QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM

5 161 1
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:06

PHÒNG GD&ĐT QUỲ CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HỒN LÃM Đơc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /QĐ-TrH Châu Hoàn, ngày tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trường học HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒN LÃM Căn Thơng tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ giáo dục đào tạo việc ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng có nhiều cấp học; Căn Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng năm 2019 Bộ GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục Mầm Non, sở giáo dục Phổ Thông, sở giáo dục thường xuyên; Thực Công văn số 629/SGD&ĐT-CTTT ngày 18 tháng 04 năm 2019 Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An việc tổ chức thực Thông tư số 06/TTBGD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục; Thực công văn số 122/PGD&ĐT – TCCB ngày 23 tháng 04 năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quỳ Châu việc tổ chức thực Thông tư số 06/TT-BGD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục Căn vào tình hình thực tế trường THCS Hoàn Lãm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trường học Trường THCS Hồn Lãm Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các tổ chức, Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh trường THCS Hoàn Lãm chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng giáo dục ( B/C ); - Các đoàn thể, tổ khối (T/H); - Lưu VT; - In Vi Hữu Tú PHÒNG GD&ĐT QUỲ CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HỒN LÃM Đơc lập – Tự – Hạnh phúc (DỰ THẢO) BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM (Kèm theo Quyết định số /QĐ-TrH ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng trường THCS Hoàn Lãm) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng: Bộ quy tắc ứng xử thực trường THCS Hoàn Lãm Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cán quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trường THCS Hoàn Lãm tổ chức, cá nhân có liên quan Điều Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trường học: Điều chỉnh cách ứng xử thành viên nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội phong mỹ tục dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương điều kiện thực tiễn trường THCS Hoàn Lãm; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục nhà trường Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường Điều Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trường học: Tuân thủ quy định pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phong mỹ tục truyền thống văn hóa dân tộc Thể giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực mối quan hệ thành viên nhà trường người khác, môi trường xung quanh Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, lực người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán quản lý, giáo viên, nhân viên trách nhiệm người đứng đầu Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học đặc trưng văn hóa vùng miền Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải thảo luận dân chủ, khách quan, công khai đồng thuận đa số thành viên nhà trường Chương II NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ Điều Quy tắc ứng xử chung Thực nghiêm túc quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học 2 Thực lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ giúp đỡ người khác Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan sở giáo dục; xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp Cán quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục tính chất cơng việc; người học phải sử dụng trang phục sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi hoạt động giáo dục; cha mẹ người học khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục Không sử dụng trang phục gây phản cảm Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm sở giáo dục theo quy định pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận thơng tin hình ảnh trái phong mỹ tục, trái đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thân, người khác uy tín tập thể Điều Ứng xử cán quản lý nhà trường: Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe động viên, khích lệ người học Khơng xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành cơng việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm phát huy lực giáo viên nhân viên; đồn kết, dân chủ, cơng bằng, minh bạch Khơng hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm che giấu vi phạm, đổ lỗi Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi Ứng xử với khách đến sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, mực Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà Điều Ứng xử giáo viên Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen phê bình phù hợp với đối tượng hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh che giấu hành vi vi phạm người học Ứng xử với cán quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực thể rõ kiến; phục tùng đạo, điều hành phân công lãnh đạo theo quy định Không xúc phạm, gây đồn kết; khơng thờ ơ, né tránh che giấu hành vi sai phạm cán quản lý Ứng xử với đồng nghiệp nhân viên: Ngôn ngữ mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự nhân phẩm đồng nghiệp, nhân viên Không xúc phạm, vô cảm, gây đoàn kết Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi Ứng xử với khách đến sở giáo dục: Ngôn ngữ mực, tôn trọng Khơng xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà Điều Ứng xử nhân viên Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ Khơng gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực Ứng xử với cán quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành nhiệm vụ giao Khơng né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây đồn kết, vụ lợi Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ mực, hợp tác, thân thiện Không xúc phạm, gây đoàn kết, né tránh trách nhiệm Ứng xử với cha mẹ người học khách đến sở giáo dục: Ngôn ngữ mực, tôn trọng Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà Điều Ứng xử người học nhà trường: Ứng xử với cán quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành yêu cầu theo quy định Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực Ứng xử với người học khác: Ngôn ngữ mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ tơn trọng khác biệt Khơng nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây đồn kết; khơng bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác Ứng xử với cha mẹ người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương Ứng xử với khách đến sở giáo dục: Tôn trọng, lễ phép Điều Ứng xử cha mẹ người học Ứng xử với người học: Ngôn ngữ mực, tơn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương Không xúc phạm, bạo lực Ứng xử với cán quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm Điều 10 Ứng xử khách đến sở giáo dục Ứng xử với người học: Ngôn ngữ mực, tôn trọng, thân thiện Không xúc phạm, bạo lực Ứng xử với cán quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng Không bịa đặt thông tin Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với Ban Giám hiệu: Công khai Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường địa Gmail niêm yết bảng tin nhà trường; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử cán quản lý, giáo viên, nhân viên, người học tổ chức, cá nhân có liên quan Chỉ đạo phận chuyên môn, tổ chuyên môn, đoàn thể tập thể CB,GV,NV, HS phụ huynh toàn trường Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường thực nghiêm túc, có hiệu Tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tổng kết, báo cáo kết thực Bộ Quy tắc ứng với Phòng GD&ĐT theo định kỳ năm học Thực công tác khen thưởng, kỷ luật cá nhân, tập thể triển khai Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định Tổ chuyên môn: Trên sở Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, đạo thực chi tiết, cụ thể, sát với thực tế tổ giám sát, đánh giá việc thực thành viên tổ Đối với GV, NV, HS, Phụ huynh: Thực nghiêm túc văn quy định hành Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường thực nghiêm túc, có hiệu Đối với tổ chức, đoàn thể nhà trường: Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường phối kết hợp kịp thời để đạo tổ chức, cá nhân thực nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường * Báo cáo định kỳ hàng năm Phòng GD&ĐT: - Học kỳ 1: Trước 25/12 - Cả năm học: trước ngày 25/5 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT (B/c); -Cơng đồn, TTCM, GV, NV, HS (T/h); -Lưu VT; In Vi Hữu Tú ... VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HỒN LÃM Đơc lập – Tự – Hạnh phúc (DỰ THẢO) BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM (Kèm theo Quy t định số /QĐ-TrH ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng trường THCS Hoàn Lãm) ... trưởng trường THCS Hoàn Lãm) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng: Bộ quy tắc ứng xử thực trường THCS Hoàn Lãm Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cán quản lý, giáo viên, nhân... huynh: Thực nghiêm túc văn quy định hành Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường thực nghiêm túc, có hiệu Đối với tổ chức, đoàn thể nhà trường: Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường phối kết hợp kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM, QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn