BO SUNG CHUYEN DE NGU AM CO MAI PHUONG

15 68 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:09

    CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     I NGỮ ÂM: Trong hệ thống ngữ âm tiếng Anh 24 phụ âm (consonants), 22 nguyên âm (vowels) nguyên âm đôi (diphthongs) PHONETIC SYMBOLS Vowels Consonants ɪ fit, minute p preface, happen, perfect e dress, head, settle b basic, benefit, job ӕ allergy, atlas t technical, submit, button ɒ goggles, odds, wash d decline, ladder, delicate ʌ mud, love, blood k kind, clock, school ʊ foot, good, put ɡ guide, single, ghost i: disease, sea, machine ʧ charity, match, nature eɪ replace, agency, break ʤ jugde, injure, soldier aɪ price, high, try f forbid, photo, rough ɔɪ choice, boy v vital, heavy, supervise u: goose, blue, group θ threaten, author, path əәʊ goat, show, associate ð therefore, other, smooth aʊ mouth, drought s process, semester, pursue ɪəә fear, severe, weary z zero, music, symbolise eəә square, fair, various ʃ shortage, sure, national ɑ: departure, father ʒ pleasure, vision ɔ: thought, law, north h handle, whole, ahead ʊəә poor, jury, cure m mature, garment, curriculum ɜ: stir, learn, refer n neglect, mechanic, famine əә support, common, standard ŋ engineering, sink, sung i sorry, biology, irony l labour, valley, feel u influence, situation r reference, wrong, arrange j young, use, beauty w workshop, one, when Các nguyên âm phụ âm tiếng Anh số cách phát âm định Sau số cách phát âm thông thường số chữ tiếng Anh Nguyên âm: *Quy tắc phát âm chữ nguyên âm tiếng Anh: Chữ a: a thường phát âm [ӕ]: fan, national a phát âm [eɪ]: take, nature a thường phát âm [ɔ:] (đặc biệt trước l): fall, altogether a phát âm [ɒ]: want, quality a phát âm [e]: many, any a phát âm [ɪ]: message a phát âm [əә]: afraid, familiar a phát âm [ɑ:]: after, class Chữ e:      MAI  PHƯƠNG – MOON.VN     e phát âm [i:]: fever, gene e phát âm [e]: educate, flexible e phát âm [ɪ]: explore, security e phát âm [əә]: interest, chicken Chữ o: o phát âm [ɒ]: floppy, bottle o phát âm [ʌ]: son, wonder o phát âm [əәʊ]: post, almost o phát âm [əә]: computer, purpose o phát âm [wʌ]: one, once Chữ u: u thường phát âm [ʌ]: cut, fungus u phát âm [ju]: human, university u phát âm [ʊ]: push u phát âm [u:]: include u phát âm [əә]: success Chữ i: i thường phát âm [ɪ]: fit, slippery i phát âm [aɪ]: strive, sacrifice i phát âm [əә]: terrible, principle Chữ y: y thường phát âm [i]: therapy, worry y phát âm [aɪ]: shy, multiply Luyện tập: Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions A light B fiction C mile D sign A elegant B develop C enlarge D excite A appear B expand C fortunate D delicate A agency B false C framework D amaze A mostly B emotion C official D lonely A defend B entrance C evergreen D enormous A fungus B century C husband D undergo A style B oxygen C syllable D typical A horn B torn C landlord D worldly 10 A inform B situation C dialogue D signal Chúng ta cần lưu ý cách phát âm số nhóm chữ nguyên âm sau: Nhóm ai: thường phát âm [eɪ]: gain, entertain [eəә]: fair, armchair Nhóm ay thường phát âm [eɪ]: stay, betray Nhóm au thường phát âm [ɔ:]: naughty, audience     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     Nhóm aw thường phát âm [ɔ:]: awful, lawn Nhóm ea thường phát âm [i:]: beat, measles [eɪ]: great, break [e]: health, feather Nhóm ei thường phát âm [eɪ]: weight, eighty [i:]: ceiling, deceive [aɪ]: height Nhóm ey thường phát âm [eɪ]: hey, convey [i:]: key Nhóm ee thường phát âm [i:]: cheese, kneel Nhóm ie thường phát âm [i:]: piece, relieve [aɪ]: lie, tie [əә]: ancient, proficient [aɪəә]: society, quiet Nhóm oa thường phát âm [əәʊ]: load, coast [ɔ:]: abroad, broaden Nhóm oo thường phát âm [u:]: tool, goose [ʊ]: book, foot [ʌ]: flood, blood Nhóm ou thường phát âm [aʊ]: mouse, account [əәʊ]: soul, shoulder [ʌ]: couple, trouble [u:]: group, souvenir [ʊ]: could, would [əә]: famous, marvelous Nhóm ow thường phát âm [aʊ]: cow, brown [əәʊ]: throw, yellow Nhóm oi oy thường phát âm [ɔɪ]: joy, voice, join Nhóm oe thường phát âm [əәʊ]: toe, foe Nhóm ui thường phát âm [ɪ]: build, guitar Nhóm uy thường phát âm [aɪ]: buy, guy Nhóm ew thường phát âm [ju:]: new, dew *Lưu ý: Những quy tắc cách đọc phổ biến, ngồi trường hợp ngoại lệ Khi nghi ngờ, phải tra từ điển ghi nhớ cách phát âm từ cho xác Luyện tập: Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions A disease B meaning C heaven D tease A mountain B wounded C county D account A crowded B towel C vowel D towed A certain B maintain C sustain D mermaid     A field A material A tool A toast A reign 10 A saw  MAI  PHƯƠNG – MOON.VN B friend B crucial B ooze B foam B leisure B crawling C yield C partial C raccoon C broad C neighbor C law     D series D financial D cooking D coat D vein D lawyer Phụ âm: *Quy tắc phát âm chữ phụ âm tiếng Anh: Chữ c: phát âm nhiều cách: thể phát âm [k]: close, confide thể phát âm [s]: (đặc biệt đứng trước i, e, y): certify, cycle thể phát âm [ʃ]: special, ocean Chữ d: thể phát âm [d]: dramatic, demand thể phát âm [ʤ]: gradual, educate Chữ g: thể phát âm [ɡ]: guess, regular thể phát âm [ʤ] (đặc biệt đứng trước i, e, y): germ, origin thể phát âm [ʒ]: beige, garage Chữ n: thể phát âm [n]: neck, fun thể phát âm [ŋ]: uncle, drink Nhóm chữ qu (chữ q ln ln với u) phát âm [kw]: queue, require Chữ s: thể phát âm [s]: secret, optimist thể phát âm [z]: rose, resume thể phát âm [ʃ]: sugar, ensure thể phát âm [ʒ]: usually, occasion (Cách phát âm đuôi s danh từ số nhiều, sở hữu cách dạng động từ ngơi thứ ba số đề cập phần sau) Chữ t: thể phát âm [t]: tutor, pretence thể phát âm [ʃ]: option, initial thể phát âm [tʃ]: culture, question Chữ x: thể phát âm [ɡz]: exist, exhibit thể phát âm [ks]: box, mixture thể phát âm [kʃ]: anxious, luxury Một số nhóm chữ phụ âm phát âm sau: Nhóm ch phát âm [k]: chemist, mechanic [tʃ]: check, bunch     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     [ʃ]: machine, parachute Nhóm sh thường phát âm [ʃ]: shock, smash Nhóm th thường phát âm [θ]: theme, depth [ð]: thus, feather Nhóm gh ph thường phát âm [f]: rough, laughter, photo, paragraph Quy tắc phát âm đuôi –s/es: Đuôi –s/es danh từ số nhiều/ sở hữu cách dạng động từ thường phát âm theo cách: Phát âm [s] sau phụ âm vô ([p], [k], [f], [t], [θ]): speaks [spi:ks] Phát âm [z] sau nguyên âm phụ âm hữu thanh: ways [weiz] names [neimz] Phát âm [iz] sau âm [s], [z], [ʃ], [tʃ], [ʒ], [ʤ]: colleges ['kɒliʤiz] teaches ['ti:tʃiz] Quy tắc phát âm đuôi –ed động từ khứ: Thường cách phát âm –ed: Phát âm [ɪd] sau t d: needed [ni:dɪd] operated ['ɒpəәreitɪd] Phát âm [d] sau nguyên âm phụ âm hữu thanh: stayed [steid] questioned ['kwestʃəәnd] Phát âm [t] sau phụ âm vô ([p], [k], [f], [θ], [s], [ʃ], [tʃ]): stopped [stɒpt] finished ['fɪnɪʃt] *Lưu ý: Đối với tính từ –ed khơng theo quy tắc này: learned (adj) ['ləә:nɪd] wretched (adj) ['retʃɪd] Luyện tập Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions A strikes B makes C decides D completes A exciting B exact C exaggerate D exam A survey B suffer C resign D restore A rushes B sacrifices C pushes D figures A recruit B adventure C retail D attempts A houses B clothes C matches D stages A noticed B overlooked C believed D published A charity B chapter C chimpanzee D character A collected B attracted C attended D cooked 10 A popular B politics C receipt D cooperate TRỌNG ÂM (STRESS) Đối với từ hai âm tiết trở lên, âm tiết nhấn mạnh hơn, cao độ trường độ lớn âm tiết lại, âm tiết trọng âm từ      MAI  PHƯƠNG – MOON.VN     Những từ ba âm tiết trở lên thường thêm trọng âm phụ nhấn nhẹ so với trọng âm Đọc trọng âm từ tiếng Anh quan trọng Vì học từ trước hết phải học cách phát âm đọc trọng âm từ Nhìn chung số quy tắc trọng âm sau: - Đối với động từ hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: begin [bi'ɡɪn] pollute [pəә'lu:t] - Đối với danh từ tính từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất: labour (n) ['leibəә] basic (adj) ['beisɪk] - Những danh từ –sion, -tion –cian trọng âm thường rơi vào âm tiết trước (âm tiết thứ hai từ cuối lên): precision [prɪ'sɪʃn] communication [kəәmju:nɪ'keiʃn] mathematician [mӕθəәməә'tɪʃn] - Những danh từ -ity, -logy -garphy trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên: stability [stəә'bɪləәti] technology [tek'nɒləәʤi] geography [ʤɪ'ɒgrəәfi] - Những tính từ –ic trọng âm thường rơi vào âm tiết trước (âm tiết thứ hai từ cuối lên): scientific [saiəәn'tɪfɪk] - Còn tính từ –ical trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên: electrical [ɪ'lektrɪkəәl] mathematical [mӕθəә'mӕtɪkl] - Chú ý nhóm từ sau: động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: conflict contrast export increase import insult protest produce progress rebel record suspect survey transfer transport Ví dụ: conflict (n) ['kɒnflɪkt] conflict (v) [kɒn'flɪkt] - Đối với danh từ ghép viết liền trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhát: gateway ['geitwei] guidebook ['gaidbʊk] - Những từ sau thường trọng âm rơi vào âm tiết cuối: -ee: agree [əә'gri:] referee [refəә'ri:] -eer: volunteer [vɒləәn'tiəә] -ese: Vietnamese [vjetnəә'mi:z] -aire: questionnaire [kwestʃəә'neəә] -ique/-esque: unique [ju:'ni:k] -ain (đối với động từ): entertain [entəә'tein]     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     *Lưu ý: Trên vài quy tắc đánh trọng âm (tuy nhiên quy tắc nhiều ngoại lệ) Vì chúng tơi xin nhấn mạnh lại với học sinh em phải nắm cách phát âm trọng âm từ học từ Luyện tập Exercise 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions A process B secure C market D member A admit B propose C require D hurry A family B arrival C mischievous D confidence A qualified B possible C intensive D interesting A surface B major C romance D genius A minority B independent C celebration D optimistic A certificate B application C inhabitant D compulsory A reform B legal C unite D digest A penalty B attendance C opponent D adventure 10 A equality B available C manufacture D biography Exercise 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions A diploma B category C leftovers D social A crumble B vulnerable C dump D cactus A factor B sword C absorb D fork A epidemic B pretend C reject D hesitate A preserve B pattern C vertical D insert A solved B stylized C survived D stretched A marital B irritate C tension D soften A ginger B grade C gossip D graduation A arithmetic B threaten C thereby D thesis 10 A searches B edges C measures D colleges Exercise 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions A thrifty B profitable C punctual D political A naked B passed C attacked D fixed A element B frequent C reaffirm D illegal A educate B during C eradicate D desert A declares B inherits C corresponds D covers A habitat B household C rhinoceros D heritage A great B steak C breakout D breakfast A human B curriculum C introduce D commune A encourage B ploughing C doubtful D astound      MAI  PHƯƠNG – MOON.VN 10 A cough B enough     C laughter D plough Exercise 7: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions A industry B memory C enormous D advertise A handle B gesture C retain D famine A rainfall B inquire C confide D machine A tableland B artistic C contribute D substantial A colony B expansion C maintenance D enterprise A corporation B recovery C relationship D enthusiast A address B include B imply D cover A evacuate B environment C communicate D unexpected A petroleum B incredible C desirable D satisfaction 10 A associate B influential C accountancy D variety Exercise 8: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions A criteria B departure C involvement D discipline A pharmacy B pioneer C interchange D understand A relax B wonder C problem D special A imagine B confidence C opponent D discussion A profit B planet C facial D upset A original B responsible C reasonable D comparison A humanity B necessity C academic D facilitate A emotional B economic C astronomy D appliance A reflection B division C interview D remember 10 A intensity B congratulate C philosophy D entrepreneur ĐÁP ÁN BÀI NÀY ĐƯỢC CHƯÃ TRONG KHÓA PHÁT ÂM – MOON.VN BÀI 12 – CÁC EM CHÚ Ý THEO DÕI LINK KHÓA HỌC: http://moon.vn/KhoaHoc/GroupDetail.aspx?GroupID=417&CourseID=86&ID=5 ĐỌC THÊM: A.PRONUNCIATION Pronunciation of -ED * / id/: / t/ d/ * / t/: /f/ k/ p/ s/ ks/t ʃ / ʃ / θ / * / d/: sau phụ âm lại nguyên âm     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     Note: some special adjectives ending in ED, and some adverbs pronounced / id / Adj : naked learned crooked beloved ragged wicked wretched rugged Adv: deservedly supposedly markedly allegedly Ex A A A A A A talked worked naked packed imagined talked B B B B B B naked stopped beloved punched released called C C C C C C asked forced helped pleased rained robbed sacred D D D D D D liked wanted wicked pushed followed enjoyed Pronunciation of -s or -es ( present simple/ plural nouns/possessive) * /S/: / k/ t/ p/ f/ θ / */ iz/: / ks/t ʃ / ʃ / /ʒ/ /dʒ/ / z/ s/ */ z/: sau phụ âm lại nguyên âm Ex A A A A A cats walks biscuits tells chemists B B B B B tapes begins magazines talks laughs C C C C C lives helps newspapers stays days D D D D D cooks cuts vegetables steals books S     */ S/: misses perhaps steal packs serve see thanks increase horse */z/ : deserve umbrellas dogs Thursday advise please */ ʃ /: assure sugar sure */ʒ/: visual unusual casual decision pleasure Ex: */ S/:      MAI  PHƯƠNG – MOON.VN A television A sea A promise B service B sugar B please sorry promis e sea restore design cause runs leisure measure C house C she C cows D sorry D sure D raise C cent recycle circle rice */k/ : coat circle picture count */ ʃ / : ocean special social official delicious Thursday mathematicia n cello concerto */t ʃ/: center musicia n G */dʒ/: Nếu theo sau âm e, i , y Village page age gym apology geometry Ngoại lệ: get delicious tiger Thursday */g/: gather game */ʒ/: massage Regime Ex: A general A change A energy gift mathematician B dangerous B geography B gift religion bridge germ giant gone hamburger C game C again C biology D engine D age D agency T */ t/:(usually) teacher ten take computer 10   */   t ʃ/: (T before U) Question */ ʃ / : notion essential */ʒ/: equation Ex:     CHUYÊN TRỌNG ÂM –statue MAI PHƯƠNG – MOON.VN picture ĐỀ NGỮ ÂM VÀ actual natural A technology A information Amateur Christian preferential calculation Suggestion information B situation B combination C mixture C description potential D picture D suggestion TH */ θ /: mouth, * thin , Thursday, thought, author, thank, wealthy, birthday, truth, month, northwest, south, death , both, bath, cloth, * in Houns of Adjectives : width, depth, length, strength, breadth *: fourth, fifth, sixth */ ð /: this, that, these, another, smooth, feather, clothing, although Note : */ θ /: */ ð /: Ex north northern A A A A south southern theme toothache month both cloth clothe B B B B bath bathe then another northern weather teeth teethe C C C C three feather south cloth breath breathe D D D D (N) V or ADJ tenth clothing north mouth CH */t /: watch, catch, teach, chat */ K/: Christmas, school, chemistry, chorus, monarch, echo, mechanic, chaos, orchestra Toothache, backache, scheme */ ʃ /: machine, chef, chute, Chicago, mustache (moustache), parachute Change vowels according to the parts of speech / ei/ nation nature competitive humane volcano grateful national natural /ai/ decide sign /l/ decision signature /i: / please compete /e/ pleasure humanity volcanic gratitude resign revise precise resignation revision precision mean read breathe meant read breath 11          MAI  PHƯƠNG – MOON.VN bathe sane (n) /ju/ Introduce harmonious reduce symphonious produce consume resume 10 bath sanity wild child crime wilderness children criminal supreme athlete clean introduction able ability harmony reduction industry industrial symphony production consumption resumption origin solid melody original solidify melodious telegraphy supremacy athletic cleanse telegraphic -ATE */ / in Adjectives, or Nouns : accurate, chocolate, fortunate, * /ei/ in Verbs: communicate, appreciate, contaminate, moderate, estimate… 11 Phụ âm câm *b: thường câm sau m, trước t climb, dumb, Tomb debt, doubt *c: trước k, sau s: black, duck *d: handsome, handkerchief, Wednesday, grandmother " *g : thường câm trước n ; trước n, m n, m đứng cuối từ: gnash,gnaw Sigh, design… *h: ghost, honest, hour, heir Honor, rhythm, exhaust *k: trước n : know, knife… *p: psychology, cupboard, pneumonia, receipt… B STRESS Prefixes don’t change the main stress of words un,im, in, ir, dis, not, en, re, over, under, Ex: unimportant Inaccurate, irregular, dislike, nonsmoker, reorder, overcome, underweight Exception : understatement, undergrowth, underground, underpants Suffixes don’t change the main stress of words -FuI,- less, •able,-aI,-ous,-ly,-en -or, -ing, ise/ize, -en, -ment, -ness, -ship, -hood Ex: beautiful, thoughtless, enjoyable, dangerous, happily National, worker, memorize, widen, enjoyment, relationship, childhood, Ex: circle the word with the main stress in a different place 12     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     brotherhood employment Strengthen happily thoughtlessness suggesting beginning sportsmanship amusement entertainment weaken specialize traditional accurately childhood scholarship hopeless relationship Những từ tận tiếp vị ngữ trọng âm rơi vào âm tiết trước âm tiết chứa vị ngữ -tion, sion, -ic, ical,-ity, ial, -ially, -itive, -logy, -grahpy, -try Ex: protection, decision, scientific, musical, ability, essential, social, competitive, technology, geography Exception: television, Arabic, arithmetic, politics, catholic Ex geography essential Television protection computation condition economic memorial industrial contribution artificial sensitive politics official attention Từ tận trọng âm rơi vào âm tiết cách tiếp vĩ ngữ âm tiết sau hai âm tiết -ate , -ary Ex: investigate, communicate, dictionary, necessary, January Exception: documentary, elementary, extraordinary, supplementary Những tiếp vĩ ngữ sau thường nhận trọng âm -ee, -eer, ese, -ain( for Verbs only ), -aire, -ique., -esque Ex: degree, engineer, nominee, Vietnamese, Japanese, remain, questionnaire, millionaire, technique, unique, picturesque Exception: committee, coffee Trọng âm từ âm tiết a Đa số động từ âm tiếp trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ex: escape, forget, relax, enjoy, allow, repeat Exception: promise, answer, enter, offer, open Happen, listen b Đa số tính từ danh từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: standard, handsome, carpet, pretty, busy Table Exception: machine, mistake, alone 13      MAI  PHƯƠNG – MOON.VN     c Một số từ âm tiết vừa danh từ(N), vừa động từ(V) N trọng âm vào âm tiết đầu tiên, V nhấn âm tiết thứ hai EX: present, export, import, record„ contrast, object, insult Exception: advice, visit, travel, promise, picture, reply Compound Word Hầu hết danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết EX: raincoat, filmmaker, hotdog basketball EXERCISES ON STRESS AND PRONUNCIATION A STRESS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A introduce independent conspicuous chemical international overcome continent resource pollution together cigarette inject memory experience element advance theory inspire simplicity mathematics B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B company conversation military intense unidentified obstacle unreasonable conversation successful occasion movement adventure commercial effort delicate ancient tragedy wealthy pollution statistics C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C comfortable restaurant delicate injected invaluable transition importance prevent different introduce different accessible computer adventure ancestry cancer invent protect electricity academy D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D formal cigarette accurate accessible preferential certain regard environment combine expect welcome welfare geography discover conceal annual government extinct activity mechanic B PRONUCIATION A warmth B thought C other D north A extinguished A English B inherited B American C stamped C Chinese D laughed D African A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D much umbrella oxygen choose climate number cut supply child time cut but change importance timber put pollute slowly chemistry climb 14     CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM MAI PHƯƠNG – MOON.VN     10 11 12 13 14 15 A A A A A A A hunting pleasant mile section friends technique failed B B B B B B B honest seat militant can answers delicate absorbed C C C C C C C high heat smile clean moments limitation solved D D D D D D D hill team kind associate doors united reached 16 17 18 19 20 A A A A A sound design occupation concerned teacher B B B B B touch preserve occasion received clear C C C C C down basic shake attached reason D D D D D account miraculous extinct concealed mean CÁC EM IN RA ĐỂ ÔN NHÉ – QUYẾT TÂM ĂN TRỌN CÂU NGỮ ÂM + TRỌNG ÂM CÁC EM NHÉ
- Xem thêm -

Xem thêm: BO SUNG CHUYEN DE NGU AM CO MAI PHUONG , BO SUNG CHUYEN DE NGU AM CO MAI PHUONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn