VOCABULARY QUESTIONS + keys (1)

67 37 0
  • Loading ...
1/67 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:26

Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 TOEIC VOCABULARY QUESTIONS (CÓ ĐÁP ÁN) FACEBOOK: KHÁNH XUÂN NGUYỄN (ETIME TOEIC) Add: 427/20 Minh Phụng, P10, Q11 Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 1.notify Sb that: thông báo cho Notify Sb of St: thông báo cho itinerary for the convention: lịch trình cho hội nghị Highly regarded: đc đánh giá cao 5.encourage development: khuyến khích phát triển Reimbursement for expenses: hồn kinh phí cho chi phí… 6.Enable Sb to St: làm cho có khả làm Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 seating capacity: sức chứa 10.a written estimate: báo giá, dự toán 11 related paperwork: giấy tờ có liên quan relatively small: tương đối nhỏ 12.enroll in program: đký vào chương trình presentation on St: thuyết trình 13.seeking experienced pharmacists: tìm kiếm dược sĩ có kinh nghiệm Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 14 minor errors: lỗi nhỏ 17.forms of correspondence: cách thức, hình thức liên lạc/ thư tín 15.source of information: nguồn cung cấp thơng tin 18 incidential details: chi tiết ngẫu nhiên 16.once an executive: người điều hành/ giám đốc 19.respond to inquiries: đáp ứng/ phản hồi lại yêu cầu/ đòi hỏi… Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 20.unavailable every weekend: ko có mặt vào ngày cuối tuần 23.be ignored: bị phớt lờ 21.strong work ethic: tinh thần làm việc, đạo đức nghề nghiệp tốt 24.long-term agreements: hợp đồng dài hạn 22.presence at the banquet: có mặt bữa tiệc 25.monitor the risks: kiểm soát rủi ro Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 26.personal items: đồ vật cá nhân 27.have a tendency to St: có xu hướng, có ý định làm 28.clearly changed: thay đổi rõ rệt 29.forward the results to : chuyển kết đến… 30.maintenance: bảo trì 31.available for privatization: sẵn sàng cho việc tư nhân hóa Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 32.approximately days: xấp xỉ ngày more minute More than days 33.announce the winning entry: thơng báo việc thắng giải 35.address concerns: trình bày, bày tỏ lo lắng 36.allow Sb to St: cho phép làm 34.easily and quickly: dễ dàng nhanh chóng 37.install the air-conditioners: lắp đặt máy điều hòa Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 38.advertising budgets: ngân sách quảng cáo 42.probably due to: có lẽ do… 39.operating costs: chi phí vận hành 43.be rewarded with bonus: đc trao tiền thưởng 40.hold(held) the meeting: tổ chức họp 44.be ready before: sẵn sàng trc 41.must immediately: phải làm Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 45.indicate that: rằng… 48.research project: đề tài nghiên cứu 46.leading companies: công ty hàng đầu 49.diagnose illnesses: chẩn đoán bệnh tật 50.recruit additional staff: tuyển dụng thêm nhân viên 47.attend conferences: tham dự hội nghị Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 341 enormous potential: tiềm to lớn 345.complimentary shuttle service: dịch vụ xe buýt (trung chuyển) miễn phí 342.remains the top : giữ vị trí đầu 346.merchandise displayed: hàng hóa đc trưng bày 343.recently hired engineers: kỹ sư đc thuê 347.evolved into….: phát triển thành 344 include your account number: bỏ/ bao gồm số tài khoản vô… Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 348 has the most authority: có quyền cao 349 be accessible by bus routes: tiếp cận tuyến xe buýt 352.be unexpected busy: bận rộn dự kiến 353.build customer loyalty: gây dựng trung thành khách hàng 350.reserve the right to: giành quyền để… 354 attention to detail: ý đến chi tiết 351 resume the former duties: khôi phục nhiệm vụ cũ Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 355 will not necessarily purchase: ko thiết phải mua 358 the promotion to the position of : thăng chức đến vị trí… 359 retain a copy: giữ lại phô tô 356.in working order: theo thứ tự thông thường 360.frequently hold meetings: thường xuyên tổ chức họp 357 determine how best to: xác định cách tốt để… Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 361.expenses incurred: chi phí phát sinh 365.confidential documents: tài liệu bí mật 366 thanks for the opportunity (to join the company): cảm ơn hội (gia nhập cty) 362.train all employees regularly: đào tạo nhân viên thường xuyên 367 be open to Sb: mở ra/ sẵn sàng cho… 363.leave machine idle: để máy ko hoạt động 364.provide a free lunch: cung cấp bữa ăn miễn phí 368 discontinue the previous model: tạm ngưng mẫu cũ Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 369 be versatile to meet the needs: đa để đáp ứng nhu cầu… 373.grow from the inception: phát triển từ khởi đầu 370 be charged with: đc giao nhiệm vụ… 374 the orientation for new employees: buổi định hướng dành cho nhân viên mới… 371.schedule conflict: trùng lịch Coincide (v) trùng lịch với 375 before u install the machine: trc bạn lắp đặt máy 372.increase the prices: tăng giá lên 376 qualified consultants: cố vấn có trình độ Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 377 delicate contract negotiations: việc đàm phán hợp đồng khéo léo 378 be in charge of : chịu trách nhiệm 379.nearly complete : gần hồn tất 381.report released: báo cáo đc cơng bố/ tung 382 ongoing problems: vấn đề hữu/ diễn 383.reserve the rooms for…: đặt phòng/ giữ phòng cho… 380 rising operating costs: chi phí vận hành tăng lên 384 did it well: làm tốt Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 385 prior to = before = ahead of: trc… 386 the length of the presentation: độ dài buổi thuyết trình 388.B use incentives to attract new clients: dùng lợi tức để thu hút khách hàng 389.C coordinate their investments: kết hợp đầu tư 390.C be notified of St: đc thông báo về… 387 be properly secured: đc giữ, đảm bảo phù hợp/ đắn 391.D scarce commodity: hàng hóa khan …………………………………… 392.A found that + clause: cảm thấy rằng… Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 393.D requested more flexible working hours: thỉnh cầu/ mong muốn nhiều làm việc linh hoạt 397 hold a short ceremony: tổ chức buổi lễ … 394 accept applications: nhận đơn xin việc 398 job opportunities: hội nghề nghiệp 399 addition to : (người) thêm vào/ bổ sung 395 a high percentage of : tỷ lệ cao/ lượng cho… lớn 400.become + so sánh (become weathier: Trở nên giàu mạnh hơn) 396 a minimum of…:1 lượng tối thiểu Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 405 for the first time; lần 401 be expected to: đc dự kiến/ đc trông đợi 406.surpass last year’s profits: vượt qua lợi nhuận năm ngoái 402 develop software applications: phát triển việc ứng dụng phần mềm 407 right from the beginning: từ đầu 403.visit website for more information: vô Website để biết thêm thông tin 404 the announcement of latest changes: thông báo thay đổi 408 According to the latest figures: theo số liệu Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 413 claim : kêu la/ đòi quyền lợi 409 be required to : đc yêu cầu… 410 return to : trở về… 414 the lowest sales: doanh thu thấp 411 hope to St: hy vọng làm 415.precise accounting: việc tính tốn xác 412 keep prices low to stay competitive: giữ giá 416 be found guilty: bị phát giác tội thấp để cạnh tranh Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 417 has long denied: phủ nhận 421.objective of inviting : mục đích việc mời 418 differing attitudes: thái khác biệt 422 inefficient use of time: cách sử dụng thời gian ko hiệu 419.remain loyal to the company: giữ vững trung thành với công ty 423 raise enough capital: gây/ gom đủ vốn 424 set a precedent: đặt móng/ tiền lệ 420 his entire career: toàn nghiệp a Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 429 would rather St: thích làm 425 lend Sb St : cho mượn 426 be required to wear hard hats: đc yêu cầu Đội nón bảo hiểm 430 be excited about St: cảm thấy háo hức về… 427.a number of measures: số phương pháp 431.Provide Sb with St: cung cấp cho 428 I hope I can: tơi hy vọng tơi 432.reflect the image: phản ánh/ phản chiếu hình ảnh… Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 433 be essential that S + Vo: cần thiết rằng… 437 consider doing St: xem xét làm 438.lower salary: lương thấp 434 be currently investigating: điều tra 439.agree to St: đồng ý về… 435.received his visa Nhận đc visa a 436 come to a final decision: đến định cuối 440.lack in experience: thiếu kinh nghiệm Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 441 communication difficulties: khó khăn giao tiếp 445 polls show that:phiếu thăm dò 446 the outstanding balance: số tiền lại 442 record its first profit: phá vỡ kỷ lục lợi nhuận 447.in the event of = in case of; trường hợp 443.gained against; giành lại so với… 448 drafted new plans: vạch kế hoạch 444 domino effect: hiệu ứng domino Ms Khánh Xuân Toeic- 0988023083 449 further notice/ information/ detail: thêm thông báo/ thông tin/ chi tiết 450 came to event: đến kiện ... 131 change St to : chuyển đổi thành… 134 when + clause: mà 132.broad familarity: hiểu biết rộng rãi 135 be currently considering: xem xét 136 or else + clause: ko,…… 133 working primarily with…:... xem xét lại ( be amended: đc sửa đổi) 147 remove from…: gỡ bỏ/ loại khỏi 148 Because + clause: 145 Although + clause ( rút gọn lại V3ed) Although inexperienced: thiếu kinh nghiệm 149 reasonable/... unexpected rise in sales: tăng doanh số dự kiến 119.considerable efforts: nỗ lực đáng kể 123 throughout + place: xuyên xuốt, khắp… 120 invalidate the order: chấm dứt hiệu lực đơn hàng Ms Khánh Xuân Toeic-
- Xem thêm -

Xem thêm: VOCABULARY QUESTIONS + keys (1) , VOCABULARY QUESTIONS + keys (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn