bai tap ve ving vbare va to v

7 79 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:05

V + V-ing Các động từ phải có V-ING theo sau V + V ing , V+ to V , V + sb + to V ,V + sb + V-bare inf Các động từ phải có TO-V theo sau V + TO V avoid (tránh ) afford (đủ khả admit (thừa nhận ) năng) advise (khuyên nhủ ) agree (đồng ý ) appreciate (đánh giá ) appear ( xuất ) complete ( hoàn thành ) arrange ( xếp ) consider ( xem xét ) ask ( hỏi , yêu cầu ) continue(tiep tuc)=go on= keep on( tiếp tục beg ( nài nỉ , vanxin) delay ( trì hỗn ) care ( chăm sóc ) deny ( từ chối ) ≠ give up(tõ bá) claim (đòi hỏi,yêu 10 discuss ( thảo luận ) cầu) consent ( lòng 11 dislike ( khơng thích )=hate 12 enjoy ( thích )=like=feel like=love 10 decide ( định ) 11 demand ( yêu cầu ) 13 finish ( hoàn thành )) 14 mention (đề cập ) 12 deserve ( xứng đấng) 15 mind ( phiền , ngại ) 16 miss (nhớ , bỏ lỡ ) 13 expect ( mong đợi ) 14 fail ( thất bại ) 17 postpone ( tr× hỗn ) ≠stop( dõng l¹i) 15 hesitate (do dự ) 18 practice (luyện tập ) 16 hope (hi vọng ) 19 quit (nghỉ , ) 17 learn ( học ) 20 recall ( nhắc nhở , nhớ ) 18 manage (sắp xếp ) 21 recollect ( nhớ ) 19 mean (ý định ) 22 recommend (nhắc nhở ) 20 need ( cần ) 23 regret ( tiec rang)Ving = 21 offer (đề nghị ) be sorry about Ving= be sorry sb for Ving 22 plan ( lên kế hoạch ) 24 resent (bực tức ) 23 prepare ( chuẩn bị ) 25 resist (kháng cự ) 24 pretend ( giả vờ ) 26 risk ( rủi ro ) 25 promise ( hứa ) 27 spend (su dung thoi gian,) 26 refuse ( từ chối ) 28 suggest (đề nghị ) 27 seem ( dường ) 29 tolerate (tha thứ ) 28 struggle (đấu tranh ) 30 understand ( hiểu ) 29 swear ( xin thề ) 31 can’t help (ko thể tránh / nhịn ) 30 threaten (đe doạ ) 32 can’t stand ( ko thể chịu đựng đc ) 31 volunteer ( tình 33 can’t bear ( ko thể chịu đựng đc ) nguyện 34 It is no use / It is no good ( vơ ích) 32 wait (đợi ) 35 would you mind(có làm phiền k) 33 want ( muốn ) 36 to be used to ( quen với ) 34 wish ( mong ) 37 to be / get accustomed to (dần quen với ) Ex : We agree to 38 to be busy ( bận rộn ) start early 39 to be worth ( xứng đáng ) 40 to look forward to (trông mong ) 41 to have difficulty(in)/ fun / trouble 42 to have a difficult (in) time 43 TO GO + V-ING (các hoạt đông,vui chơi) 44 be afraid OF =be frightened OF = be terrfied OF = be scared OF (sỵ) 45 be interested IN = be fond OF = (v) keen ON (thÝch,quan t©m) 46 be tired OF (mƯt) 47 be bored with=be fed up WITH (ch¸n) 48 be good /bad FOR (t«t /xÊu cho) 49 be good/bad AT (giái/ dèt vỊ m«n) 50 be surprised / shocke /amzaed/astonished / AT(BY): ngạc nhiên,kinh ngạc * sau gioi tu(in,on,at ) + Ving *without/ +ving = no+ving(khong) Các động từ + O + To V infinitive V+ SB + TO V advise (khuyên ) allow ( cho phép ) ask ( yêu cầu ) beg ( van xin ) cause ( gây ) challenge ( thách thức ) convince ( thuyết phục ) dare ( dám ) encourage ( khuyến khích ) 10 expect ( mong đợi ) 11 forbid ( cấm ) 12 force ( buộc ) 13 hire ( thuê ) 14 instruct ( hướng dẫn 15 invite ( mời ) 16 need ( cần ) 17 order ( lệnh ) 18 permit ( cho phép ) 19 persuade ( thuyết phục ) 20 remind ( nhắc nhở ) 21 require (đò hỏi ) 22 teach ( dạy ) 23 tell( bảo ) 24 urge ( thúc giục ) 25 want ( muốn ) 26 warn ( báo trước ) Ex: She allowed me to use her car Sau n động từ cảm giác đt giữ nguyªn thĨ k chia V + sb + V -bare inf help (gióp ) let (cho phÐp) 3.find( thấy) 4.seem(dờng nh) 5.make(làm,tạo cho) + V_bare inf 6.feel(cảm thấy) (feel like+ V-ing) 7.look like(trông có vẻ) 8.hear(nghe) 9.observe(quan sát) 10.had better(tốt là) 11.smell(ngửi) 12.taste(có vị) 13.notice(chú ý) 14.watch( xem) 15.become(tro len) 16.sound(nghe ) 17.nothing but(k … chỉ) 18.cannot but (k cách ) *lu ý : -nếu let/make bị động V cã to(be let/made +to V) - S + V ( be, seem, look, feel, ) + ADJ + to V(nếu có tính từ theo sau V phải có to) Lu ý: Một số động từ đặc biêt có trờng hợp khác 1) to Try(cố gắng, thử): - try (cè g¾ng ) + to V - try ( thư) + V-ing 2) to Make (lµm) : - make + sb + V_bare inf (k chia) Try your best ! you will be successful -to be made + to V(bị bắt làm ) 3) to need ( cÇn) : -need + V-bare inf (khi need ®ãng vai trß nh mét ®éng khuyÕt thiÕu hay trợ động từ ) Ex:I need not earn money(tôi k cần kiếm tiền) , Need you type this letter?.no,I neednt.(bạn có cần đánh máy th k?k k cần) -need +to V (need động từ thờng) Ex: I dont need to earn money.(tôi k cần kiếm tiền) -need + V-ing ( need mang nghĩa đợc cần thiêt câu bị động) Ex: this knife needs sharpening.= this knife needs to be sharpened (con dao cần đợc làm sắc) our car needs repairing now.(xe cần đc sửa chữa ngay) 4) to have (có): -mẫu câu: have/get sth done(V-ed) : cho lam gì.-Ex: I have my car cleaned.(t«i cho ngêi rưa xe cđa tôi) -mẫu câu: have sb sth : nhờ làm gì.-I have my brother clean my car.(tôi nhờ anh rửa xe) 5)to get(lam cho) : -mẫu câu:get sth done(V-ed) cho làm gì.-Ex: I get my car cleaned.(tôi cho ngời rửa xe tôi) -mẫu câu:get sb to V sth: nhờ,khiến làm -Ex: I get my brother to clean my car.(t«i nhê anh rửa xe) 6) to suggest ( đề nghị): -1) suggest + Ving -ex 1: they suggest building a big house -2) suggest + sb + V-bare inf -ex 2: the teacher suggests me stay at home + Should V the teacher suggests me should stay at home -3) suggested + sb + V-ed -ex 3: my dad suggested me used the red car + should V my dad suggested me should use the red car 7) ( would / ’d) prefer = ( would / ’d) rather :(thÝch h¬n) có trờng hợp 1-câu có động từ:-(would)prefer+V-ing+sth+to+V-ing+sth=(would)rather+V(bare inf)+sth+THAN+V(bare inf)+sth:THíCH LàM Gì HơN LàM Gì Ex: I d preper driving car to riding a bike I’d rather drive car than ride a bike.(tôi thích lái ôtô xe máy) 2-câu có đông từ:-(would)prefer +to V sth = (would) rather + V(-bare inf) sth: ®ã thÝch gi h¬n Ex: she would prefer to dance = she would rather dance Cô thích khiêu vũ 3-câu có sb động từ -(d) prefer + sb + to V sth =(’d) rather + sb + V-ed : thích làm Ex: he prefers me to go out now = he rathers me went out now anh Êy thÝch t«i Caực trửụứng hụùp ngoaùi leọ khaực:  Allow/ permit/ recommend/ advise … + V-ing + O + To V  Stop + to V : dừng lại để… V-ing: từ bỏ (thói quen)  Remember + V-ing: nhớ làm (quá khứ) To V: nhớ làm (tương lai)  Forget + V-ing: quên làm (quá khứ) To V : Sẽ(không) quên làm (tương lai)  Regret + V-ing: hối hận đã… To V: thông báo tin xấu  Try + V-ing: thử làm To V: cố gắng làm  Need: chủ ngữ người: S + need, require, want + to V Nếu chủ ngữ vật: S + need, require, want + V- ing or to be V(pp)  Exercise: Choose the best answer: Many young people are fond of football and other kinds of sports A play B to play C playing D played They couldn’t help when they heard the little boy singing a love song A laughing B to laugh C laugh D laughed Your house needs A redecorated B redecorating C being redecorated D to redecorate I remember them to play in my garden A to allow B allow C allowing D allowed Try your best ! you will be successful It was a nasty memory Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid by the supervisors? A to recognize B to be recognized C recognizing D being recognized I can’t bear thinking back of that time I’d rather equally A treat B be treated C have treated D treating Did you accuse Nam of a plate? Well, I saw him it off the table with his elbow A break/ knock B breaking/ knocking C to break/ to knock D breaking/ knock We found it very difficult with Gamma A to work B work C working D worked I can’t read when I am traveling It makes me sick A feel B to feel C felt D feeling 10 I need what’s in the letter Why don’t you let me it? A to know/ to read B know/ read C to know/ read D knowing/ read 11 I suggest some more mathematical puzzles A B to C doing D done 12 We regret you that we cannot approve your suggestion A inform B to inform C informing D informed 13 The driver stopped a coffee because he felt sleepy A have B to have C having D had 14 Have you ever considered a pharmacist? A become B becoming C to become D became 15 You had better at home until you feel better A staying B stayed C to stay D stay 16 I remember my mother said the grass in the garden needed A to hear/cutting B hear/cut C heard/to cut D hearing/ cutting 17 Peter sometimes help his sister A homework B to homework C with homework D all are correct 18 I would rather at home than out with you A staying/going B to stay/ to go C stay/go D stayed/went 19 I would rather you A drive B to drive C drove D driven 20 She didn’t say a word and left the room A She left the room without saying a word B She leaving the room without saying a word C She left the room saying a word D She left the room to say a word 21 My father wanted me a pilot A become B to become C becoming D became 22 Please wait a minute My boss is busy something A write B writing C to write D to writing 23 My teacher doesn’t allow us while he is explaining the lesson A talk B to talk C talking D talked 24 We have plenty of time We needn’t -A hurry B to hurry C hurrying D hurried 25 I promised on time I mustn’t late A be/be B to be/to be C to be/ be D be/to be 26 Mary and I are looking forward you A of seeing B for seeing C to seeing D to see Try your best ! you will be successful 27 I’m sure that he knows this new machine A to use B using C how using D how to use 28 Psychiatrists and doctors have failed people not to drink A to tell B telling C tell D told 29 The students are used to in the school library A working B work C to work D worked 30 Our room needs up A tidied B to tide C tidy D tidying 31 Mercury’s low gravity makes you very light in a spaceship A feel B feeling C to feel D felt 32 “ Was the test long?” “ Yes, John was the only one it” A to finish B finishing C finished D finish 33 A lots of needs to the house before anyone can move in A be done B doing C to D done 34 It is about time you harder for the next exam A worked B working C work D to work 35 If he really doesn’t feel like now, I suggested that he should go out for some fresh air A work B to work C worked D working EXERCISES Passing the kitchen, he stopped to drink a large glass of water (drink) When the car broke down, she started ( put) Here's the money I owe you I meant (give) To lose weight, I'd advise you (cut out) found that my back stopped when ( ache) To help me get to sleep, I tried (think) The orchestra was just beginning (play) Please don't hesitate (call) When he found that he couldn't walk he began (shout) 10 The handle came off when I tried ( lift) Choose one of the verbs in brackets complete each sentence (1-4) a I taught Jim to drive a car before the age of 18 (hoped/ taught) b I hoped to drive a car before the age of 18 2.a We him to go to the party (allowed/ agreed) b We to go to the party 3.a They for the kittens to go to good homes (wanted/ arranged) b They the kittens to go to good homes 4.a He the children to stay away (warned/ threatened) b He to stay away 5.a The police for his protectors to give him up (appealed/ forced) b The police him to give himself up 6.a She him to visit the exhibition before it ended (promised/ told) b She to visit the exhibition before it ended 7.a Did you for the bed to be delivered or shall I collect it? (need/ arrange) b Did you the bed to be delivered or will you collect it yourself? 8.a I my mother to buy a new car (decided/ persuaded) b I to buy a new car There is at least one mistake in each sentence Suggest appropriate corrections (t×m lỗi sửa) (1-6) She longed the holidays to come so that she could be with her family again I overheard say that he's thinking of moving to Manchester We watched to play football until it started to rain Very reluctantly, he consented her to lend the money to Janet Try your best ! you will be successful My parents always encouraged work hard at school For years the group has been campaigning an inquiry to hold into the accident 7.1 think we should let them to stay until the weekend Sam promised me to show me how to fish for salmon, but he never had the time Hospital workers had to make them to with a 1.5% pay increase this year 10 hear her tell that she's got a new job (= someone told me about it) 11 This card entitles to take an extra person with you free 12 They let me to borrow their car while they were on holiday Report these sentences using one of these verbs and a to-infinitive Use each verb once only.(viết lại câu dựa vào từ gợi ý) agree encourage invite order promise refuse volunteer warn 1.You can't borrow the car! He refused to lend me the car You really should continue the course He I'll phone you soon He Okay, I'll come with you He Stop the car He Would you like to go out for dinner? He I’ll work late at the weekend He Don’t go out without an umbrella He + to-infinitive come + -ing to talk about a gradual change After some years, they came to accept her as an equal go on to mean that something is done af ter something else is finished to say that someone moves in the way that is described •He came hurrying up the path to say that someone moves in the way that is described Try your best ! you will be successful mean * After the interval, Pavarotti went on to sing an aria from * Although she asked him to stop, he went on tapping his Tosco pen on the table to say that we intend(ed) to something to say that something has some- thing else as a result *I meant to phone you last week *If we want to get there by 7.00, that means getting up before 5.00 regret remember stop try * to say that we are about to something we are not happy about *to say we have already done some thing that we are not happy about * I regret to inform you that your application has been unsuccessful *It's too late now, but I'll always regret asking John to the work to mean that remembering comes before to mean the action comes before remembering the action described * I remember going to the bank, *Remember to take your hat when you but nothing after that (I remember that I go out (first remember and then went there take it.) to say why we stop doing something to say what it is that we stop doing • She stopped to make a cup of tea • They stopped laughing when Malcolm walked into the room to say that we attempt to some thing to say we test something to see if it improves a situation • I tried to get the table through the * I tried taking some aspirin, but the pain didn't go away door, but it was too big EXERCISES Complete these sentences with either a to-infinitive or an -ing form Choose an appropriate verb Sometimes more than one verb is possible (2) admire buy check enjoy introduce race say smoke spend talk tell tear turn down live notify put a Although it was hard at first, she came to enjoy working for the airline b As I walked through the gate, the dog came towards me c After working with her for so long, I came her patience and efficiency d Yesterday, Tom was so late he came downstairs, grabbed a cup of coffee and left a The children were shouting and screaming, but he went on to Frank b We've tried to persuade her to stop, but she just goes on c Dr Harris welcomed the members of the committee and went on the subject of the meeting d Then, in her letter, she goes on that most of her family have been ill a I regret .you that the model you want is out of stock b We regret you that your request for a tax refund has been rejected c Almost as soon as I had posted the letter, I regretted the job d It cost me a fortune, but I don't regret a year travelling around the world a Bill was very young when they left, and he could no longer remember Try your best ! you will be successful in the house b Did you remember .a newspaper on the wa y home? c Remember your answers before handing in your exam paper d I remember the money in the top drawer, but it's not there now EXERCISES Complete the sentences with one of these verbs and, if necessary, an appropriate object, as in If it is possible to have an object or no object, include an object but write it in brackets, as in Through the bedroom window, I spotted my sister leaving the house I remembered (him) borrowing the book, but not returning it The evidence seemed overwhelming, but Mason _committing the murder We can't _ buying a new car any longer The one we've got now just doesn't start in the morning We searched the house, and eventually reading a book in her bedroom I calling my name, so I went outside to see who was there I closed my eyes and _ lying on a deserted beach in the sunshine As the sun set, we _ appearing in the sky Mark was a good guitarist, and after he went home we playing in the garden in the evenings Bill Brown was arrested for stealing a car Here are some of his answers to questions during his trial Report what he said with the verbs given + an -ing form admit consider deny notice recall regret "Yes, I was certainly in town around midnight I saw two men looking into all the parked cars now you mention it, I think I did hear a car being driven away _ I didn't think about telling the police I certainly didn't steal the car _ I wish I hadn't gone out that night!" Example: He admitted being in town around midnight Which of your sentences could be rewritten with having + past participle with little difference in meaning? (4) If Possible, rewrite these sentences using the possessive form of the object, as in If it is not possible, write X (5) I disapproved of him smoking in the house I disapproved of his smoking We discovered the children hiding the chocolates under their beds The plan envisages Tony becoming Director next year If the authorities catch anyone breaking the rules, the punishment is severe I could imagine the car failing its annual inspection We objected to the company building a petrol station in our road It amuses me to think of him sitting at a desk in a suit and tie My mother disapproved of the cat sleeping in my bedroom Consider which verb form is more likely and why) (6) I heard the baby cry / crying for most of the night 2.I felt the snake bite / biting me and saw it slither off into the bushes When you came out of the station, did you notice the children play / playing musical instruments across the street? I noticed her quickly slip / slipping the necklace inside her coat and leave the shop Try your best ! you will be successful
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve ving vbare va to v , bai tap ve ving vbare va to v

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn