bí kíp writing copy

23 72 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:08

kíp Writing Mục đích sưu tầm thứ để giúp người đỡ bỡ rối viết luận văn tiếng Anh, bạn thiếu ý tìm tham khảo để văn viết mạch lạc, sn sẻ Do khơng phải pro nên đưa gợi ý cho bạn học tốt Những cụm từ thường gặp Mục lục I Các cụm từ thường dùng viết luận văn tiếng anh: Những cụm từ thường dùng mở đầu đoạn văn .2 Những cụm từ chuyển ý thường dùng Những cụm từ thường dùng kết thúc đoạn văn 12 II Các cụm từ chuyển ý thường dùng viết luận tiếng Anh số ví dụ thực tế 14 Nêu ví dụ 14 Nêu ý bổ sung 14 Nhấn mạnh ý 15 So sánh đối chiếu 15 So sánh .15 Diễn đạt nhượng 16 Diễn đạt kết 16 Diễn đạt điều trái lại 16 Kết luận 17 III Các thành ngữ lời trích dẫn thường dùng viết luận văn tiếng Anh 17 I Các cụm từ thường dùng viết luận văn tiếng anh: Những cụm từ thường dùng mở đầu đoạn văn As far as…is concerned Về phần…; Nói về… As far as we know Như biết As everybody knows Như người biết As the proverb says Tục ngữ có câu As the saying goes Tục ngữ có câu As might have been expected Như mong đợi At present Hiện At the start Lúc đầu; tiên At first Trước hết; At this point Ở điểm First of all Trước hết;trước tiên Frankly speaking Thẳng thắn mà nói Generally speaking Nói chung I am of the opinion that… I want to begin to saying Tôi cho rằng… Trước hết muốn nói rằng… In the beginning Trước hết In the first place Thứ It can be easily prove that… Có thể chứng minh cách dễ dàng rằng… It can be said with certainly that… Có thể nói cách chắn rằng… It cannot be denied that… Không thể phủ nhận/ chối cãi rằng… It goes without saying that… Chắc chắn/ Rõ ràng … It has been demonstrated that… Qua chứng minh… It has been found that… Người ta phát rằng… It has been proved that… Người ta chứng minh rằng… It has been shown that… Người ta chứng minh rằng… It has to be noticed… Cần lưu ý là… It is a common saying that… Tục ngữ có câu… Adjacent to Kế cận After a while Một lát sau All the same Mặc dù, nhiên Another special consideration in this case is that… Một điều đặc biệt khác phải tính đến trường hợp As an illustration Là ví dụ As a matter of fact Thực tế, thật As has been already discussed Như thảo luận As has been explained before Như giải thích từ trước As has been noted Như thơng báo As has been stated Như nói rõ As is often the case Như thường xảy As it is seen from…that… Qua…có thể thấy rằng… As has been mentioned above Như đề cập As has been stated in the previous paragraphNhư đoạn trước nói rõ Aside from… Ngồi…ra, Trừ…ra At any rate Trong trường hợp At the same time Đồng thời At this point we agree that… Ở điểm đồng ý rằng… Because of… Bởi vì, Besides, we should remember that Ngồi ra, nên nhớ rằng… But for… Nếu khơng có… But it is a pity that… Nhưng điều đáng tiếc là… But the problem is not so simple Therefore…Nhưng vấn đề khơng đơn giản Vì vậy… But rather Chẳng By comparison So sánh By contrast Đối chiếu By now Cho tới By reason of Vì, By the time Vào lúc… By the way Nhân tiện By…we mean Qua…chúng tối muốn nói Compared with So với… Contrary to… Trái với… Contrary to all expectations Trái với hoàn toàn dự định Despite the fact that… Mặc dù thật là… Due to… Do… Even if Cho dù Even more Thậm chí Even so Mặc dù Even though Mặc dù Except that… Ngoài/Trừ…ra Far from… Không hề… For a long period after… Một thời gian dài sau khi… For all that… Cho dù… For all we know Mặc cho biết For example/ For instance Ví dụ For no other reason that… Chỉ vì… For that matter Về vấn đề đó…; For this purpose Vì mục đích For this reason Vì lý From now on Từ trở sau Further, we hold opinion that… Hơn nữa, cho rằng… Furthermore, I agree that… Hơn nữa, đồng ý rằng… However, the difficulty lies in… Tuy nhiên, khó khan nằm chỗ… Whatever the case may be Trong trường hợp If for no other reason that… Cho dù…cũng tốt If so Nếu If…then… Nếu…thì… In a broad sense Theo nghĩa rộng In a similar way Tương tự In accordance with… Theo đúng… It is one’s belief that… Người ta tin rằng… It is one’s opinion that… Người ta cho rằng… It is possible that… Có thể… It is probable that… Có thể… It is impossible that… …là khơng thể It is likely that… Có thể… It is calculated that… Theo tính tốn… It is evident from…that… Qua…có thể thấy rằng… It is estimated that… Theo ước tính… It is generally agreed that… Người ta thường cho rằng… It is generally recognized that… Người ta thường thừa nhận rằng… It is sometimes aked that… Đôi người ta hỏi rằng… It is asserted that… Người ta rằng… It is believed that… Người ta tin rằng… It is considered that… Người ta cho rằng… It is declared that… Người ta tuyên bố rằng… It is expected that… Người ta mong rằng… It is hoped that… Người ta hi vọng rằng… It is predicated that… Người ta khằng định rằng… It is preposed that… Có người đề nghị rằng… It is regarded that… Người ta cho rằng… It is reported that… Theo báo cáo… It is supposed that… Người ta cho rằng… It is thought that… Người ta/ Có người cho rằng… It is understood that… Khơng cần nói ( hiểu) rằng… It is hardly too much to say that… Không nói rằng… It is no secret that… Rõ rang là… It is well-known that… Mọi người biết rằng… It must be admitted that… Phải thừa nhận rằng… It must be emphasized that… Phải nhấn mạnh rằng… It must be pointed out that… Phải nêu rõ rằng… It should be made clear that… Phải làm sang tỏ rằng… It stands to reason that… Hiển nhiên là… No one can deny that… Không phủ nhận/chối cãi rằng… Nothing is more important than the fact that…Sự thật quan trọng … Now that we should that… Vì biết rằng… Of course Dĩ nhiên On the subject of… Về… Once upon a time Ngày xửa So far Cho đến nay/ lúc So long as Miễn So the story goes Chuyện kể Sometimes…sometimes… Đôi khi…đôi khi… There is no denying the fact that… Không thể phủ nhận thật là… There is no doubt that… Chắc chắn rằng… Therefore, we should realize that…Vì vậy, nên hiểu rằng… To begin with Trước hết To be sure Quả là; phải thừa nhận To start with Trước hết To tell the truth Thú thật Until recently Cho đến gần We are all aware that… Tất biết rằng… We must regconize the fact that… Chúng ta phải thừa nhận thật rằng… We stand to it that… Chúng kiên rằng… What calls for special attention is that…Điều đặc biệt cần ý … What is important is that… Điều quan trọng là… What we believe is that… Điều tin là… What with… Nào vì…rồi vì… When it comes to… Nói về… Whether one will or not Bất kể With a view to… Xét về… With regard to… Về… With respect to… Về…; đối vối… Những cụm từ chuyển ý thường dùng A case in point is…Ví dụ cho vấn đề d0ang đề cập đến … A more interesting thing is that… Điều thú vị là… A more important fact is that…Một thật quan trọng là… In addition Hơn In addition to… Ngoài…ra In analogy with… Tương tự như… In answer to Để đáp lại In any case Bất luận In fact In the latter case In line with… Trên thực tế; thực Trong trường hợp sau… Tương tự/ Phù hợp với… In much the same way as… Cũng tương tự như… In other words Nói cách khác In spite of the fact that… Cho dù thật là… In that case Nếu 10 In this case Trong trường hợp In this connection Về việc In view of the present situation Xét tình hình It certainly would not be right to say that…Chắc chắn không nói rằng… It can be seen from this… Qua thấy… It follows from this… Qua rút kết luận rằng… It is true that…,but… Đúng …, nhưng… Just as we have discussed earlierNhư thảo luận truoc Just as…, so… Giống như…,….cũng… Moreover, we should not forget that…Hơn nữa, không nên quên rằng… Next, we should all realize that…Kế tiếp, nên biết rằng… The next important point is that…Điểm quan trọng là… No sooner…than… Not because…but because… Ngay khi…thì… Khơng phải vì…mà vì… Not only…but also… Khơng những…mà còn… Not that…but that… Khơng phải…mà là… On account of… Do…;Vì… On that account… Vì lý On the advice of… Theo lời khuyên của… On the assumption that… Giả định rằng… On the contrary Ngược lại, trái lại 11 On the other hand Mặt khác On the opposite side of… Ngược lại…; Trái với… On this point we all agree that…Về điểm này, tất đồng ý rằng… On second thoughts Suy tính lại One thing which is equally important is that…Một điều không quan trọng là… Opposite to… Trái với… Others may disagree, but I believe that…Những người khác khơng đồng ý, tin rằng… Owing to Do…, Bởi… Perhaps you will question why Có lẽ quý vị hỏi sao… Seeing that… Xét thấy…;Bởi vì… Similarly,we should pay attention to…Tương tự, nên ý đến… Secondly, we must note that…Thứ hai, nên lưu ý rằng… Thanks to the fact that… Nhờ thật là… That is to say Tức That is why… Đó lý sao… That is the reason why… Đó lý sao… The reason is that… Lý là… This can be expressed as follows:Điều diễn đạt sau: 12 To take…for example Lấy…làm ví dụ The problem with regard to…is that…Vấn đề liên quan đến…là… The question resolves itself into…Vấn đề tách thành… Therefore, we should realize that…Vì vậy, nên hiểu rằng… What is more Hơn With a view to… Xét về… With regard to your proposal, I think that…Về lời đề nghị này, cho rằng… Những cụm từ thường dùng kết thúc đoạn văn Above all Quan trọng hết After all Xét cho cùng; Dù All in all Nói chung All things considered Nói tóm lại All this means that… Tất điều có nghĩa là… As a consequence Kết As a result Kết As the matter stands Như chất vấn đề At last Rốt cuộc; Cuối At length Rốt cuộc; Cuối At all events Trong trường hợp Consequently, most the people believe that…Do vậy,đa số người tin rằng… 13 Finally, we hope that… Cuối cùng, hi vọng rằng… For short Tóm lại From this point of view Từ quan điểm này… Hence, we conclude that… Vì vậy, kết luận rằng… I will conclude by saying… Cuối tơi muốn nói rằng… I want to make one final point…Tôi muốn nêu điều cuối là… In a word Nói tóm lại In brief Tóm lại In conclusion Kết luận In general Nói chung In short Tóm lại In summary Nói tóm lại In the end Cuối In the last analysis Suy cho In the last place It may be confirmed that… Cuối Có thể khẳng định rằng… It may be safety said that…Có thể nói cách chắn rằng… Last but not leastCuối không phần quan trọng Last of all Cuối On the whole Tóm lại; Xét toàn That is all there is to it Vấn đề có The long and the short of it Nói tóm lại 14 Therefore, we have the reason to believe that…Vì vậy, có lý để tin rằng… Thus we are given to understand that…Vì vậy, hiểu rằng… To make a long story short Nói tóm lại To sum up Nói tóm lại With the end in view Để kết luận II Các cụm từ chuyển ý thường dùng viết luận tiếng Anh số ví dụ thực tế Nêu ví dụ - A case in point, as a proof, as an illustration, for example, for instance, namely, such, specifically, to illustrate a/ That experiment, for example, was a total failure b/ For instance, a telegram often costs more than a telephone call c/ There are three colours in British flag, namely, red,white and blue d/ Such an earthquake happened last year in China e/ An average student can be a top student with hard work Cathy is a case in point Nêu ý bổ sung -again, also, and, besides, equally important, furthermore, in addition, in other words, likewise, moreover, to put it another way, to repeat, then, too, what’s more a/ You need time, of course In addition, you need diligence b/ Furthermore, the time for registration has been extended c/ They expected, moreover, to remove their house d/ The noise stopped for a moment, and then began again 15 e/ He is an artist and, what’s more, a good sportsman Nhấn mạnh ý - above all, anyway, as a matter of fact, certainly, indeed, in fact, in particular, most important, obviously, surely, to be sure, truly, undoubtedly, without doubt a/ Certainly the vacation was fun b/ Indeed, a dessert is always enjoyable c/ Above all, not build an open fire in a forest d/ Surely you agree that she won the debate e/ Most important, the form has to be mailed by June So sánh đối chiếu - by contrast, but, conversely, in contrast, instead, on the contrary, on the other hand, otherwise, unlike, whereas,while, yet a/ Unlike his brother, he has a sense of humor b/ In contrast, the red fluid does not lose its colour c/ The husband wanted a boy, whereas the wife wanted a girl d/ Some students wanted to go on an excursion; others, on the other hand, wanted to go swimming e/ Instead, the new law caused many problems So sánh - by comparasion, equally important, in the same way, in the same manner, like, like wise, similarly a/ Like the owl, the fox hunts at night b/ In the same way, we look for a good doctor c/ Similarly, the Wilson enjoys spicy food 16 d/ Equally important, the car drives thirty miles on a gallon of gas Diễn đạt nhượng - After all, althought, clearly, it is true (that), in spite of, nevertheless, still, yet a/ Althought she ran after the train, it left without her b/ I can’t follow your advice Nevertheless, thank you for giving it c/ After all, you have learned to cook Chinese food in this job d/ Still, a winter vacation can be pleasant Diễn đạt kết - Accordingly, as a result, consequently, for this reason, hence, in this way, so, therefore, thus a/ I have never been to the museum and therefore, I don’t know much about it b/ As a result, the hospital hired three nurses c/ Consequently, we opened an account at the bank d/ Accordingly, she telephoned three different companies e/ He wrote a very good composition, and so was much praised by our teacher f/ There has been no rain Thus the crops are likely to suffer Diễn đạt điều trái lại - But, however, althought, though, yet, except for a/ But the clerk refused to answer b/ The letter came two days too late, however c/ We hope, though, she wough change her mind 17 d/ Yet, there was still a chance that he would win e/ Except for one girl, all the hikers returned Kết luận - As has been noted ( mentioned, started), at last, finally, in a word, all in all, in brief, in conclusion, in short, in sum, in summary, to conclude, to sum up, to summarize a/ To sum up, Chirstmas is the most important holiday b/ Finally, the country agreed to issue more work permits c/ In conclusion, a consulate offers more services d/ At last, a treaty was signed e/ In summary, recreation is a big business III.Các thành ngữ lời trích dẫn thường dùng viết luận văn tiếng Anh  On earth there is nothing great but man,; in man there is nothing great but mind- A.Hamilton Trên trái đất khơng có vị đại người; người khơng có vĩ đại trí tuệ  What is a man but his mind? – Clarke Người khơng có đầu óc người ?  Other men live to eat, while I eat to live- Socrates Người ta sống để ăn, tơi ăn để sống  Life is like an opinion: You peel it off one layer at the time, and some times you weep – Carl Sandburg Cuộc đời giống củ hành: Mỗi lần bạn bóc lớp vỏ mà bạn phải rớt nước mắt 18  The tragedy of life is not so much what men suffer, but what they miss- Thomas Carlyle Bi kịch đời chỗ người ta chịu đau khổ mà họ bỏ lỡ  The supreme happiness of life is the conviction that we are loved.- Victor Hugo Niềm hạnh phúc lớn đời tin yêu thương  My philosophy of life is work.- Thomas Edison Triết lý sống làm việc  Nothing is impossible for those who have a strong will Có chí nên  In life’s earnest battle they only prevail, who daily march onward and never say fail Trong đấu tranh gay gắt đời, người ngày tiến lên không chịu thất bại chiến thắng  He who does not have a strong will can never achieve high intelligence Khơng có ý chí mạnh mẽ khơng đạt đến đỉnh cao trí tuệ  One crowed hour of glorious life is worth an age without a name.- Scott Thà phút huy hoàng tắt, buồn le lói suốt tram năm  Life is measured by thought and action, not by time – Aubury 19 Giá trị đo lường sống tư tưởng hành động thời gian  Destiny: A tyrant’s authority for crime, and a fool’s excuse for failure.- Ambrose Bierce Số mệnh : Quyền phạm tội bạo chúa, lời bào chữa cho thất bại kẻ ngốc  Chiefly the mold of a man’s fortune is in his own hands.Petreach Số phận người chủ yếu người tạo  To wait for luck is the same thing as waiting for death- Henry Ford Chờ đợi vận may chả khác chờ đợi chết  Youth is blunder; manhood a struggle; and old age a secet.Benjamin Disraeli Tuổi trẻ đầy sai lầm, tuổi trưởng thành đầy tranh đấu, tuổi già đầy nuối tiếc  If you not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old – Chesterfield Khi trẻ không bồi đắp kiến thức, lúc già khơng có bóng râm cho ta che mát  Every noble crown is, and on earth will ever be, a crown of thorns.-Edison Đường đến vinh quang trải đầy chông gai  If a man empties his purse into his head, no one can take it from him- Franklin 20 Đầu tư tiền bạc vào tri thức tiền khơng bị  Live to learn, not learn to live – Francis Bacon Sống để học học để sống  A good book is the pursest essence of a human soul.- T.Carlyle Một sách tinh hoa tâm hồn  Genius is one percent inspriration and ninety-nine percent perspiration.- Thomas Edison Thiên tài 1% bẩm sinh 99% khổ luyện  Genius is nothing but labor and diligence.- Einstein Thiên tài chả qua lao động cần cù  Genius only means hard-working all one’s life.-Mendeleev Thiên tài đơn giản nghĩa làm việc chăm đời  Towering genius disdains a beaten path He seeks regions hitherto unexplored.- Abraham Lincoln Thiên tài xuất chúng không them theo lối mòn Người tìm kiếm vùng chưa khám phá  The best thinking has been done in solitude- Thomas Edison Ý nghĩ hay nảy sinh cô độc  None but a fool is always right- Hare Chỉ có kẻ ngốc thấy lúc  A little pit is soon hot.- John Tray Hạt nhỏ mau nóng  United we stand, divided we fall-Franklin 21 Đoàn kết sống, chia rẽ chết  It is no use doing what you like; you have got to like what you do.- W.Churchill Khơng nên làm việc thích, mà phải thích việc làm  Try not to become a man of success but rather try to become a man of value.- Albert Einstein Đừng cố gắng làm người thành công mà nỗ lực trở thành người có giá trị  People not lack strength; they lack will- Victor Hugo Con người không thiếu sức mạnh mà thiếu ý chí  I am a slow walker, but I never walk backwards- Abraham Lincoln Tôi người chậm không lùi bước  Give me where to stand, and I will move the world- Archimedes Hãy cho điểm tựa, dịch chuyển giới 22 23 ... is the pursest essence of a human soul .- T.Carlyle Một sách tinh hoa tâm hồn  Genius is one percent inspriration and ninety-nine percent perspiration .- Thomas Edison Thiên tài 1% bẩm sinh 99%... luyện  Genius is nothing but labor and diligence .- Einstein Thiên tài chả qua lao động cần cù  Genius only means hard-working all one’s life.-Mendeleev Thiên tài đơn giản nghĩa làm việc chăm... độc  None but a fool is always right- Hare Chỉ có kẻ ngốc thấy lúc  A little pit is soon hot .- John Tray Hạt nhỏ mau nóng  United we stand, divided we fall-Franklin 21 Đồn kết sống, chia rẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: bí kíp writing copy , bí kíp writing copy , Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn, Những cụm từ chuyển ý thường dùng, III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn