tính từ + that + S + động từ ( Đến mức mà ) CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it ( Bài tập khó đến mức khơng làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động t VD: It is such a difficult exercise that noone can it ( Đó tập khó đến n ỗi khơng có th ể làm ) 51 It is ( very ) kind of smb to smt ( Ai thật tốt bụng / t t ế làm gì) VD: It is very kind of you to help me ( Bạn thật tốt giúp tơi ) 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thơng tin ) You have to make sure that you’ll pass the exam ( Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + to smt ( Mất ( ) thời gian để làm gì) VD: It took me an hour to this exercise ( Tôi tiếng để làm ) 55 To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / ti ền b ạc vào doing smt làm ) VD: We spend a lot of time on TV watching TV ( Chúng dành nhiều thời gian xem TV ) 56 To have no idea of smt = don’t know about smt ( Khơng bi ết v ề ) VD: I have no idea of this word = I don’t know this word ( TƠI khơng biết từ ) 57 To advise smb to smt ( Khun làm not to smt khơng làm ) VD: Our teacher advises us to study hard ( Cô giáo khuyên học chăm ) 58 To plan to smt ( Dự định / có kế hoạch làm ) intend VD: We planed to go for a picnic intended ( Chúng dự định dã ngoại ) 59 To invite smb to smt ( Mời làm ) VD: They invited me to go to the cinema ( Họ mời xem phim ) 60 To offer smb smt ( Mời / đề nghị ) VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 61 To rely on smb ( tin cậy, d ựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 62 To keep promise ( Gĩư lời hứa ) VD: He always keeps promises 63 To be able to smt = To be capable of + V_ing ( Có kh ả n ăng làm ) VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English ( Tơi nói tiếng Anh ) 64 To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) ) VD: I’m good at ( playing ) tennis ( Tôi chơi quần vợt giỏi ) 65 To prefer smt to smt ( Thích ) doing smt to doing smt làm làm VD: We prefer spending money than earning money ( Chúng tơi thích tiêu tiền kiếm tiền ) 66 To apologize for doing smt ( Xin l ỗi làm ) VD: I want to apologize for being rude to you ( Tôi muốn xin lỗi bất lịch với bạn ) 67 Had ( ‘d ) better smt ( Nên làm ) not smt ( Khơng nên làm ) VD: You’d better learn hard ( Bạn nên học chăm ) You’d better not go out ( Bạn khơng nên ngồi ) 68 Would ( ‘d ) rather smt Thà làm not smt đừng làm VD: I’d rather stay at home I’d rather not say at home 69 Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn làm ) VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today ( Tôi muốn bạn / anh / cô nhà tối ) 70 To suggest smb ( should ) smt ( Gợi ý làm ) VD: I suggested she ( should ) buy this house 71 To suggest doing smt ( Gợi ý làm ) VD: I suggested going for a walk 72 Try to ( Cố làm ) VD: We tried to learn hard ( Chúng cố học chăm ) 73 Try doing smt ( Thử làm ) VD: We tried cooking this food ( Chúng thử nấu ăn ) 74 To need to smt ( Cần làm ) VD: You need to work harder ( Bạn cần làm việc tích cực ) 75 To need doing ( Cần làm ) VD: This car needs repairing ( Chiếc ôtô cần sửa ) 76 To remember doing ( Nhớ làm ) VD: I remember seeing this film ( Tôi nhớ xem phim ) 77 To remember to ( Nhớ làm ) ( chưa làm ) VD: Remember to your homework ( Hãy nhớ làm tập nhà ) 78 To have smt + PII ( Có làm ) VD: I’m going to have my house repainted ( Tôi sơn lại nhà người khác sơn, khơng phải sơn lấy ) = To have smb smt ( Thuê làm ) VD: I’m going to have the garage repair my car = I’m going to have my car repaired 79 To be busy doing smt ( Bận rộn làm ) VD: We are busy preparing for our exam ( Chúng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi ) 80 To mind doing smt ( Phiền làm ) VD: Do / Would you mind closing the door for me? ( Bạn đóng cửa giúp tơi khơng? ) 81 To be used to doing smt ( Quen với việc làm ) VD: We are used to getting up early ( Chúng quen dậy sớm ) 82 To stop to smt ( Dừng lại để làm ) VD: We stopped to buy some petrol ( Chúng dừng lại để mua xăng ) 83 To stop doing smt ( Thơi khơng làm ) VD: We stopped going out late ( Chúng không chơi khuya ) 84 Let smb smt ( Để làm ) VD: Let him come in ( Để vào ) [CÁCH SỬ DỤNG CÁC GI ỚI T Ừ] • During = suốt (hoạt động diễn liên tục) • From = từ >< to = đến From to = từ đến (dùng cho thời gian nơi chốn) From time to time = đơi khi, • Out of = khỏi Out of + noun = hết, khơng Out of town = vắng Out of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhật Out of work = thất nghiệp, việc Out of the question = Out of order = hỏng, khơng hoạt động • By: Động từ chuyển động + by = ngang qua (walk by the library) Động từ tĩnh + by = gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, lúc (hành động lúc phải xảy ra) by + phương tiện giao thông = b ằng by then = lúc (dùng cho QK TL) by way of= theo đường = via by the way = cách tình c ờ, ngẫu nhiên by the way = by the by = nhân đây, by far + so sánh (thường so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình c ờ, ngẫu nhiên >< on purose • In = bên In + month/year In time for = In good time for = Đúng (thường kịp làm gì, h sớm định chút) In the street = lòng đường In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, khứ/ t ương lai In future = from now on = từ trở In the begining/ end = at first/ last = đầu/ rốt In the way = đỗ ngang lối, ch ắn lối Once in a while = đôi khi, In no time at all = nháy m ắt, m ột thoáng In the mean time = meanwhile = lúc In the middle of (địa điểm)= In the army/ airforce/ navy In + the + STT + row = hàng thứ In the event that = trường hợp mà In case = để phòng khi, Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với • On = bề mặt: On + thứ tuần/ ngày tháng On + a/the + phương tiện giao thông = chuyến/ lên chuy ến On + phố = địa (như B.E : in + phố) On the + STT + floor = tầng thứ On time = vừa (bất chấp điều kiện bên ngoài, ngh ĩa mạnh in time) On the corner of = góc phố (giữa hai phố) Chú ý: In the corner = góc At the corner = góc ngồi/ góc phố On the sidewalk = pavement = vỉa hè Chú ý: On the pavement (A.E.Biểu tượng cảm xúc frown m ặt đường nhựa (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car) On the way to: đường đến >< on the way back to: đường tr On the right/left On T.V./ on the radio On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuy ện điện tho ại On the phone = nhà có mắc ện thoại (Are you on the phone?) On the whole= nói chung, đại thể On the other hand = nhiên= however Chú ý: On the one hand = mặt on the other hand = mặt khác (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension) on sale = for sale = có bán, để bán on sale (A.E.Biểu tượng cảm xúc frown bán hạ giá = at a discount (B.E) Close up: xích lại gần Come over/ round = visit Come round : hồi tỉnh Come down: sụp đổ ( =collapse ) , giảm Biểu tượng cảm xúc smile reduce ) Come down to : Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên Come up with : nảy ra, loé lên Come up against : đương đầu, đối mặt Come out : xuất Come out with : tung sản phẩm Come about = happen Come across : tnh ́ cờ gặp Come apart : v ỡ vụn , ĺa Come along / on with : hoà hợp , tiến tri ển Come into : thừa kế Come off : thành công, long ,bong Count on SB for ST : trông cậy vào Cut back on / cut down on : cắt gi ảm ( chi tiêu) Cut in : cắt ngang Biểu tượng cảm xúc smile interrupt ) Cut ST out off ST : cắt ǵì rời khỏi Cut off :cơ lập , cách li , ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch đi, xố D Delight in :thích thú Depart from : bỏ, sửa đổi Do with : chịu đựng Do for a thing : kiếm vật Die away / die down : giảm , dịu ( cường độ ) Die out / die off; tuyệt chủng Die for : thèm ǵìđến chết Die of : chết vì́ bệnh Do away with : băi bỏ, băi miễn Do up = decorate Do with : làm đc gìnhờ có Do without : làm đc mà khơng cần Draw back : rút lui Drive at : ngụ ý, ám Drop in at SB ‘s house: ghé thăm nhà Drop off : buồn ngủ Drop out of school : bỏ học E End up :kết thúc Eat up : ăn hết Eat out : ăn F Face up to : đương đầu , đối mặt Fall back on : trông cậy , dựa vào Fall in with: mê ( fall in love with SB : yêu say đắm ) Fall behind : chậm so với dự định , rớt lại phía sau Fall through : = put off, cancel Fall off : giảm dần Fall down : thất bại Fell up to : cảm thấy đủ sức làm ǵ Fill in : điền vào Fill up with : đổ đầy Fill out : điền hết , điền Fill in for : đại diện, thay Find out : tìm ́ G Get through to sb : liên lạc với Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua Bi ểu t ượng c ảm xúc smile get over) Get into : vào , lên ( xe) Get in: đến , trúng cử Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành Get out of = avoid Get down : xuống, ghi lại Get sb down : làm thất vọng Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm v ịêc ǵì Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì Get round ( to doing) : xoay xở , hoàn tất Get along / on with = come along / on with Get st across : làm cho đc hiểu Get at = drive at Get back : trở lại Get up : ngủ dậy Get ahead : vượt trước Get away with : cuỗm theo Get over : vượt qua Get on one’s nerves:làm phát điên , chọc tức Give away : cho , tống , tiết lộ bí mật Give st back : trả lại Give in : bỏ Give way to : nhượng , đầu hàng( = give oneself up to ), nh ường chỗ cho Give up : từ bỏ Give out : phân phát , cạn kịêt Give off : toả , phát ( mùi hương , hương vị) Go out : , lỗi thời Go out with : hẹn ḥò Go through : kiểm tra , thực cơng việc Go through with : kiên trì bền bỉ Go for : cố gắng giành đc Go in for : = take part in Go with : phù hợp Go without : kiêng nhịn Go off : giận, nổ tung , thối ( th ức ăn ) Go off with = give away with : cuỗm theo Go ahead : tiến lên Go back on one ‘ s word : không giữ lời Go down with : mắc bệnh Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng Go up : tăng , lên , vào đại học Go into ; lâm vào Go away : cút , khỏi Go round : đủ chia Go on : tiếp tục Grow out of : lớn vượt khỏi Grow up: trưởng thành H Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho hệ sau,,,,) Hand in : giao nộp ( , tội phạm ) Hand back : giao lại Hand over: trao trả quyền lực Hand out : phân phát(= give out) Hang round : lảng vảng Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại ) Hang up ( off) : cúp máy Hang out : treo Hold on off = put off Hold on: cầm máy Hold back : kiềm chế Hold up : cản trở / trấn lột J Jump at a chance /an opportunity chộp lấy hội Jump at a conclusion : vội kết luận Jump at an order : vội vàng nhận lời Jump for joy : nhảy lên sung sướng Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra) K Keep away from = keep off : tránh xa Keep out of : ngăn cản Keep sb back from : ngăn cản khơng làm ǵì Keep sb from = stop sb from Keep sb together : gắn bó Keep up : giữ lại , trì Keep up with : theo kip Keep on = keep ving : tiếp tục làm Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san b ằng Knock out : hạ gục L Lay down :ban hành, hạ vũ khí Lay out : xếp, lập dàn ý Leave sb off = to dismiss sb: cho nghỉ việc Leave out = get rid of Let sb down : làm thất vọng Let sb in / out : cho vào / , phóng thích Let sb off : tha bổng cho Lie down : nằm nghỉ Live up to: sống xứng đáng với Live on : sống dựa vào Lock up: khóa chặt Look after : chăm sóc Look at ; quan sát Look back on: nhớ lại hồi tưởng Look round : quay lại nhn ́ Look for: tm ́ kiếm Look forward to ving: mong đợi , mong chờ Look in on : ghé thăm Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại ) Look into : xem xét , nghiên cứu Look on : đứng nhìn thờ Look out : coi chừng Look out for : cảnh giác với Look over : kiểm tra Look up to : tôn trọng Look dowm on : coi thường M Make up : trang điểm, bịa chuyện Make out : phân biệt Make up for : đền bù, hoà giải với Make the way to : tìm ́ đường đến Mix out :trộn lẫn , lộn xộn Miss out : bỏ lỡ Move away: bỏ đi, Move out : chuyển Move in: chuyển đến O Order SB about ST: sai làm Owe st to sb : có đc ǵì nhờ P Pass away = to die Pass by : - go past : ngang qua , trôi qua Pass on to = hand down to : truyền lại Pass out = to faint : ngất Pay sb back : trả nợ Pay up the dept : trả hết nợ nần Point out : Pull back : rút lui Pull down = to knock down : kéo đổ , san b ằng Pull in to :vào( nhà ga ) Pull st out : lấy ǵì Pull over at : đỗ xe Put st aside : cất , để dành Put st away : cất Put through to sb : liên lạc với Put down : hạ xuống Put down to : lí Put on : mặc vào ; tăng cân Put up : dựng lên , tăng giá Put up with : tha thứ, chịu đựng Put up for : xin ngủ nhờ Put out : dập tắt Put st/ sb out : đưa / ngồi Put off : trì hỗn R Run after : truy đuổi Run away/ off from : chạy trốn Run out (of) : cạn kiệt Run over : đè chết Run back : quay trở lại Run down : cắt giảm , ngừng phục v ụ Run into : tnh ́ cờ gặp , đâm xô , lâm vào Ring after : gọi lại sau Ring off : tắt máy ( ện thoại ) S Save up : để giành See about = see to : quan tâm , để ý See sb off : tạm biệt See sb though : nhận chất See over = go over Send for: yêu cầu , mời gọi Send to :đưa vào ( bệnh viện , nhà tù Send back : trả lại Set out / off : khởi hành , bắt đầu Set in: bắt đầu ( dùng cho th ời tiết) Set up :dựng lên Set sb back: ngăn cản Settle down : an cư lập nghiệp Show off: khoe khoang , khoác lác Show up :đến tới Shop round : mua bán loanh quanh Shut down : sập tiệm , phá sản Shut up : ngậm miệng lại Sit round : ngồi nhàn rỗi Sit up for : chờ tận khuya Slown down : chậm lại Stand by: ủng hộ Stand out : bật Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung Stand in for : chỗ Stay away from : tránh xa Stay behind: lại Stay up :đi ngủ muộn Stay on at: lại trường để học them T Take away from : lấy đi, làm nguôi Take after : giống đúc Take sb / st back to : đem trả laị Take down : lấy xuống Mistake sb for sb else : nhầm với Take in : lừa gạt , hiểu Take on : tuyển thêm , lấy thêm người Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ Take over : giành quyền kiểm sốt Take up : đảm nhận, chiếm giữ ( không gian ), b đầu làm ǵ ( thành thú tiêu khiển) Take to : yêu thích Talk sb into st : thuyết phục Talk sb out of : cản trở Throw away : ném , v ứt h ẳn Throw out; vứt đi, tống cổ Tie down : ràng buộc Tie in with : buộc chặt Tie sb out = wear sb out = exhaust sb Tell off : mắng mỏ Try on: thử ( quần áo ) Try out : thử ( máy móc ) Turn away= turn down : ;từ chối Turn into : chuyển thành Turn out; sx , hoá Turn on / off: mở, tắt Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng ) Turn up: xuất hịên , đến tới Turn in: ngủ U Use up: sử dụng hết ,cạn kiệt W Wait for: đợi Wait up for: đợi đến tận khuya Watch out /over= look out Watch out for: = look out for Wear off: tác dụng , biến , nhạt dần Wear sb out = exhaust sb Work off: loại bỏ Work out: tm ́ cách giải Work up: làm khuấy động Wipe out: huỷ diệt / exhaust sb Write down: viết vào 113 idioms Có qua có lại toại lòng You scratch my back and I’ll scratch yours Có nới cũ New one in, old one out Mất bò lo làm chuồng It’ too late to lock the stable when the horse is stolen Gừng già cay With age comes wisdom Khơng có q độc lập tự Nothing is more precious than independence and freedom Tốt gỗ tốt nước sơn Handsome is as handsome does Múa rìu qua mắt thợ Never offer to teach fish to swim Chưa học bò lo học chạy To try to run before the one can walk Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Nobody has ever shed tears without seeing a coffin 10 Tiền You get what you pay for 11 Khỏe trâu As strong as a horse 12 Đường La Mã All roads lead to Rome 13 Hữu xạ tự nhiên hương Good wine needs no bush 14 Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Diamond cuts diamond 15 Thương cho roi cho vọt Spare the rod and spoil the child 16 Nói đường làm nẻo Speak one way and act another 17 Đừng đánh giá người qua bề Don’t judge a book by its cover 18 Nói gần nói xa chẳng qua nói th ật It’s no use beating around the bush 19 Mưu nhân thành thiên Man proposes God deposes 20 Xa mặt cách lòng Out of sight out of mind 21 Dù dù đục ao nhà h ơn East or West home is best 22 Chín người 10 ý So many men, so many minds 23 Khơng hồn hảo Every man has his mistakes 24 Yêu yêu đường đi, ghét ghét tông chi họ hàng Love me love my dog 25 Cái đến đến What will be will be 26 Sơng có khúc người có lúc Every day is not Sunday 27 Nhập gia tùy tục When in Rome as the Romans 28 Cười người hôm trước hôm sau người cười He laughs best who laughs last 29 Chậm mà Slow but sure 30 Cái nết đánh chết đẹp Beauty is only skin deep 31 Nghề biết nh ưng ch ẳng tinh ngh ề Jack of all trades and master of none 32 Nồi úp vung Every Jack has his Jill 33 Hoạn nạn biết bạn hiền A friend in need is a friend indeed 34 Ác giả ác náo Curses come home to roost 35 Tay làm hàm nhai No pains no gains 36 Tham thâm Grasp all lose all 37 Nói dễ làm khó Easier said than done 38 Dễ dễ Easy come easy go 39 Phi thương bất phú Nothing venture nothing gains 40 Mỗi thời cách Other times other ways 41 Còn nước tát While there’s life, there’s hope 42 Thùng rỗng kêu to The empty vessel makes greatest sound 43 Có tật giật He who excuses himself, accuses himself 44 Yêu nên tốt, ghét nên xấu Beauty is in the eye of the beholder 45 Một giọt máu đào ao nước lã Blood is thicker than water 46 Cẩn tắc vô ưu Good watch prevents misfortune 47 Ý tưởng lớn gặp Great minds think alike 48 Điếc không sợ súng He that knows nothing doubts nothing 49 No bụng đói mắt His eyes are bigger than his belly 50 Vạn khởi đầu nan It’s the first step that counts 51 Cha Like father like son 52 Ăn miếng trả miếng Tit for tat 53 Càng đông vui The more the merrier 54 Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm When the cat is away, the mice will play 55 Chứng tật Who drinks will drink again 56 Nói trước bước khơng qua Don’t count your chickens before they hatch 57 Chở củi rừng To carry coals to Newcastle 58 Dục tốc bất đạt Haste makes waste 59 Cùi không sợ lở If you sell your cow, you will sell her milk too 60 Không vào hang cọp bắt c ọp Neck or nothing 61 Ở hiền gặp lành A good turn deserves another 62 Sai ly dặm A miss is as good as a mile 63 Thắng làm vua thua làm gi ặc Losers are always in the wrong 64 Một nụ cười mười than thuốc b ổ Laughing is the best medicine 65 Miệng hùm gan sứa If you can’t bite, never show your teeth 66 Tình yêu mù quáng Love is blind 67 Khơng có lửa có khói Where there’s smoke, there’s fire 68 Việc qua cho qua Let bygones be bygones 69 Gieo gió gặp bảo We reap what we sow 70 Nhất cửa lưỡng tiện To kill two birds with one stone 71 Thuốc đắng dã tật Bitter pills may have blessed effects 72 Chết vinh sống nhục Better die on your feet than live on your knees 73 Đoàn kết sống, chia rẽ chết United we stand, divided we fall 74 Đồng tương ứng, đồng khí tương cầu Birds have the same feather stick together 75 Có cơng mài sắt có ngày nên kim Practice makes perfect 76 Đừng bỏ Never say die up man try 77 Uống nước nhớ nguồn When you eat a fruit, think of the man who planted the tree 78 Chớ thấy sáng loáng mà tưởng vàng All that glitters is not gold 79 Việc làm hôm để ngày mai Never put off tomorrow what you can today 80 Thả tép bắt tôm To set a sprat to catch a mackerel 81 Thà trễ khơng Better late than never 82 Đi ngày đàng học sàng khôn Travel broadens the mind 83 Không không No more no less 84 Được ăn ngã không Sink or swim 85 Được đồng hay đồng To live from hand to mouth 86 Được voi đòi tiên To give him an inch, he will take a yard 87 Được You can’t have it both ways 88 Trai khơn vợ, gái ngoan chồng A good wife makes a good husband 89 Nhìn việc biết người A man is known by the company he keeps 90 Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng A good name is sooner lost than won 91 Tốt danh tốt áo A good name is better than riches 92 Nhân hiền mạo A good face is a letter of recommendation 93 Đầu xuôi đuôi lọt A good beginning makes a good ending 94 Vàng thật không sợ lửa A clean hand needs no washing 95 Thất bại mẹ thành công The failure is the mother of success 96 Chạy trời không khỏi nắng The die is cast 97 Chết hết Death pays all debts 98 Xanh vỏ đỏ lòng A black hen lays a white egg 99 Thời gian làm lành vết thương Time cure all pains 100 Có tiền mua tiên Money talks 101 Họa vô đơn chí Misfortunes never come alone 102 Cây khơng sợ chết đứng A clean hand wants no washing 103 Tiền người đầy tớ đặc lực ông chủ tồi Money is a good servant but a bad master 104 Trẻ không già As ageless as the sun 105 Giống giọt nước As alike as two peas 106 Xưa đất As accient as the sun 107 Khi có dịp As and when 108 Đen mực As black as coal 109 Không tệ người nghĩ To be not as black as it is painted 110 Rõ ban ngày As clear as daylight 111 Ép dầu ép mỡ nỡ ép duyên Love can’t be forced 112 Sau mưa trời lại sáng After rain comes fair weather 113 Thua keo ta bày keo khác Better luck next time ... late Unless you study hard, you won't pass the exams If you don't study hard, you won't pass the exams III) Sự biến đổi câu a Unless if not (trừ khi) Unless/ If not + clause VD: You will be late... Ví dụ: If it rains, I will stay at home You will pass the exam if you work hard Hai mệnh đề câu điều kiện đổi ch ỗ cho Ví dụ: You will pass the exam if you work hard II- Các loại câu điều kiện:... = You're welcome = That's allright! = Not at all Khơng có chi Just kidding - Chỉ đùa No, not a bit - Không ch ẳng có Nothing particular! Khơng có đặc biệt After you - Bạn trước Have I got your
- Xem thêm -

Xem thêm: Yo ø levine , Yo ø levine

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn