Vocabulary for new TOEIC

33 26 0
  • Loading ...
1/33 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:26

Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 SYNONYMS Assure (v) = ensure: đảm bảo Accomplish (v) = achieve: đạt 3.comply by = abide with = follow = observe: tuân theo, tuân thủ Establish (v) = set up = found: thiết lập contract (n) = agreement: hợp đồng substitute (v) = replace: thay Register (v) = sign up: đăng ký Customer = client = patron: khách hàng Promptly (adv) = quickly: cách nhanh chóng 10 Correct = rectify: sửa chữa, làm cho 11 Take part in = participate in = join in = enter: tham gia 12 Draw = attract = appeal to: thu hút 13 Generate (v) = create: tạo 14 Adviser = mentor (n): người tư vấn, cố vấn 15 Eligible for (a) = qualified for: có đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn 16 Beforehand (adv) = in advance : trước 17 complicated (a) = complex: phức tạp 18 Come up with = find out: tìm 19 on track = on schedule: tiến độ, kế hoạch 20 Be aware of = be conscious of: nhận thức về, biết 21 Submit (v) = file: nộp 22 Confidential (a) = secret: bảo mật, bí mật 23Accurate (a) = exact = precise: xác 24 On hand (a) = available: có sẵn 25 Conduct (v) = carry out = implement: thực 26 Mandatory (a) = obligatory = imperative = compulsory: bắt buộc 27 Enterprise (n) = business: doanh nghiệp 28 company (n) = firm = plant: công ty 29 Obtain = get = gain = acquire: lấy, đạt Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 30 Allocate (v) = allot = give: phân bổ 31 Duplicate (v) = copy: chép 32 Reinforce (v) = strengthen = boost = enhance: tăng cường 33.Turnover (n) = revenue: doanh thu 34.Restricted (a) = limited: hạn chế, giới hạn 35.Transaction (n) = trading: giao dịch 36 Stay on top of = keep track of: theo dõi 37 Casually (adv) = informally: thân mật 38 Fund (v) = finance (v) tài trợ, cấp vốn 39 Returns (n) = proceeds = profit: lợi nhuận 40 Adjacent to (a) = next to = close to: kế bên 41 cooperate = collaborate (v) : hợp tác, cộng tác 42 Matter = issue (n) vấn đề 43 Profession (n) = occupation (n) nghề nghiệp 44 Assist (v) = support: hổ trợ 45 Accurate = exact = precise = concise (a): xác 46 Discrepancy (n) = difference: khác biệt 47 Verify (v) = confirm: xác minh, xác nhận 48 Compile (v) = collect = gather: thu thập 49 Adjust to ST (v) = adapt to ST: thích nghi, thích ứng 50 Crucial (a) = vital = essential = intergral: cần thiết, thiết yếu 51 Period (n) = duration: khoảng thời gian 52 Draw = attract = appeal to (v) thu hút 53 Be familiar with = be accustomed to = be used to : quen với 54 Evaluate = judge = assess = appreciate : đánh giá 55 Best (v) = defeat = đánh bại 56 Authorize = allow = entitle = permit (v) cho phép 57 Situation = circumstance: tình huống, hồn cảnh 58 Site (n) = location = facility = establishment: địa điểm, vị trí 59 Agent (n) = representative: người đại diện 60 Delay = postpone = put off = cancel (v): trì hỗn Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 61 Ban = forbid = prohibit : cấm làm 62 Restrict = limited = narrow down (v) hạn chế, giới hạn 63 Settle = handle = process = deal with = solve = resolve (v) xữ lý, giải 64 Perspective (n) = stand = viewpoint = point of view: quan điểm 65 Target (n) = goal = objective = aim = purpose: mục tiêu 66 Possession = valuables: tài sản 67 Major (a) lớn, chủ yếu # minor (a) nhỏ, thứ yếu 68 majority (n) đa số, phần lớn # minority (n) thiếu số, số 69 Objective (a) khách quan # subjective (a) chủ quan # subject (n) chủ ngữ 70 complete = finish = terminate = fulfill (v) hoàn thành 71 Admire = look up to: ngưởng mộ # look down on: xem thường 72 Respond to = reply to = answer: trả lời 73 Assign = designate (v) phân công, định 74 Emphasize (v) = stress: nhấn mạnh 75 Monitor = supervise = oversee (v) giám sát 76 Favor (v) = prefer: thích hơn, ưu tiên 77 Be aware of = be conscious of: biết, nhận thức 78 Proximity (n) = closeness: gần gũi 79 Deluxe (a) = luxurious: sang trọng, xa xỉ 80 Punctual (a) = on time: 81 confirm = discover = verify (v) xác minh, làm rõ 82.Substantial (a) = considerable = significant = great: đáng kể 83 Reserve (v) = book: đặt chỗ 84 Comparative = relative (a) tương đối 85 Constraint = limit = restriction (n) 86 Influence ST= affect ST (v): tác động, ảnh hưởng 87 Effect/influence /impact on ST (n) 88 Release (v) = reveal = disclose = unveil: tung ra, tiết lộ 89 Entertainment (n) = leisure = recreation (n): giải trí 90 Successive (a) = consecutive = in a row: liên tiếp 91 Tempt (v) = lure: lôi kéo, cám dỗ 92 Achieve = accomplish = obtain = acquire =reach = reap = gain = attain: đạt Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 93 Pertinent = relevant (a) có liên quan 94 Result in = lead to: dẫn đến, dẫn tới 95 result from = come from: bắt nguồn, xuất phát từ 96 Restore (v) = recover: khôi phục, phục hồi 97 Concerned = worried = anxious: lo lắng, quan tâm 98 File = submit = turn in = hand in = nộp 99 Fire = sack = dismiss (v) sa thải 100 Construct = build (v) 101 Forthcoming = coming = upcoming = đến, tới 102 Renovate = innovate (v) tân trang, đổi 103 Concede = admit (v) thừa nhận 104 Brand new = completely new : hoàn toàn 105 Ceremony = protocol (n) nghi thức, nghi lễ 106 Circumstances = situation (n) tình huống, hồn cảnh, trường hợp 107 Evident (a) = obvious: hiển nhiên, rõ ràng 108 Renowned = well-known = famous (a) 109 Evidence (n) = proof: chứng, chứng 110 Element (n) = factor (n) nhân tố 111 Occur (v) = happen = take place: diễn ra, xảy 112 Regarding = concerning = as to = related to = with respect to = có liên quan đến 113 Strict = rigid = rigorous = severe = stringent (a) nghiêm ngặt - Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG TOEIC Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 - ... NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW. .. TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC. .. Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic Ms Thanh TỪ VỰNG NEW TOEIC 2016 Toeic
- Xem thêm -

Xem thêm: Vocabulary for new TOEIC , Vocabulary for new TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn